کد خبر: ۴۳۹
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
مقررات مكمل آیین نامه های شماره ۱ و ۳ (تاریخ تصویب ۷/۳/۵۲)

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تكمیل آیین نامه های شماره ۱ (نحوه واگذاری بیمه های اتكایی اجباری و میزان كارمزد و مشاركت در سود آن) و شماره ۳(تعیین میزان كارمزد و حق بیمه ) مقررات زیر را در سه ماده تصویب نمود:
ماده یك - موسسات بیمه باید قبل از صدور بیمه نامه آتش سوزی برای مبلغی بیش از یك میلیارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و بیمه نامه باربری برای حداكثر هر حمل به ارزش بیش از یكصد و پنجاه میلیون۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ریال و بیمه نامه حوادث شخصی برای هر شخص یا گروهی از اشخاص كه باتفاق در یك وسیله نقلیه مسافرت كنند برای مبلغ بیش از پنجاه میلیون ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال نظر بیمه مركزی ایران را در مورد نرخ حق بیمه جلب نمایند. هرگاه موسسه بیمه ای در صدور بیمه نامه ای ترتیب مذكور را رعایت نكند بمنظور جلوگیری از زیانی كه احتمالا به این علت متوجه بیمه مركزی ایران خواهد شد, بیمه مركزی ایران میتواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت یا خسارات احتمالی مربوط به آن بیمه نامه خودداری نماید و عدم قبول خسارت توسط بیمه مركزی ایران در تعهد موسسه بیمه صادركننده بیمه نامه در مقابل بیمه گذار و افراد ذینفع در بیمه تاثیری نخواهد داشت . حق بیمه تمام مدت این بیمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بیمه مركزی ایران به بدهكار حساب موسسه بیمه صادر كننده بیمه نامه منظور خواهد شد.
ماده دو – هر گاه موسسه بیمه ای بر خلاف مفاد ماده دوازده آیین نامه شماره سه موافقت بیمه مركزی ایران را در مورد نرخ حق بیمه قبل از صدور بیمه نامه جلب نكند بمنظور جلوگیری از زیانی كه احتمالا" به این علت متوجه بیمه مركزی ایران خواهد شد, بیمه مركزی ایران میتواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت یا خسارات احتمالی مربوط به آن بیمه نامه خودداری نماید و عدم قبول خسارت توسط بیمه مركزی ایران در تعهد موسسه بیمه صادر كننده بیمه نامه در مقابل بیمه گذار و افراد ذینفع در بیمه تاثیری نخواهد داشت . حق بیمه تمام مدت این بیمه ها در هر صورت براساس نرخ مورد قبول بیمه مركزی ایران به بدهكار حساب موسسه بیمه صادر كننده بیمه نامه منظور خواهد شد.
ماده سه - هرگاه موسسه بیمه ای برخلاف مفاد ماده یك آیین نامه شماره یك صدور یك یا چند بیمه نامه خود را به موقع ضمن ارسال صورتهای ماهانه به بیمه مركزی ایران اعلام نكند در مورد این بیمه ها كارمزد واگذاری بیمه اتكایی اجباری مصوب شورای عالی بیمه فقط به میزان ده درصد آن قابل پرداخت خواهد بود.
حكم این ماده در مواردی كه موسسه بیمه ده روز پس از اخطار بیمه مركزی ایران از ارسال صورت های ماهانه خودداری كند نیز جاری است.
آیین نامه شماره ۱/۷
مقررات مكمل آئینامه شماره۷

مقررات مربوط به آیین نامه شماره ۷ مصوبه جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۷۱ شورای عالی بیمه
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود آن دسته از بردروهایی كه در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ پس از یك ماه مهلت مقرر به بیمه مركزی ایران ارسال گردیده است استثنائا" اعمال نگردد و صورتحسابهای تهیه شده بر این اساس, اصلاح و در عوض كارمزد های عادی مصوب شورای عالی بیمه در آنها منظور گردد .

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار