کد خبر: ۴۵۷
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را كه مشتمل بر ۱۶ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۴/۶ /۱۳۷۰ تصویب نمود:
ماده ۱- حداقل نرخ بیمه آتش سوزی , انفجار, صاعقه برای موارد بیمه صنعتی و غیر صنعتی كه فهرست آنها در ضمائم شماره (۱) و (۲) پیوست مشخص گردیده است در مورد بیمه نامه های صادره در ایران بشرح زیر تعیین میگردد:

طبقه نرخ درهزار
۱ ۳/۰
۲ ۷/۰
۳ ۱
۴ ۶/۱
۵ ۲
۶ ۵/۲
۷ ۳/۲
۸ ۷/۳
۹ ۴/۲

ماده ۲- حداقل نرخ بیمه انبارها و سراهای عمومی و موجودی آنها ۳ درهزار میباشد. در صورتیكه انبار حاوی كالاهای خطرناك مذكور در ضمیمه شماره ۳ و یا مواد شیمیایی خطرناك و یا بسیار خطرناك مذكور در ضمائم شماره ۴ و ۵ باشد حداقل نرخ بیمه آن بترتیب معادل ۴ , ۷/۳ و ۲/۴ درهزار خواهد بود.

ماده ۳- موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه موجود انبار (مواد و كالا ) بصورت شناور (اظهار نامه أی )میباشند . در اینصورت حق بیمه قطعی براساس متوسط موجودی در طول مدت اعتبار بیمه محاسبه خواهد شد. حداقل حق بیمه معادل ۵۰% حق بیمه سرمایه تعیین شده در زمان شروع بیمه نامه خواهد بود.

تبصره _در صورت افزایش موجودی از سقف پیش بینی شده, حداقل حق بیمه موضوع این ماده نیز بمیزان ۵۰% حق بیمه سرمایه افزایش یافته متناسب با مدت باقیمانده افزایش خواهد یافت.

ماده ۴- حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزی ساختمانهای مسكونی كه شامل خطرات آتش سوزی , صاعقه , انفجار , زلزله و سیل است , ۷/۰ درهزار میباشد.

ماده ۵_ موسسات بیمه میتوانند برای بیمه نامه های ساختمانهای مسكونی كه مدت اعتبار آنها بیش از یكسال است در صورت وصول حق بیمه تمام مدت بصورت نقد و یكجا حداكثر ۳% در سال نسبت به مدت زائد بر یك سال تخفیف منظور نمایند. تخفیف موضوع این تبصره نمیتواند از حداكثر ۳۰% كل حق بیمه تجاوز نماید.

ماده ۶- نرخهای موضوع این آیین نامه برای ساختمان و محتویات آن كه تواما" یا بطور مجزا بیمه میشوند, اعمال خواهد شد.

ماده ۷- نرخهای مقرر در این آیین نامه برای بیمه نامه هایی قابل اعمال میباشد كه مدت آنها یكسال باشد.

تبصره _ حق بیمه بیمه نامه هایی كه مدت اعتبار آنها كمتر از یكسال باشد به شرح زیر تعیین میشود:
۱۲% حق بیمه سالانه
 كمتر از پانزده روز تا پانزده روز
۲۰% حق بیمه سالانه
 بیش از پانزده روز تا یكماه
۳۰% حق بیمه سالانه
  بیش از یكماه تا دو ماه
۴۰% حق بیمه سالانه
  بیش از دو ماه تا سه ماه
۵۰% حق بیمه سالانه
  بیش از سه ماه تا چهار ماه
۶۰% حق بیمه سالانه
  بیش ازچهار ماه تا پنج ماه
۷۰% حق بیمه سالانه
 بیش از پنج ماه تا شش ماه
۷۵% حق بیمه سالانه
  بیش از شش ماه تا هفت ماه
۸۰% حق بیمه سالانه
 بیش از هفت ماه تا هشت ماه
۸۵% حق بیمه سالانه
 بیش از هشت ماه تا نه ماه
۹۰% حق بیمه سالانه
 بیش از نه ماه تا ده ماه
۱۰۰% حق بیمه سالانه
 بیش از ده ماه
 ماده ۸- نرخهای مقرر در این آیین نامه برای موارد بیمه أی كه خارج از مناطق تراكم خطر واقع شده اند تعیین گردیده است . در صورتیكه مورد بیمه در یكی از مناطق ششگانه تراكم خطر واقع شده باشد نرخ بیمه به میزان مندرج در جدول زیر افزایش مییابد.
  مناطق تراكم خطر  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
 اضافه نرخ (درصد)  ۱۰۰  ۷۵  ۶۰  ۷۵  ۳۰ ۱۵
  تبصره ۱- بیمه مركزی ایران موظف است مناطق تراكم خطر شهرهای درجه یك كشور را مشخص و به شركتهای بیمه ابلاغ نماید.

تبصره ۲- اضافه نرخ موضوع این ماده شامل بیمه ساختمانهای مسكونی نمی باشد.

ماده ۹- موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه آتش سوزی با نرخی كمتر از نرخهای مقرر در این آیین نامه نیستند مگر در موارد خاص و باجلب موافقت قبلی بیمه مركزی ایران .

ماده ۱۰- در مواردیكه نرخ بیمه در این آیین نامه تعیین نشده است موسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مركزی ایران در مورد نرخ به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند.

تبصره – بیمه مركزی ایران موظف است پس از تعیین نرخ , موضوع را همزمان جهت اطلاع و اجرا به كلیه موسسات بیمه اعلام نماید.

ماده ۱۱- موسسات بیمه موكلفند در مواردی كه موضوعات مختلفی را كه دارای نرخهای جداگانه أی در تعرفه میباشد و در یك بیمه نامه تحت پوشش قرار میدهند , در صورتیكه موضوعات مذكور از نظر فنی قابل تفكیك باشد, سرمایه , نرخ و حق بیمه هر موضوع را در بیمه نامه مربوطه بصورت تفكیكی درج نمایند.

ماده ۱۲- موسسات بیمه در مورد خطراتی كه قابل تفكیك نیستند مجاز به صدور بیمه نامه های جداگانه نمیباشند , مگر با نرخ یكسان و درج شماره هر بیمه نامه در بیمه نامه دیگر . حداقل نرخ یكسان قابل اعمال مربوط به خطرناكترین ریسك میباشد.

ماده ۱۳- نرخهای موضوع این آیین نامه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه در طول اعتبار آن پیش بینی شده است. بنابر این در صورت وقوع خسارت سرمایه بیمه به میزان خسارت تقلیل می یابد.

تبصره – شركتهای بیمه میتوانند بدون دریافت حق بیمه مجدد از تقلیل سرمایه تا ۵% به موجب این ماده صرفنظر نمایند.

ماده ۱۴- در صورتیكه مورد بیمه بعلت حادثه أی غیر از تحقق خطرات بیمه شده از بین برود و یا بطور كلی موضوع كلی موضوع خطر منتفی شود, حق بیمه مدت قبل از انتفاء خطر بطور روز شمار محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۵- حداقل نرخ خطرات اضافی كه بانضمام بیمه نامه آتش سوزی صادر میگردد بشرح زیر تعیین میشود:
خطرات نرخ درهزار
۱- زلزله و آتشفشان :  
۱/۱- در مناطق زلزله خیز شدید ۱
۲/۱- در مناطق زلزله خیز خفیف ۵/۰
۲- سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها ۲/۰
۳- طوفان و گرد باد و تند باد ۱۵/۰
۴- تركیدگی لوله آب (حداقل فرانشیز ۰۰۰ر۵ ریال ۲/۰
۵- ضایعات ناشی از برف و باران ۲/۰
۶- سقوط هواپیما , هلیكوپتر و یا قطعات آن : ۱/۰
۱/۶- مناطق نزدیك به فرودگاه (شعاع ۵ كیلومتری فرودگاه )
۲/۶- مناطق دور از فرودگاه ۰۵/۰

۷- آشوب ,بلوا , اعتصاب , قیام , اغتشاش داخلی و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی (نسبت به مورد از بیمه مركزی ایران استعلام نرخ گردد.)

۸- هزینه پاكسازی :در این مورد حداكثر تا ۲۰% ارزش مورد بیمه سرمایه قابل افزایش بوده كه میبایستی تحت عنوان هزینه پاكسازی در بیمه نامه درج و حداقل ۵۰% نرخ بیمه مورد بیمه نسبت به آن اعمال گردد.

 ۰.۰۱ درهزار ۹- برخورد جسم خارجی
 ۲۰ درهزار  ۱۰- شكست شیشه :


از هر خسارت شكست شیشه حداقل معادل ۱۰% مبلغ بیمه شده كه در هر حال از ۰۰۰ر۲۵ ریال كمتر نخواهد بود كسر خواهد شد.

۱۱- عدم النفع ناشی از آتش سوزی - نسبت به مورد از بیمه مركزی ایران استعلام نرخ گردد.

۱۲- ظروف تحت فشار صنعتی ۱ درهزار

تبصره – مناطق زلزله خیز شدید و خفیف توسط بیمه مركزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد

ماده ۱۶-مقررات این آیین نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ برای موسسات بیمه لازم الاتباع میباشد.
شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی
اول تعاریف
۱- :ظروف تحت فشارصنعتی عبارت است از
۱/۱- دیگ بخار به مفهوم ماشین آلاتی كه براثر فعل و انفعلات ناشی از نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا، بخار مرطوب و یا خشك را جهت استفاده در صنایع تولید مینماید
۱/۲- ظروفی كه منظور نگهداری مواد و یا كارهای تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد
ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمتهای زیر میباشد
الف_ دستگاه اصلی
ب _ اجزاء و قطعاتی كه بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع كننده به دستگاه اصلی متصل میباشد
ج _ قطعات فلزی ، درجات فشارآب و اتصالاتی كه آنها را به دستگاه اصلی وصل میكند حتی اگر این قطعات و اتصالات بوسیله دریچه سوپاپهای اطمینان از اجزاء ثابت جدا شده باشد
۲- تركیدن و تلاشی ،بمفهوم تغییر شكل ناگهانی وخطرناك ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است كه در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود
دوم خسارت قابل تامین
این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را كه ناشی از تركیدن و تلاشی این ظروف باشد با رعایت مفاد بیمه نامه ، تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران میماند.
سوم سایر شرایط
۱- بیمه گر میتواند بازدید و بررسیهای دوره ای را ازظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهدبیمه گذار مكلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسیهای دوره ای مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر را رعایت نماید
۲- فشار یا بار بر روی سوپاپهای اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید، مگر آنكه توافق دیگری بین طرفین بعمل آمده باشد
۳- چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه بعمل آورد و یا قطعات و ادواتی را به ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا نماید میبایست مراتب را به بیمه گر اطلاع دهدآیین نامه شماره ۱/۲۵
تعرفه بیمه آتش سوزی وخطرات اضافی
مقررات مكمل آئین نامه ۲۵

شورایعالی بیمه درجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۷۰ تصویب نمود

پودر آلومینیوم از فهرست مواد شیمیایی بسیار خطرناك "ضمیمه شماره پنج " ردیف ۳۶ حذف گردد.

كارخانه پنبه نسوز از فهرست موارد بیمه صنعتی "ضمیمه شماره یك" موضوع كد ۳۶۹۹۰۱ حذف شود و در فهرست موارد بیمه غیر صنعتی "ضمیمه شماره دو" در طبقه ۲ با نرخ ۷/۰ درهزار قرار گیرد.

آیین نامه شماره ۲/۲۵

مقررات مكمل آیین نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی .


شورایعالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود كه ماده ۴ آیین نامه شماره ۲۵ به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۴ –حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزی ساختمانهای مسكونی كه شامل خطرات آتش سوزی, صاعقه و انفجار است ۳/۰ درهزار می باشد و برای خطرات اضافی نرخهای موجود در تعرفه آتش سوزی اعمال میگردد.

آیین نامه شماره ۳/۲۵
مقررات مكمل آیین نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی

در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ شورای عالی بیمه حداقل نرخ خطر زلزله موضوع بند یك ماده ۱۵ آئین نامه شماره ۲۵ شورایعالی بیمه اصلاح وبرای ساختمانها گلی (سنتی قدیمی) آجری , اسكلت فلزی , بتون , طراحی و محاسبه و اجرا طبق آیین نامه شماره ۲۸۰۰ و یا محتویات آنها واقع در شهرهای مختلف كشور به شرح زیر به تصویب رسید:
تقسیم بندی و نرخ حق بیمه مناطق مختلف براساس شدت و ضعف خطر زلزله به سرمایه درهزار نوع نرخ و درجه نوع ساختمان و مصالح ردیف
۵ ۴ ۳ ۲ ۱    
۸/۱ ۵/۱ ۲/۱ ۱/۱ ۱ گلی (سنتی قدیمی ) ۱
۶/۱ ۴/۱ ۱ ۹/۰ ۸/۰ آجری ۲
۴/۱ ۱/۱ ۸/۰ ۷/۰ ۶/۰ اسكلت فلزی ۳
۱ ۸/۰ ۶/۰ ۵/۰ ۴/۰ بتون ۴
۸/۰ ۶/۰ ۴/۰ ۳/۰ ۲/۰ طراحی ومحاسبه واجرا طبق آیینامه ۲۸۰۰ ۵
شرایط:
 مبلغ بیمه شده با توجه به نرخهای تعیین شده نبایستی کمتر از ۸۰ درصد سرمایه اصلی بیمه شده در بیمه نامه آتش سوزی باشد.  ۱
 حداقل سهم بیمه گذار از جبران هر خسارت برای اماکن مسکونی ۵درصد و برای غیر مسکونی ۱۵ درصد بوده و در صورتی که این میزان را افزایش دهد از تخفیفات زیر برخوردار خواهد بود :  ۲

میزان تخفیف در حق بیمه
میزان سهم بیمه گذار از هر خسارت
 ۲۰%
۲۵%
 ۴۵%  ۴۰%
 ۶۵%  ۶۰۵
 
در صورتی كه سرمایه بیمه نامه متجاوز از یك میلیارد ریال باشد قبل از صدور بیمه نامه بایستی نرخ و شرایط آن از بیمه مركزی ایران استعلام گردد. ۳
موسسات بیمه در صورت تمایل بیمه گذار می توانند پس از جلب موافقت بیمه مركزی ایران نسبت به صدور بیمه نامه با نرخ و شرایط دیگری اقدام نمایند.

این مصوبه از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۳ لازم الاجرا می باشد.
۴
میزان ( ریسك ) زلزله به تفكیك شهرستانهای ۲۵ استان كشور به همراه راهنمای كد شهرستانها. ۵
  نام استان: آذربایجان شرقی
 
 میزان ریسك  شماره كد  شهرستان
 ۲  B۲  اهر
 ۴  B۱۰  بستان آباد
 ۲  B۴  بناب
 ۴  B۳  تبریز
 ۴  B۷  سراب
 ۴  B۱۱  شبستر
 ۲
 B۳
 کلیبر
 ۲  B۴  مراغه
 ۳  B۱  مرند
 ۴  B۶  میانه
 ۴  B۹  هریس
 ۲  B۵  هشترود
نام استان : آذربایجان غربی
 میزان ریسك
 شماره كد
شهرستان
 ۳  A۴  ارومیه
 ۱  A۱۲  بوکان
 ۴  A۶  پیرانشهر
 ۱  A۱۰  تکاب
 ۵  A۲  خوی
 ۳  A۷  سردشت
 ۵  A۳  سلماس
 ۱  A۹  شاهین دژ
 ۴  A۱  ماکو
 ۱  A۸  مهاباد
 ۱  A۱۱  میاندوآب
 ۲  A۵  نقده
  نام استان:اردبیل
میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۴ اردبیل
۳ بیله سوار
۳ پارس آباد
۴ خلخال
۳ گرمی 
۲ مشگین شهر
نام استان: اصفهان

میزان ریسك  شماره کد  شهرستان
   Q۳  اردستان
 ۳  Q۱۳  اصفهان
 ۱  Q۵  برخوارومیمه
 ۱  Q۱۲  خمینی شهر
 ۱  Q۷  خوانسار
 ۱  Q۱۵  سمیرم
 ۲  Q۸  فریدن(داران)
 ۱  Q۱۰  فریدون شهر
۲  Q۱۱  فلاورجان
۱ قمشه
۳ كاشان
۱ گلپایگان
۱ Q۱۴ لنجان
۱ Q۱۶ مباركه
۳ نائین
۱ Q۱۷ نجف آباد
۳ نطنز
نام استان: ایلام
میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۴ ایلام 
۳ دره شهر
۳ دهلران
۳ شیروان و جرداول
۲ مهران 
نام استان: باختران
میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۴ اسلام آبادغرب 
۴ باختران
۳ پاوه 
۳ جوانرود
۴ سرپل ذهاب 
۴ سقز
۳ قصر شیرین
۳ كنگاور
۴ گیلان غرب
نام استان: بوشهر

 

میزان ریسك شماره كد  شهرستان
۳ بوشهر 
۳ تنگستان(اهرم)
۳ دشتستان 
۳ دشتی
۳ دیر 
۳ کنگان
۵ گناوه
نام استان: بویر احمد و كهكیلویه

 

میزان ریسك شماره كد  شهرستان
۴ بویر احمد  
۵ کهكیلویه
۵ گچساران 
نام استان:تهران
میزان ریسك شماره كد
  شهرستان
۵ هرند
۵ J۱۰ دماوند
۵ ری 
۵ ساوجبلاغ
۵ شمیرانات
۵ شهریار
۵ قم
۵ کرج
۵ ورامین
۵ کهریزک
  نام استان: چهارمحال و بختیاری  
میزان ریسك شماره كد   شهرستان
۳ اردل
۳ بروجن 
۲ شهرکرد 
۳ فارسان
۳ لردگان
نام استان: خراسان

 

میزان ریسك شماره كد شهرستان
۴ اسفراین   
۵ بجنورد
۳ H۱۸ بیرجند  
۳ H۱۳ تایباد
۳ H۱۰ تربت جام
۵ H۱۱ تربت حیدریه
۳ چناران
۵ H۲۰ خواف
۳ درگز
۴ سبزوار
۳ H۲۱ سرخس
۵ شیروان
۵ H۱۷ طبس
۵ H۱۶ فردوس
۴ H۱۵ قائنات
۵ قوچان
۵ H۱۲ کاشمر
۵ H۱۴ گناباد
۳ مشهد
۳ H۱۹ نهبندان
۴ نیشابور
نام استان: خوزستان  

میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۱ P۱۱ آبادان   
۳ اندیمشك 
۳ اهواز 
۴ ایذه
۴ P۱۴ باغ ملك
۱ P۱۲ بندرماه شهر
۵ P۱۳ بهبهان
۱ P۱۰ خرمشهر
۳ P۱۵ دزفول
۲ سوسنگرد
۴ رامهرمز
۱ شادگان
۳ شوش
۴ شوشتر
۴ مسجدسلیمان
نام استان: زنجان
میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۲ ابهر  
۵ تاكستان 
۱ خدابنده 
۴ زنجان
۵ قزوین
نام استان: سمنان
میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۴ دامغان  
۴ سمنان 
۴ شاهرود
۴ گرمسار
نام استان: سیستان و بلوچستان
میزان ریسك  شماره كد    شهرستان
۳ ایرانشهر 
۴ چابهار
۴ خاش 
۴ زابل
۴ زاهدان
۴ سراوان
۴ نیك شهر
نام استان: فارس
میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۴ T۱۳ آباده   
۳ T۱۱ استهبان 
۲ اقلید
۴ جهرم
۳ داراب
۴ سپیدان
۴ شیراز
۳ T۱۰ فسا
۵ فیروز آباد
۴ كازرون
۴ T۱۴ لار
۴ T۱۵ لامرد
۲ مرودشت
۵ ممسنی
۲ T۱۲ تبریز
نام استان: كردستان
میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۲ بانه   
۱ بیجار
۲ سقز
۱ سنندج
۱ قروه
۳ مریوان
نام استان: كرمان
میزان ریسك  شماره كد    شهرستان
۲ بافت  
۴ بم
۲ جیرفت 
۴ رفسنجان  
۳ زرند
۲ سیرجان
۳ شهربابك
۵ كرمان
۳ X۱۰ كهنوج
۴ مشیز
نام استان: گیلان

میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۳ آستارا  
۴ آستانه اشرفیه
۵ بندرانزلی 
۴ طالش
۴ رشت
۵ رودبار
۴ رودسر
۵ صومعه سرا
۵ فومن
۴ F۱۰ لاهیجان
۴ F۱۱ لنگرود
نام استان: لرستان

میزان ریسك  شماره كد    شهرستان
۴ الیگودرز 
۴ بروجرد
۴ خرم آباد
۴ دلفان
۴ درود
۴ كوهدشت
نام استان: مازندران

میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۴ آمل   
۴ بابل 
۴ G۱۶ بابلسر  
۳ G۱۲ بندرتركمن
۴ G۱۰ بهشهر
۴ تنكابن
۴ رامسر
۴ ساری
۴ سوادكوه
۴ G۱۴ علی آباد
۴ قائم شهر
۴ G۱۱ كردكوی
۴ G۱۳ گرگان
۴ G۱۷ گنبدكاووس
۴ G۱۵ مینو دشت
۴ نور
۴ نوشهر
       
نام استان: مركزی  

میزان ریسك  شماره كد    شهرستان
۱ آشتیان   
۱ اراك 
۲ تفرش  
۱ خمین
۱ دلیجان
۵ ساوه
۱ سربند
۱ محلات
نام استان: هرمزگان  

میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۴ بندرعباس   
۴ بندرلنگه  
۴ جاسك
۵ رودان
۴ قشم
۵ میناب
نام استان: همدان 

میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۱ اسدآباد  
۴ تویسركان   
۱ كبوترآهنگ
۱ ملایر
۴ نهاوند
۱ همدان 
نام استان: یزد  

میزان ریسك شماره كد    شهرستان
۳ اردكان   
۳ بافق   
۳ تفت
۴ مهریز
۳ میبد
۲ یزد

آیین‌نامه شماره ۱/۳/۲۵
اصلاح آیین‌نامه حداقل نرخ حق بیمه خطر زلزله


شورای‌عالی‌بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۷ اصلاح آئین‌نامه شماره ۳/۲۵ را به شرح زیر تصویب نمود:
شرط شماره سه در آئین‌نامه شماره ۳/۲۵ حذف شود. براین اساس شرط شماره سه در این آئین‌نامه به شرط شماره دو تغییر خواهد كرد.

آئین‌ نامه‌ شماره‌ ۴/۲۵
مقررات‌ مكمل‌ آیین‌نامه‌ شماره‌ ۲۵
( تعرفه‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌)


شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تاسیس‌بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ و بیمه‌ گری‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۸/۸/۱۳۸۰ مقررنمود:
حداقل‌ نرخهای‌ مصوب‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌به‌ میزان‌ ده‌ درصد كاهش‌ می‌یابد

آیین‌نامه‌ شماره‌ ۵/۲۵
مقررات‌ مكمل‌ آیین‌نامه‌ شماره‌ ۲۵ راجع‌ به‌ تعرفه‌ بیمه‌ آتش‌ سوزی‌ و خطرات‌ اضافی‌


شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تأسیس‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ و بیمه‌گری‌ در جلسه‌مورخ‌ ۱۸/۴/۱۳۸۱ موارد زیر را تصویب‌ نمود:
الف‌ ـ ماده‌ ۵ آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۲۵ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ شود:
ماده‌ ۵ - بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ می‌تواند برای‌ بیمه‌ نامه‌های‌ آتش‌سوزی‌ ساختمانهای‌ مسكونی‌ كه‌ مدت ‌اعتبارآنها بیش‌ از پنج‌ سال‌ است‌ درصورت‌ وصول‌ حق‌ بیمه‌ تمام‌ مدت‌ به‌ صورت‌ نقد و یكجا متناسب‌ با نرخ‌سود سپرده‌ های‌ بلندمدت‌ بانكی‌ و نرخ‌ تورم‌ تخفیف‌ مناسب‌ را در ابتدای‌ هر سال‌ تعیین‌ و اعلام‌ نماید.
ب‌ ـ تبصره‌ای‌ به‌ شرح‌ زیر ذیل‌ به‌ بند ۴ آیین‌ نامه‌ شماره۳ /۲۵اضافه‌ گردد.
تبصره‌: بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ می‌تواند در مورد طرح‌ های‌ خاص‌، طبقه‌بندی‌ ریسك‌ خطر زلزله‌ساختمانهای‌ مسكونی‌‏راسآ تعیین‌ و نرخ‌ مناسب‌ را اعلام‌ نماید.
ج‌ ـ بند (۱) شرایط آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۳/۲۵ مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ باتوجه‌ به‌ نرخ‌ های‌ تعیین‌ شده‌ نبایستی‌ كمتراز ۸۰ درصد سرمایه‌ اصلی‌ بیمه‌ شده‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی‌ باشداز شرایط آیین‌نامه‌ شماره۳/‌۲۵ حذف‌ گردد.

(آیین نامه شماره ۶/۲۵)
تعرفه بیمه خطر زلزله برای موارد بیمه غیر صنعتی


شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ تعرفه بیمه خطر زلزله برای موارد بیمه غیر صنعتی مذكور در ضمیمه شماره ۲ آیین نامه شماره ۲۵ را به شرح زیر تصویب و مقرر نمود آیین نامه شماره ۳/۲۵ صرفاً برای موارد بیمه‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

۱.حداقل نرخ حق بیمه به تفكیك نوع ساختمان و منطقه خطر به شرح زیر تعیین می‌شود:
 مناطق زلزله خیز شدید مناطق زلزله خیز خفیف  نوع ساختمان
 ۴/۰ در هزار
۲/۰ در هزار
طراحی، محاسبه و اجرا طبق آیین نامه ۲۸۰۰
 ۷/۰ در هزار ۴/۰ در هزار
 اسكلت فلزی یا بتون
 ۲/۱ در هزار ۸/۰ در هزار
 گلی و آجری
 ۲.حداقل سهم بیمه‌گذار از جبران هر خسارت، معادل یك درصد مبلغ بیمه شده تعیین می‌شود كه از مبلغ خسارت قابل پرداخت كسر خواهد شد.

۳. مناطق زلزله‌خیر خفیف شامل شهرستانهای با میزان ریسك ۱ ،۲ و۳ و مناطق زلزله‌خیز شدید شامل شهرستانهای با میزان ریسك ۵ و۴ براساس جداول ضمیمه آیین‌نامه شماره ۳/۲۵ تعیین می‌شود.

۴. شركت‌های بیمه در صورت تمایل بیمه‌گذار می‌توانند پس از جلب موافقت بیمه مركزی ایران با نرخ و شرایط دیگری بیمه نامه صادر نمایند.
نام:
ایمیل:
* نظر: