کد خبر: ۳۱۲۹۹
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۰
آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای

آیین نامه شماره ۸۵

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ «آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

 

ماده ۱- ارزیاب خسارت بیمه‌‏ای شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی است كه دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای از بیمه مركزی بوده و مجاز به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعیین مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه‌‏گر طبق شرایط بیمه‌نامه و نیز مذاكره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه‌ای می‌باشد.

ماده۲ - پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی صرفاً در یك زمینه تخصصی بیمه‌ای و برای موسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای در یك یا چند زمینه تخصصی بیمه ای در چارچوب دستورالعملی كه بیمه مركزی ظرف شش ماه تهیه و ابلاغ خواهد نمود صادر می‌شود.

ماده ۳- اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای باید واجد شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

۲- عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیربط؛

۳- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه كارت معافیت دائم برای آقایان؛

۴- داشتن حداقل ۲۵ سال سن؛

۵- نداشتن سوء شهرت؛

۶- نداشتن سوء پیشینه كیفری و سابقه ارتكاب یا معاونت در یكی از جرائم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، جعل و تزویر، تدلیس، پولشویی، تبانی و یا مداخله در معاملات دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری؛

۷- داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس؛

۸- داشتن سه سال سابقه كار مفید در ارزیابی و كارشناسی خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا به تشخیص بیمه مركزی؛

۹- موفقیت در آزمون كتبی و مصاحبه حضوری تخصصی بیمه مركزی؛

۱۰- گذراندن دوره آموزشی تخصصی و توجیهی طبق دستورالعملی كه بیمه مركزی ابلاغ خواهد كرد.

تبصره ۱- افرادی كه  به تشخیص بیمه مركزی حداقل ۱۰ سال سابقه ارزیابی و كارشناسی خسارت در زمینه تخصصی موردتقاضا داشته باشند از آزمون كتبی موضوع بند ۹ معاف هستند.

تبصره ۲- حداقل مدرك تحصیلی موضوع بند ۷ برای افرادی كه حداقل ۱۵ سال در ارزیابی و كارشناسی خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا سابقه فعالیت داشته باشند دیپلم می‌باشد.

تبصره ۳- بیمه مركزی می‌تواند برگزاری آزمون كتبی موضوع بند ۹ و دوره های آموزشی موضوع بند ۱۰ را به اشخاص حقوقی ذیصلاح واگذار نماید.

ماده ۴- اشخاص حقوقی برای دریافت پروانه فعالیت ارزیابی خسارت بیمه‌ای باید در قالب یكی از اشكال حقوقی زیر در چارچوب قانون تجارت، سایر قوانین موضوعه و با رعایت شرایط زیر به ثبت برسند:

۱- موسسه غیر تجارتی:

۱-۱- كلیه موسسین و اعضا باید واجد شرایط ارزیاب خسارت حقیقی موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه باشند؛

۲-۱- موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه منحصراً ارزیابی خسارت بیمه ای باشد؛

۳-۱- حداقل سرمایه برای هر زمینه تخصصی بیمه‌ای معادل ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را تامین نماید؛

۴-۱- امكانات اداری لازم متناسب با زمینه تخصصی فعالیت را داشته باشد.

۲- شركت سهامی خاص و تعاونی متعارف:

۱-۲- مدیر عامل و كلیه اعضاء هیئت مدیره باید واجد شرایط ارزیاب خسارت حقیقی موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه باشند؛

۲-۲- موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه منحصراً ارزیابی خسارت بیمه ای باشد؛

۳-۲- حداقل سرمایه برای هر زمینه تخصصی بیمه‌ای معادل ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را تامین نماید؛

۴-۲- امكانات اداری و نیروی انسانی لازم متناسب با زمینه تخصصی فعالیت را داشته ‌باشد.

تبصره ۱- اشخاص حقوقی قبل از ثبت باید اساسنامه خود را به تایید بیمه مركزی برسانند. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه، میزان سرمایه، تركیب سهامداران و نیز تغییر اعضا یا مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره منوط به موافقت كتبی بیمه‌ مركزی می‌باشد.

تبصره ۲- ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی با تایید بیمه مركزی می‌توانند در هر یك از نقاط كشور شعبه تاسیس نمایند.

تبصره ۳- ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی می­توانند در چارچوب این آیین­نامه و دستورالعمل بیمه مركزی، مجوز تأسیس شعبه در خارج از كشور را اخذ نمایند.

تبصره ۴- ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی باید گزارش ارزیابی خسارت بیمه‌ای خود را توسط افراد دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای حقیقی در زمینه تخصصی بیمه‌ای مربوط تهیه نمایند.

ماده ۵- پروانه ارزیاب خسارت بیمه‌ای‌ توسط بیمه مركزی صادر و اعتبار آن سه سال می‌باشد. تمدید پروانه برای سال‌های بعد، مشروط به درخواست ارزیاب خسارت بیمه‌ای توسط بیمه مركزی انجام خواهد شد مگر آنكه ارزیاب خسارت بیمه‌ای یكی از شرایط مندرج در این آیین‌نامه را از دست داده باشد.

ماده ۶- بیمه مركزی لیست ارزیابان خسارت بیمه‌ای دارای پروانه فعالیت و مشخصات آنها را از طریق پایگاه اینترنتی خود اعلام و هر ماه لیست مزبور را به روز می‌كند.  

ماده ۷- اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل یا كارمند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) موسسات بیمه، بیمه‌مركزی، نمایندگان حقوقی بیمه، دلالان رسمی حقوقی بیمه، دفاتر ارتباطی و یا سایر ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی و همچنین نمایندگان بیمه حقیقی و دلالان رسمی بیمه حقیقی نمی‌توانند ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقیقی یا موسس و عضو موسسه غیر تجارتی ارزیابی خسارت بیمه‌ای یا مدیر عامل، عضو هیات مدیره، مسئول شعبه و كارمند ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی باشند.

تبصره ۱- ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقیقی یا موسس و عضو موسسه غیر تجارتی ارزیابی خسارت بیمه‌ای یا مدیر عامل، عضو هیات مدیره، مسئول شعبه و كارمند ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی نمی توانند سهامدار عمده (بیش از ۵ درصد) موسسات بیمه، نمایندگی بیمه حقوقی، دلال رسمی بیمه حقوقی و نیز سایر ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی باشند.

تبصره ۲- ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقیقی، اعضا موسسه غیر تجارتی ارزیابی خسارت بیمه‌ای و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شركت‌های سهامی خاص و تعاونی متعارف ارزیابی خسارت بیمه‌ای و همچنین اقارب نسبی و سببی  درجه ۱ از طبقه اول آنان نباید هیچ گونه نفع مستقیم یا غیرمستقیم در پرونده خسارت تحت ارزیابی خود داشته باشند.

ماده ۸- ارزیاب خسارت بیمه‌ای برای دریافت پروانه فعالیت باید بیمه­نامه مسئولیت حرفه ای متناسب با حدود اختیارات خود به منظور حسن انجام كار و تضمین حقوق موسسات بیمه،  بیمه‌گذار یا سایر اشخاص ذی­نفع به ترتیبی كه بیمه مركزی مشخص می‌كند به بیمه مركزی ارائه نماید.

ماده ۹- ارزیاب خسارت بیمه‌ای برای ارزیابی خسارت موظف به انعقاد قرارداد كتبی با موسسه بیمه و یا بیمه‌گذار می‌باشد. در این قرارداد حداقل باید تاریخ تنظیم قرارداد، مدت اعتبار آن، مشخصات موسسه بیمه و بیمه‌گذار، مبلغ حق‌الزحمه، زمانبندی و نحوه ارایه‌ گزارش ارزیابی، حدود اختیارات ارزیاب خسارت بیمه‌ای و شرایط فسخ قرارداد ارزیابی مشخص شود.

تبصره ۱- موسسه بیمه و بیمه گذار می توانند ارزیاب خسارت بیمه ای مرضی الطرفین و حدود اختیارات وی را تعیین نمایند. در این صورت بیمه گر موظف است مشخصات ارزیاب منتخب و حدود اختیارات وی را در شرایط بیمه نامه درج نماید.

تبصره ۲- پرداخت حق الزحمه ارزیاب خسارت بر عهده بیمه گر خواهد بود. در مواردی كه ارزیابی خسارت به درخواست بیمه گذار انجام می گیرد پرداخت حق الزحمه بر عهده وی خواهد بود.

تبصره ۳- ارزیاب خسارت بیمه‌ای نمی‌تواند در یك پرونده خسارت همزمان ارزیاب موسسه بیمه و بیمه گذار باشد مگر اینكه طرفین در مورد ارزیاب مرضی‌الطرفین توافق نمایند.

ماده ۱۰- ارزیاب خسارت بیمه‌ای موظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند در حدود اختیارات تعیین شده در قرارداد ارزیابی خسارت تهیه و به طرف و یا طرف‌های قرارداد خود ارائه نماید.

ماده ۱۱- ارزیاب خسارت بیمه‌ای موظف است، گزارش های ارزیابی خسارت را حداقل برای مدت ۳ سال از تاریخ تهیه در سوابق خود نگهداری نماید.

ماده ۱۲- بیمه مركزی موظف است امكان انتخاب ارزیاب خسارت بیمه ای توسط بیمه گذار را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نماید.

ماده ۱۳- مرجع رسیدگی به اختلافات بین ارزیاب خسارت بیمه ای با موسسه بیمه، یا بیمه‌‌گذار و سایر ذی‌نفعان در خصوص قرارداد ارزیابی و مفاد این آیین نامه هیاتی مركب از نماینده بیمه مركزی، نماینده سندیكای بیمه‌گران ایران و نماینده انجمن صنفی ارزیابان خسارت بیمه‌ای خواهد بود. نحوه تشكیل جلسات، رسیدگی به اختلافات، اتخاذ تصمیم و سایر امور اجرایی این هیات در چارچوب دستورالعملی خواهد بود كه با همكاری سندیكای بیمه گران ایران و انجمن صنفی ارزیابان خسارت توسط بیمه مركزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- در رسیدگی به اختلافات بین ارزیاب خسارت با بیمه گذار و سایر ذینفعان، نماینده بیمه گذار جایگزین نماینده سندیكا در هیات موضوع این ماده می شود.

ماده ۱۴- ارزیاب خسارت بیمه ای موظف است در صورت درخواست بیمه مركزی اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را ارائه نموده و امكان بازرسی از محل فعالیت، دفاتر و اسناد را فراهم نماید.

ماده ۱۵- در صورتی كه موسسه بیمه بخواهد در رسیدگی به پرونده خسارت خود، از اشخاصی به غیر از كاركنان خود استفاده نماید موظف است صرفاً از ارزیابان خسارت بیمه‌ای دارای پروانه فعالیت از بیمه مركزی ج.ا.ایران استفاده نماید.

تبصره- آن دسته از نمایندگان بیمه كه به استناد تبصره یك ماده یك آیین‌نامه شماره ۷۵ (تنظیم امور نمایندگی بیمه) مصوب شورای عالی بیمه بخشی از اختیارات و وظایف شركت بیمه مربوط در پرداخت خسارت در رشته های مختلف بیمه به آنان تفویض شده است، موظفند در ارزیابی خسارت از خدمات ارزیابان خسارت بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه استفاده كنند.

ماده ۱۶- استفاده از آن دسته از موسسات معتبر ارزیابی خسارت كه در خارج از كشور ایران به ثبت رسیده اند و به صورت بین المللی فعالیت می نمایند، در فرایند ارزیابی خسارت مجاز می باشد.

ماده ۱۷- در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسات بیمه، بیمه مركزی می‌تواند حسب مورد هر یك از اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تذكر كتبی به مدیر عامل و هیأت مدیره یا مدیران فنی موسسه بیمه؛

۲- اخطاركتبی به مدیر عامل و هیأت مدیره یا مدیران فنی موسسه بیمه؛

۳- سلب صلاحیت مدیرعامل، هیات مدیره یا مدیران فنی ذیربط موسسه بیمه.

ماده ۱۸- در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط ارزیاب خسارت بیمه‌ای و یا تخلف وی از سایر قوانین و مقررات بیمه‌ای و یا از دست دادن صلاحیت لازم، بیمه مركزی می تواند حسب مورد هر یك از اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تذكر كتبی به ارزیاب خسارت بیمه ای؛

۲- اخطاركتبی به ارزیاب خسارت بیمه‌ای؛

۳- تعلیق پروانه فعالیت ارزیاب خسارت بیمه‌ای از سه ماه تا یكسال؛

۴- لغو پروانه فعالیت ارزیاب خسارت بیمه‌ای.

ماده ۱۹-ارزیابان خسارت بیمه‌ای كه قبلا پروانه ارزیابی خسارت دریافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت ۲ سال وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.

ماده ۲۰- این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه شماره ۵۰ (آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای) مصوب ۱۳۸۲/۴/۳ شورای عالی بیمه و مكمل‌های آن خواهد شد. الزامات این آیین‌نامه برای موسسات بیمه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱لازم‌الاجرا خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار