کد خبر: ۲۱۳۴
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۷
آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه ( جایگزین آیین‌نامه شماره ۵۷ )

صنعت بیمه -

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۱ "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه" را مشتمل بر ۳۰ ماده و ۳۰ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

 

 

فصل اول: تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی بیمه

 

ماده۱- نماینده بیمه كه در این آیین‌نامه اختصاراً «نماینده» نامیده می‌شود، شخص حقیقی یا حقوقی است كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری، مفاد این آیین‌نامه و سایر مصوبات شورای‌عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه‌ای به نمایندگی از طرف یك شركت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.

 

 

 

 

تبصره۱- شركت بیمه می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در رشته‌های مختلف بیمه را بر اساس رتبه‌ نمایندگان بیمه، به نماینده تفویض نماید.

 

 

 

 

تبصره۲- رتبه‌بندی نمایندگان بیمه حقیقی و حقوقی طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بیمه مركزی ج.ا.ایران توسط شرکت‌های بیمه و یا موسسات رتبه‌بندی که مورد تایید بیمه مركزی ج.ا.ایران می‌باشند انجام خواهد شد.

 

 

 

 

 تبصره۳- مقررات این آیین‌نامه شامل نمایندگانی است كه در داخل كشور فعالیت می‌كنند. اعطای نمایندگی بیمه در خارج از كشور مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مركزی ج.ا.ایران و بر اساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مركزی ج.ا.ایران خواهد بود.

 

 

 

 ماده ۲- پروانه نمایندگی بیمه توسط شركت بیمه پس از تایید بیمه مركزی ج.ا.ایران در همه رشته‌ها یا رشته‌های بیمه‌ای معین صادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی سه سال است و شركت بیمه می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و احراز شرایط مربوط و گذراندن دوره‌های آموزشی لازم توسط نماینده پروانه وی را تمدید نماید. در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی منوط به اعتبار قرار داد نمایندگی بیمه است.

 

 ماده ۳- شركت بیمه موظف است شرایط اعطای نمایندگی بیمه را از طرق مقتضی، به ویژه درج در پایگاه اینترنتی خود به اطلاع عموم برساند.

 

 

 

 

 ماده ۴- مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هر یك از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه (اعم از حقیقی و حقوقی) بر عهده شركت بیمة مربوط است.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۵- شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانة نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

 

الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

 

 

 

 

ب) اعتقاد به اسلام یا یكی دیگر از ادیان رسمی كشور.

 

 

 

 

پ) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

 

 

 

 

ت) عدم حجر.

 

 

 

ث) نداشتن سـوء پیشینه كیفری و همچنین نداشتن سابقه محكومیت به جرایم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری.

 

ج) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان).

 

 

چ) داشتن حداقل مدرك كارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، یا حداقل مدرك كارشناسی در رشته‌های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه كار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرك كارشناسی در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه كار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرك دیپلم با سه سال سابقه كار بیمه‌ای فنی و تخصصی.

 

 

 

تبصره ۱- متقاضیان فاقد سابقه كار، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مركزی ج.ا.ایران در شرکت بیمه ویا موسسات آموزشی مورد تأیید بیمه مركزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارایه نمایند.

 

تبصره ۲- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق‌دیپلم، منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.

 

 

 

ح) موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

 

تبصره – بیمه مركزی می‌تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شركت‌های بیمه یا مؤسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشكده بیمه تفویض نماید.

 

 

 

 

خ) گذراندن دوره كارآموزی به مدت ۱۵ روز اداری در شركت بیمه مربوطه برای كلیه متقاضیان نمایندگی بیمه. 

 

 

 

 

ماده ۶- اعطای نمایندگی حقوقی بیمه منوط به احراز شرایط زیر و ارایه آنها به شركت بیمه مربوطه است:

 

 

 

۱-      تشكیل و ثبت در قالب شركت سهامی خاص یا شركت تعاونی متعارف.

۲-      تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مركزی ج.ا.ایران.

۳-      موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه باشد.

۴-      تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر باشد.

۵-      داشتن حداقل یك میلیارد ریال سرمایه اولیه.

۶-      ارایه گواهی‌نامه بانك حاكی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمایه نماینده حقوقی.

۷-      ارایه صورت كامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یك از آنها.

۸-      ارایه گواهی عدم سوء پیشینه كیفری مدیران مطابق بند ث ماده ۵ این آیین‌نامه.

۹-       مدیرعامل و حداقل یك عضو بیمه‌ای هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده ۵ این آیین‌نامه باشند.

 

۱۰- ارایه صورت‌جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره.

 

 

 

 

۱۱- ارایه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.

 

 

 

 

تبصره ۱- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند و مكلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداكثر ظرف مدت دو سال تأدیه نمایند.

 

 

 

 

تبصره ۲- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، پس از تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران امکان پذیر خواهد بود.

 

 

 

تبصره ۳- مدیرعامل، اعضای هیئت ‌مدیره و كاركنان شاغل شركت‌های بیمه و بیمه مركزی ج.ا.ایران و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی)، كارگزاران (دلالان رسمی) بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آنها نمی‌توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند. 
 
 

 ماده ۷- ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، تركیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرة آن، موكول به رعایت مقررات این آیین‌نامه، اعلام شركت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مركزی ج.ا.ایران است.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۸- نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه‌ای كه بیمه مركزی ج.ا.ایران تهیه و به شركت‌های بیمه ابلاغ می‌نماید، تنظیم كند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه‌ای از آن را برای بررسی و تائید به شركت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.

 

تبصره ۱- شركت بیمه موظف است حداكثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یك از نمایندگان حقوقی خود را به بیمه مركزی ج.ا.ایران ارسال كند.

 

 

 

 

تبصره ۲- نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمایه به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب‌های خود منظور نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۹- نماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، مسئول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) باشند یا به عنوان نماینده شركت بیمه دیگر یا كارگزار بیمه فعالیت كنند. علاوه بر این، اشخاص مذكور نمی‌توانند در سایر نمایندگی‌های حقوقی یا كارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.

 

 

 

تبصره- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و كاركنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شركت‌های بیمه و بیمه مركزی ج.ا.ایران نمی‌توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

ماده ۱۰- شركت بیمه می‌تواند بر اساس ضوابط ابلاغی بیمه مركزی ج.ا.ایران به نمایندگی حقوقی خود اجازه تأسیس شعبه بدهد مشروط بر آنكه مسئول شعبه حائز شرایط نماینده حقیقی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: حقوق و تكالیف شركت بیمه و نماینده

 

ماده ۱۱- شركت بیمه مكلف است:

 

 

 

 

۱-       در قرارداد نمایندگی موارد زیر را درج نماید:

 

 

 

 

۱-۱-    مشخصات‌ کامل و نشانی‌ طرفین‌ قرارداد.

 

 

 

 

۱-۲-    حدود اختیارات‌، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد.

 

۱-۳-    میزان كارمزد و نحوه پرداخت آن به‌ تفكیك‌ رشته‌های‌ بیمه‌ و تغییرات آن در موارد بازخرید، فسخ، ابطال یا هر گونه تغییر دیگری دربیمه‌نامه.

۱-۴-    مدت‌ قرارداد نمایندگی.

۱-۵-    میزان‌ و نوع‌ تضمین‌ دریافتی‌ از نماینده‌ به‌ منظور تأمین‌ و تضمین‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بیمه‌گذاران‌، بیمه‌شدگان، سایر اشخاص ذی‌نفع و شركت بیمه.

۱-۶-    ممنوعیت‌ انعقاد قرارداد نمایندگی توسط نماینده‌ با سایر شركت‌های‌ بیمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد.

۱-۷-    مواردی كه موجب محدود نمودن‌ فعالیت‌ و یا تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد نمایندگی بیمه می‌شود و نحوه اجرای آن.

۱-۸-    ارجاع‌ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ احتمالی شركت بیمه‌ و نماینده‌ به هیئت موضوع ماده ۲۰ این آیین‌نامه.

۱-۹-    شمول مصوبات جدید شورای عالی بیمه بر شرایط قرارداد نمایندگی.

 

۱-۱۰-      مشخصات مدیران صاحب امضای مجاز نمایندگی حقوقی.

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-        بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم و مربوط را به‌موقع به نماینده ابلاغ نماید.

۳-        نام و كد نماینده را در بیمه نامه ای كه بنا به پیشنهاد او صادر می‌شود، درج نماید.

۴-        در صورت لغو پروانه نمایندگی، مراتب را بلافاصله از طرق مقتضی به اطلاع بیمه مركزی ج.ا.ایران و بیمه‌گذاران برساند و برای استرداد پروانه و جمع‌آوری تابلو، سربرگ، مهر، اسناد و مدارك مربوط اقدام نماید.

۵-         اگر چند نماینده برای یك نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند نرخ و شرایط یكسان را به آنها اعلام نماید.

 

تبصره ۱- شركت بیمه مجاز نیست تقاضای صدور بیمه‌نامه‌ای را كه به وسیلة نماینده ارایه ‌شده است از طریق دیگری، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، قبول نماید مگر با تقاضای كتبی بیمه‌گذار.

 

 

 

 

تبصره ۲- درصورتی كه شركت بیمه، پیشنهاد نمایندهای را رد كند، نمی‌تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید.

 

 

 

۶-        زیرساخت‌های فیزیكی و امكانات نرم افزاری لازم برای فروش بیمه در فضای مجازی توسط نمایندگان و برقراری ارتباط الكترونیكی همزمان بین نماینده، شركت بیمه و بیمه مركزی ج.ا.ایران فراهم نماید.

۷-        در صورت فوت یا حجر نماینده حقیقی یا توقف فعالیت نماینده طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی، ارزش پرتفوی نماینده را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده دیگر همان شركت موافقت نماید. ارزش پرتفوی نماینده و نحوة محاسبه آن با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی تعیین می شود.

تبصره- بیمه‌نامه‌هایی كه از طرف یا به پیشنهاد نماینده توسط شركت بیمه صادر می‌شود پرتفوی نماینده محسوب می‌شود.

 

ماده ۱۲- نماینده مكلف است:

 

۱-    كد و نام نماینده و نام شركت بیمه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ، مهر، آگهی‌ و در پایگاه اطلاع رسانی خود (در صورت وجود) درج نماید. نام شركت بیمه باید با حروف درشت‌تر از نام و كد نماینده درج شود.

 

 

 

 

تبصره تابلو نمایندگان هر شرکت بیمه و مندرجات آن باید متحدالشکل بوده و نمونه آن باید توسط شركت بیمه ذیربط پیشنهاد و به تصویب بیمه مرکزی ج.ا.ایران رسیده باشد.

 

 

 

۲-    اطلاعات لازم دربارة بیمه‌نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه‌گر و وظایف بیمه‌گذار را با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط، به متقاضی بیمه ارایه نماید.

 

۳-    به منظور تأمین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان، سایر اشخاص ذی‌نفع و شركت بیمه، تضمین لازم را نزد شركت بیمه طرف قرارداد تودیع نماید. نوع و میزان تضمین متناسب با حجم فعالیت هر نماینده حقیقی یا حقوقی و شكل حقوقی ثبت آن، به تشخیص شركت بیمه طرف قرارداد تعیین می شود.

 

 

 

 

تبصره ۱- تضمین مربوط تا دو سال پس از پایان یا لغو قرارداد نماینده نزد شركت بیمه نگهداری می‌شود و پس از آن با درخواست كتبی نماینده مسترد می‌گردد.

 

 

 

 

تبصره ۲- به اجرا گذاردن تضامین مذكور توسط بیمه‌گر منوط به طرح و تصویب آن در كمیته موضوع ماده ۲۱ آئین‌نامه می باشد. در صورتی كه نماینده مربوط به تصمیم كمیته مذكور معترض باشد می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن، برای تجدید نظر خواهی در هیئت رسیدگی به اختلاف نماینده و شركت بیمه تقاضای كتبی نماید. در صورت عدم تجدید نظرخواهی ظرف مهلت مقرر و یا تأیید رأی كمیته در هیئت مذكور، شركت بیمه می‌تواند با رعایت قوانین مربوط، تضامین را به نفع خود كارسازی نماید.

 

 

 

 

۴-    از رقابت مكارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دلالان (كارگزاران) رسمی بیمه و شركت‌های بیمه و یا انجام تبلیغات سوء علیه آنها خودداری نماید.

 

 

 

 

۵-     حق‌بیمه دریافتی اعم از چك یا پرداخت الكترونیكی را قبل از پایان وقت اداری روزی كه دریافت كرده است به حساب بانكی شركت بیمه مربوط واریز كند و در موارد استثنایی به صندوق آن شركت تحویل نماید.

 

 

 

۶-    كد و نام دلال (كارگزار) رسمی بیمه را در بیمه‌نامه‌ای كه به پیشنهاد او صادر می‌شود درج نماید.

 

۷-           امكانات سخت‌افزاری و نیروی انسانی آموزش‌دیده را برای برقراری ارتباط الكترونیكی با شركت بیمه مربوط و بیمه مركزی ج.ا.ایران تهیه نماید.

 

 

 

 

۸-           دفتر مناسب با کاربری اداری یا تجاری که قبلا به تایید شرکت بیمه ذیربط رسیده باشد تهیه نماید.

 

 

 

 

ماده ۱۳- شغل نماینده حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه‌ای هیئت مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً ارایه خدمات بیمه‌ای در محدوده قرارداد نمایندگی باشد.

 

 

 

 

تبصره- سمت‌های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مستثنی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماده ۱۴- كاركنان نماینده كه فروش یا صدور بیمه‌نامه انجام می‌دهند به عنوان متصدیان نمایندگی بیمه محسوب می‌شوند و باید واجد شرایط زیر و دارای گواهی صلاحیت باشند:

۱-    داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم.

۲-    گذراندن دوره آموزشی لازم به تشخیص شركت بیمه.

 

۳-    داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و داشتن سایر شرایط عمومی مندرج در بندهای الف تا ج ماده ۵ به تشخیص و مسئولیت نماینده.

 

 

 

 

تبصره ۱- گواهی صلاحیت متصدیان نمایندگی بیمه به صورت عكس‌دار توسط شركت بیمه یا با تفویض اختیار توسط نمایندگی بیمه برای مدت معین صادر می شود و لازم است در معرض دید مراجعان قرار داده شود.

 

 

 

 

تبصره ۲- در صورت وجود هرگونه شكایت از نمایندگی بیمه، کارکنان و بازاریابان وی شركت بیمه موظف است به شكایت رسیدگی و نتیجه را بطور كتبی به اطلاع شاكی برساند. 

 

 

 

 

 ماده ۱۵- پرداخت حق‌بیمه به نماینـده، كارمند یا بازاریاب‌ او در حكم پرداخت حق‌بیمه به شـركت بیمه است و نماینده باید در قبال دریافت حق‌بیمه، رسید كددار به متقاضی ارایه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماده ۱۶- مسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به بیمه‌گذار و سایر اشخاص ذی‌نفع كه ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور نماینده، كاركنان یا بازاریابان وی در رابطه با عملیات بیمه‌ای موضوع قرارداد نمایندگی بیمه باشد به صورت تضامنی بر عهده شركت بیمه و نماینده است. در هرحال، مفاد این ماده نافی مسئولیت نماینده در مقابل خسارات وارده به شركت بیمه، از جمله خسارت پرداختی، سایر هزینه‌ها و حق‌بیمه دریافت ‌نشده نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۱۷- نمایندگان حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه‌ای هیئت‌مدیره و مسئول شعبه نمایندگان حقوقی كه بر اساس آیین‌نامه شماره ۵۷ مصوب شورای عالی بیمه پروانه نمایندگی گرفته‌اند موظفند ظرف یك‌سال یا تا اتمام قرارداد نمایندگی(هركدام طولانی‌تر باشد) در آزمون موضوع بند ح ماده ۵ شركت و نمره قبولی كسب نمایند. تمدید قرارداد نمایندگی منوط به رعایت مفاد این ماده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۱۸- شركت بیمه می‌تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به او در كلیه رشته‌های بیمه به استثنای بیمه‌های عمر مشاركت دهد. سود قابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد مجموع كارمزدهای پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه‌ای در سال مورد نظر بیشتر باشد.

 

 

 

 

 

 ماده ۱۹- پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می‌شود:

 

 

 

 

الف) با تصمیم یكی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل.

 

 

 

 

ب) درصورتی كه نماینده حقیقی هر یك از شرایط مقرر در این آیین‌نامه را از دست بدهد.

 

 

 

 

ج) در صورتی كه مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای هیئت‌مدیره نمایندگی حقوقی هر یك از شرایط مقرر در این آیین‌نامه را از دست بدهد یا فوت كند یا محجور یا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جایگزین واجد شرایط معرفی نشود.

 

 

 

 

د) در صورت تصمیم هیئت رسیدگی به اختلاف نماینده و شركت بیمه، موضوع ماده ۲۰ یا كمیته رسیدگی به تخلفات نماینده، موضوع ماده ۲۱.

 

 

 

 

ه) در صورت ورشكستگی نمایندة حقوقی. 

 

 

 

فصل سوم: رسیدگی به اختلاف نماینده و شركت بیمه و رسیدگی به تخلفات نماینده

 

 ماده ۲۰- به منظور رسیدگی به اختلافات نماینده و شركت بیمه در رابطه با مقررات این آیین نامه و قرارداد نمایندگی منعقده، هیئت رسیدگی به اختلافات نماینده و شركت بیمه كه در این آیین‌نامه هیئت نامیده می‌شود و مركب از سه نفر به شرح زیر تشكیل می‌شود:

 

 

 

الف) نماینده بیمه مركزی ج.ا.ایران؛

ب) نماینده منتخب سندیكای بیمه گران ایران؛

 

ج) نماینده منتخب انجمن‌های صنفی نمایندگان بیمه.

 

 

 

 

تبصره ۱- هر یك از نمایندگان مذكور برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

 

 

 

 

تبصره ۲- تصمیمات هیئت به صورت مكتوب و مستدل با اكثریت آرا اتخاذ می‌شود و پس از امضای اعضای هیئت، توسط بیمه مركزی ج.ا.ایران به طرفین ابلاغ می‌گردد. این تصمیمات برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست.

 

 

 

 تبصره ۳- دبیرخانه هیئت در بیمه مركزی ج.ا.ایران مستقر خواهد بود و دستورالعمل نحوه تشكیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیئت توسط بیمه مركزی ج.ا.ایران تدوین و ابلاغ خواهد شد.
 
 

 ماده ۲۱- شركت‌ بیمه موظف است تخلفات نماینده و شكایت واصله از عملكرد او را در كمیته‌ رسیدگی به تخلفات نماینده كه در این آیین‌نامه كمیته نامیده می شود و مرکب از دو نفر به انتخاب هیئت مدیره شركت بیمه و یك نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه است، مطرح نماید. تصمیمات كمیته با اكثریت آرا معتبر است.

 

 

 

 

تبصره ۱- شركت بیمه موظف است ظرف مدت حداكثر دو ماه از تاریخ ابلاغ آئین‌نامه، اعضای كمیته را بطور كتبی به بیمه مركزی ج.ا.ایران معرفی نماید.

 

 

 

 

تبصره ۲- در مواردی كه شركت بیمه فاقد انجمن صنفی نمایندگان بیمه است نماینده مربوط می‌تواند بجای وی فرد دیگری را معرفی نماید.

 

 

 

 

تبصره ۳- كمیته حسب مورد می تواند از كارشناس ذیربط در موضوع تخلف برای حضور در جلسه و اعلام نظر كارشناسی بدون داشتن حق رای دعوت نماید.

 

 

 

 

تبصره ۴- اجرای ماده ۲۱، نافی اختیارات موضوع ماده ۲۰ و همچنین اختیارات بیمه مركزی ج.ا.ایران نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۲- در صورت احراز تخلف نماینده، كمیته می‌تواند متناسب با نوع تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

 

 

 

۱- تذكر كتبی به نماینده.

۲- ایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه‌نامه.

۳- كاهش میزان كارمزد نماینده در یك یا چند رشتة بیمه به مدت حداكثر شش ماه.

۴- تعلیق فعالیت نماینده در یك یا چند رشتة بیمه به مدت حداكثر شش ماه.

 

۵- لغو پروانه فعالیت.

 

 

 

 

تبصره- در مواردی كه رای كمیته تعلیق یا لغو فعالیت نماینده باشد، شركت بیمه موظف است نسخه ای از تصمیم مربوطه را به بیمه مركزی ج.ا.ایران ارسال نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۳- در صورتی كه تصمیم كمیته، لغو پروانه نماینده باشد ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن به نماینده، با درخواست كتبی وی، قابل تجدید نظرخواهی در هیئت است. تصمیمات كمیته در سایر موارد، قطعی و برای طرفین معتبر است.

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۴- اگر پروانه فعالیت نماینده‌ای درصورت تخلف و با اعلام بیمه مرکزی ج.ا.ایران،یا تصمیم هیئت و یا كمیته لغو شود این شخص نمی‌تواند پس از لغو پروانه، به عنوان نماینده بیمه و یا کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت نماید.

 

 

 

 فصل چهارم: نظارت

 

 

 ماده ۲۵- شركت‌ بیمه مسئول احراز و انطباق شرایط فعالیت نمایندگان خود با مقررات این آیین‌نامه است.

 

 

 

 

تبصره- در صورت عدم رعایت مقررات این آیین نامه در اعطای نمایندگی و یا نحوه فعالیت نمایندگان، بیمه مركزی ج.ا.ایران می‌تواند شركت بیمه را ملزم به متوقف نمودن فعالیت نماینده كند. همچنین شركت بیمه مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، ناشی از عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۶- بیمه مركزی ج.ا.ایران بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه نظارت می‌نماید. در صورت عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه توسط هر یك از شركت‌های بیمه و نقص یا عدم نظارت آنها برنمایندگان بیمه، بیمه مركزی ج.ا.ایران می‌تواند متناسب با هر مورد، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

 

 

 

 

۱-      اخطار كتبی به شركت بیمه مبنی بر ضرورت رعایت مقررات مربوط.

 

 

 

۲-      اعلام عدم صلاحیت حرفه‌ای مدیر ذیربط شرکت بیمه.

۳-      سلب صلاحیت مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره یا معاون فنی و یا مسئولین فنی شرکت بیمه.

۴-      ایجاد محدودیت برای شركت بیمه در زمینه پذیرش نماینده.

۵-      ارایه پیشنهاد ممنوعیت شركت بیمه از قبول بیمه در یك یا چند رشته بیمه برای مدت مشخص به شورای عالی بیمه.

 

 

 

 

 

 

 ماده ۲۷- شركت‌ بیمه موظف است امكان دسترسی مناسب بیمه مركزی ج.ا.ایران به آمار و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان مربوط به نمایندگان خود را بر اساس دستورالعملی كه بیمه مركزی ج.ا.ایران تهیه و ابلاغ می‌كند فراهم نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۲۸- بیمه مركزی ج.ا.ایران و یا شركت بیمه می‌توانند در صورت لزوم، علاوه بر اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد و محل نمایندگی را بازرسی كنند و نماینده مكلف به همكاری لازم در این زمینه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماده ۲۹- موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

 

 

 

 

ماده ۳۰- این آیین‌نامه از تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ لازم‌الاجرا خواهد بود و جایگزین آیین‌نامه شماره ۵۷ مصوب شورای‌عالی بیمه با عنوان آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه خواهد شد.

 

دستورالعمل دوره‌های آموزشی متقاضیان نمایندگی بیمه

(موضوع تبصره 1 و بند خ ماده 5 آئین‌نامه شماره 75 مصوب شورای عالی بیمه)

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار