کد خبر: ۴۵۵
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مفاد بیمه نامه حوادث اشخاص (انفرادی) مشتمل بر ۲۵ ماده و ۳ تبصره را پس از بررسی در جلسات متعدد در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۶۸ بشرح پیوست تصویب نمود:

فصل اول – كلیات

ماده ۱ – این بیمه نامه بین بیمه گر و بیمه گذار براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد كتبی بیمه گذار (كه جزء لاینفك بیمه نامه میباشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد.

آن قسمت از پیشنهاد كتبی بیمه گذار كه مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده باید به بیمه گذار قبل از صدور بیمه نامه اعلام گردد و موارد اعلام شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد. در صورتیكه بیمه شده و بیمه گذار شخص واحد نباشد , رضایت كتبی بیمه شده و در مورد بیمه شده ایكه اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروری است , و گرنه بیمه نامه باطل است.

ماده ۲- بیمه گر

بیمه گر شركت بیمه ایست كه مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد.

ماده ۳- بیمه گذار

بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است كه مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذكر گردیده و پرداخت حق بیمه را تعهد مینماید.

ماده ۴- بیمه شده

بیمه شده شخصی است كه احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول این بیمه نامه , برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذكر شده است.

ماده ۵ - ذینفع

ذینفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند كه بیمه نامه بنفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در این بیمه نامه ذكر گردیده است.

ماده ۶- حق بیمه

حق بیمه وجهی است كه بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر میپردازد.

ماده ۷- سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه

سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است كه بیمه گر متعهد میگردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به ذینفع بپردازد.

ماده ۸- حادثه

حادثه موضوع این بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده بروز كرده و منجر به جرح , نقص عضو , از كارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

ماده ۹- نقص عضو یا از كارافتادگی دائم و قطعی

نقص عضو یا از كارافتادگی دائم و قطعی عبارتست از قطع , تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از اعضاء بدن كه ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

ماده ۱۰- مدت بیمه نامه

مدت این بیمه یكسال تمام شمسی است و از ساعت ۱۲ ظهر روزی كه بعنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت ۱۲ ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه مییابد. مگر آن كه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد.

فصل دوم شرایط

ماده ۱۱- اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده مكلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر كلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند.

اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا" از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمدا" بر خلاف واقع اظهار بنماید , بیمه نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده , هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلكه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

ماده ۱۲- خطرات بیمه شده

تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه , شامل تحقق خطر (حادثه ) موضوع ماده ۸ این بیمه نامه میباشد.

تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر محسوب میگردد.

الف _ غرق شدن , مسمومیت , تاثیر گاز, بخار و یا مواد خورنده مانند اسید.

ب _ ابتلاء به هاری , كزاز و سیاه زخم .

ج _ دفاع مشروع بیمه شده .

د- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر.

ماده ۱۳ – خسارات قابل تامین

این بیمه نامه فوت , از كارافتادگی و نقص عضو را كه مستقیما" ناشی از موارد مذكور در ماده ۱۲ این بیمه نامه باشد, تامین مینماید.

درصورت توافق طرفین ودریافت حق بیمه اضافی هزینه پزشكی وغرامت روزانه نیزقابل تامین است.

ماده ۱۴ – پرداخت حق بیمه

بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا" بپردازد و قبض رسیدی كه به مهر و امضاءبیمه گر رسیده باشد , اخذ نماید مگر اینكه طرفین بنحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند.

ماده ۱۵ – كتبی بودن اظهارات

هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این بیمه نامه بایستی كتبا" به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.

ماده ۱۶ – تغییر خطر

هر گاه در جریان مدت بیمه , در شغل یا فعالیتهای دیگر بیمه شده تغییری حاصل شود , بیمه شده یا بیمه گذار موظفند بیمه گر را از تغییرات حاصل حداكثر ظرف مدت ده روز آگاه سازند. در صورت تغییر خطر بیمه گر حق بیمه متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده پیشنهاد مینماید. در صورتیكه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه تعدیل شده توافق نمایند هر یك از طرفین حداكثر ظرف مدت ده روز میتوانند بیمه نامه را فسخ نمایند.

ماده ۱۷ – موارد فسخ بیمه نامه

بیمه گر و بیمه گذار میتوانند در موارد زیر اقدام به تقاضای فسخ بیمه نامه نمایند:

الف – موارد فسخ از طرف بیمه گر

بیمه گر در موارد زیر میتواند بیمه نامه را فسخ نماید. در اینصورت برگشت حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

۱- عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین .

۲-هرگاه بیمه گذار سهوا و یا بدون سوء نیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری كند بنحوی كه در نظر بیمه گر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن بكاهد.

۳- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه و یا تغییر وضعیت بیمه شده بنحوی كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذكور در قرارداد نمیگشت و عدم موافقت بیمه گذار با تعدیل حق بیمه .

۴-در صورتیكه بیمه نامه برای مدت بیش از یكسال باشد در پایان هر سال.

ب – موارد فسخ از طرف بیمه گذار

بیمه گذار میتواند بیمه نامه را فسخ نماید در اینصورت بیمه گر حق بیمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه مینماید. مگر در مواردیكه فسخ توسط بیمه گذار مستند به یكی از دلایل زیر باشد كه در اینصورت حق بیمه تا زمان فسخ بطور روز شمار محاسبه خواهد شد.

۱- انتقال پرتفوی بیمه گر.

۲- كاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه گر با تعدیل حق بیمه.

ماده ۱۸ – موارد انفساخ بیمه نامه

در صورت فوت بیمه شده بعلت تحقق خطری كه تحت پوشش این بیمه نامه نمیباشد, بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده منفسخ میگردد. در موارد انفساخ حق بیمه مدت منقضی شده براساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه میشود.

ماده ۱۹- آثار فسخ

الف – در صورتیكه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید, موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلگرام و سایر وسایل مقتضی بطرف دیگر اطلاع دهد. در اینصورت بیمه نامه یكماه پس از اعلام مراتب به بیمه گذار , فسخ شده تلقی میگردد.

ب – بیمه گذار میتواند با تسلیم درخواست كتبی به بیمه گر تقاضای فسخ بیمه نامه را بنماید . در اینصورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور به بیمه گر بیمه نامه فسخ شده محسوب میشود . چنانچه در درخواست بیمه گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد , اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود.

ماده ۲۰- وظایف بیمه شده , بیمه گذار و ذینفع در صورت وقوع حادثه

الف _ به محض وقوع حادثه غیر از فوت , بیمه شده موظف است به پزشك مراجعه نموده و دستورهای وی را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد . و بیمه شده یا بیمه گذار موظفند حداكثر ظرف پنج روز بعد از وقوع حادثه , مراتب را كتبا باطلاع بیمه گر برسانند.

ب _ در صورت فوت بیمه شده , بیمه گذار و یا ذینفع مراتب را باید در اسرع وقت حداكثر ظرف دو هفته از تاریخ فوت كتبا باطلاع بیمه گر برسانند . مگر اینكه ثابت نمایند بعلت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند.

ج _ بر حسب مورد بیمه گذار , بیمه شده و یا ذینفع باید مدارك مورد لزوم را به بیمه گر تسلیم نموده و به كلیه سئوالاتی كه در رابطه با حادثه از ایشان میشود, از روی صداقت پاسخ دهد.

د- بیمه شده و یا ذینفع ملزم به قبول هرگونه تحقیقات و یا معاینه پزشكی كه هزینه آن مورد قبول بیمه گر میباشد, هستند.

تبصره _در صورتیكه بیمه گذار , بیمه شده و یا ذینفع تكالیف مقرر در این ماده را انجام ندهند بیمه گر میتواند ضرر و زیان وارده به لحاظ عدم اجرای تكالیف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود كسر نماید.

ماده ۲۱- مسئولیت حسن اجرای تكالیف مقرر در این بیمه نامه از طرف بیمه شده یا ذینفع بر عهده بیمه گذار است.

ماده ۲۲ – تعیین میزان غرامت بیمه

۱- غرامت فوت

در صورتیكه بیمه شده بعلت وقوع یكی از خطرات مشمول این بیمه نامه فوت كند, بیمه گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه و اوراق الحاقی منضم به آن و یا هرگونه توافق كتبی دیگر به ذینفع بپردازد .

۲-غرامت نقص عضو و یا از كار افتادگی دائم (كلی و جزئی )

در صورتیكه بیمه شده بعلت وقوع یكی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا از كارافتادگی دائم شود , بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو بشرح ذیل بپردازد.

الف _ نقص عضو و از كارافتادگی دائم كلی :

موارد زیر نقص عضو و از كارافتادگی دائم كلی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه شده خواهد بود.

۱- نابینایی كامل و دائم از دو چشم .

۲-از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع دو دست , حداقل از مچ .

۳-از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع دو پا , حداقل از مچ .

۴-از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست و یك پا , حداقل از مچ .

۵- از دست دادن هر دو پنجه ها.

۶-قطع كامل نخاع .

۷- ناشنوایی كامل و دائم هر دو گوش .

۸-برداشتن فك پایین .

ب – موارد زیر نقص عضو و از كارافتادگی دائم و جزیی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه میباشد كه برای هر یك از اعضا , تعیین گردیده است.
(ارقام به درصد)
از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (لالی ) اعم از كارافتادگی دائم و كامل حنجره یا قطع زبان ۸۰
از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از بازو ۷۰
از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از ساعد ۶۰
از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از مچ ۵۵
از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع كامل انگشتان هر دست ۵۰
-۱/۵ انگشت شست ۳۶
-۲/۵ بند اول شست ۲۴
-۳/۵ سبابه ۲۵
-۵/۴ بند اول سبابه ۱۲
-۵/۵ بند اول و دوم سبابه ۲۰
-۶/۵ هر یك از دو انگشت میان ۱۵
-۷/۵ انگشت كوچك ۱۰
در هر حال حداكثر تعهد بیمه گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از ۵۰% سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد كرد و در صورتیكه مجموع انگشتان هر دو دست قطع و یا از كار افتاده دائم گردد.حداكثر معادل ۸۰ درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود.
فقدان دندانها حداكثر ۲۸
از كار افتادگی دائم و كامل یا قطع یك پا از مفصل ران ۷۰
از كار افتادگی دائم و كامل یا قطع یك پا از ساق ۶۰
از كار افتادگی دائم و كامل یا قطع یك پا از مچ ۵۵
-۱۰ از كار افتادگی دائم و كامل یا قطع انگشتان پا ۳۰
-۱/۱۰ شست پا ۱۰
-۱۰/۲ هر یك از سایر انگشتان ۵
-۱۱ نابینا شدن یك چشم در صورتیكه بیمه شده قبل از حادثه از بینایی كامل یك چشم محروم بوده باشد , درجه نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر۸۰% خواهد بود. ۵۰
-۱۲ ازدست دادن شنوایی یك گوش درصورتیكه بیمه شده قبل ازوقوع حادثه مشمول بیمه ازیك شنوایی كامل یك گوش محروم بوده باشد،درجه نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر ۶۵ درصدخواهدبود. ۳۵
-۱۳ از دست دادن لاله گوش ۱۰
-۱۴ از دست دادن حس بویایی ۱۵
-۱۵ از دست دادن حس چشایی ۱۵
-۱۶ غرامت نقص عضو سایر اعضاء سر (جمجمه ) و صورت از حداكثر ۴۰ درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهد كرد.
-۱۷ یك كلیه ۳۰
-۱۸ طحال ۷
-۱۹ بیضه ۵

تبصره : در مواردیكه از كارافتادگی كامل نباشد میزان از كارافتادگی به تشخیص پزشك معتمد بیمه گر تعیین خواهد شد و بیمه گر غرامت مربوطه را متناسب با درصدهای مذكور پرداخت خواهد نمود.

۲۰- سایر اعضاء داخل بدن به تشخیص پزشك معتمد بیمه گر

پ_در موارد نقص عضو و از كارافتادگی دائم اعم از كلی یا جزیی غیر از موارد مذكور در بندهای الف و ب فوق الذكر , نقص عضو و از كارافتادگی دائم (كلی یا جزیی ) و همچنین میزان غرامت مربوطه متناسب با درصدهای مذكور در بند الف و ب بنظر پزشك معتمد بیمه گر تعیین میگردد.

در صورتیكه بیمه گذار نسبت بنظر پزشك معتمد بیمه گر معترض باشد , موضوع در كمیسیونی متشكل از پزشك منتخب بیمه گر و پزشك منتخب بیمه گذار و یك نفر پزشك با انتخاب دو پزشك مزبور مطرح و نظر اكثریت كمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود.

۳- جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه بابت فوت , نقص عضو و از كارافتادگی دائم (كلی و جزیی) موضوع این بیمه نامه نمیتوانند از سرمایه بیمه تجاوز نماید.

تبصره – در كلیه موارد موضوع این ماده تشخیص نقص عضو و از كارافتادگی دائم كلی و یا دائم جزیی و همچنین حداكثر میزان آن با پزشك معتمد بیمه گر میباشد.

ماده ۲۳- مهلت پرداخت خسارت

بیمه گر حداكثر ظرف یك ماه پس از تاریخ دریافت كلیه اسناد و مداركی كه بتواند بوسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود مسولیت خود تشخیص دهد, باید خسارات را تصفیه و پرداخت نماید.

فصل سوم – استثنائات

ماده ۲۴- موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

الف – خودكشی و یا اقدام به آن .

ب – صدمات بدنی كه بیمه شده عمدا موجب آن میشود.

ج – مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرك بدون تجویز پزشك .

د- ارتكاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت , مشاركت و یا معاونت در آن .

هـ- هر نوع دیسك و یا فتق بیمه شده .

و – بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

ز- فوت بیمه شده بعلت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت , مشاركت و یا معاونت ) در اینصورت بیمه گر منحصرا" متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

ماده ۲۵- خطراتیكه فقط با موافقت كتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است:

الف _ جنگ , شورش , انقلاب , بلوا, اعتصاب , قیام , آشوب , كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی .

ب_ زمین لرزه , آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای .

ج _ ورزشهای رزمی و حرفه ای , شكار ، سواركاری , قایقرانی , هدایت موتورسیكلت دنده ای , هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی , اكتشافی و غیر تجاری , هدایت و یا سرنشینی اتومبیل كورسی (مسابقه ای ) , هدایت و یا سرنشینی هلیكوپتر , غواصی , پرش با چتر نجات (بجز سقوط آزاد) و هدایت كایت یا سایر وسائط پرواز بدون موتور .

شرایط بیمه غرامت روزانه عمومی
بیمه نامه حوادث انفرادی


اول – تعاریف

۱-از كارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده است كه در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشك , بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز میدارد.

۲-غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی كه در ایام از كارافتادگی موقت بیمه شده بعلت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت میگردد.

دوم – تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه

۱-تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه عمومی در صورتی است كه حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از كارافتادگی موقت بیمه شده گردد.

بیمه گر پس از انقضاء مدت یاد شده هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت.

۲- بیمه گر در صورتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد كرد كه از كار افتادگی موقت به تایید پزشك معتمد بیمه گر رسیده باشد.

۳- تعهد بیمه گر در خصوص غرامت روزانه عمومی از ششمین روز از كار افتادگی موقت شروع و حداكثر به مدت یكصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.

۴-چنانچه از كارافتادگی موقت موجب بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد, تعهد بیمه گر از چهارمین روز از كارافتادگی شروع و حداكثر بمدت همان یكصدو هشتاد روز ادامه خواهد داشت.

سوم – سایر شرایط

مجموعه حوادثی كه ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می افتد یك خطر محسوب میگردد.
شرایط بیمه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان
بیمه نامه حوادث انفرادی


اول – تعاریف

۱- از كارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده است كه در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشك , بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز میدارد.

۲-غرامت روزانه بستری شدن بیمه شده در بیمارستان عبارت است از مبلغی كه در ایام بستری شدن بیمه شده در بیمارستان بعلت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت میگردد.

دوم – تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان

۱-تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در صورتی است كه حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از كارافتادگی موقت بیمه شده گردد.

بیمه گر پس از انقضاء مدت یاد شده هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نخواهد داشت.

۲- تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد یافت.

سوم – سایر شرایط

مجموعه حوادثی كه ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می افتد یك حادثه محسوب میگردد.

شرایط بیمه هزینه پزشكی
بیمه نامه حوادث انفرادی


اول – تعریف

هزینه پزشكی عبارت است از هزینه هایی كه در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه , بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل میگردد.

دوم – هزینه های پزشكی قابل پرداخت توسط بیمه گر

۱- هزینه پزشكی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و یا حداكثر هزینه پزشكی مورد تعهد بیمه گر هر كدام كه كمتر باشد.

۲ - هزینه پزشكی كه بیمه شده ظرف مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است.

سوم – سایر شرایط

۱- بیمه گر میتواند به تشخیص خود مدارك پزشكی بیمه شده را بررسی نماید و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمه شده تحقیق بعمل آورد.

۲-مجموعه حوادثی كه ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می افتد, یك حادثه محسوب میگردد.

۳-هزینه مسافرت بیمه شده بمنظور معالجه در مواردیكه طبق تشخیص پزشك معالج جنبه اورژانس داشته و یا امكان معالجه در منطقه وقوع حادثه نباشد, قابل پرداخت میباشد.

الحاقیه بیمه غرامت روزانه
۲۳ منضم به بیمه نامه حوادث انفرادی شماره

تاریخ شروع : شماره پیشنهاد :
تاریخ خاتمه : شماره الحاقیه :
بیمه گر بر اساس پیشنهد بیمه گذار با صدور این الحاقیه و شرایط پیوست كه مجموعاً جزء لاینفك بیمه نامه حوادث انفرادی شماره فوق الذكر میباشد و براساس جدول مشخصات این الحاقیه علاوه بر آنچه درشرایط عمومی بیمه نامه ذكر گردیده است ، جبران غرامتهای قابل تامین موضوع قسمت دوم شرایط منضم به این الحاقیه را متعهد میگردد سایر مفاد بیمه نامه بقوت و اعتبار خود باقیست

جدول مشخصـــــات


مبلغ غرامت روزانه قابل پرداخت برای هر حادثه .................... ریال

حق بیمه غرامت روزانه .................................. ریال

نام:
ایمیل:
* نظر: