کد خبر: ۳۱۳۰۰
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۱
قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور كالای خارجی

آیین نامه شماره ۸۶

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۰۲.۳۰، « قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور كالای خارجی» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱- اساس قرارداد: این قرارداد بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ماده ۵ قانون حمل ‌و نقل و عبور كالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، بند «خ» ماده یك و تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور مصوب ۱۳۷۷ و بند ح ماده ۱ قانون امور گمركی مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی مصوب ۱۳۹۲ و قانون بهبود مستمر محیط كسب­ و كار مصوب ۱۳۹۰ بین تشكل اقتصادی ............. به عنوان‌ بیمه‌گذار و شركت بیمه ................... به عنوان بیمه‌گر و گمرك جمهوری اسلامی ایران به عنوان ذی‌نفع با شرایط زیر منعقد می‌گردد.

ماده۲- تعاریف: اصطلاحات مورد استفاده در این قرارداد در معانی مشروح زیر به كار می­رود:

۱- بیمه‌­گذار: تشكل اقتصادی است كه با عضویت شركت­های حمل و نقل بین­‌المللی كه به موجب قوانین و مقررات مربوط ثبت گردیده و مسئولیت اعضا در قبال حقوق ورودی را پذیرفته و آن را نزد بیمه‌گر بیمه نموده و متعهد پرداخت حق­‌بیمه است. اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز می­توانند به عنوان بیمه­‌گذار این قرارداد باشند.

۲- شركت حمل ‌و ‌نقل بین‌المللی: شخص حقوقی ایرانی كه به موجب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین­‌المللی است.

۳- بیمه‌گر: موسسه بیمه­‌ای است كه دارای پروانه فعالیت از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۴- ذینفع: گمرك جمهوری اسلامی ایران است.

۵- بیمه­‌نامه: سندی كتبی است كه توسط بیمه‌گر بر اساس مفاد این قرارداد برای هر پروانه عبور خارجی صادر شده باشد.

۶- قاچاق: منظور از قاچاق در این قرارداد موارد قاچاق موضوع بندهای ب و ت ماده ۱۱۳ قانون امور گمركی مصوب ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در ارتباط با عبور خارجی است.

۷- پروانه عبور خارجی: نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی كه توسط گمرك پس از انجام تشریفات گمركی در رویه امور خارجی برابر مقررات صادر
می­گردد.

۸- حقوق ورودی: حقوق گمركی معادل چهار درصد (۴درصد) ارزش گمركی كالا به اضافه سود بازرگانی كه توسط هیئت وزیران تعیین می­گردد به علاوه وجوهی كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعی كالا تعلق می­گیرد ولی شامل هزینه‌­های انجام خدمات نمی­شود.

۹- اظهارنامه عبور خارجی: منظور از اظهارنامه عبور خارجی، اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ قانون امور گمرگی و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده ۳- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از مسئولیت تامین تعهدات شركت­های حمل و نقل بین‌المللی در قبال ذی­نفع بابت حقوق ورودی كه بر عهده بیمه‌­گذار بوده و توسط وی نزد بیمه­‌گر بیمه می­گردد.

ماده ۴- وظایف بیمه‌گذار: وظایف بیمه‌گذار به شرح زیر است.

۱- بیمه‌گذار موظف است حق‌بیمه را به ترتیبی كه در بیمه‌­نامه مشخص گردیده به بیمه‌گر پرداخت نماید،

۲- بیمه‌گذار موظف است همزمان با انعقاد این قرارداد فهرست مشخصات شركت‌های حمل ‌و نقل بین­‌المللی كه تعهد آنها را پذیرفته به بیمه‌گر اعلام نماید،

۳- بیمه‌گذار موظف است شركت‌های حمل ‌و نقل بین­‌المللی كه تعهد آنها را پذیرفته ملزم به انجام اقدامات زیر نماید:

الف- در صورت اطلاع از هرگونه مغایرت بین محموله و پروانه عبور خارجی و مواردی كه منجر به عدم خروج تمام یا بخشی از كالا در مهلت مقرر می‌شود، مراتب را حداكثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان اطلاع، به بیمه­‌گذار و بیمه‌گر اعلام نماید،

ب- اقدامات لازم جهت حفظ كالای عبور خارجی به عمل آورد،

ج- در صورت دریافت هر گونه اخطاریه در ارتباط با موضوع قرارداد از سوی مراجع ذیربط مراتب را بلافاصله به اطلاع بیمه­‌گذار و بیمه­‌گر برساند،

د- حداكثر ظرف یك هفته پس از تحویل كالا به گمرك مقصد یا خروج كالا از هر یك از مرزهای مجاز گمركی كشور، اعلام وصول كالای عبوری را از گمرك اخذ و به بیمه‌گر ارائه دهد.

۴- بیمه‌­گذار موظف است به منظور حسن اجرای این قرارداد تضامین لازم را متناسب با حجم عملیات و ریسك شركت­های حمل و نقل بین­‌المللی كه تعهد آنها را پذیرفته­، در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

ماده ۵- وظایف و تعهدات بیمه‌گر: وظایف و تعهدات بیمه‌گر به شرح زیر است:

۱- بیمه‌گر موظف است بر اساس اطلاعات ارائه ‌شده و معادل مبلغی كه توسط گمرك ورودی در اظهارنامه عبور خارجی اعلام می­شود بیمه‌­نامه را صادر و در قبال پرداخت حق­­‌بیمه ازسوی بیمه‌گذار به وی یا نماینده او تحویل نماید،

۲- تعهدات بیمه‌گر در مورد هر پروانه عبور خارجی از زمان خروج محموله از گمرك مبدأ آغاز و با صدور گواهی وصول كالا توسط گمرك مقصد یا عدم اعلام خسارت از سوی ذی­نفع به بیمه‌گر تا ۹۰ روز پس از مهلت مقرر در پروانه عبور خارجی (هر كدام زودتر اتفاق بیفتد) پایان می‌پذیرد،

۳- بیمه‌گر موظف است با درخواست و هماهنگی ذی‌نفع، واحدهای صدور بیمه­‌نامه موضوع این قرارداد (اعم از شعبه یا نمایندگی) را در مبادی ورودی گمرك مستقر نماید و مشخصات آنها از جمله دارندگان امضای مجاز در آن واحدها و نیز هر گونه تغییرات بعدی را كتباً به اطلاع بیمه‌­گذار و ذی‌نفع برساند،

۴- بیمه‌گر موظف است با طراحی سامانه نرم‌­افزاری مناسب نسبت به فراهم شدن امكان تبادل اطلاعات لازم با بیمه­‌گذار و ذی­نفع اقدام نماید،

۵- در موارد زیر، بیمه‌گر مكلف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت مدارك موضوع ماده ۷ با رعایت شرایط این قرارداد خسارت را به ذی‌نفع پرداخت نماید:

الف- چنانچه كل كالای مندرج در اظهارنامه عبور خارجی كه بر اساس آن بیمه­‌نامه صادر گردیده است ظرف مهلت مقرر در قانون امور گمركی به گمرك مقصد تحویل داده نشود،

ب- در مواردی كه كالای عبوری تحویل‌شده به گمرك مقصد بر اساس صورتجلسه گمرك خروجی یا گمرك بین­راهی كسری داشته باشد.

تبصره- در مواردی كه پرداخت خسارت در مهلت مقرر، از سوی بیمه‌گر به تاخیر بیافتد، مشمول حكم ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی می­شود.

 

ماده ۶- وظایف ذی‌نفع: وظایف ذی‌نفع به شرح زیر است:

۱- چنانچه تمام یا بخشی از كالای عبور خارجی ظرف مهلت مقرر به گمرك مقصد تحویل داده نشود ذی‌نفع موظف است مراتب را ظرف مدت پانزده روز پس از احراز عدم تحویل كتباً یا هر طریق قابل اثبات دیگر به بیمه‌گذار و بیمه‌گر اعلام نماید،

۲- ذی‌نفع موظف است در صورت تشخیص قاچاق، نسبت به پیگیری موضوع وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۲در مراجع ذی‌­صلاح اقدام نماید،

۳- ذی‌نفع موظف است به منظور تبادل الكترونیكی اطلاعات همكاری لازم را با سایر طرف­های قرارداد به عمل آورد،

۴- ذی‌نفع مكلف است لیست شركت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارای سابقه تخلف از مقررات گمركی را به طور مستمر برای سایر طرف­های قرارداد ارسال نماید،

۵- ذی‌نفع موظف است پس از احراز هر یك از موارد زیر خسارتی را كه از بیمه‌گر دریافت نموده است به وی مسترد نماید:

الف- كالا پس از پرداخت خسارت با تاخیر به گمرك مقصد تحویل شده باشد،

ب- در مواردی كه پس از پرداخت خسارت بر اساس تشخیص ذی­‌نفع یا رای قطعی مرجع رسیدگی‌كننده ذی­‌صلاح اثبات شود كه كالا از كشور خارج شده است،

ج- در مواردی كه به موجب رای قطعی مرجع رسیدگی­‌كننده ذی‌­صلاح عدم خروج یا تحویل كالا ناشی از فورس ماژور بوده باشد.

۶- ذینفع موظف است حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از دریافت خسارت اصل بیمه­نامه را به بیمه­گر تحویل نماید.

ماده ۷- مدارك لازم برای دریافت خسارت: برای دریافت خسارت، ذی‌نفع موظف است ضمن اعلام كتبی خسارت به بیمه‌گر، اسناد و مدارك ذیل را به وی ارایه نماید:

۱- تصویر اظهارنامه عبور خارجی ممهور به مهر گمرك،

۲- تصویر بیمه­‌نامه مربوط،

۳- تصویر اوراق مربوط به اقدامات قانونی صورت گرفته در مراجع ذی­صلاح توسط ذی­نفع در صورت تشكیل پرونده،

۴- تصویر مكاتبات ذی­نفع با بیمه‌­گذار موضوع بند ۱ ماده ۶ این قرارداد

ماده ۸- استثنائات: در موارد زیر بیمه‌گر در مقابل ذی‌نفع تعهدی نخواهد داشت:

۱- كاهش وزن كالاهایی كه به موجب مفاد قانون امور گمركی به طور ذاتی دچار افت وزن می‌گردند،

۲- فورس ماژور نظیر سیل، توفان، زلزله، آتش‌فشان و سایر حوادث و بلایای طبیعی و نیز جنگ و شورش.

ماده ۹- بازیافت خسارت: پس از پرداخت خسارت، بیمه‌گر جانشین ذی­نفع جهت بازیافت خسارت پرداختی خواهد بود و بیمه‌گر می­تواند نسبت به بازیافت خسارت پرداختی، از بیمه­‌گذار یا شركت حمل و نقل اقدام نماید.

تبصره- در مواردی كه علت عدم خروج تمام یا بخشی از كالا ناشی از عذر موجه موضوع تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمركی باشد، میزان بازیافت حداكثر ده درصد خسارت پرداختی خواهد بود.

ماده ۱۰- مدت قرارداد: مدت قرارداد یك‌ سال شمسی است و قابل تمدید برای دوره­های بعد خواهد بود.

ماده ۱۱- خاتمه اعتبار بیمه‌نامه: با تحقق هر یك از موارد زیر اعتبار بیمه نامه تمام می‌شود:

۱- تحویل كالا به گمرك مقصد و یا خروج كالا از مرزهای مجاز گمركات كشور طبق اعلام گمرك ظرف مهلت مقرر،

۲- پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر.

ماده ۱۲- نحوه فسخ قرارداد: در طول مدت اعتبار قرارداد هر یك از طرف­های قرارداد می‌توانند با اعلام قبلی (به صورت كتبی) یك ماهه به سایر طرف­های قرارداد، نسبت به فسخ آن اقدام كنند. در صورت فسخ، طرف‌های قرارداد متعهد به ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد در مورد بیمه­‌نامه­‌های صادره قبلی می باشند.

ماده ۱۳- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر، تفسیر و یا اجرای این قرارداد، در صورتیكه از طریق برگزاری جلسات مشترك و مذاكره حل و فصل نشود، بارعایت قوانین و مقررات مربوط قابل ارجاع به داوری یا طرح در مراجع صالحه خواهد بود.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار