کد خبر: ۴۳۵
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
تعیین میزان كارمزد و حق بیمه (تاریخ تصویب ۲۷/۱/۵۱)(درتاریخ ۲۸/۱۱/۸۵ ملغی شدو آئین نامه شماره ۲۰ جایگزین آن شده)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را كه مشتمل بر ۱۲ ماده و یك تبصره است و در حال حاضر مورد عمل موسسات بیمه كشور است در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۱ تایید نمود:

ماده یك – حداكثر كارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بیمه برای بیمه های آتش سوزی عبارتست از:
تعیین میزان كارمزد وحق بیمه رشته آتش سوزی درصدازحق بیمه وصول شده
در مورد نمایندگان كل موسسات بیمه ۲۷%
در مورد دلال های بیمه ۲۰%
در مورد كارمندان موسسات بیمه ۱۸%
در مورد بیمه گذاران بعنوان تخفیف ۱۶%

ماده دو – حداكثر كارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بیمه برای بیمه های باربری كالا عبارتست از:
درصدازحق بیمه وصول شده تعیین میزان كارمزدوحق بیمه رشته باربری
۲۶% در مورد نمایندگان كل موسسات بیمه
۲۰% در مورد دلال های بیمه
۱۸% در مورد كارمندان موسسات بیمه
۱۶% در مورد بیمه گذاران بعنوان تخفیف

ماده سه – حداكثر كارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بیمه برای بیمه های حوادث شخصی عبارتست از:
درصد حق بیمه وصول شده تعیین میزان كارمزدوحق بیمه رشته حوادث
۲۶% در مورد نمایندگان كل موسسات بیمه
۲۰% در مورد دلال های بیمه
۱۸% در مورد كارمندان موسسات بیمه
۱۶% در مورد بیمه گذاران بعنوان تخفیف

ماده چهار – حداكثر كارمزد قابل پرداخت توسط موسسات بیمه برای بیمه های بدنه اتومبیل به نمایندگان كل و دلا لها و كارمندان موسسات بیمه عبارتست از:
درصد حق بیمه وصول شده كارمزد قابل پرداخت بیمه بدنه اتومبیل
۱۵% در مورد اتومبیل های سواری
۱۵% در مورد باربری
۱۵% در مورد ماشین آلات ساختمانی
۱۰% در مورد اتوبوس

تبصره – به نمایندگان كل علاوه بر كارمزد های فوق حداكثر ۵ درصد حق بیمه وصول شده بعنوان هزینه صدور بیمه نامه قابل پرداخت است
ماده پنج – در مورد بیمه اجباری مسئولیت دارندگان اتومبیل حداكثر مبلغی كه بواسطه های بیمه پرداخت میشود ۵/۷درصد حق بیمه وصول شده خواهد بود
ماده شش – در مورد سایر انواع بیمه نرخ كارمزد متعا قبا" تعیین خواهد شد تا تعیین نرخ كارمزد برای این بیمه ها توسط شورایعالی بیمه كارمزد در هر مورد با توافق بین موسسه بیمه و واسطه بیمه معین خواهد شد
ماده هفت – حق بیمه در بیمه های آتش سوزی براساس نرخهای تعرفه بیمه آتش سوزی مصوب آبان ماه ۱۳۴۴ سندیكای بیمه گران ایران معین میشود
ماده هشت – حق بیمه در بیمه های باربری كالا براساس نرخهای تعرفه بیمه باربری مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ سندیكای بیمه گران ایران معین میشود
ماده نه – حق بیمه در بیمه های بدنه اتومبیل براساس نرخهای تعرفه بیمه اتومبیل مصوب خرداد ماه ۱۳۴۷ سندیكای بیمه گران ایران معین میشود.
ماده ده – حق بیمه در بیمه های حوادث شخصی و عمر بعدا" توسط شورای عالی بیمه معین خواهد شد تا تعیین نرخهای حق بیمه , بیمه نامه های صادره توسط .موسسات بیمه براساس نرخهای موردعمل فعلی آنها معتبرخواهدبود
ماده یازده – در مورد بیمه اجباری مسئولیت صاحبان اتومبیل نرخهای مصوب مورد عمل فعلی مورد تایید شورایعالی است
ماده دوازده – در مورد سایر انواع بیمه براساس توافق بین موسسه بیمه صادركننده بیمه نامه و بیمه مركزی ایران عمل خواهد شد

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار