کد خبر: ۴۳۸
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آیین نامه دلالی رسمی بیمه (تاریخ تصویب ۲۴/۲/۵۲)

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را كه مشتمل بر ۴۵ ماده و ۱۲ تبصره است در جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۲ تصویب نمود:
فصل اول – دلال رسمی بیمه وصدور پروانه
ماده ۱- دلال رسمی بیمه شخصی است كه با توجه به مفاد این آیین نامه در مقابل دریافت كارمزد , واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات بیمه ای می باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه باشد.
تبصره: دلال رسمی بیمه برای اخذ پوشش بیمه , فقط می تواند به موسسات بیمه مجاز (مصرح در قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ) مراجعه نماید.
ماده ۲- دلال رسمی بیمه بازرگان شناخته می شود و باید طبق قوانین و مقررات جاری معاملات مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.
ماده ۳-پروانه دلالی رسمی بیمه طبق مقررات این آیین نامه از طرف بیمه مركزی ایران صادر و به اشخاص حقیقی با داشتن شرایط مندرج در مواد ۷ و ۹ و به اشخاص حقوقی با داشتن شرایط مندرج در مواد ۸ و ۹ این آیین نامه داده میشود.
ماده ۴-پروانه دلالی رسمی بیمه برای مدت دو سال صادر و تمدید آن برای سالهای بعد در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی و وجود شرایط مندرج در این آیین نامه توسط بیمه مركزی ایران انجام خواهد شد.
ماده ۵-پروانه دلالی رسمی بیمه برای رشته بیمه های زندگی و یا سایر انواع بیمه كه در آن ذكر شده باشد معتبر است.
تبصره : دلال رسمی بیمه كه دارای پروانه فعالیت برای رشته بیمه های زندگی باشد می تواند بیمه های حوادث شخصی را نیز عرضه نماید.
ماده ۶-پروانه دلالی رسمی بیمه را بیمه مركزی ایران تهیه خواهد كرد. در این پروانه مدت اعتبار , غیر قابل انتقال بودن , شماره و نام و نام خانوادگی , شماره و محل صدور شناسنامه , تاریخ تولد, نشانی محل كار و اقامت دلال رسمی بیمه ذكر و عكس دلال رسمی بیمه به آن الصاق خواهد شد.
ماده ۷-شخص حقیقی برای گرفتن پروانه دلالی رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب - اعتقادبه اسلام یایكی دیگر از ادیان رسمی كشور
پ - دارابودن بیست و پنج سال سن .
ت - داشتن حداقل مدرك لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه ای و شش ماه سابقه كار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یكسال سابقه كار مفید بیمه ای .
ث - انجام خدمات وظیفه عمومی با داشتن معافیت قانونی
ج - عدم شهرت به نادرستی .
چ - نداشتن سابقه محكومیت به ارتكاب جنایت یا ورشكستگی تقصیر و كلاهبرداری و یا خیانت در امانت و یا دزدی و صدور چك بی محل و یا اختلاس و یا معاونت در یكی از جرائم فوق به گواهی اداره سجل كیفری وزارت دادگستری (ارائه گواهینامه عدم سوء پیشینه ) .
ح - موفقیت در گزینش كتبی و شفاهی بیمه مركزی ایران .
خ - گذرانیدن دوره آموزشی و توجیهی بیمه مركزی ایران و اخذ گواهینامه قبولی.
ماده۸-شخص حقوقی برای گرفتن پروانه دلالی رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف – بصورت یكی از شركتهای مندرج در قانون تجارت به ثبت برسد.
ب – اساسنامه شركت به تایید بیمه مركزی ایران رسیده باشد .
پ – مدیر عامل شركت دارای شرایط مندرج در ماده ۷ این آیین نامه باشد
ماده ۹- شخص حقیقی یا حقوقی كه به عنوان دلال رسمی شناخته می شود باید با نظر بیمه مركزی ایران تضمینی بصورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانكی برای هر یك از رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مركزی ایران تودیع نماید.میزان این تضمین متناسب با حجم كار (پرتفوی ) دلال رسمی بیمه خواهد بود و به هر حال برای هر یك از رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی برای اشخاص حقیقی كمتر از پنج میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی كمتر از ده میلیون ریال نخواهد بود.
تبصره ۱- مدت تضمین های مذكور در این ماده باید معادل سه برابر مدت اعتبار پروانه دلالی رسمی بیمه باشد.
تبصره ۲- در صورتیكه شركتی از بیمه مركزی ایران پروانه دلالی رسمی بیمه اخذ كرده باشد مدیر عامل شركت مادام كه در سمت مذكور انجام وظیفه می كند نمی تواند شخصا" و به نفع خود بعنوان دلال رسمی بیمه فعالیت داشته باشد.
ماده ۱۰- تضمین مذكور در ماده ۹ این آیین نامه تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آنان و یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها و بیمه گران با حق رجحان نسبت به سایر بستانكاران دلال رسمی بیمه می باشد و در میان آنها حق تقدم با بیمه عمر است.
ماده ۱۱- استرداد تضمین مندرج در ماده ۹ این آیین نامه پس از ارائه مفاصا حساب عملیات مربوط به دلالی رسمی بیمه با نظر بیمه مركزی ایران و با رعایت قانون راجع به دلالان و سایر مقررات و قوانین جاری خواهد بود.
ماده ۱۲- تقاضای صدور پروانه دلالی رسمی بیمه باید روی نمونه های مخصوصی كه بوسیله بیمه مركزی ایران تهیه و در دسترس متقاضی قرار میگیرد نوشته شود و به ضمیمه مدارك زیر به بیمه مركزی ایران تسلیم گردد.
الف- رونوشت مصدق یا فتوكپی شناسنامه .
ب- رونوشت مصدق یا فتوكپی دفترچه پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ یا مستند معافیت قانونی .
پ- دو قطعه عكس.
ت- مدارك مندرج در بندهای ت و چ ماده ۷ این آیین نامه .
ث- تعهد نامه دائر بر این كه اسرار طرفین معامله را محفوظ داشته و افشاء ننماید و با رعایت اصول معمول و متداول دلالی و بر طبق قانون و مقررات موضوعه رفتار نموده و از هر نوع اظهار خلاف واقع یا گفتار و یا عملی كه موجب اشتباه بیمه گذار و یا بیمه گر شود , خودداری كند.
ماده ۱۳- رسیدگی به درخواست پروانه دلالی رسمی بیمه و سایر تكالیف مقرر در این آیین نامه به بیمه مركزی ایران واگذار می شود.
ماده ۱۴- رسیدگی به درخواست متقاضیان پروانه دلالی رسمی بیمه و صدور آن چهار بار در سال و در ماههای اردیبهشت , شهریور , آذر و بهمن خواهد بود.

فصل دوم – تكالیف دلال رسمی بیمه
ماده ۱۵- دلال رسمی بیمه باید تكالیف مقرر در قانون تجارت و آیین نامه های مربوط و قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل های بیمه مركزی ایران و قانون راجع به دلالان را رعایت نموده و بر خلاف آنها عملی انجام ندهد و در صورت تخلف بر طبق ماده ۸ قانون راجع به دلالان * با او رفتار خواهد شد.
*ماده ۸ قانون راجع به دلالان – هر دلالی كه معلوم شود عمل او معمولا بر خلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب مقامی كه به موجب ماده ۱۱ این قانون معین می شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی كه از سه ماه كمتر و از یكسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می شود و این مانع نیست كه دلال طبق قوانین جرائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تغقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تادیه خسارات وارده محكوم گردد.
ماده ۱۶- دلال رسمی بیمه باید علاوه بر دفاتر قانونی دفاتر مخصوصی هم طبق نظر بیمه مركزی ایران داشته باشد كه معاملات مربوط به دلالی خود را در آن ثبت كند . صفحات دفاتر مزبور از طرف بیمه مركزی ایران مهر و پلمپ خواهد شد.
تبصره – بیمه مركزی ایران میتواند هر موقع كه لازم بداند دفاتر دلال رسمی بیمه را مورد بازرسی قرار دهد و توضیحات لازم را نیز بخواهد.
ماده ۱۷- دلال رسمی بیمه مسئول عملیات و جبران خسارات ناشی از تقصیر , غفلت و یا قصور خود و بازاریاب ها و كاركنان خود در امور مربوط به دلالی بیمه میباشد.
ماده ۱۸- دلال رسمی بیمه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی پس از سپردن تضمین مندرج در ماده ۹ این آیین نامه طبق سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم باید به بیمه مركزی ایران وكالتی بدهد كه بیمه مركزی ایران بتواند با توجه به مدلول ماده ۱۰ این آیین نامه , بنا به تشخیص خود برای جبران خسارات وارده ناشی از تقصیر و یا غفلت و یا قصور دلال و یا بازاریاب ها و یا كاركنان وی از تضمین مذكور استفاده نماید.
ماده ۱۹- دلال رسمی بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است كه به مناسبت شغل خود بدست می آورد . در صورت افشاء غیر مجاز این اسرار , بیمه مركزی ایران میتواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه او اقدام نماید.
ماده ۲۰- دلال رسمی بیمه مكلف است تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق بیمه مربوط را برای بیمه گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه گذار از بیمه گر اخذ نماید و در غیر اینصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
تبصره : نرخ حق بیمه برابر با تعرفه مصوب شورای عالی بیمه خواهد بود و در مواردی كه نرخ تعیین نشده باشد موسسه بیمه قبلا نرخ را از بیمه مركزی ایران اخذ و در اختیار دلال رسمی بیمه خواهد گذاشت .
ماده ۲۱- دلال رسمی بیمه حق ندارد حق بیمه را نقدی یا ضمن چك بانك در وجه حامل و یا بنام خود دریافت كند مگر این كه از طرف بیمه گر اجازه نامه كتبی معتبر داشته باشد.
تبصره : هر گاه دلال رسمی بیمه بر خلاف دستور این ماده عمل نماید , در مقابل بیمه گذار و بیمه گر مسئول خواهد بود .
ماده ۲۲- دلال رسمی بیمه حق دریافت خسارت از بیمه گر را ندارد و موسسات بیمه موظفند خسارت را در وجه بیمه گذار و یا ذینفع یا به حواله كرد پرداخت نمایند.
ماده ۲۳- دلال رسمی بیمه حق ندارد از خسارتی كه بیمه گر به بیمه گذار می پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد.
ماده ۲۴- دلال رسمی بیمه مسئول صحت امضای بیمه گذار كه ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می نماید خواهد بود.
ماده ۲۵- دلال رسمی بیمه باید از رقابت مكارانه و ناسالم با دلال یا دلالان رسمی بیمه دیگر و از انجام تبلیغات سوء علیه موسسات بیمه خودداری كند.
ماده ۲۶- دلال رسمی بیمه مكلف است نشانی محل كار و سكونت خود را به بیمه مركزی ایران اعلام نماید و در صورت تغییر محل كار و یا سكونت بلافاصله نشانی جدید خود را اطلاع دهد.
ماده ۲۷- دلال رسمی بیمه موظف است هر شش ماه یكبار گزارش عملیات و هر سال یك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را به بیمه مركزی ایران تسلیم دارد.
فصل سوم – تكالیف موسسات بیمه
ماده ۲۸- قبول بیمه از طرف موسسات بیمه از هر شخص بعنوان دلال بیمه در صورتیكه فاقد پروانه دلالی رسمی بیمه است ممنوع می باشد.
ماده ۲۹- موسسات بیمه موظفند نام و شماره پروانه دلال رسمی بیمه را در بیمه نامه ای كه بنا به پیشنهاد او صادر می شود ذكر نمایند.
ماده ۳۰- در صورتیكه دلال رسمی بیمه از طرف موسسه بیمه ای مجاز به دریافت حق بیمه باشد در اینصورت پرداخت حق بیمه به دلال رسمی بیمه در حكم پرداخت حق بیمه به موسسه بیمه بوده و موسسه بیمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۱- موسسه بیمه نمی تواند بیمه ای را كه وسیله دلال رسمی بیمه به آن موسسه یا نماینده موسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا وسیله نماینده خود قبول نماید مگر این كه بیمه گذار انصراف خود را از صدور بیمه نامه از طریق دلال رسمی بیمه كتبا اعلام دارد, در اینصورت موسسه بیمه یا نماینده موسسه نمی تواند تخفیفی برای بیمه گذار منظور نموده و یا به وی پرداخت كند.
ماده ۳۲- اگر دلال رسمی بیمه پیشنهاد بیمه گذار خود را به موسسه بیمه یا نماینده موسسه تسلیم دارد موسسه بیمه یا نماینده موسسه مزبور نمی تواند همان بیمه را از دلال رسمی بیمه دیگری قبول كند مگر با دستور صریح و كتبی بیمه گذار.
ماده ۳۳- در صورتیكه بیمه گری پیشنهاد دلال رسمی بیمه ای را رد نماید نمی تواند همان بیمه را با همان شرایط از دلال رسمی بیمه دیگری قبول كند.
ماده ۳۴- اگر برای بیمه ای چند دلال رسمی بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند موسسه بیمه باید در كمال بی طرفی عمل نماید.
ماده ۳۵- موسسه بیمه كارمزد دلال رسمی بیمه را حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ دریافت حق بیمه پرداخت خواهد نمود.
تبصره : میزان كارمزد دلالان رسمی بیمه طبق مقررات مصوب شورای عالی بیمه می باشد.
ماده ۳۶- چنانچه تغییراتی در بیمه نامه داده شده باشد و این تغییرات باعث افزایش حق بیمه گردد, كارمزد دلال رسمی بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت و در صورتیكه به علل منطقی و قابل قبول , بیمه نامه فسخ و یا باطل شود و یا مبلغ حق بیمه تقلیل یابد كارمزد دلال رسمی بیمه نیز به همان نسبت كاهش داده شده یا برگشت داده خواهد شد. موسسه بیمه باید این تغییرات را به دلال رسمی بیمه مربوط اطلاع دهد.
ماده ۳۷- بیمه نامه هایی كه به پیشنهاد دلال رسمی بیمه صادر می شود پرتفوی دلال رسمی بیمه خواهد بود و موسسات بیمه حقوق دلال رسمی بیمه را به نسبت پرتفوی او در حدود عرف و اصول جاری بیمه رعایت خواهند نمود.
تبصره – دلال رسمی بیمه می تواند پرتفوی خود را با نظر بیمه مركزی ایران و اطلاع بیمه گران مربوط به دلال رسمی بیمه دیگری انتقال دهد.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده ۳۸- مرجع رسیدگی به تخلفات دلال رسمی بیمه از مقررات این آیین نامه بیمه مركزی ایرا ن می باشد.
در هر حال رسیدگی به تخلفات دلال رسمی بیمه در مرجع فوق الذكر مانع از این نخواهد بود كه در دادگاههای عمومی تخلفات دلال رسمی بیمه طبق قوانین جزائی و یا مدنی مورد تعقیب قرار گیرد.
ماده ۳۹- صدور و لغو پروانه دلالی رسمی بیمه در هر مورد توسط بیمه مركزی ایران به موسسات بیمه و سندیكای دلالان رسمی بیمه اعلام خواهد شد و در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار محل نیز درج خواهد گردید.
ماده ۴۰- پروانه دلالی رسمی بیمه در موارد زیر لغو می شود:
الف) به درخواست دلال رسمی بیمه .
ب) در صورت معروفیت به فساد اخلاق.
پ) در صورتیكه شكایتی از طرف بیمه گذار یا بیمه گر یا از طرف دلالان رسمی بیمه از عملیات دلال رسمی بیمه به بیمه مركزی ایران واصل شود و مورد شكایت در بیمه مركزی ایران تایید گردد.
ت) در صورت عدم اجرای مقررات این آیین نامه و تایید آن در بیمه مركزی ایران .
ث) در صورتیكه دلال رسمی بیمه تا دو سال پس از صدور پروانه دلالی , بدون عذر موجه مورد تشخیص بیمه مركزی ایران عملیات خودراشروع نكرده باشد.
تبصره ۱- در صورت فوت یا حجر دلال رسمی بیمه , بیمه مركزی ایران خارج از نوبت به وضع دلال متوفی یا محجور رسیدگی خواهد كرد.
تبصره ۲- تضمین مذكور در ماده ۹ این آیین نامه با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ پس از لغو پروانه دلالی رسمی بیمه مسترد خواهد شد.
ماده ۴۱- در صورت محكومیت به ارتكاب جنایت و ورشكستگی به تقصیر و یا كلاه برداری و یا خیانت در امانت و یا دزدی و یا صدورچك بلامحل و یا اختلاس و یا معاونت در یكی از جرایم فوق , پروانه دلالی رسمی بیمه لغو خواهد شد.
ماده ۴۲- در صورت فقدان پروانه دلالی رسمی بیمه عندالاقتضاء , المثنی از طرف بیمه مركزی ایران صادر خواهد شد.
ماده ۴۳- نسبت به مواردی كه در این آیین نامه پیش بینی نشده است دلال رسمی بیمه تابع قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.
ماده ۴۴- مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و كاركنان شاغل شركتهای بیمه و بیمه مركزی ایران در زمان اشتغال نمی توانند به عنوان دلال فعالیت نمایند.
تبصره : عدم رعایت مفاد این ماده موجب لغو پروانه دلالی رسمی مربوط خواهد شد.
ماده ۴۵- نام دلالی رسمی بیمه باید از نامهای ایرانی انتخاب شود.
آئین نامه شماره ۱/۶
اصلاح بند ت از ماده ۷ و قسمت اول ماده ۹

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ تصویب نمود, بند "ت " از ماده ۷ آیین نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه بشرح زیر اصلاح شود:
دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم با ۴ سال سابقه كار مفید بیمه ای یا حداقل لیسانس و یك سال سابقه كار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و ۶ ماه سابقه كار مفید بیمه ای
آیین نامه شماره ۲/۶
اصلاح بند ح از ماده ۷ و قسمت اول از ماده ۹

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ تصویب نمود, كه بند ح از ماده ۷ و قسمت اول از ماده ۹ آیین نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه به ترتیب و شرح زیر اصلاح شود:
ح – موفقیت در آزمون كتبی و شفاهی بیمه مركزی ایران (بازنشستگان صنعت بیمه كه حداقل پنج سال در بخشهای فنی بیمه ای خدمت نموده باشند از آزمون معاف هستند).
ماده ۹- شخص حقیقی یا حقوقی كه به عنوان دلال رسمی بیمه شناخته می شود باید با نظر بیمه مركزی ایران تضمینی به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانكی یا بیمه نامه مناسب برای هر یك از رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مركزی ایران تودیع نماید.
(مفاد بقیه ماده به قوت خود باقی است)
آیین نامه شماره ۳/۶
مكمل آیین نامه شماره ۶

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۸۲ تصویب نمود عبارت داخل پرانتز تبصره ماده ۱ آئین‎ نامه شماره ۶ حذف گردیده و متن زیر به انتهای آن اضافه شود:
«مؤسسه بیمه مجاز مؤسسه ای است كه با مجوز بیمه مركزی ایران در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده و در چارچوب پروانه صادره فعالیت می‏نماید.»
آیین نامه شماره ۴/۶
مكمل آیین نامه شماره ۶

شورای عالی بیمه براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ آیین نامه شماره ۱/۶ مصوب جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ را لغو نمود.

آیین نامه شماره ۵/۶

شـورای عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گـری در جلسـه مورخ ۳۱ /۶/ ۱۳۸۹، آیین نامه دلالی رسمی بیمه را اصلاح و به عنوان مكمل آیین‌نامه شماره شش (آیین‌نامه شماره ۵/۶) به شرح زیر تصویب نمود:
- درآیین‌نامه شماره (۶) با عنوان آیین‌نامه «دلالی رسمی بیمه»، یك تبصره به ذیل ماده (۸) آن اضافه می‌شود:
«تبصره- شخص حقوقی دارای مجوز دلالی رسمی بیمه(كارگزار حقوقی) با رعایت ضوابط تعیین شده توسط بیمه مركزی ج.ا.ایران در مورد تأسیس دفاتر فرعی كارگزاری رسمی بیمه و اخذ مجوز از بیمه مركزی می‌تواند نسبت به ایجاد دفتر فرعی اقدام نماید.»

نام:
ایمیل:
* نظر: