کد خبر: ۱۰۷۲۵
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۷
شرایط عمومی بیمه باربری

 

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه باربری» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرایط A و B و C» آن به شرح ذیل تصویب نمود:
 

فصل اول: تعاریف

 

ماده ۱ اساس قرارداد: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال  ۱۳۱۶ و پیشنهاد كتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار كه مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن كتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری كه ممكن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به كار رفته است:

۱- ‌بیمه‌گر: ‌بیمه‌گر شركت بیمه‌ای است كه مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده دارد.

۲- ‌بیمه‌گذار: ‌بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این بیمه‌نامه می باشد كه پوشش بیمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.

۳- ذینفع: ذی‌نفع شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این ‌بیمه‌نامه اعم از ‌بیمه‌گذار یا غیر آن است كه حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به كالای مورد بیمه را دارد.

۴- كالای مورد بیمه: كالای مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این ‌بیمه‌نامه ‌است.

۵- انقضای مدت بیمه: انقضای این بیمه براساس شرط ۸ مجموعه شرایط پیوست ‌است اما در مورد حمل غیردریایی یا تركیبی، یكی از شرایط زیر جایگزین شرط ۴/۱/۸ مجموعه شرایط C وB وA ‌می‌گردد.

الف- در مورد حمل هوایی،۳۰ روز پس از تخلیه كامل هر قسمت از كالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه كشور مقصد.

ب- در مورد حمل زمینی،۶۰ روز پس از تحویل كالای مورد بیمه به انبار گمرك كشور مقصد.

 مدت‌های یاد‌شده در این ماده با درخواست ‌بیمه‌گذار و موافقت ‌بیمه‌گر و پرداخت ‌حق‌بیمه اضافی قابل تمدید ‌است.

 

فصل دوم: شرایط

ماده ۳- حمل كالا با كشتی طبقه‌بندی‌شده: حمل دریایی كالای مورد بیمه باید به وسیله كشتی طبقه‌بندی‌شده انجام شود در غیر این صورت ‌بیمه‌گذار موظف است مشخصات كشتی و یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به ‌بیمه‌گر اعلام و موافقت ‌او را اخذ نماید. چنانچه حمل كالای مورد بیمه با كشتی طبقه‌بندی‌نشده بدون اطلاع ‌بیمه‌گذار انجام شده باشد ‌بیمه‌گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب را به ‌بیمه‌گر اعلام و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل كالای مورد بیمه با كشتی طبقه‌بندی‌نشده را قبول كند.

ماده ۴- وظیفه ‌بیمه‌گذار در ارائه اطلاعات به ‌بیمه‌گر: بیمه گذار موظف است كلیه اطلاعات راجع به حمل كالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداكثر ارزش كالا در هر حمل، تاریخ حركت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محمولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و به هرحال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعلام نماید. در غیر اینصورت بیمه‌گر حسب مورد بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه عمل خواهد نمود.

ماده ۵- ارزش كالای مورد بیمه: چنانچه بین ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر توافق خاصی نشده باشد قیمت كالای مورد بیمه، معادل مجموع قیمت خرید كالا، هزینه حمل و سایر هزینه‌های متعارف ‌خواهد بود.

تبصره- بیمه‌گر می‌تواند در صورت تقاضای بیمه‌گذار، با دریافت حق‌بیمه متعلقه خسارت عدم‌النفع مربوط به این بیمه‌نامه را به مقدار مورد توافق (حداكثر به میزان ده درصد قیمت كالای مورد بیمه مندرج در این ماده)، بیمه ‌نماید.

ماده ۶- كالاهایی كه به صورت جفت یا دست عرضه ‌می‌شوند: در مورد كالاهایی كه به صورت جفت یا دست عرضه ‌می‌شوند مسؤولیت ‌بیمه‌گر بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن، بیش از نسبت قیمت بیمه‌شده قسمت خسارت‌دیده به مبلغ بیمه‌شده جفت یا دست نخواهد بود مگر آن كه بطور صریح توافق دیگری شده باشد.

ماده ۷- حمل مواد مخدر تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه نیست مگر آن كه:

۱- نام ماده مخدر و كشورهای صادركننده و واردكننده آن بطور صریح در ‌بیمه‌نامه درج شده باشد.

۲- پروانه یا گواهی اجازه ورود محموله از مرجع صلاحیت‌دار كشوری كه ماده مخدر به آنجا وارد می‌شود یا پروانه یا گواهی مرجع صلاحیت‌دار كشوری كه ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبین اینكه كشور گیرنده ماده مخدر، صدور آن محموله به مقصد مندرج در ‌بیمه‌نامه را تأیید كرده است جزو مدارك خسارت به ‌بیمه‌گر تسلیم شود.

۳- مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود.

ماده ۸- وظایف ‌بیمه‌گذار در صورت وقوع خسارت: ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

۱- برای هر بسته‌ای كه مفقود شده است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام‌های بندر یا متصرفان دیگر كالای مورد بیمه بطور كتبی درخواست خسارت نمایند.

۲- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن كالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان كالا بطور كتبی تقاضای بازدید كنند و برای خساراتی كه هنگام بازدید مشخص ‌می‌گردد گواهی مربوطه را كه به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

۳- در مواردی كه از سالم بودن كامل كالای مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی كه به متصدیان حمل می‌دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.

۴- هرگاه موقع تحویل‌گرفتن كالای مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداكثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل‌گرفتن كالا و اطلاع از خسارت، مراتب را بطور كتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند.

۵- در مواردی كه مؤسسه حمل تمام یا قسمتی از كالای مورد بیمه را به ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند كه پس از تنظیم صورت‌مجلس كسر تخلیه، گواهی كتبی عدم‌تحویل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در صورتی كه گواهی عدم‌تحویل در موعد‌های زیر صادر نشود ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداكثر طی یك هفته با اظهارنامه رسمی از مؤسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به ‌بیمه‌گر اطلاع دهند:

- در صورت حمل با كشتی، حداكثر هفت ماه پس از تخلیه كالای مورد بیمه از كشتی.

- در صورت حمل با كامیون و قطار، حداكثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز كشور مقصد.

- در صورت حمل با هواپیما، حداكثر سه ماه پس از تخلیه كالای مورد بیمه از هواپیما.

۶- ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود كه به موجب این بیمه‌نامه بیمه‌گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن كالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمركی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از كالا را بنماید.

ماده ۹- اختیارات ‌بیمه‌گر در كالای خسارت دیده مورد بیمه: ‌بیمه‌گر در صورت توافق با ‌بیمه‌گذار ‌می‌تواند كالای خسارت‌دیده و نجات داده شده مورد بیمه را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. در صورتی كه ‌بیمه‌گر در مقابل پرداخت خسارت كامل (حسب مورد با یا بدون كسر فرانشیز) قسمت آسیب‌دیده كالای مورد بیمه را تصاحب كند ‌بیمه‌گذار موظف است مالكیت قسمت مربوط را به ‌بیمه‌گر منتقل نماید. ‌همچنین، بیمه‌گر باید تعمیر و یا تعویض كالای مورد بیمه خسارت‌دیده را در مدتی كه عرفاً كمتر از آن میسر نیست انجام دهد.

ماده ۱۰- مدارك درخواست خسارت: برای درخواست خسارت، ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارك لازم از جمله موارد زیر را حسب نوع خسارت به ‌بیمه‌گر تسلیم نمایند:

۱- اصل ‌بیمه‌نامه یا گواهی بیمه.

۲- اصل سیاهه (فاكتور) كالای مورد بیمه با مشخصات كامل و صورت توزین و بسته‌بندی .

۳- اصل بارنامه‌ها و یا قرارداد حمل.

۴- صورت وضعیت كالای مورد بیمه در موقع تحویل‌گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین كالا در آخرین مقصد مندرج در ‌بیمه‌نامه.

۵- مكاتبات متبادله با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده ۸.

۶- در صورت عدم تحویل كالای مورد بیمه علاوه بر اسناد و مدارك فوق، برگ رسمی گواهی عدم تحویل كه مؤسسه حمل صادر كرده است هم باید با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۸ به ‌بیمه‌گر تسلیم گردد.

۷- پروانه گمركی (برگ سبز) و صورت مجلس كشف اختلاف در صورت صدور.

۸- گواهی مبدا.

۹- قبض انبار گمرك.

۱۰- گزارش بازدید خسارت كه بایستی توسط یكی از اشخاص یا موسسات مجازی كه توسط بیمه مركزی ایران معرفی گردیده‌اند تهیه شده باشد.

چنانچه ‌بیمه‌گر علاوه بر اسناد مذكور به مدارك دیگری نیاز داشته باشد ‌‌باید بلافاصله از ‌بیمه‌گذار مطالبه نماید و ‌بیمه‌گذار موظف است مدارك مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.

ماده ۱۱- مهلت پرداخت خسارت: ‌بیمه‌گر مكلف است حداكثر طی چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارك لازم كه به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین كند، خسارت را پرداخت نماید.

ماده ۱۲- اصل جانشینی: ‌بیمه‌گر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌كند در مقابل اشخاصی كه مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین ‌بیمه‌گذار خواهد بود و اگر ‌بیمه‌گذار اقدامی كند كه منافی با این اصل باشد بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر بیمه‌گذار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نكند.

ماده ۱۳- بازدیدكنندگان: بازدید نمایندگان ‌بیمه‌گر یا مؤسسات مجاز بازدیدكننده از خسارت و ارائه گزارش بازدید از سوی آنها به منزله قبول تعهد از طرف ‌بیمه‌گر نیست.

ماده ۱۴- كتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر باید به صورت كتبی به آخرین نشانی اعلام شدة طرف مقابل ارسال گردد.

ماده ۱۵- مهلت حمل كالای مورد بیمه: ‌بیمه‌گذار موظف است كالای مورد بیمه را حداكثر تا دو سال بعد از تاریخ صدور ‌بیمه‌نامه حمل نماید. در غیر این صورت، بیمه‌نامه فاقد اعتبار است و ‌بیمه‌گر تعهدی برای جبران خسارات مربوط به كالاهایی كه بعد از مهلت مقرر حمل ‌می‌شود ندارد. ‌حق‌بیمه مربوط به كالاهای حمل‌نشده با ارایه مستندات لازم توسط بیمه‌گذار قابل استرداد خواهد بود. بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند قبل از پایان مهلت حمل، دربارة تمدید آن توافق نمایند.

ماده ۱۶- ارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امكان از طریق مذاكره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاكره حل و فصل نشد ‌می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد ‌می‌توانند یك نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، هر یك از طرفین داور انتخابی خود را به صورت كتبی به طرف دیگر معرفی ‌می‌كند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اكثریت آرا رأی داوری را صادر ‌می‌كنند. در صورتی كه داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یك از طرفین قرارداد ‌می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یك از طرفین، حق‌الزحمه داور انتخابی خود را ‌می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعای ناشی از این ‌بیمه‌نامه باید حداكثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت ‌بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعای ناشی از این ‌بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان ‌می‌تواند یك نوبت توسط هر یك از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی‌مانده مرور زمان، یك سال اضافه خواهد شد.

 

فصل سوم: استثنائات

ماده ۱۸- خسارات غیر قابل پرداخت: علاوه بر موارد ذكر شده در شرایط پیوست، خسارات ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشش این بیمه نخواهد بود.

۱- اشعه یون‌ساز و آلودگی به مواد رادیو‌اكتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته‌ای.

۲- عدم قبول بیمه‌گذار برای ورود كالای مورد بیمه و یا ممانعت مقامات كشور واردكننده از ورود كالا.

۳- كسر از مبدا و یا ارسال كالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید.

ماده ۱۹- این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و جایگزین آیین نامه شماره ۳۶ (شرایط عمومی‌بیمه باربری و مجموعه شرایط AوBوC) مصوب شورای عالی بیمه و مكمل‌های بعدی آن خواهد شد.
 

 

شرایط بیمه‌گران كالا

 مجموعه شرایط (A)

خطرات مشمول بیمه

خطرات تحت پوشش

۱- این بیمه همه ‌خطرهایی را كه منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن كالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش می‌دهد.

 

خسارت همگانی

۲-  این بیمه‌نامه خسارات همگانی و هزینه های نجات راكه به ‌منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهای۴، ۵، ۶ ،۷ به‌‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می‌دهد.

 

مسئولیت مشترك در تصادم

۳- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترك دو كشتی در تصادم ، بیمه گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به‌عهده می گیرد . بیمه گذار تقبل می نماید كه هر گاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زیان كند ، بیمه گر را آگاه نماید . در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی به عهده گیرد.

 

استثنائات

۴- این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:

(۱/۴)- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار

(۲/۴)- نشت و ریزش عادی، كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی كالای‌ مورد بیمه.

(۳/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی كالای مورد بیمه مشروط بر اینكه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شرط ،" بسته بندی " شامل چیدن كالای مورد بیمه در كانتینر هم هست وكاركنان جزو پیمانكاران مستقل محسوب نمی‌شوند).

(۴/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت كالای ‌مورد بیمه.

(۵/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌كه علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به‌استثناء هزینه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲).

(۶/۴)- تلف شدن ، آسیب  دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشكستگی مالكان، مدیران، اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها، به شرط اینكه بیمه گذار در هنگام بارگیری كالای مورد بیمه در كشتی ، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد كه این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی كه قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری كرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

(۷/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای كه مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از كاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد كه با انرژی اتمی ‌یا شكست هسته‌ای و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اكتیو كاركند.

۵- (۱/۵)- این بیمه به‌هیچ ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

(۱/۱/۵)- عدم قابلیت دریانوردی‌كشتی یا شناور یا نا مناسب بودن كشتی یا شناور برای حمل ایمن كالای مورد بیمه ، مشروط بر اینكه هنگام بارگیری كالای مورد بیمه به وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نا مناسب بودن كشتی یا شناور آگاه باشد.

(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتینریا وسیله حمل‌ جهت حمل سالم  مورد بیمه، مشروط بر اینكه بارگیری كالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگیری كالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.

(۲/۵)- در مواردی كه قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری كرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند ۱/۱/۵ اعمال نمی گردد.

(۳/۵)- بیمه گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی كشتی و مناسب بودن كشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌كنند.

۶- این بیمه به هیچ عنوان ،تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه‌هایی را كه علت اصلی آنها یكی از موارد زیر باشد جبران نمی‌كند:

(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یكی از دو قدرت متخاصم.

(۲/۶)- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف( غیر از دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.

(۳/۶)- مین، اژدر و بمبهای مترو‌كه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروكه.

۷- این بیمه‌نامه به‌هیچ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگیری از ورود كارگران یا عمل اشخاصی كه در درگیریهای كارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شركت می كنند.

(۲/۷)- اعتصاب، تعطیل محل كار، درگیریهای كارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی.

(۳/۷)- هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی كه مستقیما با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی كه قانونی یا غیر قانونی تشكیل شده باشد.

(۴/۷)- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی

 

مدت اعتبار بیمه نامه

شرط حمل

۸- (۱/۸)- مشروط به رعایت بند ۱۱ ، این بیمه از زمانی‌كه كالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذكور در این بیمه‌نامه را به‌ منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترك می‌نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می‌یابد و در یكی از حالات زیر، هر كدام زودتر واقع شود، منقضی می شود:

(۱/۱/۸)- به مجرد تخلیه كامل كالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذكور در بیمه‌نامه.

(۲/۱/۸)- به مجرد تخلیه كامل كالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن ، كه بیمه‌گذار یا كاركنان وی برای نگهداری كالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع كالا در نظر گرفته باشد.

(۳/۱/۸)- هنگامی كه بیمه گذار یا كاركنان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یك از وسایل حمل زمینی یا سایر وسائل حمل یا كانتینر برای نگهداری كالای مورد بیمه استفاده كنند.

(۴/۱/۸)- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه كامل كالای مورد بیمه از كشتی در آخرین بندر تخلیه.

(۲/۸)- هرگاه پس از تخلیه كالای مورد بیمه از كشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه نامه قرار باشد كه كالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

(۳/۸)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه‌گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال كالا به كشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری كه در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد كه طبق قرارداد باربری به مالكان یا اجاره كنندگان كشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرارداد حمل و نقل

۹- هرگاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه‌گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل كالا به‌نحو دیگری قبل از تحویل كالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه یابد یا حمل كالا به نحو دیگری قبل از تخلیه كالا در مقصد ( به شرح مندرج در شرط ۸ فوق ) خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می‌شود مگر آنكه مراتب فورا" به بیمه‌گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود كه در آن‌صورت در ازاء حق‌بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه‌گر) این بیمه تا یكی از مهلت‌های مقرر در زیر به ‌قوت خود باقی می‌ماند:

(۱/۹)- تا زمانی‌كه كالا در چنین بندر یا محلی به‌فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالای بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر كدام زودتر واقع شود.

(۲/۹)- اگر كالای مورد بیمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بیمه‌نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این‌صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می‌شود.

 

تغییر سفر

۱۰- (۱/۱۰)- هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه‌گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است به‌ اینكه بیمه‌گذار مراتب را فورا به بیمه‌گر اعلام كند و شرایط و حق‌بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینكه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.

(۲/۱۰)- هر گاه حمل كالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند ۱/۸) آغاز اما كشتی بدون اطلاع بیمه گذار یا كاركنان وی به مقصد دیگری حركت كند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی‌است.

 

خسارات

نفع بیمه ای

۱۱- (۱/۱۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه‌گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به كالای مورد بیمه نفع بیمه ای داشته باشد.

(۲/۱۱)- مشروط به رعایت بند ۱/۱۱ فوق، بیمه‌گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را كه در طول مدت این بیمه حادث می‌شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخیر بیمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.

هزینه حمل تا مقصد نهایی

۱۲- هرگاه در اثر تحقق یكی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به‌غیر از مقصد كالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه‌گر هرگونه هزینه های اضافی كه به‌طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به‌ مقصد توسط بیمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.

مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای
 ۴، ۵، ۶، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشكستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه‌گذار یا كاركنان وی نمی‌گردد.

 

خسارت كلی فرضی

۱۳- درخواست خسارت به‌عنوان خسارت كلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینكه بدین لحاظ كه تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به‌مقصد تعیین شده، از قیمت آن كالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقی باشد.

 

ارزش اضافی

۱۴- (۱/۱۴)- اگر بیمه‌گذار برای كالای بیمه شده تحت این بیمه‌نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل كند، فرض می‌شود كه قیمت توافقی كالا تا جمع كل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه‌نامه و كلیه بیمه‌نامه های ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه‌نامه با كل مبالغ بیمه شده، تعیین می‌شود. در صورت وقوع خسارت،بیمه‌گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه‌نامه های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد.

(۲/۱۴)- چنانچه این بیمه به‌صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:

فرض می‌شود كه قیمت توافقی كالا برابر با جمع كل مبلغ بیمه شده تحت بیمه‌نامه اولیه و كلیه
 بیمه‌نامه های ارزش اضافی دیگر كه توسط بیمه‌گذار تحصیل شده است، می‌باشد .تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه‌نامه با جمع كل مبلغ بیمه شده، خواهد بود.

در صورت وقوع خسارت ،بیمه‌گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد.

 

منافع حاصل از بیمه

۱۵- این بیمه

(۱/۱۵)- بیمه گذاری را تحت پوشش قرار می دهد كه ادعای خسارت می‌كند ، اعم از اینكه قرارداد بیمه توسط او یا از سوی او منعقد شده یا بیمه نامه به او منتقل شده باشد.

(۲/۱۵)- به حمل كنندگان كالا و سایر امانت گیران كالای مورد بیمه تسری نمی یابد و آنان را منتفع نمی كند.

 

به حداقل رساندن خسارات

وظایف بیمه‌گذار

۱۶- بیمه‌گذار، كاركنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف‌اند:

(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است را انجام دهند.

(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل كنندگان، تحویل گیرندگان كالا یا هر شخص ثالث را كاملاً حفظ كنند.

در مقابل، بیمه‌گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه‌نامه، هزینه های متناسب و معقولی كه بیمه‌گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می‌نماید.

 

عدم اسقاط حق

۱۷- اقداماتی كه توسط بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر به‌منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه به‌عمل می‌آید، نباید به‌عنوان اسقاط حق یا قبول ترك مالكیت یا به‌عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یك از طرفین محسوب گردد.

 

اجتناب از تاخیر

۱۸- از جمله شرایط این بیمه این است كه اقدامات بیمه‌گذار برای حمل كالا در تمام موارد تا حدی كه دركنترل وی می‌باشد، باید با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام گیرد.

 

قانون و عرف

۱۹- این بیمه تابع قانون بیمه و عرف كشور ایران است.

تذكر: بیمه‌گذار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این بیمه نامه مطابق بند ۹ و یا اطلاع از تغییر مقصد مطابق بند ۱۰ فورا بیمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می باشد.

 

شرایط بیمه‌گران كالا

 مجموعه شرایط (B)

خطرات مشمول بیمه

خطرات تحت پوشش

۱- این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده‌ در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱)- تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه كه به طور منطقی مرتبط با یكی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱)- آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱)- به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با كف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن كشتی یا شناور.

(۳/۱/۱)- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱)- تصادم یا برخورد كشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱)- تخلیه كالا در بندر اضطراری.

(۶/۱/۱)-زلزله، آتشفشان یا صاعقه

(۲/۱)- تلف شدن یا آسیب دیدن كالای مورد بیمه كه علت آن یكی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱)- به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی یا به دریا افتادن كالا از روی عرشه كشتی.

(۳/۲/۱)- ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به كشتی، شناور، محفظه كالا، كانتینریا محل انبار.

(۳/۱)- تلف شدن كلی هر بسته در كشتی یا شناور و یا تلف كلی هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگیری و یا تخلیه كشتی یا شناور.

 

خسارت همگانی

۲-  این بیمه‌نامه خسارات همگانی و هزینه های نجات راكه به ‌منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهای۴، ۵، ۶ ،۷ به‌‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می‌دهد.

 

مسئولیت مشترك در تصادم

۳- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترك دو كشتی در تصادم ، بیمه گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به‌عهده می گیرد . بیمه گذار تقبل می نماید كه هر گاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زیان كند ، بیمه گر را آگاه نماید . در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی به عهده گیرد.

استثنائات

۴- این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:

(۱/۴)- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار

(۲/۴)- نشت و ریزش عادی، كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی كالای‌ مورد بیمه.

(۳/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی كالای مورد بیمه مشروط بر اینكه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شرط ،" بسته بندی " شامل چیدن كالای مورد بیمه در كانتینر هم هست وكاركنان جزو پیمانكاران مستقل محسوب نمی‌شوند).

(۴/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت كالای ‌مورد بیمه.

(۵/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌كه علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به‌استثناء هزینه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲).

(۶/۴)- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشكستگی مالكان، مدیران، اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها، به شرط اینكه بیمه گذار در هنگام بارگیری كالای مورد بیمه در كشتی ، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد كه این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی كه قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری كرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

(۷/۴)- آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوی هر شخص متخلف

(۸/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای كه مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از كاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد كه با انرژی اتمی ‌یا شكست هسته‌ای و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اكتیو كاركند.

۵- (۱/۵)- این بیمه به‌هیچ ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

(۱/۱/۵)- عدم قابلیت دریانوردی‌كشتی یا شناور یا نا مناسب بودن كشتی یا شناور برای حمل ایمن كالای مورد بیمه ، مشروط بر اینكه هنگام بارگیری كالای مورد بیمه به وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نا مناسب بودن كشتی یا شناور آگاه باشد.

(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتینریا وسیله حمل‌ جهت حمل سالم  مورد بیمه، مشروط بر اینكه بارگیری كالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگیری كالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.

(۲/۵)- در مواردی كه قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری كرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند ۱/۱/۵ اعمال نمی گردد.

(۳/۵)- بیمه گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی كشتی و مناسب بودن كشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌كنند.

۶- این بیمه به هیچ عنوان ،تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه‌هایی را كه علت اصلی آنها یكی از موارد زیر باشد جبران نمی‌كند:

(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یكی از دو قدرت متخاصم.

(۲/۶)- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.

(۳/۶)- مین، اژدر و بمبهای مترو‌كه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروكه.

۷- این بیمه‌نامه به‌هیچ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگیری از ورود كارگران یا عمل اشخاصی كه در درگیریهای كارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شركت می كنند.

(۲/۷)- اعتصاب، تعطیل محل كار، درگیریهای كارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی.

(۳/۷)- هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی كه مستقیما با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی كه قانونی یا غیر قانونی تشكیل شده باشد.

(۴/۷)- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی

 

مدت اعتبار بیمه نامه

شرط حمل

۸- (۱/۸)- مشروط به رعایت بند ۱۱ ، این بیمه از زمانی‌كه كالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذكور در این بیمه‌نامه را به‌ منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترك می‌نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می‌یابد و در یكی از حالات زیر، هر كدام زودتر واقع شود، منقضی می شود:

(۱/۱/۸)- به مجرد تخلیه كامل كالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذكور در بیمه‌نامه.

(۲/۱/۸)- به مجرد تخلیه كامل كالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن ، كه بیمه‌گذار یا كاركنان وی برای نگهداری كالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع كالا در نظر گرفته باشد.

(۳/۱/۸)- هنگامی كه بیمه گذار یا كاركنان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یك از وسایل حمل زمینی یا سایر وسائل حمل یا كانتینر برای نگهداری كالای مورد بیمه استفاده كنند.

(۴/۱/۸)- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه كامل كالای مورد بیمه از كشتی در آخرین بندر تخلیه.

(۲/۸)- هرگاه پس از تخلیه كالای مورد بیمه از كشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه نامه قرار باشد كه كالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

(۳/۸)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه‌گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال كالا به كشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری كه در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد كه طبق قرارداد باربری به مالكان یا اجاره كنندگان كشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود.

 

خاتمه قرارداد حمل و نقل

۹-هر گاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه‌گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل كالا به‌نحو دیگری قبل از تحویل كالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه یابد یا حمل كالا به نحو دیگری قبل از تخلیه كالا در مقصد ( به شرح مندرج در شرط ۸ فوق ) خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می‌شود مگر آنكه مراتب فورا" به بیمه‌گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود كه در آن‌صورت در ازاء حق‌بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه‌گر) این بیمه تا یكی از مهلت‌های مقرر در زیر به ‌قوت خود باقی می‌ماند:

(۱/۹)- تا زمانی‌كه كالا در چنین بندر یا محلی به‌فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالای بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر كدام زودتر واقع شود.

(۲/۹)- اگر كالای مورد بیمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بیمه‌نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این‌صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می‌شود.

 

تغییر سفر

۱۰- (۱/۱۰)- هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه‌گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است به‌ اینكه بیمه‌گذار مراتب را فورا به بیمه‌گر اعلام كند و شرایط و حق‌بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینكه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.

(۲/۱۰)- هر گاه حمل كالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند ۱/۸) آغاز اما كشتی بدون اطلاع بیمه گذار یا كاركنان وی به مقصد دیگری حركت كند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی‌است.

 

خسارات

نفع بیمه ای

۱۱- (۱/۱۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه‌گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به كالای مورد بیمه نفع بیمه ای داشته باشد.

(۲/۱۱)- مشروط به رعایت بند ۱/۱۱ فوق، بیمه‌گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را كه در طول مدت این بیمه حادث می‌شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخیر بیمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.

 

هزینه حمل تا مقصد نهایی

۱۲- هرگاه در اثر تحقق یكی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به‌غیر از مقصد كالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه‌گر هرگونه هزینه های اضافی كه به‌طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به‌ مقصد توسط بیمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.

مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای
 ۴، ۵، ۶، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشكستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه‌گذار یا كاركنان وی نمی‌گردد.

 

خسارت كلی فرضی

۱۳- درخواست خسارت به‌عنوان خسارت كلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینكه بدین لحاظ كه تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به‌مقصد تعیین شده، از قیمت آن كالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقی باشد.

 

ارزش اضافی

۱۴- (۱/۱۴)- اگر بیمه‌گذار برای كالای بیمه شده تحت این بیمه‌نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل كند، فرض می‌شود كه قیمت توافقی كالا تا جمع كل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه‌نامه و كلیه بیمه‌نامه های ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه‌نامه با كل مبالغ بیمه شده، تعیین می‌شود. در صورت وقوع خسارت،بیمه‌گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه‌نامه های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد.

(۲/۱۴)- چنانچه این بیمه به‌صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:

فرض می‌شود كه قیمت توافقی كالا برابر با جمع كل مبلغ بیمه شده تحت بیمه‌نامه اولیه و كلیه
 بیمه‌نامه های ارزش اضافی دیگر كه توسط بیمه‌گذار تحصیل شده است، می‌باشد .تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه‌نامه با جمع كل مبلغ بیمه شده، خواهد بود.

در صورت وقوع خسارت ،بیمه‌گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد.

 

منافع حاصل از بیمه

۱۵- این بیمه

۱/۱۵- بیمه گذاری را تحت پوشش قرار می دهد كه ادعای خسارت می‌كند ، اعم از اینكه قرارداد بیمه توسط او یا از سوی او منعقد شده یا بیمه نامه به او منتقل شده باشد.

۲/۱۵- به حمل كنندگان كالا و سایر امانت گیران كالای مورد بیمه تسری نمی یابد و آنان را منتفع نمی كند.

 

به حداقل رساندن خسارات

وظایف بیمه‌گذار

۱۶- بیمه‌گذار، كاركنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف‌اند:

(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است را انجام دهند.

(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل كنندگان، تحویل گیرندگان كالا یا هر شخص ثالث را كاملاً حفظ كنند.

در مقابل، بیمه‌گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه‌نامه، هزینه های متناسب و معقولی كه بیمه‌گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می‌نماید.

 

عدم اسقاط حق

۱۷- اقداماتی كه توسط بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر به‌منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه به‌عمل می‌آید، نباید به‌عنوان اسقاط حق یا قبول ترك مالكیت یا به‌عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یك از طرفین محسوب گردد.

 

اجتناب از تاخیر

۱۸- از جمله شرایط این بیمه این است كه اقدامات بیمه‌گذار برای حمل كالا در تمام موارد تا حدی كه دركنترل وی می‌باشد، باید با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام گیرد.

 

قانون و عرف

۱۹- این بیمه تابع قانون بیمه و عرف كشور ایران است.

 

تذكر: بیمه‌گذار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این بیمه نامه مطابق بند ۹ و یا اطلاع از تغییر مقصد مطابق بند ۱۰ فورا بیمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می باشد.

 

شرایط بیمه‌گران كالا

مجموعه شرایط (C)

خطرات مشمول بیمه

خطرات تحت پوشش

۱- این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱)- تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه كه به طور منطقی مرتبط با یكی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱)- آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱)- به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با كف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن كشتی یا شناور.

(۳/۱/۱)- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱)- تصادم یا برخورد كشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱)- تخلیه كالا در بندر اضطراری.

(۲/۱)- تلف شدن یا آسیب دیدن كالای مورد بیمه كه علت آن یكی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱)- به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی.

 

خسارت همگانی

۲- این بیمه‌نامه خسارات همگانی و هزینه های نجات راكه به ‌منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهای۴، ۵، ۶ ،۷ به‌‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می‌دهد.

 

مسئولیت مشترك در تصادم

۳- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترك دو كشتی در تصادم ، بیمه گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به‌عهده می گیرد . بیمه گذار تقبل می نماید كه هر گاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زیان كند ، بیمه گر را آگاه نماید . در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی به عهده گیرد.

 

استثنائات

۴- این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:

(۱/۴)- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار

(۲/۴)- نشت و ریزش عادی، كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی كالای‌ مورد بیمه.

(۳/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی كالای مورد بیمه مشروط بر اینكه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شرط ،" بسته بندی " شامل چیدن كالای مورد بیمه در كانتینر هم هست وكاركنان جزو پیمانكاران مستقل محسوب نمی‌شوند).

(۴/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت كالای ‌مورد بیمه.

(۵/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌كه علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به‌استثناء هزینه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲).

(۶/۴)- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشكستگی مالكان، مدیران، اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها، به شرط اینكه بیمه گذار در هنگام بارگیری كالای مورد بیمه در كشتی ، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد كه این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی كه قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری كرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

(۷/۴)- آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوی هر شخص متخلف

(۸/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای كه مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از كاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد كه با انرژی اتمی ‌یا شكست هسته‌ای و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اكتیو كاركند.

۵- (۱/۵)- این بیمه به‌هیچ ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

(۱/۱/۵)- عدم قابلیت دریانوردی‌كشتی یا شناور یا نا مناسب بودن كشتی یا شناور برای حمل ایمن كالای مورد بیمه ، مشروط بر اینكه هنگام بارگیری كالای مورد بیمه به وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نا مناسب بودن كشتی یا شناور آگاه باشد.

(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كانتینریا وسیله حمل‌ جهت حمل سالم  مورد بیمه، مشروط بر اینكه بارگیری كالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائط مذكور در زمان بارگیری كالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.

(۲/۵)- در مواردی كه قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری كرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند ۱/۱/۵ اعمال نمی گردد.

(۳/۵)- بیمه گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی كشتی و مناسب بودن كشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌كنند.

۶- این بیمه به هیچ عنوان ،تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه‌هایی را كه علت اصلی آنها یكی از موارد زیر باشد جبران نمی‌كند:

(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یكی از دو قدرت متخاصم.

(۲/۶)- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.

(۳/۶)- مین، اژدر و بمبهای مترو‌كه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروكه.

۷- این بیمه‌نامه به‌هیچ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگیری از ورود كارگران یا عمل اشخاصی كه در درگیریهای كارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شركت می كنند.

(۲/۷)- اعتصاب، تعطیل محل كار، درگیریهای كارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی.

(۳/۷)- هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی كه مستقیما با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی كه قانونی یا غیر قانونی تشكیل شده باشد.

(۴/۷)- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی

 

مدت اعتبار بیمه نامه

شرط حمل

۸- (۱/۸)- مشروط به رعایت بند ۱۱، این بیمه از زمانی‌كه كالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذكور در این بیمه‌نامه را به‌ منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترك می‌نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می‌یابد و در یكی از حالات زیر، هر كدام زودتر واقع شود، منقضی می شود:

(۱/۱/۸)- به مجرد تخلیه كامل كالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذكور در بیمه‌نامه.

(۲/۱/۸)- به مجرد تخلیه كامل كالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن ، كه بیمه‌گذار یا كاركنان وی برای نگهداری كالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع كالا در نظر گرفته باشد.

(۳/۱/۸)- هنگامی كه بیمه گذار یا كاركنان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یك از وسایل حمل زمینی یا سایر وسائل حمل یا كانتینر برای نگهداری كالای مورد بیمه استفاده كنند.

(۴/۱/۸)- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه كامل كالای مورد بیمه از كشتی در آخرین بندر تخلیه.

(۲/۸)- هرگاه پس از تخلیه كالای مورد بیمه از كشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه نامه قرار باشد كه كالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

(۳/۸)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه‌گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال كالا به كشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری كه در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد كه طبق قرارداد باربری به مالكان یا اجاره كنندگان كشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود.

 

خاتمه قرارداد حمل و نقل

۹- هر گاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه‌گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل كالا به‌نحو دیگری قبل از تحویل كالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه یابد یا حمل كالا به نحو دیگری قبل از تخلیه كالا در مقصد ( به شرح مندرج در شرط ۸ فوق ) خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می‌شود مگر آنكه مراتب فورا" به بیمه‌گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود كه در آن‌صورت در ازاء حق‌بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه‌گر) این بیمه تا یكی از مهلت‌های مقرر در زیر به ‌قوت خود باقی می‌ماند:

(۱/۹)- تا زمانی‌كه كالا در چنین بندر یا محلی به‌فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالای بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر كدام زودتر واقع شود.

(۲/۹)- اگر كالای مورد بیمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بیمه‌نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این‌صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می‌شود.

 

تغییر سفر

۱۰- (۱/۱۰)- هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه‌گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است به‌ اینكه بیمه‌گذار مراتب را فورا به بیمه‌گر اعلام كند و شرایط و حق‌بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینكه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.

(۲/۱۰)- هر گاه حمل كالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند ۱/۸) آغاز اما كشتی بدون اطلاع بیمه گذار یا كاركنان وی به مقصد دیگری حركت كند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی‌است.

 

خسارات

نفع بیمه ای

۱۱- (۱/۱۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه‌گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به كالای مورد بیمه نفع بیمه ای داشته باشد.

(۲/۱۱)- مشروط به رعایت بند ۱/۱۱ فوق، بیمه‌گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را كه در طول مدت این بیمه حادث می‌شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخیر بیمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.

 

هزینه حمل تا مقصد نهایی

۱۲- هرگاه در اثر تحقق یكی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به‌غیر از مقصد كالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه‌گر هرگونه هزینه های اضافی كه به‌طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به‌ مقصد توسط بیمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.

مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای
 ۴، ۵، ۶، ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر، غفلت، ورشكستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه‌گذار یا كاركنان وی نمی‌گردد.

 

خسارت كلی فرضی

۱۳- درخواست خسارت به‌عنوان خسارت كلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینكه بدین لحاظ كه تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به‌مقصد تعیین شده، از قیمت آن كالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقی باشد.

 

ارزش اضافی

۱۴- (۱/۱۴)- اگر بیمه‌گذار برای كالای بیمه شده تحت این بیمه‌نامه، بیمه ارزش اضافی تحصیل كند، فرض می‌شود كه قیمت توافقی كالا تا جمع كل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه‌نامه و كلیه بیمه‌نامه های ارزش اضافی، افزایش یافته است و تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه‌نامه با كل مبالغ بیمه شده، تعیین می‌شود. در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد.

(۲/۱۴)- چنانچه این بیمه به‌صورت ارزش اضافی باشد، شرط زیر رعایت خواهد شد:

فرض می‌شود كه قیمت توافقی كالا برابر با جمع كل مبلغ بیمه شده تحت بیمه‌نامه اولیه و كلیه
 بیمه‌نامه های ارزش اضافی دیگر كه توسط بیمه‌گذار تحصیل شده است، می‌باشد .تعهد بیمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه‌نامه با جمع كل مبلغ بیمه شده، خواهد بود.

در صورت وقوع خسارت ،بیمه‌گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه‌نامه‌های دیگر به بیمه‌گر می‌باشد.

 

منافع حاصل از بیمه

۱۵- این بیمه

(۱/۱۵)- بیمه گذاری را تحت پوشش قرار می دهد كه ادعای خسارت می‌كند ، اعم از اینكه قرارداد بیمه توسط او یا از سوی او منعقد شده یا بیمه نامه به او منتقل شده باشد.

(۲/۱۵)- به حمل كنندگان كالا و سایر امانت گیران كالای مورد بیمه تسری نمی یابد و آنان را منتفع نمی كند.

 

به حداقل رساندن خسارات

وظایف بیمه‌گذار

۱۶- بیمه‌گذار، كاركنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف‌اند:

(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است را انجام دهند.

(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل كنندگان، تحویل گیرندگان كالا یا هر شخص ثالث را كاملاً حفظ كنند.

در مقابل، بیمه‌گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه‌نامه، هزینه های متناسب و معقولی كه بیمه‌گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران می‌نماید.

 

عدم اسقاط حق

۱۷- اقداماتی كه توسط بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر به‌منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه به‌عمل می‌آید، نباید به‌عنوان اسقاط حق یا قبول ترك مالكیت یا به‌عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یك از طرفین محسوب گردد.

 

اجتناب از تاخیر

۱۸- از جمله شرایط این بیمه این است كه اقدامات بیمه‌گذار برای حمل كالا در تمام موارد تا حدی كه دركنترل وی می‌باشد، باید با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام گیرد.

 

قانون و عرف

۱۹- این بیمه تابع قانون بیمه و عرف كشور ایران است.

تذكر: بیمه‌گذار موظف است در صورت تقاضای تمدید برای این بیمه نامه مطابق بند ۹ و یا اطلاع از تغییر مقصد مطابق بند ۱۰ فورا بیمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد می باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر: