کد خبر: ۴۳۳
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
نحوه واگذاری بیمه های اتكایی اجباری و میزان كارمزد و مشاركت در سود (تاریخ تصویب ۲۷/۱/۵۱)

آیین نامه شماره ۱ شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را كه مشتمل بر ۱۱ ماده و ۳ تبصره است در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۱ تصویب نمود:
ماده یك – موسسات بیمه بایستی منتهی تا یك ماه پس از انقضا هر ماه صورتهای زیر را برای بیمه مركزی ایران ارسال دارند:
۱- صورت بیمه نامه های صادره ظرف ماه
۲- صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در بیمه نامه های موجود
۳- صورت خسارات پرداخت شده
صورتهای فوق طبق نمونه أی كه بیمه مركزی ایران معین میكند تنظیم و ارسال خواهد شد .
ماده دو – موسسات بیمه بایستی منتهی تا یك ماه پس از انقضا هر سه ماه صورت خسارات معوقه (اعلام شده و پرداخت نشده ) تا آخر آن سه ماه را طبق نمونه أی كه بیمه مركزی ایران تعیین می كند برای این سازمان ارسال دارند.
ماده سه -صورتحسابهای مربوط به واگذاریهای اتكایی اجباری برای هر سه ماه بطور جداگانه براساس صورتهای رسیده از موسسات بیمه توسط بیمه مركزی ایران تهیه خواهد شد.هر یك از موسسات بیمه میتوانند در صورت موافقت بیمه مركزی ایران تنظیم صورتحسابهای مربوط به واگذاریهای اتكایی اجباری را خود بعهده بگیرند.
ماده چهار- موسسات بیمه واگذارنده و همچنین بیمه مركزی ایران موظف هستند ظرف یك ماه از تاریخ ارسال صورتحساب به پرداخت بدهی خود اقدام كنند, تاخیر بیش از یك ماه در پرداخت بدهی موجب تعلق بهره با نرخ ۸ درصد در سال خواهد شد.
ماده پنج -هرگاه موسسه بیمه أی ناگزیر به پرداخت خسارتی بیش از ده میلیون ریال شود میتواند از بیمه مركزی ایران درخواست كند كه سهم خود را در خسارت فوق قبل از انقضا سه ماه پرداخت نماید, در اینصورت بیمه مركزی ایران پس از كسر مطالبات خود از موسسه بیمه متقاضی سهم خود را در خسارت ظرف یك هفته پرداخت خواهد كرد.
ماده شش-در مورد كلیه انواع بیمه های هواپیما (انواع وسائط نقلیه هوائی ) – بیمه های كشتی (انواع وسائط نقلیه آبی ) و بیمه های نفتی صرف نظر از مبلغ حق بیمه و در مورد سایر بیمه ها هر گاه حق بیمه از مبلغ یك میلیون ریال متجاوز باشد موسسه بیمه صادركننده موظف است سهم اتكایی بیمه مركزی ایران را پس از وضع كارمزد منتهی یك هفته بعد از وصول حق بیمه و حداكثر تا یك ماه پس از تاریخ صدور بیمه نامه پرداخت كند.
تبصره -هر گاه در مورد بیمه های فوق حق بیمه تقسیط شده باشد سهم بیمه مركزی در هر یك از اقساط حق بیمه یك هفته پس از وصول و حداكثر تا یك ماه پس از سررسید بایستی پرداخت شود.
ماده هفت -حق بیمه منظور در صورتحسابهای واگذاری موسسات بیمه به بیمه مركزی ایران بایستی براساس نرخهای تعیین شده در تعرفه های مصوب شورایعالی بیمه باشد.
تبصره -موسسه بیمه واگذارنده میتواند در صورت جلب موافقت قبلی بیمه مركزی ایران بیمه نامه با نرخهای كمتر از نرخهای مصوب شورایعالی بیمه صادر كند.هرگاه در مورد اینگونه بیمه ها نرخ حق بیمه و شرایط بیمه بدون موافقت قبلی بیمه مركزی ایران معین شده باشد واگذاری قانونی با نرخ و شرایطی است كه بیمه مركزی ایران تعیین خواهد كرد.
ماده هشت - بیمه مركزی ایران حق العمل های بیمه اتكایی ذیل را به شركتهای بیمه منظور خواهد نمود :
حریق ۳۰ درصد
حمل و نقل ۵/۲۷ درصد
حوادث و ناخوشی ها ۳۰ درصد
اتومبیل ۲۵ درصد
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۵ درصد
عمر – در سال اول ۲۰ درهزار سرمایه بیمه شده مشروط براینكه از دو درصد كلیه حق بیمه های مدت قرارداد یا از پنجاه درصد حق بیمه سال اول تجاوز نكند.
سال های بعد سه درصد حق بیمه .
جمعی – عمر و حوادث پانزده درصد.
ماده نه - خسارت منظور در صورتحسابهای سه ماهه برای هر مورد براساس ارقام خسارات پرداخت شده به بیمه گذاران و صاحبان حقوق در بیمه نامه ها احتساب میشود.موسسه بیمه واگذارنده میتواند -حق الزحمه كارشناسان خود و سایر هزینه های متعارف مربوط به خسارت از قبیل هزینه دادرسی و هزینه داوری را نیز به حساب خسارت منظور كند, ولی احتساب حقوق و مزایای كارمندانی كه در ساعات اداری به امر رسیدگی پرونده های خسارات اشتغال دارند بحساب خسارت ممنوع است.
ماده ده- بیمه مركزی ایران در امر رسیدگی به پرونده خسارت و برآورد میزان آن نظارت خواهد كرد. ممكن است در مورد خساراتی كه میزان آنها بحد معینی نمیرسد از نظارت مزبور صرف نظر شود . حد مزبور در مورد هر یك از رشته های بیمه توسط بیمه مركزی ایران معین خواهد شد .
ماده یازده - بیمه مركزی ایران علاوه بر حق العمل های موضوع ماده هشت هر یك از موسسات بیمه را در سودی كه از مجموع معاملات آنها در سا ل بوده به میزان سی درصد شركت خواهد داد. حساب سود مزبور بطریق ذیل بعمل خواهد آمد:
درآمد:
۱-اندوخته حق بیمه های سال قبل
۲-اندوخته خسارات معوقه سال قبل
۳-حق بیمه های دریافتی در مدت سال
هزینه:
۱- حق العمل های موضوع ماده هشت
۲-خسارات پرداخت شده
۳-پنج درصد از حق بیمه بعنوان هزینه بیمه گر اتكایی
۴-اندوخته حق بیمه ها
۵-اندوحته خسارات
۶-وجوهی كه برای استهلاك زیان احتمالی سال یا سالهای قبل بحساب منظور شده .
تبصره - اندوخته حق بیمه های مذكور در این ماده به میزان ذیل تعیین خواهد شد:
حریق - اتومبیل – حوادث ۴۰ درصد
حمل و نقل ۲۰ درصد
عمر – طبق ذخیره ریاضی.آئین نامه شماره ۱/۱
اصلاح ماده یك آئین نامه شماره ۱
مقررات مكمل آئین نامه شماره ۱ راجع به نحوه واگذاری بیمه های اتكایی اجباری و میزان كارمزد و مشاركت در سود آن.
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۷۱ تصویب نمود كه ماده ۱ آئین نامه شماره ۱ شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح گردد:
ماده یك – موسسات بیمه بایستی منتهی تا دو ماه پس از انقضا هر ماه صورتهای زیر را برای بیمه مركزی ایران ارسال دارند:
۱-صورت بیمه نامه های صادره ظرف ماه
۲- صورت تغییرات حاصله ظرف ماه در بیمه نامه های موجود
۳-صورت خسارات پرداخت شده
صورتهای فوق طبق نمونه ای كه بیمه مركزی ایران معین میكند تنظیم و ارسال خواهد شد.آئین نامه شماره ۲/۱
اصلاح ماده ۴ آئین نامه شماره ۱
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود كه ماده ۴ آئین نامه شماره یك شورای عالی بیمه بشرح زیر اصلاح گردد:
ماده ۴ - موسسات بیمه واگذارنده و بیمه مركزی ایران موظفند حداكثر ظرف مدت یكماه از تاریخ دریافت صورتحساب نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.در غیر اینصورت كارمزد های بیمه اتكایی اجباری مصوب قطعیت نخواهد یافت و هر ماه تاخیر در تسویه بدهی از سوی بیمه مركزی ایران و موسسات واگذارنده به ترتیب موجب افزایش یا كاهش كارمزدهای مصوب به میزان دو درصد مانده صورتحساب خواهد بود.
تبصره ۱- اختلاف حساب تا ده درصد مانده بدهی موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اینگونه موارد پس از قطعیت در اولین صورتحساب سه ماهه منظور میگردد. وجود اختلاف حساب بهرحال موجب عدم پرداخت آن میزان از بدهی كه مورد توافق بدهكار است نمی باشد.
تبصره ۲- افزایش یا كاهش مندرج در این ماده در محاسبات مشاركت در منافع منظور نخواهد شد.

آئین نامه شماره ۳/۱
افزودن تبصره ۳ به ماده ۴ آئین نامه شماره ۲/۱
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۵ متن زیر را بعنوان تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه شماره ۲/۱ تصویب نمود:
تبصره ۳- در مواقعی كه شركتهای بیمه نسبت به بدهی خود پس از اعمال مفاد ماده مزبور اقدام نموده و یا با بیمه مركزی ایران بمنظور تسویه به تفاهم رسیده باشند, بیمه مركزی ایران میتواند تمام یا قسمتی از وجوه حاصل از اعمال این ماده را برگشت دهد و یا مهلت را تمدید نماید.


آیین‌نامه شماره ۴/۱
مكمل آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتكایی اجباری و میزان كارمزد و مشاركت در سود
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ تصویب نمود ماده ۹ آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتكایی اجباری و میزان كارمزد و مشاركت در سود (شماره ۱) به شرح زیر اصلاح گردد:
ماده ۹ـ خسارت منظور در صورتحساب‌های سه ماهه برای هر مورد بر اساس ارقام خسارات پرداخت شده به بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق در بیمه‌ها احتساب می‌شود. مؤسسه بیمه واگذارنده می‌تواند حق‌الزحمه كارشناسان خود وسایر هزینه‌های متعارف مربوط به خسارت از قبیل خسارات دادرسی، هزینه داوری و خسارت تأخیر انجام تعهد (خسارت تأخیر در تأدیه) را نیز به حساب خسارت منظور كند، ولی احتساب حقوق و مزایای كارمندانی كه در ساعات اداری به امر رسیدگی پرونده‌های خسارات اشتغال دارند به حساب خسارت ممنوع است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار