کد خبر: ۴۳۷
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آیین نامه مربوط به تعیین كارمزد انواع بیمه كه در آیین نامه شماره ۱ مصوب شورای عالی بیمه معین نشده است (تاریخ تصویب ۱۶/۱۰/۵۱)

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۵۱ نرخ كارمزد بیمه اتكایی اجباری انواع بیمه را كه در آیین نامه شماره یك "نحوه واگذاری بیمه های اتكایی اجباری و میزان كارمزد و مشاركت در سود آن " تعیین نشده است بشرح ذیر در چهار ماده و یك تبصره تصویب می نماید:
 

ماده یك – در مورد بیمه هایی كه موسسه بیمه صادر كننده بیمه نامه كلیه هفتاد و پنج درصد مازاد سهمیه اتكایی اجباری را در تعهد خود نگه میدارد نرخ كارمزد قابل پرداخت بشرح زیر تعیین میشود:
به درصد  
۱۵ بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت های مدنی مربوط به آن
۱۵ بیمه هواپیما و مسئولیت های مدنی مربوط به آن
۲۵ بیمه های مسئولیت مدنی عمومی
۲۰ بیمه های مسئولیت های مدنی حرفه أی
۲۰ بیمه های تمام خطر مقاطعه كاری و نصب و شكست ماشین آلات
۲۰ بیمه پول در صندوق و در حین حمل
۲۰ بیمه صداقت و امانت كارمندان
۲۰ بیمه عدم النفع (بصورت بیمه مستقل
۱۰ بیمه های مربوط به اكتشاف و استخراج نفت
۲۰ بیمه دزدی با شكست حرز (بصورت بیمه مستقل )
۳۰ بیمه شكست شیشه (بصورت بیمه مستقل )

ماده دو– كارمزد بر منافع بیمه های فوق مشمول ماده یازده آیین نامه شماره یك مصوب شورای عالی بیمه باضافه پنج درصد خواهد بود.
ماده سه- در مورد بیمه هایی كه موسسه بیمه صادركننده بیمه نامه نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتكایی اجباری, واگذاری اتكایی انجام میدهد نرخ كارمزد قابل پرداخت معادل هفتاد و پنج درصد نرخ كارمزدی است كه در این واگذاری اتكایی بدست می آورد .
ماده چهار- نرخ كارمزد بر منافع بیمه های موضوع ماده سه در هر مورد معادل هفتاد و پنج درصد نرخ كارمزد بر منافعی است كه موسسه بیمه صادر كننده نسبت به واگذاری اتكایی مازاد سهمیه اتكایی اجباری بدست می آورد كه با همان شرایط محاسبه خواهد شد.
تبصره – در مورد بیمه های مربوط به خطوط حمل و نقل تجارتی هوایی و دریایی با توجه به وضع خاص این بیمه ها نرخ كارمزد با توافق بیمه مركزی ایران و موسسه صادركننده بیمه نامه تعیین خواهد شد, مشروط بر اینكه كارمزد مربوط از میزان مقرر در ماده سه كمتر نباشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار