کد خبر: ۴۴۲
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
ذخایر فنی موسسات بیمه (درتاریخ 11/8/67 ملغی شده و آیین نامه 22 جایگزین آن شد)

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه را كه به موجب تبصره یك ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره ۲۶۳۸ مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ مورد موافقت وزارت دارایی قرار گرفته است در ۱۲ ماده و یك تبصره در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ تصویب نمود:

آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه
فصل اول - كلیات
ماده ۱- موسسات بیمه ایرانی و نمایندگی موسسات بیمه خارجی كه مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می باشند مكلفند برای انجام تمام تعهداتی كه بموجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادها یا توافق های بیمه اتكایی بعهده گرفته اند ذخایر فنی (اندوخته های فنی ) زیر را بر اساس ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند.
الف – در بیمه های زندگی :
۱- ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه ها و مستمریها
۲- ذخیره مشاركت بیمه گذاران درمنافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذاران
۳- ذخیره فنی تكمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه های زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه
ب – در بیمه های غیر زندگی :
۱- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری .
۲- خیره خسارات معوق برای پرداخت خساراتیكه اعلام شده و در دست رسیدگی است.
۳- ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه بعلت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی.
۴- ذخیره ریاضی برای پرداخت مستمریها.
۵- ذخیره مشاركت بیمه گذاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذاران .
۶- ذخیره فنی تكمیلی برای تقویت سایر ذخایرفنی بیمه های غیرزندگی وتضمین تعهدات موسسات بیمه
ماده ۲- موسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی ۱۳۵۲ ذخایر فنی سال ۱۳۵۲ را طبق مقررات این آئین نامه محاسبه و به بدهكارحساب سود و زیان بستانكار حساب ذخایر فنی منظور دارند ودر موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سالهای بعد، هرسال ذخایر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانكار حساب سود و زیان سال مالی منتقل و ذخایر فنی آخر سال مالی را به بدهكار حساب سود و زیان همان سال منظور نمایند.
فصل دوم - ذخایر فنی بیمه های زندگی
ماده ۳- ذخیره ریاضی بیمه های زندگی عبارتست از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر ( اعم از سرمایه و مستمری ) و ارزش فعلی تعهدات بیمه گذاران با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه كه نسبت به سهم نگهداری موسسه بیمه محاسبه میشود.
ماده ۴- ذخیره مشاركت در منافع بیمه های زندگی عبارتست از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه های زندگی و سرمایه گذاری ذخایر فنی آن كه به موجب شرایط قراردادهای بیمه های زندگی باید بین بیمه گذاران بیمه های زندگی تقسیم شود. سهم بیمه گذاران در منافع اعم از اینكه در پایان هرسال مالی یا سالهای بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود.
ماده ۵- ذخیره فنی تكمیلی در بیمه های زندگی عبارتست از حاصل جمع اقلام زیر:
الف - بهره اوراق قرضه خریداری شده از اول سال ۱۳۵۲ به بعد از محل ذخایر فنی بیمه های زندگی موضوع تبصره ۶ ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم كه موسسات بیمه به ذخائر فنی خود اضافه نموده و مینمایند.
ب- یك درصد حق بیمه های وصولی پس از كسر حق بیمه اتكائی واگذاری.
ج- ذخایر موضوع بندهای الف و ب فوق كه از سال قبل منتقل شده است .
فصل سوم - ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی
ماده ۶- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیرزندگی كه عبارتست از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای به ترتیب زیر محاسبه میشود:
برای بیمه های اتومبیل ( بدنه و شخص ثالث ) : چهل و پنج درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از كسر حق بیمه اتكائی واگذاری ، .
برای سایر بیمه ها: چهل درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از كسر حق بیمه اتكائی واگذاری .
تبصره : در مورد اولین سال فعالیت موسسات بیمه در ایران برای هریك از ماههای قبل از شروع فعالیت سه و نیم درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال مذكور پس از كسر حق بیمه اتكائی واگذاری به نصابهای مندرج در ماده فوق اضافه میشود. هرگاه موسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت كرده باشد ماه مزبور جزو ماههای فعالیت محسوب نمیگردد.
ماده ۷- ذخیره خسارات معوق در بیمه های غیر زندگی عبارتست از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخر سال مالی پس از كسر سهم بیمه گر اتكائی.
ماده ۸- ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه های غیرزندگی عبارتست از پنجاه درصد نسبت حق بیمه های برگشتی به كل حق بیمه در سه سال مالی قبل ضربدر حق بیمه سال مالی جاری پس از كسر حق بیمه اتكائی .
ماده ۹- ذخیره ریاضی در بیمه های غیرزندگی برای پرداخت مستمریهائیكه قطعی شده عبارتست از ارزش فعلی تعهدات بیمه گر پس از كسر سهم بیمه گر اتكائی .
ماده ۱۰- ذخیره مشاركت در منافع بیمه های غیر زندگی عبارتست از درصدی از منافع حاصل از هریك از قراردادهای بیمه كه به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گذاران باشد.
ماده ۱۱- ذخیره فنی تكمیلی در بیمه های غیر زندگی عبارتست از حاصل جمع اقلام زیر:
الف : بهره اوراق قرضه خریداری شده از اول سال ۱۳۵۲ به بعد از محل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی موضوع تبصره ۶ ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم كه موسسات بیمه به ذخایر فنی خود اضافه نموده و می نمایند.
ب- یك درصد حق بیمه های سال پس از كسر حق بیمه اتكائی واگذاری .
ج- ذخایر موضوع بندهای الف و ب فوق كه از سال قبل منتقل شده است .
فصل چهارم - ذخایر فنی بیمه های اتكائی قبولی
۱۲- ذخایر فنی معاملات بیمه اتكائی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آئین نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافقهای اتكائی محاسبه میشود.
 

آیین نامه شماره ۱/۱۰
مقررات مكمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۱۰)ملغی شده

شورای عالی بیمه بنا به پیشنهاد بیمه مركزی ایران و موافقت شماره ۲۰/۳۱۵۳/۱۳۲۶۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۲ وزارت اموراقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۵ تصویب نمود كه از ابتدای سال ۱۳۶۲ مواد ۵ و ۱۱ آیین نامه شماره ۱۰ موضوع ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و تبصره یك ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۵۲ به شرح زیر اصلاح و نیز ماده ۱۱ مكرر به آیین نامه مذكور اضافه شود:
ماده ۵ – ذخیره فنی تكمیلی در بیمه های زندگی عبارتست از حاصل جمع اقلام زیر :
الف – هفت درصد حق بیمه های سال پس از كسر حق بیمه های اتكایی واگذاری .
ب – ذخیره فنی تكمیلی كه از سال قبل منتقل شده است.
ماده ۱۱- ذخیره فنی تكمیلی در بیمه های غیر زندگی , باستثنای "بیمه های خطرات جنگ كه نسبت به آنها اتكایی واگذاری به خارج از كشور صورت نگیرد" عبارتست از حاصل جمع اقلام زیر:
الف – هفت درصد حق بیمه های سال پس از كسر حق بیمه های اتكایی واگذاری .
ب – ذخیره فنی تكمیلی كه از سال قبل منتقل شده است.
ماده ۱۱ مكرر- ذخیره فنی تكمیلی در بیمه های خطرات جنگ كه نسبت به آنها اتكایی واگذاری به خارج از كشور صورت نگیرد عبارتست از حاصل جمع اقلام ردیف الف پس از كسر اقلام ردیف ب بشرح زیر:
الف – حق بیمه سال پس از كسر حق بیمه اتكایی واگذاری داخلی به اضافه ذخیره فنی تكمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخائر فنی مربوطه كه از سال قبل منتقل شده اند.
ب – حاصل جمع ذخائر فنی مربوط به سال مالی مورد نظر (بدون در نظر گرفتن ذخیره فنی تكمیلی ) و خسارت مربوطه پس از كسر سهم اتكایی داخلی .

آیین نامه شماره ۲/۱۰
مقررات مكمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۱۰)

شورای عالی بیمه بنا به پیشنهاد بیمه مركزی ایران و براساس موافقت شماره ۳۶۹۴۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۷ در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۶۷ تصویب نمود كه تبصره ای به شرح ذیل به ماده ۱۱ مكرر آیین نامه شماره ۱/۱۰ اضافه گردد.
تبصره : در هر مورد كه ذخیره فنی تكمیلی موضوع ماده ۱۱ مكرر آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه , در خصوص بیمه های خطرات جنگ كه نسبت به آنها اتكایی واگذاری به خارج از كشور صورت نمی گیرد, كمتر از میزان ذخیره فنی تكمیلی به ماخذ مقرر در ماده ۱۱ آیین نامه ۱/۱۰گردد میزان ذخیره تکمیلی بماخذ مقرر در ماده ۱۱ آئین نامه اخیرالذكر محاسبه خواهد شد.
بدیهی است تاریخ اجرای این آیین نامه همان تاریخ اجرای ماده ۱۱ مكرر آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه مصوب شورای عالی بیمه می باشد

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار