کد خبر: ۴۵۶
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
تعرفه بیمه حوادث

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری , آیین نامه زیر را كه مشتمل بر ۹ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۸ تصویب نمود:

ماده یك – موسسات بیمه مكلفند بیمه نامه های حوادث انفرادی و گروهی را براساس مقررات و نرخهای تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند.

ماده دو – حداقل نرخ بیمه حوادث انفرادی (موضوع آیین نامه شماره ۰۰۲۳۰۰ ) بشرح زیر تعیین میشود:

الف – خطر فوت , نقص عضو جزیی و كلی و از كارافتادگی دائم
 طبقه بندی مشاغل  نرخ بیمه برای هر هزار ریال سرمایه بیمه
 طبقه یك :این طبقه شامل اشخاصی میگردد كه در فعالیتهای روزمره خود با حداقل خطر متصوره روبرو میباشند . از قبیل كاركنان اداری و دفتری وافرادیكه صرفا در دفتر كار خود به عرضه خدمات می پردازند.  ۲/۱
 طبقه دو:این طبقه شامل اشخاصی میگردد كه در فعالیتهای روزمره خوددر مقایسه با اشخاص موضوع طبقه یك با خطرات نسبی بیشتری روبرو هستند و معمولا علاوه بر استفاده از نیروی فكری با دستشان كا رمیكنند , لیكن كار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود. از قبیل دندان پزشكان , مهندسین ناظر , بازاریابها ، دوزندگان و انبارداران.  ۵/۱
 طبقه سه :این طبقه شامل اشخاصی میگردد كه متخصص یا نیمه متخصص میباشد و اكثر آنها معمولا با ماشین و ادوات صنعتی كار میكنند . از قبیل كشاورزان , رانندگان و كاركنان ساختمانی.  ۲/۲
 طبقه چهار:این طبقه شامل اشخاصی میگردد كه با ماشین و ادوات صنعتی پرخطر كار میكنند و یا نوع كار آنها پر خطر میباشد . كارگران غیرماهر صنعتی كه به كارهای مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نیز در این طبقه قرار دارند. از قبیل پرس كار فلز , دكل بند , مامورین آتش نشانی , رفتگر و بارانداز .  ۸/۲
 طبقه پنج :این طبقه شامل اشخاصی میگردد كه در فعالیت روزمره خودبا بیشترین خطر روبرو هستند . از قبیل خلبانان آزمایشی وكارگران معادن زیر زمینی .
تبصره :بیمه مركزی ایران موظف است فهرست مشاغل را براساس خطر طبقه بندی و جهت اجراء در اختیار موسسات بیمه قرار دهد.
 ۵/۳
 ب – هزینه پزشكی
 طبقه شغل  نرخ بیمه برای هر ۱۰۰ ریال هزینه پزشكی
  طبقه یك  ۸/۰
  طبقه دو
 ۱/۱
  طبقه سه
 ۵/۱
  طبقه چهار
 ۵/۲
 طبقه پنج  ۳
 تبصره : حداكثر هزینه پزشكی مورد تعهد بیمه گر برای هر حادثه نمیتوانداز ده درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نماید .

ج – غرامت روزانه عمومی
 طبقه شغل
  نرخ بیمه برای هر ۱۰۰ ریال غرامت روزانه
  طبقه یك
 ۱۸۰
 طبقه دو
 ۲۷۰
  طبقه سه
 ۵۴۰
  طبقه چهار
 ۷۲۰
 طبقه پنج  ۹۰۰
  تبصره :حداكثر غرامت روزانه مورد تعهد بیمه گر نمیتواند از ۱۲/۰ درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نماید.

حد نصاب یاد شده در مدت بستری شده در بیمارستان تا ۲۴/۰ درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف افزایش مییابد.

د-غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان
 طبقه شغل
نرخ بیمه برای هر۱۰۰ریال غرامت بیمارستان
  طبقه یك
۵۵
 طبقه دو
 ۷۰
  طبقه سه
 ۱۲۰
  طبقه چهار
 ۲۲۵
 طبقه پنج  ۲۷۰

تبصره :حداكثر غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان مورد تعهد بیمه گر نمیتواند از ۲۴/۰ درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نماید.

ماده سه - در صورتیكه بیمه شده علاوه بر فعالیتهای عادی حرفه ای خویش بطور متناوب و یا مستمر به امور زیر مبادرت نماید, موسسات بیمه میتوانند با اعمال نرخهای ذیل خطرات مشدد را نیز در تعهد خود قرار دهند.
 موضوع خطر  حداقل نرخ اضافی نسبت به طبقه یكم مندرج در ماده ۲
شكار  ۱۵
سواركاری 
 ۲۰
 قایقرانی  ۳۰
 هدایت موتورسیكلت دنده ای  ۸۰
 هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی (باستثنای هواپیمای نظامی اكتشافی و غیرتجاری  ۱۵۰
 هدایت و یا سرنشینی اتومبیل كورسی (مسابقه ای )  ۱۷۰
 هدایت و یا سرنشینی هلكوپتر(باستثناءهلیكوپترنظامی)  ۲۰۰
 غواصی  ۲۰۰
 پرش با چتر نجات ( بجز سقوط آزاد ) , هدایت كایت یا هواپیما سایر.... وسائط پرواز بدون موتور  ۳۰۰

تبصره :در مورد سایر خطرات اضافی عنوان نشده , موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مركزی ایران را در مورد حداقل نرخ اضافی اخذ نمایند.

ماده چهار- بیمه نامه حوادث گروهی برای گروههای بیش از ده نفر صادر میشود و نرخ آن قبل از اعمال تخفیف گروهی موضوع ماده پنج به شرح جدول زیر خواهد بود.
نرخ بیمه نوع اشتغال ردیف
برای هر ۱۰۰ ریال سرمایه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان برای هر ۱۰۰ریال سرمایه غرامت روزانه عمومی برای هر ۱۰۰ ریال سرمایه هزینه پزشكی رای هر ۱۰۰۰ریال سرمایه خطر فوت , نقص عضو و از كار افتادگی
۵۵ ۱۸۰ ۸/۰ ۲/۱ موسساتی كه بیش از ۷۵% درصد از كاركنان آنها مشمول تعریف طبقات یكم و دوم موضوع ماده ۲ هستن ۱
۱۲۰ ۵۴۰ ۵/۱ ۶/۱ سایر موسسات ۲

تبصره ۱-در صورتیكه بیمه شدگان گروهی از پوشش دیگری برای هزینه پزشكی استفاده نمایند, بیمه گر ذیربط میتواند در موارد اعطای تامین زائد بر پوشش مزبور حداكثر تا ۲۰ درصد نسبت به نرخهای گروهی هزینه پزشكی مقرر در این تعرفه تخفیف منظور نماید.

تبصره ۲- موسسات بیمه موظفند در صورتیكه نوع اشتغال بیمه گذار با تعاریف یاد شده فوق مطابقت ننماید قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مركزی ایران را در مورد نرخ اخذ نمایند.

ماده پنج -حداكثر كاهش حق بیمه در بیمه نامه های گروهی براساس جدول زیر تعیین میگردد.
 تعداد گروه بیمه شدگان   درصد تخفیف
 ۱۰ الی ۱۵۰ نفر  ۵
 ۱۵۱ الی ۳۰۰ نفر  ۶
 ۳۰۱ الی ۶۰۰ نفر  ۸
 ۶۰۱ الی ۱۰۰۰ نفر  ۱۰
 ۱۰۰۱ الی ۲۰۰۰ نفر  ۱۲
 ۲۰۰۱ الی ۵۰۰۰ نفر  ۱۵
 ۵۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ نفر  ۱۸
 ۱۰۰۰۱ الی ۲۰۰۰۰ نفر  ۲۰
 ۲۰۰۰۱ الی ۵۰۰۰۰ نفر  ۲۳
 ۵۰۰۰۱ و بیشتر  ۲۵
 ماده شش – (تعرفه بیمه كوتاه مدت ): حق بیمه برای بیمه نامه هایی كه مدت اعتبار آنها كمتر از یكسال باشد بشرح زیر تعیین میشود:
  مدت بیمه نامه  درصدحق بیمه سالانه
 تا پنج روز  ۵
 از شش روز تا پانزده روز  ۱۰
 از شانزده روز تا یكماه  ۲۰
 از یكماه تا دو ماه  ۳۰
 از دو ماه تا سه ماه  ۴۰
 از دو ماه تا سه ماه  ۵۰
 از چهارماه تا پنج ماه  ۶۰
 از پنج ماه تا شش ماه  ۷۰
 از شش ماه تا نه ماه  ۸۵
 از نه ماه تا بالا  ۱۰۰
 ماده هفت -نرخ بیمه در این تعرفه سالیانه میباشد . در صورت صدور بیمه نامه به مدت كمتر از یكسال , مقررات ماده شش (تعرفه بیمه كوتاه مدت ) اعمال میگردد.

ماده هشت -موسسات بیمه موظفند در مورد بیمه نامه هایی كه حداكثر پس از ۱۸۰ روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه صادر و یا تمدید میشوند, نسبت به اعمال مقررات این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده نه -كلیه مقررات مغایر با این آیین نامه از تاریخ اجرای این آیین نامه ملغی است.

آئین نامه شماره ۱ /۲۴
مكمل آئینامه شماره ۲۴
مكمل آیین نامه تعرفه بیمه حوادث
اصلاح نرخ های مندرج در آیین نامه

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ موارد زیر را به عنوان مكمل آیین نامه شماره ۲۴ (تعرفه بیمه حوادث ) مورد تصویب قرار داد:

۱- نرخ و شرایط مندرج در این آیین نامه در مورد افرادی قابل اعمال است كه سن آن ها كمتر از ۷۵ سال تمام باشد و در صورتی كه سن فرد متقاضی بیمه بیشتر از ۷۵ سال باشد شركتهای بیمه باید به ازای هر سال سن اضافه بر ۷۵ سال ؛ ده درصد حق بیمه اضافی دریافت نمایند.

۲- بیمه مركزی ایران میتواند در موارد خاص برای بیمه نامه های گروهی براساس نرخ دیگری موافقت نماید".
نام:
ایمیل:
* نظر: