کد خبر: ۳۱۲۹۶
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۵
آیین‌نامه كارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه

 

آیین نامه شماره ۸۳

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲، « آیین‌نامه كارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۶ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

 

فصل اول- كارمزد بیمه‌های غیر زندگی

ماده ۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمه غیرزندگی برای معاملات بیمه‌ای كه توسط نمایندگان و دلالان رسمی بیمه انجام می‌گیرد بر اساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده بشرح زیر است:

 

درصد كارمزد نمایندة حقیقی بیمه

درصد كارمزد شركت نمایندگی بیمه

الف- بیمة آتش سوزی:

۱- منازل مسكونی

 

۲۵

 

۲۹

۲- خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یك آیین‌نامه‌‌ شماره ۲۵ شورای عالی بیمه

۱۰

۱۲

۳- خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین‌نامه‌‌ شماره ۲۵ شورای عالی بیمه

۱۵

۱۷

تبصره بند الف- میزان كارمزد مربوط به كالاهای نامبرده در جداول ضمیمة شماره ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه‌‌ شماره ۲۵ مصوب شورای عالی بیمه بسته به مورد، معادل اقلام مندرج در بندهای ۲ و ۳ فوق میباشد و درمورد كارمزد خطرات تبعی بندهای ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲ درصد افزوده می‌گردد.

 

درصد كارمزد

نمایندة حقیقی بیمه

درصد كارمزد

شركت نمایندگی بیمه

ب- بیمه باربری:

۱- كالاهای وارداتی

 

۱۰

 

۱۲

۱- كالاهای داخلی و صادراتی

۱۵

۱۷

۳- باربری به نفع بانك

۵

۶

تبصره بند ب- در مواردی كه بیمه‌نامه باربری بوسیله بانك افتتاح كننده اعتبار تمدید میگردد، شركت بیمه میتواند ۵۰ درصد ازكارمزد حق بیمه بیمه‌نامه تمدیدی را به بانك و مابه التفاوت آن را حسب مورد به نماینده یا دلال رسمی بیمه پرداخت كند.

 

درصد كارمزد

نمایندة حقیقی بیمه

درصد كارمزد

شركت نمایندگی بیمه

ج- بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری:

۱- وسائط نقلیه سواری

۱۰

۱۲

۲- باركش

۷

۹

۳- اتوبوس- مینی بوس

۶

۸

 

 

درصد كارمزد

نمایندة حقیقی بیمه

درصد كارمزد

شركت نمایندگی بیمه

د- بیمه مسئولیت:

۱- مسئولیت مدنی شخص ثالث اجباری و مازاد اختیاری و حوادث راننده

۴

۵

۲- سایر انواع مسئولیت (بجز مسئولیت كشتی و هواپیما)

۲۵

۲۹

 

 

درصد كارمزد

نمایندة حقیقی بیمه

درصد كارمزد

شركت نمایندگی بیمه

هـ-  بیمه حوادث شخصی و درمانی:

۱- حوادث انفرادی

۲۸

۳۲

۲- حوادث گروهی

۲۵

۲۹

۳- درمان انفرادی

۱۵

۱۷

۴- درمان گروهی

۱۰

۱۲

  

 

درصد كارمزد

نمایندة حقیقی بیمه

درصد كارمزد

شركت نمایندگی بیمه

و- سایر انواع بیمه:

۱- پول در صندوق و گردش

۱۵

۱۷

۲- صداقت و امانت

۱۷

۲۰

۳- تمام خطر مقاطعه كاری، تمام خطر نصب و شكست ماشین آلات

۱۰

۱۲

۴- عدم النفع (بصورت مستقل)

۱۵

۱۷

۵- بدنه و مسئولیت كشتی و هواپیما

۳

۵/۳

۶- دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان

۲۰

۲۳

۷- اكتشاف و استخراج نفت و گاز

۵

۶

۸- دزدی با شكست حرز (بصورت مستقل)

۱۰

۱۲

۹- شكست شیشه (بصورت مستقل)

۱۰

۱۲

۱۰- مرهونات به نفع بانك

۵

۶

 

ماده ۲- مبنای پرداخت كارمزدهای موضوع این آیین‌نامه‌‌ حق بیمه پرداخت شده می‌باشد. در صورتی كه به هر علت میزان حق بیمه بیمه‌نامه افزایش یا كاهش یابد به همان نسبت كارمزد نیز افزایش یا كاهش خواهد یافت.

ماده ۳- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه كه به صورت شخص حقوقی  فعالیت می‌كنند معادل صددرصد كارمزد نماینده حقوقی و حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه كه به صورت شخص حقیقی فعالیت می‌كنند معادل صددرصد كارمزد نماینده حقیقی مقرر در ماده ۱ این آئین‌نامه می‌باشد.

ماده ۴- چنانچه مؤسسات بیمه میزان كارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی ‌را در قرارداد فیمابین قید ننمایند كارمزد قابل پرداخت معادل حداكثر یاد شده در این آیین‌نامه‌‌ خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسات بیمه می‌توانند به شرط صدور بیمه‌نامه توسط نماینده علاوه بر كارمزد مقرر در این آیین‌نامه‌‌ هزینه صدور به میزان حداكثر ۵ درصد پرداخت نمایند.

تبصره- هزینه صدور قابل پرداخت برای رشته بیمه مسئولیت شخص ثالث اجباری و مازاد اختیاری آن  و حوادث راننده  حداكثر معادل ۴ درصد می‌باشد.

ماده ۶- مؤسسات بیمه می‌توانند نمایندگان و دلالان رسمی بیمه را در سود حاصل از پرتفوی آنها بشرح زیر مشاركت دهند:

۱-     بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری مندرج در بند "ج" از ماده یك این آیین‌نامه‌‌.

۲-    سایر انواع بیمه مسئولیت موضوع ردیف ۲ بند "د" از ماده یك این آیین‌نامه‌‌.

۳-    بیمه حوادث انفرادی و بیمه درمان انفرادی موضوع ردیفهای ۱ و ۳ بند "هـ" از ماده یك این آیین‌نامه.‌‌

۴-  بیمه پول در صندوق و گردش، صداقت و امانت و شكست شیشه موضوع ردیفهای ۱، ۲ و ۹ بند "و" از ماده یك این آیین‌نامه‌‌.

سود قابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد كارمزد پرداختی به نماینده و دلالان رسمی بیمه بابت عملیات بیمه هر سال وی بیشتر شود.

ماده ۷- مؤسسات بیمه مكلفند نسبت به مواردی كه در این آیین‌نامه‌‌ كارمزدی برای آن پیش‌بینی نگردیده است قبل از پرداخت كارمزد، موافقت بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران را جلب نمایند.

ماده ۸- حداكثر مبالغ پرداختی تحت عناوین كارمزد و یا سایر هزینه‌های پیش بینی شده در این آیین‌نامه‌‌، نمی‌تواند از ۳۵ درصد حق بیمه تجاوز نماید.

تبصره ۱- پرداخت هرگونه كارمزدی بیش از میزان مذكور در این آیین‌نامه‌‌ غیر مجاز و ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- مؤسسات بیمه مجاز به پرداخت كارمزد بجز به نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی‌باشند.

ماده ۹- تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه‌هایی كه مستقیماً و بدون دخالت دلالان رسمی بیمه یا نماینده بیمه انجام می‌شود و خواه در مورد بیمه‌هایی كه با دخالت آنان انجام می‌شود به هر صورت ممنوع است.

تبصره- تخفیف در نرخ حق بیمه در موردی كه تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول این ماده نخواهد بود.

 

فصل دوم- كارمزد بیمه‌های زندگی

ماده ۱۰- كارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه‌های زندگی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- برای بیمه‌های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه، حداكثر ۲۵% حق بیمه وصولی.

ب- برای بیمه‌های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه، حداكثر ۱۰% حق بیمه وصولی.

ج- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه سالانه حداكثر ۷۵% حق بیمه سال اول مشروط بر این كه از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نكند.

۴۰% این كارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول و در سالهای دوم تا پنجم هر سال ۱۵% كارمزد پس از وصول حق‌بیمه‌های مربوطه قابل پرداخت است.

د- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه یكجا، حداكثر ۲%حق بیمه.

ماده ۱۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه معادل صددرصد كارمزد مقرر در ماده ۱۰ این آئین‌نامه و اصلاحات آن می‌باشد.

ماده ۱۲- مؤسسات بیمه می‌توانند جز در موارد بیمه‌های با حق بیمه یكجا حداكثر ۳ درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و یا مامورین وصول پرداخت نمایند.

ماده ۱۳- در صورتی كه كارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یك یا چند بیمه‌نامه كمتر از میزان كارمزد پیش‌بینی شده در ماده ۱۰ باشد موسسه بیمه می‌تواند از محل مابه التفاوت آن بعنوان کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه‌هایی كه تحصیل كرده اند پرداخت نماید.

در هر حال جمع كارمزد و كارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی‌تواند از میزان مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ تجاوز كند.

فصل سوم- سایر مقررات

ماده ۱۴- شركت های بیمه موظف‌اند هزینه صدور و كارمزد نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه را با رعایت نصاب های زیر محاسبه و پرداخت نمایند:

الف- كارمزد هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:

۱-     تا دو هزار و پانصد میلیون ریال حق بیمه، حداكثر صددرصد كارمزد مصوب.

۲-  بیش از دو هزار و پانصد میلیون ریال تا پنج هزار میلیون ریال حق بیمه، حداكثر پنجاه درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

۳-  بیش از پنج هزار میلیون ریال تا ده هزار میلیون ریال حق بیمه، حداكثر بیست و پنج درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

۴-    بیش از ده هزار میلیون ریال حق بیمه، حداكثر ده درصد كارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

ب- هزینه صدور هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:

۱-     تا پانصد میلیون ریال حق بیمه حداكثر صد درصد هزینه صدور مصوب.

۲-  بیش از پانصد میلیون ریال تا دو هزار و پانصد میلیون ریال حق بیمه حداكثر بیست و پنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

۳-  بیش از دو هزار و پانصد میلیون ریال تا پنج هزار میلیون ریال حق بیمه حداكثر ده  درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

۴-    بیش از پنج هزار میلیون ریال حق‌بیمه، حداكثر پنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.

ج- چنانچه مدت پوشش بیمه‌ای دربیمه‌نامه‌هایی كه عرفاً به صورت سالانه صادر می‌شود كمتر از یكسال باشد كارمزد و یا هزینه صدور باید براساس حق بیمه سالیانه و با رعایت بندهای الف وب فوق به ترتیب زیرمحاسبه وپرداخت شود:                      حق بیمه كوتاه مدت× (حق بیمه سالیانه /كارمزد سالیانه)

ماده ۱۵- "موسسات بیمه مجازند برای بیمه‌نامه‌های مربوط به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری، دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی كشور، نیروهای نظامی و انتظامی، قوای مقننه و قضائیه و كلیه دستگاه‌هایی كه به نحوی از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند، حداكثر ۲۵ درصد كارمزد و هزینه صدور بر اساس طبقه‌بندی مندرج در بندهای الف و ب ماده ۱۴ را بپردازند.

ماده ۱۶- این آیین‌نامه از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ لازم الاجرا است و جایگزین آیین نامه شماره ۲۹ (كارمزد نمایندگی بیمه) مصوب شورای عالی بیمه و مكمل‌های بعدی آن خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار