کد خبر: ۴۴۸
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آیین نامه میزان كارمزد و مشاركت در سود (كارمزد منافع ) بیمه های اتكایی اجباری بیمه های غیر زندگی (تصویب5/03/1354)

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را كه مشتمل بر ۷ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۵۴ تصویب نمود:

  ماده یك – كارمزد اتكایی اجباری انواع بیمه های زیر به شرح ذیل تعیین میشود
 رشته بیمه  ارقام به درصد
 الف – بیمه آتش سوزی و خطرات تابعه آن معادل  ۳۰
 ب - بیمه باربری كالا معادل  ۳۰
 ج – بیمه حوادث شخصی اعم از انفرادی و جمعی معادل  ۵/۲۷
 د – بیمه درمانی اعم از انفرادی و جمعی معادل  ۳۰
 ح – بیمه اتومبیل (بدنه ) و حوادث رانندگان وسرنشینان اتومبیل بیمه شده و همچنین بیمه مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مازاد بر میزان قانونی آن معادل  ۲۵
 و – بیمه دام و طیور معادل  ۲۰

ماده دو – كارمزد اتكایی اجباری بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث معادل ۱۰ درصد تعیین میشود.
ماده سه – كارمزد اتكایی اجباری سایر انواع بیمه های غیرزندگی كه در مواد ۱ و ۲ این آیین نامه معین نشده است به ترتیب مقرر در مواد ۱ و ۳ و تبصره ماده ۴ آیین نامه شماره ۵ خواهد بود.
تبصره – نرخهای تعیین شده در مواد ۱ و ۲ و ۳ این آیین نامه نسبت به حق بیمه بیمه های اتكایی اجباری موسسه بیمه واگذارنده محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده چهار- مشاركت در سود (كارمزد منافع ) انواع بیمه های موضوع ماده ۱ این آیین نامه معادل ۵/۳۲ درصد منافع بیمه مركزی ایران از مجموع بیمه های اتكایی اجباری انواع بیمه های مذكور در ماده یك خواهد بود.
ماده پنج – مشاركت در سود (كارمزد منافع ) انواع بیمه های موضوع مواد ۲ و ۳ این آیین نامه معادل ده درصد منافع بیمه مركزی ایران از مجموع بیمه های اتكایی اجباری بیمه های مذكور در مواد ۲ و ۳ این آیین نامه خواهد بود.
تبصره – در صورتیكه در مورد مازاد سهمیه بیمه اتكایی اجباری تمام یا بعضی از بیمه های مذكور در ماده ۳ این آیین نامه واگذاری اتكایی انجام نشود و همچنین موسسه بیمه صادر كننده صورت ریز جداگانه بیمه های مذكور را تهیه و به بیمه مركزی ایران ارسال دارد علاوه بر ده درصد موضوع این ماده معادل ۲۵ درصد از منافع بیمه مركزی ایران از واگذاری بیمه های موضوع این تبصره نیز بطور جداگانه محاسبه و به حساب موسسه بیمه واگذارنده منظور خواهد شد.

ماده شش- منافع بیمه مركزی از واگذاری بیمه های اتكایی اجباری هر یك از موسسات بیمه موضوع مواد ۴ و ۵ این آیین نامه كه پس ا ز پایان هر سال مالی محاسبه خواهد شد عبارتست از جمع اقلام مندرج در بند (الف ) پس از كسر جمع اقلام مندرج در بند (ب) به شرح زیر :
الف:
ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری نقل از سال مالی قبل
ذخیره خسارات معوق نقل از سال مالی قبل
حق بیمه بیمه های اتكایی اجباری سال مالی مورد عمل
ب:
۱-كارمزدهای اتكایی اجباری سال مالی مورد عمل
۲- خسارات پرداختی سال مالی مورد عمل
۳-ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در آخر سال مالی مورد عمل
۴-ذخیره خسارات معوق در آخر سال مالی مورد عمل
۵-پنج درصد حق بیمه بیمه های اتكایی اجباری بابت هزینه های اداری
۶-زیان سالهای قبل
تبصره ۱- صورت حساب مشاركت در سود (كارمزد منافع ) موضوع مواد ۴ و ۵ باید بطور جداگانه تنظیم شود.
تبصره ۲- در صورت حساب مشاركت در سود ( كارمزد منافع) موضوع ماده ۵ علاوه بر ردیف های مذكور در بند (ب) این ماده معادل پانزده درصد حق بیمه بیمه های اتكایی اجباری بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز بعنوان سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی منظور خواهد شد.
تبصره ۳- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری عبارتست از چهل و پنج درصد حق بیمه بیمه های اتكایی اجباری بیمه اتومبیل (بدنه ) و بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و چهل درصد حق بیمه بیمه های اتكایی اجباری سایر انواع بیمه های غیر زندگی .
تبصره ۴- حق بیمه های اتكایی اجباری سال مالی مورد عمل عبارتست از حق بیمه بیمه های اتكایی اجباری واگذاری به اضافه حق بیمه های اضافی مربوط منهای حق بیمه های برگشتی مربوط.
تبصره ۵- خسارت پرداختی سا ل مالی مورد عمل عبارتست از سهم بیمه مركزی ایران در خسارات و هزینه های كارشناسی پرداخت شده توسط موسسه بیمه پس از كسر سهم بیمه مركزی ایران از بازیافتی های خسارات .
ماده هفت – مقررات مواد ۱ و ۲ و ۴ این آیین نامه از اول سال ۱۳۵۴ و ماده ۵ نسبت به منافع بیمه مركزی ایران از ییمه های اتكایی اجباری سال ۱۳۵۲ و بعد از آن قابل اجرا است و مواد ۸ و ۱۱ آیین نامه شماره ۱ و مواد ۲ و ۴ آیین نامه شماره ۵ ملغی است.

آیین نامه شماره ۱/۱۶
مقررات مكمل آیین نامه شماره ۱۶
اصلاح تبصره ۲ ماده ۶

تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه شماره ۱۶ با توجه به قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی مصوب ۱۷/۳/۱۳۶۳ در مورد بیمه نامه های صادره از اول فروردین ماه ۱۳۶۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ۲- در صورتحساب مشاركت در سود (كارمزد منافع ) موضوع ماده ۵ علاوه بر ردیفهای مذكور در بند (ب) این ماده معادل سه درصد حق بیمه بیمه های اتكایی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز بعنوان سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی منظور خواهد شد.

آیین نامه شماره ۲/۱۶
مكمل آیین نامه شماره ۱۶

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۴ تصویب نمود:

كارمزد اتكایی اجباری برای كلیه رشته های بیمه غیر زندگی موضوع مواد ۱, ۲ و ۳ آیین نامه شماره ۱۶ شورای عالی بیمه به میزان ۳ واحد تقلیل یافته و به شرح جدول پیوست تعیین می گردد.
 

این مصوبه از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۴ جاری خواهد بود

كارمزد اتكایی اجباری انواع بیمه های غیر زندگی
  رشته های بیمه درصد
۱ بیمه آتش سوزی و خطرات تابعه آن ۲۷
۲ بیمه باربری كالا معادل ۲۷
۳ بیمه حوادث اعم از انفرادی و گروهی ۵/۲۴
۴ بیمه حوادث رانندگان و سرنشینان اتومبیل بیمه شده ۲۲
۵ بیمه حوادث تكمیلی عمر انفرادی ۵/۲۴
۶ بیمه درمانی اعم از انفرادی و جمعی ۲۷
۷ بیمه اتومبیل (بدنه ) ۲۲
۸ بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مازاد بر میزان قانونی آن ۷
۹ بیمه دام و طیور ۱۷
۱۰ بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۷
۱۱ بیمه وسائل نقلیه آبی و مسئولیتهای مدنی مربوط به آن ۱۲
۱۲ بیمه هواپیما و مسئولیتهای مدنی مربوط به آن ۱۲
۱۳ بیمه های مسئولیت مدنی عمومی ۲۲
۱۴ بیمه های مسئولیت مدنی حرفه ای ۱۷
۱۵ بیمه های مسئولیت حمل و نقل بین المللی ۱۲
۱۶ بیمه های تمام خطر مقاطعه كاری و نصب و شكست ماشین آلات ۱۷
۱۷ بیمه پول در صندوق در حین حمل ۱۷
۱۸ بیمه صداقت و امانت كارمندان ۱۷
۱۹ بیمه عدم النفع بصورت مستقل ۱۷
۲۰ بیمه های مربوط به اكتشاف و استخراج نفت ۷
۲۱ بیمه دزدی با شكست حرز بصورت مستقل ۱۷
۲۲ بیمه شكست شیشه بصورت مستقل ۲۷
۲۳ بیمه های اعتباری ۷
آئین نامه شماره۳/۱۶
مكمل آئین نامه شماره ۲/۱۶

شورایعالی بیمه درجلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ موارد زیر را به عنوان مقررات مكمل آئین نامه شماره ۲/۱۶ موردتصویب قرارداد
۱- بند (۱) مصوبه جلسه مورخ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ شورایعالی بیمه برای سال مالی ۱۳۷۸ نیز تمدید می گردد
۲- از ابتدای سال مالی ۱۳۷۹ چنانچه ضریب خسارت واقعی سالانه شركت بیمه در هریك از رشته های غیرزندگی به جز رشته شخص ثالث بیشتر از ۷۰ درصد باشد كارمزد بیمه اتكائی اجباری آن رشته معادل ۹۰ درصد كارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت هررشته بیشتر از ۸۵ درصد باشد كارمزد بیمه اتكائی اجباری آن معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود
۳- چنانچه ضریب خسارت واقعی سالانه رشته شخص ثالث در هرشركت بیمه بیشتر از ۹۰ درصد باشد، كارمزدبیمه اتکائی اجباری این رشته معادل ۹۰ درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت واقعی سالانه این رشته بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد، كارمزد بیمه اتكائی اجباری آن معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود .
۴- منظور از ضریب خسارت واقعی سالانه در مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ و این مصوبه ، نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ، به همان ترتیب منعكس شده در "گزارش آماری صنعت بیمه" كشور است.

آئین نامه شماره ۴/۱۶
مكمل آئین نامه میزان كارمزد و مشاركت در سود بیمه های اتكائی اجباری بیمه های غیر زندگی

شورای عالی بیمه در اجرای بیمه ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ تصویب نمود
كارمزد اتكائی اجباری بیمه های درمانی موضوع بند ۶ پیوست آئین نامه شماره ۲/۱۶ اصلاح و ۱۵ درصد تعیین می گردد

آیین نامه شماره ۵/۱۶
مقررات مربوط به میزان كارمزد و مشاركت در سود (كارمزد منافع) بیمه‎ های اتكایی اجباری بیمه‎ های غیرزندگی

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه ‎گری در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود كه ماده چهار آیین نامه شماره ۱۶ به شرح زیر اصلاح شود و از ابتدای سال مالی ۱۳۸۲ به مرحله اجرا درآید.
ماده چهار ـ مشاركت در سود (كارمزد منافع) انواع بیمه‎ های موضوع ماده یك این آیین نامه معادل ۵/۱۸ درصد منافع بیمه مركزی ایران از مجموع بیمه‎ های اتكایی اجباری انواع بیمه ‎های مذكور در ماده یك خواهد بود.

آیین نامه شماره ۶/۱۶
مقررات مكمل آیین نامه شماره ۳/۱۶
شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه ‎گری در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود كه بند ۲ آیین نامه شماره ۳/۱۶ به شرح زیر اصلاح شود و از ابتدای سال مالی ۱۳۸۱ به مرحله اجرا درآید.
‹‹ چنانچه ضریب خسارت واقعی سالانه شركت بیمه در هر یك از رشته ‎های غیرزندگی (به جز رشته شخص ثالث) بین ۷۰ درصد تا ۸۵ درصد باشد كارمزد بیمه اتكایی اجباری آن رشته معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت هر رشته بیشتر از ۸۵ درصد باشد كارمزد بیمه اتكایی اجباری آن معادل ۶۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود.››
 
 
 

آیین نامه شماره ۷/۱۶

(مكمل آیین‌نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع) بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیرزندگی)

شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۷ و ماده ۷۲ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۱ آیین‌نامه شماره ۱۶ "میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع) بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیرزندگی" را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین‌نامه ۷/۱۶ و مكمل آیین‌نامه مذكور تصویب نمود:
 
 
۱-   عبارت "بیمه‌های مربوط به اكتشاف و استخراج نفت" در ردیف ۲۰ جدول پیوست آیین نامه شماره ۲/۱۶ به عبارت "بیمه نفت، گاز و پتروشیمی" اصلاح گردد و میزان كارمزد اتكایی اجباری آن ۸ درصد تعیین می‌گردد.

۲-     
متن زیر به عنوان تبصره ذیل جدول پیوست آیین‌نامه شماره۲/۱۶ اضافه می‌شود.

تبصره - بیمه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط به موارد زیر است:

الف) بخش خشكی(ساحلی) Onshore: عملیات مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گاز( شامل چاه­ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری)، پالایشگاه‌های نفت،‌ توسعه پالایشگاه‌های نفت، پالایشگاه‌های گاز، توسعه پالایشگاه ‌های گاز، تاسیسات پتروشیمی در حال بهره‌برداری، ساخت و نصب تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، كارخانه‌های تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره‌برداری.

ب) ‌بخش دریایی(فراساحلی) Offshore: عملیات مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گاز(شامل چاه­ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری دریایی)، ساخت سكوهای حفاری دریایی، بارگذاری جكت‌ها، ‌Deck‌ها و... بر روی Barge و حمل و استقرار آنها در محل نصب در دریا جهت ساخت سكوهای حفاری دریایی، بازسازی سكوهای حفاری دریایی، سكوهای حفاری دریایی در حال بهره‌برداری، لوله‌گذاری در دریا و خطوط لوله در حال بهره‌برداری در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اكتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار