کد خبر: ۴۵۰
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آئین نامه نمایندگی بیمه (ملغی شده)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ایین نامه زیر را كه مشتمل بر ۴۶ ماده و ۱۹ تبصره است در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۲۵۳۴ (۱۳۵۴ ) تصویب نمود:
فصل اول – نمایندگی بیمه و صدور پروانه
ماده ۱- نماینده بیمه شخصی است حقیقی یا حقوقی كه یكی از موسسات بیمه مجاز برای انجام تمام یا قسمتی از امور بیمه ای خود وی را در حدود اختیارات و شرایط قراردادیكه با او منعقد مینماید نماینده خود قرار میدهد و امضاء نماینده برای موسسه بیمه الزام اور است .
تبصره ۱- شغل معمولی نماینده بیمه باید عرضه بیمه باشد.
تبصره ۲- نماینده بیمه باید دارای پروانه نمایندگی بیمه باشد.
تبصره ۳- نماینده بیمه نمیتواند نمایندگی بیش از یكی از موسسات بیمه را دارا باشد.
ماده ۲- نماینده بیمه موظف است طبق قوانین و مقررات جاری معاملات مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.
ماده ۳- پروانه نمایندگی بیمه طبق مقررات این ایین نامه از طرف موسسات بیمه مجاز پس از جلب موافقت بیمه مركزی ایران صادر و به اشخاص حقیقی حائز شرایط مندرج در مواد ۷ و ۹ و به اشخاص حقوقی حائز شرایط مندرج در مواد ۸ و ۹ این ایین نامه داده میشود.
ماده ۴- پروانه نمایندگی بیمه برای مدت یك سال صادر میشود و هر سال برابر مقررات این ایین نامه تمدید خواهد شد.
ماده ۵- پروانه نمایندگی بیمه برای رشته بیمه های زندگی و یا یك یا چند نوع از انواع رشته بیمه های غیر زندگی كه در ان ذكر شده باشد معتبر است.
ماده ۶- نمونه پروانه نمایندگی بیمه را بیمه مركزی ایران تهیه خواهد كرد . در این پروانه نام موسسه بیمه مربوط , مدت اعتبار , غیر قابل انتقال بودن , شماره , نام و نام خانوادگی , شماره و محل صدور شناسنامه , تاریخ و محل تولد, نشانی محل كار و اقامت نماینده , بیمه ذكر و عكس نماینده بیمه به ان الصاق خواهد شد.
ماده ۷- شخص حقیقی برای گرفتن پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف _ انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی.
ب - تابعیت ایران .
ج – دارا بودن لیسانس در رشته بیمه .
دارا بودن لیسانس در رشته های دیگر با حداقل دو سال سابقه كار در یكی از موسسات بیمه و یا در نمایندگیهای بیمه و یا در دلالی رسمی بیمه .
دارا بودن دیپلم كامل متوسطه با حداقل چهار سال سابقه كار در یكی موسسات بیمه و یا در نمایندگیهای بیمه و یا در دلالی رسمی بیمه .
دارا بودن مدرك تحصیلی كمتر از دیپلم با حداقل هشت سال سابقه كار در یكی از موسسات بیمه و یا در نمایندگی های بیمه و یا در دلالی رسمی بیمه .
د- عدم شهرت به نادرستی .
هـ – نداشتن سابقه محكومیت به ارتكاب جنایت و یا ورشكستگی به تقصیر و یا كلاه برداری و یا خیانت در امانت و یا دزدی و یا صدور چك بلا محل و یا اختلاس و یا معاونت در یكی از جرائم فوق به گواهی اداره سجل كیفری وزارت دادگستری .
ماده ۸- شخص حقوقی برای گرفتن پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف – بصورت یكی از شركتهای مندرج در قانون تجارت تشكیل شده و حداقل دارای سرمایه اسمی پنج میلیون ریال باشد.
ب- اساسنامه شركت به تایید بیمه مركزی ایران رسیده باشد.
ج – مدیر عامل شركت دارای شرایط مندرج در ماده ۷ این ایین نامه باشد.
د- موضوع شركت منحصرا" مربوط به نمایندگی بیمه و خدمات مربوط به فعالیت بیمه و سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های شركت باشد.
ماده ۹- شخص حقیقی یا حقوقی كه بعنوان نماینده بیمه شناخته میشود ، باید در درجه اول تضمینی بصورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانكی یا اوارق قرضه دولتی یا سهام یا اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و در درجه دوم وثیقه ملكی برای هر یك از دو رشته بیمه های زندگی و غیرزندگی نزد موسسه بیمه مربوط تودیع نماید.
تبصره ۱- میزان تضمین مذكور در این ماده متناسب با حجم كار هر نماینده بیمه خواهد بود و به هر حال برای هر یك از دو رشته بیمه های زندگی و غیرزندگی در مورد شخص حقیقی كمتر از یك میلیون ریال و در مورد شخص حقوقی كمتر از دو میلیون ریال نخواهد بود. و در صورتیكه نماینده بیمه بخواهد در هر دو رشته بیمه های زندگی و غیرزندگی فعالیت نماید در اینصورت میزان تضمین برای شخص حقیقی كمتر از یك میلیون و پانصد هزار ریال و برای شخص حقوقی كمتر از سه میلیون ریال نخواهد بود.
تبصره ۲- مدت تضمین های مذكور در این ماده باید معادل سه برابر مدت اعتبار پروانه نمایندگی بیمه باشد.
تبصره ۳- چنانچه شركتی پروانه نمایندگی بیمه گرفته باشد مدیر عامل این شركت مادام كه در سمت مذكور انجام وظیفه میكند نمیتواند شخصا" و به نفع خود به عنوان دلال رسمی بیمه یا نمایندگی بیمه فعالیت داشته باشد.
ماده ۱۰- تضمین مذكور در ماده ۹ این ایین نامه تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران ، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق انان و یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها و موسسه بیمه مربوط با حق رجحان نسبت به سایر بستانكاران نماینده بیمه میباشد و در میان انها حق تقدم با بیمه عمر است .
ماده ۱۱- استرداد تضمین مندرج در ماده ۹ ایین نامه پس از ارائه مفاصا حساب عملیات مربوط به نماینده بیمه و موافقت بیمه مركزی ایران خواهد بود.
ماده ۱۲- تقاضای صدور پروانه نمایندگی بیمه از طرف اشخاص حقیقی باید روی نمونه های مخصوصی كه بوسیله بیمه مركزی ایران تهیه و از طریق موسسات بیمه در دسترس متقاضی قرار میگیرد نوشته شود و بضمیمه مدارك زیر به موسسه بیمه مربوط تسلیم گردد.
الف – رونوشت مصدق یا فتوكپی شناسنامه .
ب – رونوشت مصدق ، یا فتوكپی دفترچه پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت قانونی .
ج – چهار قطعه عكس .
د- مدارك مندرج در بندهای (ج ) و (هـ ) ماده ۷ این ایین نامه .
هـ – تعهد نامه دائر بر اینكه اسرار طرفین معامله را محفوظ داشته و افشا ننماید و با رعایت اصول معمول و متداول نمایندگی و بر طبق مقررات مربوط رفتار نموده و از هر نوع اظهار خلاف واقع یا گفتار و یا عملی كه موجب اشتباه بیمه گزار و یا بیمه گر شود خودداری كنند.
تبصره – در مورد اشخاص حقوقی تقاضای صدور پروانه نمایندگی بیمه از طرف مدیر عامل شركت و بترتیب مقرر در این ماده بعمل خواهد امد .
ماده ۱۳- نمایندگی بیمه و پروانه نمایندگی بیمه پس از دریافت مدارك مذكور در مواد ۹ و ۱۲ و ۱۹ این ایین نامه و انعقاد قرارداد نمایندگی كه نمونه ان از طرف بیمه مركزی ایران تهیه و به موسسات بیمه ابلاغ میشود پس از موافقت بیمه مركزی ایران داده خواهد شد. اعطای نمایندگی بیمه در شركتهای بیمه باید منحصرا" با تصویب هیات مدیره یا هیات عامل شركت و در نمایندگیهای موسسات بیمه خارجی در ایران باید با تصویب نماینده تام الاختیار موسسه بیمه خارجی در ایران انجام گیرد.
تبصره – اعطای نمایندگی بیمه و لغو ان و حدود اختیارات نماینده بیمه باید از طرف موسسه بیمه مربوط در روزنامه رسمی كشور و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار محل اگهی شود.
ماده ۱۴- موسسات بیمه مكلفند قبل از صدور پروانه نمایندگی بیمه یك نسخه از مدارك مذكور در مواد ۹ و ۱۲ و ۱۹ این ایین نامه را بانضمام رونوشت قرارداد منعقده به بیمه مركزی ایران ارسال دارند.
فصل دوم – تكالیف نماینده بیمه و موسسات بیمه
ماده ۱۵- نماینده بیمه باید تكالیف مقرر در قرارداد منعقده با موسسه بیمه مربوط و قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و ایین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل های بیمه مركزی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری را رعایت نماید و برخلاف انها عملی انجام ندهد .
ماده ۱۶- بیمه مركزی ایران میتواند هر موقع كه لازم بداند دفاتر نمایندگی بیمه را مورد بازرسی قرار دهد و توضیحات لازم را نیز بخواهد.
ماده ۱۷- نماینده بیمه باید عضو سندیكای نمایندگان بیمه باشد .
تبصره : اساسنامه سندیکای مذكور باید به تایید بیمه مركزی ایران برسد و سندیكای نمایندگان بیمه مكلف است دستورالعملهای مربوط به امر بیمه را كه از طرف بیمه مركزی ایران ابلاغ خواهد شد اجرا و هر سال گزارشی از فعالیتها و عملیات خود را به بیمه مركزی ایران تسلیم نماید.
ماده ۱۸- نماینده بیمه مسئول عملیات و جبران خسارا ت ناشی از تقصیر ، غفلت و یا قصور خود و بازاریاب ها و كاركنان خود در امور مربوط میباشد.
ماده ۱۹- نماینده بیمه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی پس از سپردن تضمین مندرج در ماده ۹ این ایین نامه طبق سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم باید به بیمه مركزی ایران و موسسه بیمه مربوط وكالتی بدهد كه بیمه مركزی ایران یا موسسه بیمه مربوط با توجه به مدلول ماده ۱۰ این ایین نامه بنا به تصمیم هیات موضوع ماده ۳۶ برای جبران خسارات وارده ناشی از تقصیر و یا غفلت و یا قصور نماینده و یا بازاریاب ها و یا كاركنان وی از تضمین مذكور منفردا" و یا مشتركا" استفاده نمایند.
ماده ۲۰ – نماینده بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است كه به مناسبت شغل خود بدست می اورد . در صورت افشاء این اسرار هیات مذكور در ماده ۳۶ این ایین نامه میتواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه نمایندگی بیمه او اقدام نماید.
ماده ۲۱- نماینده بیمه مكلف است تمام اطلاعات لازم در باره بیمه مورد پیشنهاد از جمله نرخ ، شرایط ، خطرات بیمه شده و حدود خسارت احتمالی قابل پرداخت را برای بیمه گذار تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه نامه را برابر با شرایط و پیشنهادات ییمه گذار از موسسه بیمه مربوط اخذ و یا صادر نماید و در غیر اینصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
تبصره : نرخ حق بیمه و شرایط برابر با تعرفه مصوب شورای عالی بیمه خواهد بود و در مواردیكه نرخ و یا شرایط تعیین نشده باشد موسسه بیمه قبلا" نرخ و یا شرایط را از بیمه مركزی ایران گرفته و در اختیار نماینده بیمه خواهد گذاشت .
ماده ۲۲- نماینده بیمه نمی تواند حق بیمه را نقدی یا ضمن چك بانك در وجه حامل و یا بنام خود دریافت كند مگر اینكه در قرارداد نمایندگی این اجازه به نماینده بیمه داده شده باشد . در هر حال هرگاه نماینده بیمه برخلاف دستور این ماده عمل نماید فقط در مقابل موسسه بیمه مربوط مسئول خواهد بود.
ماده ۲۳- نماینده بیمه حق ندارد از خسارتی كه موسسه بیمه به بیمه گذار می پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد .
ماده ۲۴- نماینده بیمه باید از رقابت مكارانه و ناسالم با دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه و از انجام تبلیغات سوء علیه موسسات بیمه خودداری كند.
ماده ۲۵- نماینده بیمه مكلف است نشانی و محل كار و سكونت خود را به موسسه بیمه مربوط اعلام نماید و در صورت تغییر محل كار و سكونت بلافاصله نشانی جدید خود را اطلاع دهد و موسسات بیمه باید تغییر نشانی نماینده بیمه را به بیمه مركزی ایران اعلام دارند.
ماده ۲۶- نماینده بیمه مكلف است هر سال یك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را به بیمه مركزی ایران تسلیم نماید.
ماده ۲۷- نماینده بیمه مكلف است نام و شماره پروانه دلال رسمی بیمه را در بیمه نامه ایكه بنا به پیشنهاد او صادر میشود قید نماید.
ماده ۲۸- نماینده بیمه مكلف است نام و شماره پروانه نمایندگی خود را در بیمه نامه ایكه صادر میكند قید نماید و همچنین موسسه بیمه موظف است نام و شماره پروانه نماینده خود را در بیمه نامه ایكه بنا به پیشنهاد او صادر میشود درج كند.
ماده ۲۹- پرداخت حق بیمه به نماینده بیمه در حكم پرداخت حق بیمه به موسسه بیمه میباشد.
ماده ۳۰- موسسه بیمه نمیتواند بیمه ای را كه وسیله نماینده موسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا وسیله نماینده دیگر خود یا دلال رسمی بیمه قبول نماید مگر اینكه بیمه گذار عدم تمایل خود را از صدور بیمه نامه از طریق نماینده مذكور كتبا اعلام دارد و در اینصورت نیز موسسه بیمه یا نماینده دیگر موسسه نمیتوانند تخفیفی برای بیمه گذار منظور نموده و یا به وی پرداخت كنند.
ماده ۳۱- در صورتیكه موسسه بیمه پیشنهاد بیمه نماینده بیمه ای را رد نماید نمیتواند همان بیمه را با همان شرایط از دلال رسمی بیمه و یا نماینده بیمه دیگری قبول كند.
ماده ۳۲- اگر برای بیمه ای چند نماینده بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند موسسه بیمه باید در كمال بیطرفی عمل نماید.
ماده ۳۳- موسسه بیمه كارمزد نماینده بیمه را به ترتیبی كه در قرارداد نمایندگی بیمه تعیین میشود پرداخت خواهد نمود.
تبصره – میزان كارمزد نمایندگان بیمه طبق ایین نامه و مقررات مصوب شورای عالی بیمه قابل پرداخت است .
ماده ۳۴- هرگاه تغییراتی در بیمه نامه داده می شود و این تغییرات باعث افزایش حق بیمه گردد كارمزد نماینده بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت و در صورتیكه بعلل موجه , بیمه نامه فسخ و یا باطل شود و یا مبلغ حق بیمه تقلیل یابد كارمزد نماینده بیمه نیز به همان نسبت برگشت داده خواهد شد. موسسه بیمه باید این تغییرات را به نماینده بیمه مربوط اطلاع دهد.
ماده ۳۵- بیمه نامه هایی كه راسا" از طرف نماینده بیمه بدون داشتن دلال رسمی بیمه و یا به پیشنهاد نماینده بیمه از طرف موسسه بیمه مربوط صادر میشود پرتفو و نماینده بیمه خواهد بود و موسسات بیمه حقوق نماینده بیمه را نسبت به پرتفوی او در حدود عرف و اصول جاری بیمه رعایت خواهند نمود.
تبصره – نماینده بیمه میتواند پرتفوی خود را با نظر بیمه مركزی ایران و موسسه بیمه مربوط به همان بیمه و یا به نماینده دیگر همان موسسه انتقال دهد.
فصل سوم مقررات مختلف
ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تخلفات نماینده بیمه یا موسسات بیمه از مقررات این ایین نامه و قرارداد منعقده هیاتی است مركب از سه نفر به شرح زیر:
الف – نماینده بیمه مركزی ایران
ب‌- نماینده سندیكای بیمه گران ایران
ج – نماینده سندیكای نمایندگان بیمه .
جلسات این هیات به دعوت نماینده بیمه مركزی ایران در محل بیمه مركزی ایران تشكیل خواهد شد. تصمیمات هیات با اكثریت ارا معتبر است.
تبصره۱- یكنفر نماینده تام الاختیار از طرف موسسه بیمه مربوط و همچنین نماینده بیمه یا وكیل تام الاختیار او بدون حق رای مجاز به شركت در جلسه خواهند بود.
تبصره ۲- در صورتیكه نماینده سندیكای بیمه گران ایران نماینده موسسه بیمه ای باشد كه ان موسسه شاكی یا مشتكی عنه است و همچنین نماینده سندیكای نمایندگان بیمه كه خود شاكی یا مشتكی عنه است نمیتواند بعنوان نمایندگان سندیكای خود عضویت هیات مذكور را داشته باشند و در این موارد سندیكاهای مذكور باید افراد دیگری را برای شركت در جلسه هیات معرفی نمایند.
ماده ۳۷- صدور و لغو پروانه نماینده بیمه در هر مورد علاوه بر انتشار در روزنامه رسمی كشور و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار محل توسط موسسه بیمه مربوط به بیمه مركزی ایران و سندیكای بیمه گران ایران و سندیكای نمایندگان بیمه و سندیكای دلالان رسمی بیمه اعلام خواهد شد.
ماده ۳۸- پروانه نماینده بیمه در موارد زیر به تصمیم هیات مذكور در ماده ۳۶ این ایین نامه لغو میشود :
الف – بدرخواست نماینده بیمه و یا موسسه بیمه .
ب – در صورت معروفیت به فساد اخلاق .
ج – در صورتیكه شكایتی از طرف بیمه گذار و یا موسسه بیمه یا از طرف سندیكای بیمه گران و یا سندیكای نمایندگان بیمه و یا سندیكای دلالان رسمی بیمه از عملیات نماینده بیمه به بیمه مركزی ایران واصل شو.د و مورد شكایت در هیات مذكور در ماده ۳۶ این ایین نامه تایید گردد.
د- در صورت عدم اجرای مقررات این آیین نامه و تایید ان در هیات مذكور در ماده ۳۶ این ایین نامه .
تبصره ۱- تعیین تكلیف پرتفوی نماینده بیمه ایكه پروانه وی لغو میشود با هیات مذكور در ماده ۳۶ خواهد بود.
تبصره ۲- تضمین مذكور در ماده ۹ این ایین نامه با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ پس از لغو پروانه نماینده بیمه مسترد خواهد شد.
ماده ۳۹- در صورت محكومیت به ارتكاب جنایت و ورشكستگی به تقصیر و یا كلاه برداری و یا خیانت در امانت و یا دزدی و یا صدور چك بلا محل و یا اختلاس و یا معاونت در یكی از جرائم فوق پروانه نماینده بیمه لغو خواهد شد.
ماده ۴۰- در صورت فقدان پروانه نمایندگی رسمی بیمه موسسه بیمه میتواند المثنی صادر و مراتب را به بیمه مركزی ایران اعلام نماید.
ماده ۴۱- وظائف و اختیاراتی كه بموجب این ایین نامه بعهده سندیكای نمایندگان بیمه گذارنده شده تا تصویب اساسنامه و ثبت سندیكای مزبور بعهده سندیكای نمایندگان و دلالان بیمه خواهد بود.
ماده ۴۲- مدیران عامل و اعضاء هیات های مدیره و عامل شركتهای بیمه و همچنین نمایندگان موسسات بیمه خارجی در ایران و بازرسان (حسابرسان ) و كاركنان موسسات بیمه و نیز همسران انان نمیتوانند بعنوان نماینده بیمه فعالیت كنند و یا در موسسات نمایندگی بیمه اصالتا" و یا وكالتا" مشاركت و یا فعالیت نمایند.
تبصره – عدم رعایت مفاد این ماده موجب لغو پروانه نمایندگیهای مربوط خواهد شد.
ماده ۴۳- موسسات بیمه موظفند حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این ایین نامه صورت نمایندگان بیمه فعلی خود را به بیمه مركزی ایران تسلیم دارند. این عده از نمایندگان فقط از شرط بند ج ماده ۷ معاف خواهند بود و میتوانند با موافقت بیمه مركزی ایران و موسسات بیمه مربوط بكار نمایندگی بیمه ادامه دهند و به هر حال اجرای سایر مقررات این ایین نامه در مورد این عده نیز حداكثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این ایین نامه الزامی است.
ماده ۴۴- ذكر نام موسسه بیمه ایكه نماینده بیمه نمایندگی ان موسسه را دارد در تابلو و سر كاغذها و اگهی ها الزامی است و نام موسسه بیمه مربوط باید با حروف درشتتر از حروف نام نماینده یا نمایندگی بیمه باشد.
تبصره - نام نمایندگی بیمه باید از نامهای ایرانی انتخاب شود.
ماده ۴۵- بانكهای ایرانی فقط در مورد تمدید بیمه نامه های باربری میتوانند نمایندگی موسسات بیمه را داشته باشند و در اینمورد از شمول مقررات ایین نامه نمایندگی بیمه باستثنای ماده ۱ (بجز تبصره های ان ) و مواد ۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۹ و ۳۳ و ۳۴ مستثنی هستند و نمایندگی این موسسات در امر تمدید بیمه نامه های باربری تابع قراردادی خواهند بود كه در هر مورد با موسسات بیمه منعقد میكنند .
مفاد قرارداد باید قبلا به تایید بیمه مركزی ایران برسد.
تبصره – حكم ماده ۴۲ و تبصره ن در مورد مدیران عامل و اعضاء هیات های مدیره و عامل و بازرسان (حسابرسان ) و كاركنان بانكها و همسران انان نیز جاری است.
ماده ۴۶- نسبت به مواردیكه در این ایین نامه پیش بینی نشده است در امر نمایندگی , نماینده بیمه موسسه بیمه مربوط تابع قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و قانون تجارت و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

آیین نامه شماره ۱/۱۸
مقررات مكمل آیین نامه نمایندگی بیمه
درتاریخ ۹/۶/۷۱ ملغی و ۲۸ جایگزین آن شد

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴/۹/۲۵۳۵ تصویب نمود: تبصره زیر به ماده ۵ آیین نامه شماره ۱۸ اضافه شود:
تبصره – نماینده بیمه كه دارای پروانه فعالیت برای رشته بیمه های زندگی باشد میتواند در مورد بیمه های حوادث شخصی نیز بعنوان نماینده بیمه گر اقدام كند.

آیین نامه شماره ۲/۱۸
مقررات مكمل آیین نامه نمایندگی بیمه
درتاریخ ۹/۶/۷۱ ملغی و ۲۸ جایگزین آن شد

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ و بند ۵ ماده قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ تصویب كرد كه :
تبصره ۴ به ماده ۹ آیین نامه شماره ۱۸ اضافه شود:
تبصره ۴- در صورتیكه دانشجویان و فارغ التحصیلان بیمه داوطلب شغل نمایندگی بیمه قادر به دادن تضمین مقرر در این ماده نباشند , شركت طرف قرارداد نماینده میتواند به تشخیص مدیر عامل شركت از آنان سفته اخذ نماید.

از كارمزدهای این نماینده بعنوان سپرده در حساب مخصوص نزد شركت بیمه نگهداری خواهد شد تا به تدریج سپرده به مبلغ پیش بینی شده در قرارداد برسد . كسر كارمزد ماهانه نمیتواند از كمتر از ده درصد كارمزد مربوط به نماینده باشد و حداكثر ظرف مدت دو سال باید به حد نصاب لازم برسد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار