کد خبر: ۴۳۶
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آیین نامه ودایع موسسات بیمه خارجی (تاریخ تصویب ۲۴/۵/۵۱)

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۴۶ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را كه مشتمل بر ۶ ماده و سه تبصره است در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۵۱ تصویب نمود:
ماده ۱- نمایندگی هر یك از موسسات بیمه خارجی در ایران مكلف است برای هر یك از دو رشته بیمه های زندگی و سایر انواع بیمه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار (پانصد هزار دلار ) یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانك مركزی ایران نزد بیمه مركزی ایران تودیع نماید.
ماده ۲- نمایندگی هر یك از موسسات بیمه خارجی باید حداكثر چهار ماه پس از انقضا دوره مالی خود ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم و درآمدهای (سود ویژه ) سال به سال خود را برودیعه مزبور اضافه كند تا ودیعه هر یك از دو رشته مزبور حداقل به دو برابر مبلغ مندرج در ماده یك آیین نامه برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.
ماده ۳- ودایع مذكور در مواد ۱ و ۲ این آیین نامه طبق ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری علاوه بر هرگونه مسولیتهای دیگر موسسه اصلی و نمایندگی آن تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بیمه شدگان , صاحبان حقوق آنان و افراد ذینفع در بیمه نامه های صادره در ایران است.
ماده ۴- ودایع مذكور در مواد ۱و ۲ این آیین نامه به هیچ وجه قابل استرداد یا تامین یا توقیف نمیباشد. در صورت انحلال نمایندگی و یا ورشكستگی یا انحلال موسسه اصلی بیمه با نظر بیمه مركزی ایران طبق مفاد قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری وسایر مقررات جاری رفتار خواهد شد.
تبصره – ودایع مذكور در مواد ۱ و ۲ این آیین نامه در صورت ورشكستگی یا انحلال موسسه اصلی یا انحلال نمایندگی در درجه اول صرف تصفیه حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بیمه شدگان , صاحبان حقوق و افراد ذینفع در بیمه نامه های صادره در ایران با رعایت ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری خواهد شد.
ماده ۵- بیمه مركزی ایران به ودایع مذكور بهره ای پرداخت نخواهد كرد.
ماده ۶- در اجرای دستور ماده ۲ این آیین نامه نمایندگی هر یك از موسسات بیمه خارجی مكلف است حسابهای سالانه نمایندگی را به هزینه خود وسیله حسابدار یا حسابداران رسمی مندرج در فهرست حسابداران رسمی منتخب بیمه مركزی ایران حسابرسی كرده و ترازنامه و حساب سود وزیان سالانه نمایندگی را به تایید حسابدار مذكور برساند.
تبصره ۱- فهرست اسامی حسابداران رسمی مذكور وسیله بیمه مركزی ایران به نمایندگی موسسات بیمه خارجی ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- یك نسخه از گزارش های حسابدار یا حسابداران مذكور و ضمائم آنها بایستی وسیله نمایندگی موسسات بیمه خارجی به بیمه مركزی ایران تسلیم شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار