کد خبر: ۴۵۳
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار(جایگزین ماده 2 آیین نامه شماره 2)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار مشتمل بر ۳۴ ماده را در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ بشرح پیوست تصویب نموده كه از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۷ بمرحله اجرا در آید . با تصویب شرایط فوق , شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی موضوع ماده ۲ آیین نامه شماره ۲ ملغی خواهد بود:
فصل اول كلیات
ماده ۱- اساس قرارداد
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد كتبی بیمه گذار (كه جزء لاینفك بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق میباشد.
آن قسمت از پیشنهاد كتبی بیمه گذار كه مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و كتبا" به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد.
ماده ۲- بیمه گر
بیمه گر شركت بیمه ایست كه مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد.
ماده ۳- بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این بیمه نامه است كه بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد.
ماده ۴- ذینفع
ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار میباشد كه در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.

ماده ۵- مورد بیمه
مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است كه متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد.
اموال سایر اشخاص تا حدودی كه با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمه گذار یا كارگرانی كه در منزل وی به سر میبرند , مشروط بر این كه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل مورد بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب میشود.
ماده ۶- مدت بیمه
مدت بیمه از ساعت ۱۲ روزی كه به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت ۱۲ روز انقضاء بیمه نامه خاتمه مییابد مگر آن كه خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد.
ماده ۷- اعتبار بیمه نامه
اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز میگردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود مگر آن كه تاریخ شروع موخری كتبا" مورد توافق قرار گیرد . ولی در هر حال پایان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاریخ مندرج در بیمه نامه میباشد.
ماده ۸- اصل غرامت
جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید.
فصل دوم شرایط
ماده ۹- اصل حسن نیت
بیمه گذار مكلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر كلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا" از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا" بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرار داد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلكه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
ماده ۱۰- خطرات بیمه شده
تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد بود.
۱- آتش
در این بیمه نامه منظور از آتش عبارت است از تركیب هر ماده با اكسیژن به شرط آن كه با شعله همراه باشد.
۲- صاعقه
در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بارالكتریكی بین دو ابر یا بین ابر و زمین كه بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود می آید.
۳-انفجار
در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.
ماده ۱۱ – خسارت و هزینه های قابل تامین
این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تامین مینماید:
۱- خسارت مستقیم ناشی از آتش , صاعقه و انفجار.
۲- خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم كه بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت میگیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مكان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده .
ماده ۱۲- حدود خسارت قابل تامین
این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را كه ناشی از آتش , صاعقه و انفجار در مكان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود.
خسارت قابل پرداخت نمیتواند از مابه التفاوت ارزش هر یك از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت و یا در صورت خسارت كلی از مبلغ بیمه شده هر یك از اقلام خسارت دیده تجاوز نمایدو زیان حاصله از وقفه در كار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر , بازسازی و تاسیس مجدد بیمه نمیباشد.
ماده ۱۳- خطرات اضافی
در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی میتوان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود.
تامین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود.
ماده ۱۴- پرداخت حق بیمه
در صورت نبودن شرط خلاف بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا" بپردازد و قبض رسیدیكه به امضا, مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید.
ماده ۱۵ كتبی بودن اظهارات
پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی كتبا" به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.
ماده۱۶ – كاهش ارزش مورد بیمه
در صورتیكه بهای اموال بیمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بیمه كمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخیر به اطلاع بیمه گر برساند.
در صورتیكه كل و یا قسمتی از مورد بیمه بدلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان كلی ببیند بیمه نامه در ارتباط با كل و یا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان كلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بیمه گذار مسترد میشود.
ماده ۱۷ - بیمه مضاعف
اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذكر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند.
در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی كه خود بیمه كرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد.

چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند بیمه نامه باربری كه قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود كه بوسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است.
ماده ۱۸ – تشدید خطر
هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در كیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود كه موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخیر بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتیكه تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را آگاه نماید.
در صورت تشدید خطر بیمه گر میتواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا اینكه قرارداد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار فسخ نماید. در صورتیكه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بیمه نامه منفسخ میگردد.
در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا از زمان فسخ و یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید.

در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را میدانسته و بیمه گر را مطلع نكرده است بیمه گر میتواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مجدد پرداخت كند.
ماده ۱۹- حقوق مرتهن
بیمه گر مكلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید. حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد.
ماده ۲۰- تغییر مالكیت
در صورتیكه مالكیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد. در اینصورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت كتبی شخص اخیر میباشد.
خسارت به نسبت میزان استحقاق به ذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت میشود.
ماده ۲۱- فسخ بیمه نامه
بیمه گر و بیمه گذار میتوانند در هر زمان تقاضای فسخ بیمه نامه را بنمایند . در صورتیكه تقاضای فسخ بیمه نامه توسط بیمه گذار صورت پذیرد بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد مینماید.
بیمه گر میتواند با اخطار كتبی سی روزه بیمه نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در اینصورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء سی روز از تاریخ ابلاغ اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نماید.
ماده ۲۲ – مواردیكه بیمه گذار حقوق خود را از دست میدهد
در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمیباشد. در صورتیكه قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود.
۱-كتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار در پیشنهاد بیمه بنحویكه منجر به كاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد.
۲- بیمه كردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب .
۳-بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب .
۴- مباشرت و یا مشاركت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی.
۵- بیمه خطری كه قبلا" تحقق یافته است.
ماده ۲۳ – وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه
در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:
۱-حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
۲-حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی كیفیت حادثه , فهرست اشیاءنجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.
۳- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه , كلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.
۴- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد كه تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشكال نماید. مگر آن كه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
۵- ضمن همه گونه همكاری كه بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداكثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد.
ماده ۲۴- ارزیابی خسارت
۱- در صورتیكه مالی به كمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط بتناسب مبلغی كه بیمه كرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
۲- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس كه بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شد.
۳-در صورتیكه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را بوسیله هیاتی مركب از سه نفر كارشناس به شرح زیر بنمایند:
الف – هر یك از طرفین یك نفر كارشناس انتخاب و كتبا" بطرف دیگر معرفی مینماید.
كارشناسان منتخب متفقا" نسبت به تعیین كارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتیكه یكی از طرفین كارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا كارشناسان منتخب در تعیین كارشناس سوم ظرف مدت یك ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین كارشناس یا كارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.
ب – هر یك از طرفین میتواند در صورتیكه كارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نماید.
ج – هر یك از طرفین حق الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه كارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفین خواهد بود.
ماده ۲۵ – اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده
بیمه گر میتواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب , تعمیر و یا تعویض نماید.
كه در اینصورت میبایستی تمایل خود را كتبا" و حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت مدارك مذكور در بند ۵ ماده ۲۳ به بیمه گذار ابلاغ نماید. بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر میبایستی ظرف مدتی كه عرفا" كمتر از آن مقدور نمیباشد انجام پذیرد.
ماده ۲۶- مهلت پرداخت خسارت
بیمه گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دریافت كلیه اسناد و مداركی كه بتواند بوسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد , اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.

ماده ۲۷ – مواردیكه موجب كاهش جبران خسارت میشود

در موارد زیر بیمه گر میتواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینكه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی كاهش دهد:
۱-هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد.
۲-هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در تیجه میزان خسارت افزایش یافته ویابه حقوق بیمه گرخدشه واردآید.
ماده ۲۸ – مهلت اقامه دعوی
بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند كه كلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان , فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یكدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند . دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع میباشد.
ماده ۲۹ – اصل قائم مقامی
كلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذكور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر , به شخص اخیر منتقل میگردد.
شركاء , كاركنان , همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمیگردند مگر آن كه خسارت ناشی از عمد آنان باشد.
فصل سوم – استثنائات
ماده ۳۰- مسكوكات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قیمتی به هر شكل , جواهرات و مروارید, سنگهای قیمتی سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه , جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آن كه صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۱- تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یك از حوادث و وقایع ذیل باشد, تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آن كه صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد:
۱-جنگ . جنگ داخلی , آشوب و بلوا , اعتصاب , قیام , انقلاب , كودتا , اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی
۲-زمین لرزه , آتش فشان , ریزش زمین , سیل , طغیان رودخانه ها , حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی
۳-انفجار مواد منفجره مانند دینامیت , تی – ان – تی و باروت
۴-فعل و انفعالات هسته ای
ماده ۳۲- خسارت وارده به موتورها و ماشینهای برقی در نتیجه اتفاقات زیر كه در داخل موتورها و ماشینهای مزبور بوقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد:
اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق , پاره شدن هادی , جرقه زدن , امواج برقی ناشی از این اتفاقات بار زیاد و یا عدم كفایت عایق بندی . لكن خسارتی كه در نتیجه اتفاقات مذكور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید, تحت پوشش خواهد بود.
ماده ۳۳- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد. لكن خسارتی كه در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.
ماده ۳۴- خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش كنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.

آیین نامه شماره ۱/۲۱
مكمل آیین نامه شماره ۲۱
در شرایط الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی منضم به بیمه نامه آتش سوزی

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری , شرایط الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی (به شرح پیوست ) كه منضم به بیمه نامه آتش سوزی میگردد را در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۶۷ تصویب نمود.
 جدول مشخصات الحاقیه بیمه ظروف تحت فشار صنعتی
ردیف مورد بیمه محل مورد بیمه شماره سریال مارك و تاریخ ساخت نام سازنده حداكثر فشار مجاز واردبر سوپاپ اطمینان مبلغ بیمه شده (ریاال ) نرخ (%) حق بیمه (ریال) حداكثر تعهد بیمه گر(ریال
                     
  جمع        

امضاء بیمه گر ......................

شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی
اول – تعاریف
۱- ظروف تحت فشار صنعتی عبارتست از :
۱/۱- دیگ بخار به مفهوم ماشین آلاتی كه بر اثر فعل و انفعالات ناشی از نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا , بخار مرطوب و یا خشك را جهت استفاده در صنایع تولید مینماید.

۲/۱- ظروفی كه بمنظور نگهداری مواد و یا گازهای تحت فشار , در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد .
ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمتهای زیر میباشد:
الف - دستگاه اصلی .
ب - اجزا و قطعاتی كه بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع كننده به دستگاه اصلی متصل میباشد.
ج - قطعات فلزی , درجات فشار آب و اتصالاتی كه آنها را به دستگاه اصلی وصل میكند , حتی اگر این قطعات و اتصالات بوسیله دریچه سوپاپهای اطمینان از اجزا ثابت جدا شده باشد.
۲- تركیدن و تلاشی , به مفهوم تغییر شكل ناگهانی و خطرناك ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است كه در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود.
دوم – خسارت قابل تامین
این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را كه ناشی از تركیدن و تلاشی این ظروف باشد با رعایت مفاد بیمه نامه , تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران مینماید.
سوم – سایر مقررات
۱- بیمه گر میتواند بازدید و بررسیهای دوره ای را از ظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهد, بیمه گذار مكلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسیهای دوره های مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر را رعایت نماید.
۲- فشار یا بار بر روی سوپاپهای اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید, مگر آن كه توافق دیگری بین طرفین بعمل آمده باشد.
۳- چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه بعمل آورد و یا قطعات وارداتی را به ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا نماید. میبایست مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.
شرایط بیمه ظروف فشار صنعتی
چهارم – استثنائات
این بیمه موارد زیر را تحت پوشش قرار نمیدهد :
۱-خسارت وارده به ظروف تحت فشا رصنعتی مورد بیمه در اثر آزمایش هیدرولیكی ظروف مزبور.
۲- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه در دوره تعمیر و راه اندازی مجدد این ظروف در مواردیكه بعلت تحقق خطر موضوع بیمه این الحاقیه خسارت دیده است.۳- خسارت ناشی از موارد زیر در صورتیكه منجر به تلاشی و یا تركیدن ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه نگردد
الف - خوردگی ناشی از سوخت یا موارد دیگر , زنگ زدگی و یا استهلاك قطعات ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه
ب - تغییر شكل تدریجی ظروف مزبور از قبیل :
-ترك خوردن , شكستن , متورم شدن , لایه لایه شدن , درز پیدا كردن , شیار پیدا كردن (حتی اگر این موارد همراه با تست باشد).
ج - نقص فنی اتصالات ظروف مورد بیمه.

آیین نامه شماره ۲/۲۱
مكمل آیین نامه شماره ۲۱
اصلاح ماده ۲۱ افزودن یك تبصره به ماده ۱۲


مقررات مكمل آیین نامه شماره ۲۱ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجارشورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ تصویب نمود:
متن ماده ۲۱ " موارد فسخ بیمه نامه " بشرح زیر اصلاح گردد:
ماده ۲۱ – بیمه گذار میتواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید . در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت , حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد مینماید. بیمه نامه هایی كه بموجب قانون یا قرارداد بنفع ثالث صادر میشوند از شمول این حكم مستثنی میباشند.
بیمه گر در مواردی كه قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است میتواند بیمه نامه را با یك اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید . در اینصورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نماید.
متن زیر بعنوان تبصره ماده ۱۲ به شرایط عمومی فوق الذكر اضافه گردد:
تبصره : سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت , بمیزان خسارت تقلیل می یابد, لكن بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه بیمه را افزایش دهد.
شركتهای بیمه میتوانند از تقلیل سرمایه تا ۵% بدون دریافت حق بیمه اضافی صرفنظر نمایند

آیین نامه شماره ۳/۲۱
اصلاح بند ۲ ماده ۳۱


شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری شرایط الحاقیه بیمه زلزله از خطرات تبعی و ضمیمه بیمه نامه آتش سوزی را در جلسات مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۲ و ۲۶/۲/۱۳۷۳ بشرح زیر تصویب نمود:
"با توجه به پیشنهاد مورخ بیمه گذار و همچنین با عنایت به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مصوب شورای عالی بدینوسیله خسارات مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثناء سرقت بیمه میشود و استثناء زمین لرزه از بند ۲ ماده ۳۱ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی فوق الذكر حذف می گردد.
از مبلغ هر خسارت ۱۵% بعنوان تعهد بیمه گذار (فرانشیز ) كسر خواهد شد . سایر شروط الحاقیه مطابق با شرایط عمومی , خصوصی و پیوست عمومی بیمه نامه آتش سوزی فوق الذكر می باشد.

مبلغ بیمه شده :

نرخ :

حق بیمه :

تاریخ صدور:

تاریخ شروع اعتبار الحاقیه

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار