کد خبر: ۴۴۴
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
سرمایه گذاری موسسات بیمه (در تاریخ 28/3/81 ملغی شده و 42 جایگزین آن شده است)

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه (نحوه به كار افتادن ذخائر و اندوخته ها ) را مشتمل بر ۱۱ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۳ تصویب نمود:
ماده ۱- موسسات بیمه باید داراییهای معرف ذخائر فنی و ذخائر و اندوخته های قانونی و همچنین سرمایه خود را طبق مقررات این آیین نامه در ستون دارایی ترازنامه منعكس نمایند.
ماده ۲- سرمایه گذاریهای مجاز برای موسسات بیمه ایرانی از محل ذخائر فنی عبارتست از :
الف – وام به بیمه گذاران بیمه های زندگی به موجب شرایط قراردادهای بیمه صادره .
ب – اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بترتیب زیر :
در بیمه های زندگی حداقل پنجاه درصد ذخایر فنی پس از كسر مانده وامهای پرداخت شده به بیمه گذاران .
در بیمه های غیرزندگی حداقل پنجاه درصد ذخایر فنی.
ج – اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمین شده بوسیله دولت حداكثر تا پنجاه درصد جمع ذخائر فنی .
د‌- سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس به شرطی كه مجموع آنها از ۲۵ درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نكند.
هـ – خرید سهام و اوراق قرضه شركتهای ساختمان مسكن و یا مشاركت در طرحهای ساختمان مسكن به شرطی كه در هر شركت یا در هر طرح از ده درصد و مجموعا" از ۲۰ درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نكند.
و – خرید سهام و اوراق قرضه و یا مشاركت در شركتهایی كه در ایجاد و یا اداره انبارهای عمومی كالا كه براساس ضوابط مورد تایید بیمه مركزی ایران فعالیت دارند به شرطی كه در هر شركت از ده درصد و مجموعا" از ۲۵ درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نكند.
ز- خرید اموال غیر منقول واقع در محدوده شهرها به شرطی كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نكند.
ح - خرید اوراق قرضه شركتهای دیگر به شرطی كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نكند.
ط – وام رهنی به شرطی كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نكند و در هر مورد رهن اول بوده و از ۵۰ درصد ارزش غیر منقول مورد رهن نیز متجاوز نباشد.
س – خرید سهام و یا مشاركت در شركتها و طرحهائی كه در رشته های كشاورزی , دامداری , صنعتی , معدنی و یا خدماتی از طرف بانكهای تخصصی و یا سایر موسسات تخصصی رسمی مربوط اجرا یا تصویب و نظارت میشود به شرطی كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نكند.
ك – ایجاد كارخانه های صنعتی و یا اجرای طرحهای كشاورزی یا ساختمانی با مشاركت موسسات دیگر با تایید بیمه مركزی ایران به شرطی كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نكند.
ل – وامهای پرداختی به كاركنان موسسه بیمه بمنظور تهیه مسكن كه در اجرای آیین نامه های استخدامی پرداخت می شود.
م – سپرده بانكی .
ن – سایر سرمایه گذاریها به تشخیص مدیران موسسه بیمه به شرطی كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخائر فنی تجاوز نكند.
تبصره – موسسات بیمه میتوانند علاوه بر سپرده هایی كه به موجب قراردادهای بیمه اتكایی نزد موسسات بیمه واگذارنده دارند بدهی موسسات بیمه واگذارنده از بابت معاملات بیمه اتكایی را حداكثر تا بیست درصد ذخائر مربوط به این معاملات و بدهی بیمه گذاران از بابت حق بیمه قراردادهای بیمه های غیر زندگی را حداكثر تا ده درصد ذخائر فنی بیمه های غیر زندگی جزء سرمایه گذاری خود منظور نمایند و بدهی وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی تا بیست درصد ذخائر فنی قابل احتساب در سرمایه گذاری است.
ماده ۳- سرمایه گذاریهای مجاز از محل سرمایه پرداخت شده و ذخائر و اندوخته های قانونی و افزایش سرمایه شركت و همچنین از محل وجوه حاصل از فروش داراییهای خریداری شده از محل سرمایه شركت عبارتست از خرید اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه و سپرده های بانكی به هر میزان و خرید اموال منقول و غیر منقول مورد احتیاج موسسه بیمه و سرمایه گذاریهای مذكور در بندهای ج تا ك ماده ۲ و تبصره آن تا دو برابر حد نصابهای معین در هر مورد نسبت به جمع سرمایه پرداخت شده شركت و ذخائر اندوخته های قانونی موسسه بیمه و بند ن ماده ۲ به میزان ۱۰ درصد نسبت به جمع سرمایه پرداخت شده شركت و ذخائر و اندوحته های قانونی موسسه بیمه .
تبصره۱ – سرمایه گذاری به میزان بیش از دو برابر نصابهای مقرر در این ماده موكول به موافقت بیمه مركزی ایران است و در هر صورت از چهار برابر نصابهای مقرر در ماده ۲ و تبصره آن تجاوز نخواهدكرد.
تبصره۲ – موسسات بیمه می توانند با موافقت بیمه مركزی ایران بدون رعایت نصابهای مقرر در مواد ۲ و ۳ باستثنای بند ب ماده ۲ طرحهای سرمایه گذاری خود را كه تا پایان سال ۱۳۵۲ به اتمام نرسیده است ادامه داده و یا توسعه دهند.
ماده ۴- سرمایه گذاریهای مجاز برای موسسات بیمه خارجی از محل ذخائر فنی و همچنین درآمدهای انتقال نیافته موضوع ماده ۴۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری برای اینگونه موسسات كه در ایران اجازه فعالیت دارند عبارتست از:
الف _ اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد جمع ذخائر فنی .
ب _ سپرده های بانكی .
ماده ۵- موسسه بیمه نمی تواند وام شخصی و انفرادی پرداخت نماید ویا وارد دادو ستد های بانكی و سفته ای (موضوع عملیات بانكها ) گردد. اعطای وام در صورتی مجاز خواهد بود كه بر مبنای یك طرح سرمایه گذاری اساسی بوده و شركت بخواهد همراه با سرمایه گذاری به صورت اعطای اعتبار نیز در طرح مذكور مشاركت نماید. اعطای وام به ترتیب فوق موكول به پیشنهاد موسسه بیمه و موافقت بیمه مركزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود.
تبصره -وامهاییكه در اجرای بندهای الف و ط و ل ماده ۲ آیین نامه پرداخت میشود از شمول مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۶ – موسسات بیمه مجاز نیستند غیر منقولی را تملك كنند كه بیشتر از ۵۰ درصد ارزش واقعی آنها در وثیقه دین باشد, علاوه براین موسسات بیمه مجاز نیستند اموال غیر منقول خود را به رهن بگذارند مگر با رعایت دستور ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری .
ماده ۷- موسسات بیمه كه در خارج از كشور فعالیت دارند نسبت به ذخائرفنی و سرمایه گذاریهایی كه مربوط به عملیات آنها در خارج است تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صورتیكه در كشور خارجی محل عملیات موسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این مورد وجود نداشته باشد تابع مقررات این آیین نامه خواهند بود.
ماده ۸ – اموال خریداری شده از محل ذخائر فنی و ذخائر و اندوخته های قانونی و سرمایه موسسه بیمه در آخر هر سال مالی باید به قیمت روز ارزیابی شود. اگر قیمت روز بیشتر از ارزش دفتری باشد, ارزش دفتری ملاك خواهد بود و اگر قیمت روز كمتر از ارزش دفتری باشد, قیمت روز ملاك بوده و مابه التفاوت به بدهكار حساب سود و زیان شركت منظور خواهد شد.
ارزش دفتری عبارتست از قیمت تمام شده پس از كسر استهلاك .
ماده ۹- موسسات بیمه كه در رشته بیمه های زندگی و یا بیمه های متضمن مستمری فعالیت دارند باید سرمایه گذاریهای از محل ذخائر فنی مربوط را با در نظر گرفتن نرخ بهره بكار رفته در محاسبات ذخیره ریاضی خود انجام دهند.
ماده ۱۰ – بیمه مركزی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اموال خریداری شده از محل سرمایه و ذخائر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه را در هر زمان كه مقتضی بداند ارزیابی كند و به هر حال فاصله بین دو ارزیابی بیش از سه سال نخواهد بود.
ماده ۱۱- موسسات بیمه مكلفند در ترازنامه سال مالی ۱۳۵۲ سرمایه گذاریهای انجام شده از محل سرمایه و ذخائر فنی و ذخائر و اندوخته های قانونی خود را تعیین و به ضمیمه ترازنامه به بیمه مركزی ایران ارسال دارند. سرمایه گذاریهای سالهای ۱۳۵۳ به بعد مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.
 

آیین نامه شماره ۱/۱۲
مقررات مكمل آئین نامه شماره۱۲(ملغی شده )

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ بندهای ب , ج و م از ماده ۲ آیین نامه شماره ۱۲ را بشرح زیر مورد تغییر و اصلاح قرارداد:
ب – سپرده های بانكی و اوراق قرضه و یا مشاركت دولتی و اسناد خزانه به ترتیب زیر :
اوراق قرضه یا مشاركت دولتی و اسناد خزانه حداكثر ۲۵ درصد جمع ذخائر فنی .
سپرده های بانكی حداقل ۲۵ درصد جمع ذخائر فنی .
مجموع سرمایه گذاریهای بندهای ۱ و ۲ بالا با رعایت حداقل ۲۵ درصد برای سپرده های بانكی نباید از چهل درصد جمع ذخائر فنی كمتر باشد.
ج – اوراق بهادار و اسناد قرضه یا اوراق مشاركت تضمین شده بوسیله دولت یا بانكها حداكثر ۲۵ درصد جمع دخائر فنی .
درج سپرده های بانكی در بند ب , موجب حذف بند م ماده ۲ آیین نامه خواهد شد

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار