کد خبر: ۴۵۲
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
حداكثر كارمزد قابل پرداخت (در تاریخ 2/9/71 ملغی و آیین نامه شماره 29 جایگزین آن شد)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را كه مشتمل بر۷ ماده و ۵ تبصره است در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ تصویب كرد:
ماده ۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه های غیرزندگی برای معاملات بیمه ای كه توسط دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه انجام میگیرد بشرح زیر است:

كارمزدنمایندگان بیمه كه اجازه صدور بیمه نامه ندارند (ارقام به درصد) كارمزددلالان رسمی اشخاص حقوقی (ارقام به درصد) كارمزددلالان رسمی بیمه اشخاص حقیقی (ارقام به درصد) انواع بیمه
الف-آتش سوزی وخطرات اضافی
۵/۱۱ ۱۱ ۱۰ خطرات صنعتی ۱
۲۳ ۲۲ ۲۰ خطرات غیرصنعتی ۲
۵/۱۱ ۱۱ ۱۰ انبارها ۳
ب-باربری
۱۰ ۶ ۸ باربری واردات ۱
۱۸ ۵/۱۶ ۱۵ باربری صادرات وداخلی ۲
 
۱۱.۵ ۱۱ ۱۰ اتومبیل وسایروسائط نقلیه موتوری زمینی پ
۵/۷ ۵/۶ ۵ مسئولیت مدنی اجباری وسائط نقلیه موتوری زمینی ت
۲۳ ۲۲ ۲۰ انواع مسئولیت مدنی (بجزمسیولیت مدنی اجباری وسائط نقلیه موتوری زمینی) ث
ج-حوادث شخصی
۲۳ ۲۲ ۲۰ انفرادی ۱
۱۷ ۵/۱۶ ۱۵ جمعی ۲
سایرانواع
۱۷ ۵/۱۱ ۱۵ صداقت وامانت چ
۵/۱۱ ۱۱ ۱۰ پول درگردش ح
۱۰ ۹ ۸ درمانی دسته جمعی خ
۵/۱۱ ۱۱ ۱۰ سایرانواع بیمه های مجازازقبیل بیمه های هواپیما تمام خطر مقاطعه كار شكست ماشین آلات صنعتی وعدم النفع د

تبصره ۱- پرداخت هرگونه كارمزدی بیش از میزان مذكور در این ماده غیر مجاز و ممنوع است .
تبصره ۲- علاوه بر كارمزد مقرر برای نمایندگان فاقد اجازه صدور بیمه نامه موسسات بیمه میتوانند به نمایندگانی كه اجازه صدور بیمه نامه دارند به شرط صدور بیمه نامه پنج درصد بعنوان كارمزد صدور در رشته هایی كه بیمه نامه صادر میكنند به آنان بپردازند .
ماده ۲- موسسات بیمه مجاز نیستند جز به دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه ها كارمزد بپردازند .
تبصره : مستخدمین شاغل موسسات بیمه نمیتوانند به هیچ عنوان از موسسات بیمه هیچگونه كارمزدی دریافت دارند.
ماده ۳- مبنای پرداخت كارمزدهای مقرر در ماده یك , حق بیمه پرداخت شده خواهد بود.
ماده ۴- در صورتیكه به هر علت میزان حق بیمه بیمه نامه ای كه توسط نماینده بیمه یا دلال رسمی بیمه انجام شده است افزایش یا كاهش یابد به همان نسبت نیز كارمزد نماینده بیمه یا دلال رسمی بیمه افزایش یا كاهش خواهد یافت .
تبصره : در موردی كه تمدید بیمه نامه باربری بوسیله بانك افتتاح كننده اعتبار صورت میگیرد پنج درصد حق بیمه تمدیدی به بانك و مابه التفاوت كارمزد بر حسب مورد به دلال رسمی بیمه یا نماینده بیمه پرداخت خواهد شد.
ماده ۵- تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه هایی كه مستقیما" و بدون دخالت دلالان رسمی بیمه یا نماینده بیمه انجام میشود و خواه در مورد بیمه هایی كه با دخالت آنان انجام میشود به هر صورت ممنوع است.
تبصره : تخفیف در نرخ حق بیمه در موردی كه تعرفه مربوط آنرا مجاز دانسته است مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۶- كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه نمایندگان بیمه برای بیمه های زندگی تابع آیین نامه بیمه های زندگی خواهد بود.
ماده ۷- این آیین نامه در مورد بیمه نامه هاییكه از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۹ صادر میشود لازم الاجرا است و از تاریخ اجرا , این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره ۳ خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار