کد خبر: ۴۴۳
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
ذخایر و اندوخته ‎های قانونی مؤسسات بیمه (تاریخ تصویب 9/2/1353)

ماده ۱ـ مؤسسات بیمه ایرانی و نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران مكلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی مؤسسه بیمه و همچنین اجرای مواد ۱۴۰ و ۲۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ذخایر و اندوخته‎ های قانونی زیر را نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند:
الف ـ ذخایر قانونی:
۱.ذخیره استهلاك دارائیهای ثابت.
۲. ذخیره برای مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه‎های احتمالی.
ب ـ اندوخته ‎های قانونی:
۱. اندوخته قانونی.
۲. اندوخته سرمایه‎ای.
ماده ۲ ـ ذخیره استهلاك دارائیهای ثابت بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‎شود.
ماده ۳ ـ ذخیره برای مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه‎ های احتمالی بر اساس اطلاعات موجود تعیین می‎شود.
ماده ۴ـ اندوخته‎ قانونی موضوع ماده ۱۴۰ قانون اصلاح قانون تجارت حداقل پنج درصد سود ویژه تعیین می‎شود.
ماده ۵ ـ مؤسسات بیمه ایرانی موظفند تا زمانیكه اندوخته قانونی موضوع ماده ۴ به ده درصد سرمایه نرسیده است هر سال لااقل پنج درصد سود ویژه و پس از آن ده درصد سود ویژه خود را به عنوان اندوخته سرمایه‎ای منظور دارند تا میزان اندوخته سرمایه‎ای به صددرصد سرمایه برسد.
تبصره ۱ـ در صورتیكه اندوخته سرمایه‎ای به سرمایه افزوده شود كسر اندوخته‎های موضوع مواد ۴ و ۵ به ترتیب مذكور ادامه خواهد داشت.
تبصره ۲ـ مؤسسات بیمه ایرانی كه در اساسنامه آنها نصاب بالاتری برای اندوخته‎ های قانونی و سرمایه‎ای تعیین شده باشد اندوخته‎ های مذكور را با نصاب‎های مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود.
 

آیین نامه شماره ۱/۱۱
جایگزین آیین نامه شماره ۱۱

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه ذخائر واندوخته های قانونی موسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده ودو تبصره در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ تصویب نمود:
ماده ۱ – موسسات بیمه مكلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی خود ذخائر و اندوخته های قانونی زیر را نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه ثبت نمایند:
الف – ذخائر قانونی:
ذخیره استهلاك داراییهای ثابت
ذخیره برای مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه های احتمالی
ب – اندوخته های قانونی :
اندوخته قانونی
اندوخته سرمایه ای .
ماده ۲- ذخیره استهلاك داراییهای ثابت براساس مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
ماده ۳ ـ ذخیره برای مطالبات مشكوك الوصول و جبران كاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه‎ های احتمالی بر اساس اطلاعات موجود تعیین می‎شود.
ماده ۴ ـ اندوخته قانونی موضوع بند ب – ۱ ماده یك این آیین نامه با توجه به ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومی ۱۰% سود ویژه تعیین می‎گردد.
ماده ۵ ـ مؤسسات بیمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ‎ای منظور دارند. پس از آنكه اندوخته قانونی این مؤسسات ‹‹موضوع ماده ۴›› به ۱۰۰% سرمایه رسید
۵% مذكور در این ماده به لااقل ۱۵% افزایش خواهد یافت تا میزان اندوخته سرمایه‎ای نیز به ۱۰۰% سرمایه برسد.
تبصره ۱- در صورتیكه اندوخته سرمایه‎ای به سرمایه افزوده شود كسر اندوخته‎های موضوع مواد چهار و پنج به ترتیب مذكور ادامه خواهد داشت.
تبصره ۲- مؤسسات بیمه كه در اساسنامه آنها نصاب بالاتری برای اندوخته‎ های قانونی و سرمایه‎ای تعیین شده باشد اندوخته‎ های مذكور را با نصاب‎های مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود.
این آیین نامه از تاریخ تصویب، جایگزین آیین نامه شماره ۱۱ مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ می‎گردد.

آیین نامه شماره ۲/۱۱
اصلاح ماده ۵ آیین نامه ۱/۱۱

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ماده ۵ از آیین نامه ذخائر واندوخته های قانونی موسسات بیمه را در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۹ بشرح زیر اصلاح و تصویب نمود:
ماده ۵- موسسات بیمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ای منظور دارند. پس از آن كه اندوخته قانونی این موسسات (موضوع ماده ۴ ) به ۱۰۰% سرمایه رسید ۵% مذكور در این ماده به لااقل ۱۵% افزایش خواهد یافت.

آیین نامه شماره ۳/۱۱
مكمل آیین نامه شماره ۱/۱۱
افزودن بند ۳ به قسمت الف آیین نامه ۱/۱۱

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۹ تصویب نمود كه یك بند تحت عنوان بند (۳) به قسمت الف ماده یك آیین نامه شماره ۱۱ اصلاحی موضوع مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ اضافه و ماده ۲ آن به شرح زیر اصلاح شود:
بند ۳- " ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی "
ماده ۲- " ذخیره استهلاك داراییهای ثابت براساس مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم و ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی مطابق ماده (۱۳۶ ) قانون محاسبات عمومی تعیین میشود."

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار