کد خبر: ۴۶۰
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
تعریف و شرایط نمایندگی بیمه و...( آیین نامه 28 ملغی شده و آیین نامه 57 جایگزین آن و تمام ضمائم آن گردید)

(در تاریخ ۹/۶/۷۱ آیین‌نامه شماره ۱۸ و مكملهای آن ملغی و این آیین‌نامه جایگزین آنها شد)

(در تاریخ ۱۷/۷/۸۷ این آیین‌نامه و مكملهای آن ملغی و آیین‌نامه شماره ۵۷ جایگزین آنها شد)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری آیین‌نامه نمایندگی شركتهای بیمه مشتمل بر ۳ فصل، ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره است را در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۷۱ تصویب نمود:

فصل اول- تعریف و شرایط نمایندگی بیمه

ماده ۱- نماینده بیمه كه در این آیین‌نامه اختصاراً نماینده نامیده می‌شود شخصی است حقیقی یا حقوقی كه با توجه به قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از جانب شركت بیمه طرف قرارداد خواهد بود.

مقررات این آیین‌نامه شامل نمایندگانی است كه خدمات بیمه ای در داخل كشور عرضه می‌نمایند.

ماده ۲- نمایندگی بیمه طبق مقررات این آیین‌نامه از طرف شركتهای بیمه به اشخاص واجد شرایط اعطاء می‌گردد.

ماده ۳- نمایندگی بیمه برای مدت یكسال اعطا می‌گردد و بشرط ارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی نمایندگی، تمدید خواهد شد.

ماده ۴- شركت بیمه می‌تواند در رشته های بیمه اشخاص، اموال و مسئولیت اعطا نمایندگی نماید.

ماده ۵- اشخاص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران.

ب- اعتقاد به اسلام و یا یكی دیگر از ادیان رسمی‌كشور.

ج- دارا بودن حسن شهرت.

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

هـ - نداشتن سوء پیشینه كیفری و همچنین نداشتن سابقه محكومیت ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.

و- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی ‌یا معافیت دائم.

ز- دارا بودن حداقل مدرك دیپلم با دو سال سابقه كار مفید بیمه ای، یا حداقل لیسانس و یكسال سابقه كار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و ۶ ماه كار مفید
بیمه ای.

ح- موفقیت در آزمون بیمه مركزی ایران.

ط- سایر شرایطی كه از طرف شركت بیمه ذیربط تعیین می‌شود.

ماده ۶- اشخاص حقوقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- بصورت یكی از شركتهای مندرج در قانون تجارت تاسیس شده باشند.

ب- حداقل سرمایه شركت بالغ بر ده میلیون ریال باشد.

ج- اساسنامه شركت به تایید بیمه مركزی ایران رسیده باشد.

د- موضوع شركت طبق اساسنامه منحصراً مربوط به نمایندگی بیمه و خدمات مربوط به فعالیت بیمه ای باشد.

هـ - مدیر عامل شركت باید علاوه بر شرایط مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، و، ح، ط ماده ۵ این آیین‌نامه دارای حداقل مدرك لیسانس بیمه و شش ماه سابقه كار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یكسال سابقه كار مفید بیمه ای باشد.

 

فصل دوم- حقوق و تكالیف شركت بیمه ونماینده

ماده ۷- شركت بیمه موظف است قرارداد و پروانه نمایندگی بیمه را طبق نمونه ای كه توسط بیمه مركزی ایران تهیه می‌شود تنظیم و صادر نماید.

ماده ۸- شركت بیمه مكلف است حداكثر یكماه پس از انعقاد قرارداد نمایندگی بیمه، یك نسخه رونوشت آنرا به بیمه مركزی ایران ارسال نماید. بیمه مركزی ایران مكلف است در صورت مغایرت مفاد قرارداد با مقررات این آیین‌نامه، مراتب را ظرف مدت ۴۵ روز پس از وصول رونوشت قرارداد، جهت اقدام مقتضی به شركت بیمه ذیربط ابلاغ نماید.

ماده ۹- شركت بیمه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید كه حداكثر ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، وضعیت نمایندگان فعلی خود را با شرایط این آیین‌نامه منطبق نماید. در صورت عدم انطباق با شرایط این آیین‌نامه، قرارداد نمایندگی بیمه مربوطه تمدید نخواهد شد.

تبصره- رعایت شرایط مقرر در بندهای "ز" و "ح" ماده ۵ در مورد این دسته از نمایندگان حقیقی الزامی‌نمی‌باشد.

ماده ۱۰- شركت بیمه مكلف است بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم در رابطه با فعالیت نمایندگی را بموقع به نماینده یا نمایندگان خود ابلاغ نماید.

ماده ۱۱- شركت بیمه موظف است نام نماینده خود را در بیمه‌نامه ای كه بنا به پیشنهاد او صادر می‌شود، درج نماید.

ماده ۱۲- نماینده مكلف است اطلاعات لازم در باره بیمه مورد پیشنهاد، از جمله: نرخ، شرایط، استثنائات و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار را با رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به بیمه‌گذار ارائه نماید.

ماده ۱۳- نماینده بمنظور تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان، شركت بیمه و یا ذینفع بیمه‌نامه موظف به تودیع تضمین به نفع شركت بیمه مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱- میزان تضمین مذكور در این ماده متناسب با حجم كار هر نماینده به تشخیص شركت بیمه مربوطه تعیین می‌شود. حداقل تضمین یاد شده به میزان پنج میلیون ریال می‌باشد.

تبصره ۲- نوع تضمین فوق و مدت آن به تشخیص شركت بیمه ذیربط تعیین میگردد.

ماده ۱۴- شركت بیمه مكلف است در صورت لغو نمایندگی، مراتب را بنحو مقتضی باطلاع بیمه‌گذاران مربوطه برساند.

ماده ۱۵- نماینده مسئول جبران خسارات مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور خود، كاركنان و بازاریابهای تابعه در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی می‌باشد. در هر حال مفاد این ماده نافی مسئولیت شركت بیمه در برابر بیمه‌گذار نخواهد بود.

ماده ۱۶- پرداخت حق بیمه به نماینده در حكم پرداخت حق بیمه به شركت بیمه می‌باشد.

ماده ۱۷- نماینده مكلف است حق بیمه دریافتی را اعم از وجه نقد یا چك حداكثر تا پایان وقت اداری روز دریافت، به صندوق شركت بیمه طرف قرارداد یا به حساب بانكی شركت مزبور تحویل و واریز نماید. طرفین می‌توانند در قرارداد نمایندگی بنحو دیگری توافق نمایند.

ماده ۱۸- نماینده مكلف است مشخصات و شماره پروانه دلالی رسمی‌بیمه را در بیمه‌نامه ای كه بنا به پیشنهاد او صادر میگردد، قید نماید.

ماده ۱۹- نماینده مكلف است مشخصات و شماره نمایندگی خود را در بیمه‌نامه ای كه صادر
 می‌كند، قید نماید.

ماده ۲۰- شركت بیمه نبایستی تقاضای صدور بیمه‌نامه ای را كه بوسیله یكی از نمایندگان خود ارائه
 می‌شود از طریق دیگری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم قبول نماید مگر با موافقت بیمه‌گذار.

ماده ۲۱- در صورتی كه شركت بیمه پیشنهاد بیمه نماینده ای را رد نماید، نمی‌تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید.

ماده ۲۲- اگر چند نماینده برای یك نوع بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند، شركت بیمه موظف است نرخ و شرایط یكسان اعلام نماید.

ماده ۲۳- شركت بیمه مكلف است كارمزد نماینده خود را به میزان پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی پرداخت نماید. مشروط بر اینكه از حداكثر میزان تعیین شده در مصوبات شورای عالی بیمه تجاوز ننماید.

تبصره - هر گاه تغییراتی در بیمه‌نامه داده شود و این تغییرات باعث افزایش یا كاهش حق بیمه‌گردد، كارمزد نماینده نیز به همان نسبت افزایش یا كاهش خواهد یافت. در موارد فسخ یا ابطال بیمه‌نامه، كارمزد نماینده به نسبت حق بیمه قابل استرداد كسر خواهد شد.

ماده ۲۴- بیمه‌نامه هایی كه از طرف یا به پیشنهاد نماینده توسط شركت بیمه صادر می‌شود پرتفوی نماینده خواهد بود.

شركت بیمه حقوق نماینده را نسبت به پرتفوی او در حدود عرف جاری بیمه رعایت خواهد نمود.

تبصره ۱- نماینده می‌تواند تمام یا قسمتی از پرتفوی خود را در صورت موافقت شركت بیمه به نماینده دیگر همان شركت انتقال دهد.

تبصره ۲- در صورت فوت یا حجر نماینده و فقد شرط خلاف در قرار داد نمایندگی پرتفوی نماینده به شركت بیمه مربوطه منتقل می‌شود و ارزش پرتفوی نماینده متوفی یا محجور معادل ۲ برابر میانگین كارمزدهای دریافتی سالانه نماینده پس از كسر كارمزد های برگشتی در طی ۵ سال گذشته می‌باشد، مشروط بر آن كه از ۱۰۰% كارمزد یكسال گذشته همان نماینده تجاوز ننماید.

 

فصل سوم- مقررات مختلف

ماده ۲۵- مرجع رسیدگی به اختلافات میان نماینده و شركت بیمه در رابطه با مقررات این آیین‌نامه و قرارداد نمایندگی منعقده، هیاتی است مركب از سه نفر به شرح زیر:

الف- نماینده بیمه مركزی ایران

ب- نماینده منتخب شركتهای بیمه.

ج- نماینده انجمن صنفی نمایندگان بیمه.

تبصره ۱-  مادامی‌كه نمایندگان موضوع بند "ب " یا "ج " فوق الذكر معرفی نشده‌اند، بیمه مركزی ایران جهت رسیدگی به موارد مطروحه، اقدام به معرفی عضو یا اعضاء جایگزین خواهد نمود.

تبصره ۲- هر یك از نمایندگان فوق الذكر برای مدت دو سال تمام انتخاب می‌شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ماده ۲۶- جلسات هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شركتهای بیمه در بیمه مركزی ایران تشكیل و با حضور كلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت آراء معتبر و برای طرفین ذیربط
 لازم الاتباع است.

تبصره ۱- نماینده منتخب شركتهای بیمه كه كارمند شاغل شركت بیمه طرف اختلاف است و همچنین نماینده انجمن صنفی نمایندگان بیمه كه خود شاكی است و یا از وی شكایت شده است، نمی‌توانند بعنوان نماینده شركت بیمه و انجمن صنفی نمایندگان بیمه در هیات مذكور عضویت داشته باشند و در اینگونه موارد شركتهای بیمه و انجمن صنفی نمایندگان بیمه باید حسب  مورد فرد یا افراد دیگری را برای شركت در جلسه هیات رسیدگی مزبور معرفی نمایند.

تبصره ۲- شركت بیمه مكلف است در كلیه قراردادهای نمایندگی شرط ارجاع اختلاف فیمابین در رابطه با قرارداد تنظیمی ‌به هیات موضوع ماده ۲۵ را صراحتاً درج نمایند.

تبصره ۳- امور مربوط به هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شركتهای بیمه توسط بیمه مركزی ایران انجام می‌شود.

ماده ۲۷- آیین‌نامه راجع به نحوه تشكیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شركتهای بیمه حداكثر ظرف سه ماه توسط بیمه مركزی ایران تهیه و برای تصویب به شورای عالی بیمه ارائه خواهد شد.

ماده ۲۸- قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می‌شود:

الف- با تصمیم یكی از طرفین قرارداد ضمن رعایت حقوق طرف مقابل.

ب- در صورتی كه نماینده حقیقی یك یا چند شرط از شرایط مقرر در بندهای "الف "، " ب "، 
" ج " و " د" مندرج در ماده ۵ این آیین‌نامه را از دست بدهد.

ج- در صورتی كه مدیر عامل نماینده حقوقی یك یا چند شرط از شرایط مقرر در بندهای "الف"،
 " ب "، " ج " و " د" مندرج در ماده ۵ این آیین‌نامه را از دست بدهد و نمایندگی حقوقی ظرف مدت شش ماه از تاریخ از دست دادن شرایط مزبور نسبت به معرفی مدیر عامل جایگزین كه حائز همه شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشد، اقدام ننماید.

د- در مورد اشخاص حقوقی چنانچه درصورت فوت یت حجر یا معذوریت مدیرعامل، نمایندگی حقوقی حداكثرظرف مدت شش ماه ازتاریخ فوت یا حجر یا معذوریت مدیرعامل فرد واجد شرایط دیگری را بارعایت مقررات این آیین‌نامه معرفی ننماید.

تبصره - در صورت لغو قرارداد نمایندگی، پروانه مربوطه نیز از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۲۹- مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و كاركنان شاغل شركتهای بیمه و بیمه مركزی ایران در زمان اشتغال نمی‌توانند بعنوان نماینده فعالیت نمایند.

ماده ۳۰- بیمه مركزی ایران و شركت بیمه می‌تواند عنداللزوم ضمن اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد، مدارك و محل نمایندگی را مورد بازرسی قرار دهد و نماینده مكلف به همكاری لازم در این زمینه
می‌باشد.

ماده ۳۱- درج نام نماینده و نام شركت بیمه مربوط در تابلو و سربرگها و آگهی های نماینده الزامی‌است و نام شركت بیمه باید با حروف درشت تر از نام نماینده یا نمایندگی درج شود.

ماده ۳۲- شغل نماینده باید منحصرا ارائه خدمات بیمه ای در محدوده قرارداد مربوطه باشد.

تبصره - سمت های آموزشی مستثنی هستند.

ماده ۳۳- نماینده نمی‌تواند نمایندگی بیش از یك شركت بیمه را دارا باشد.

ماده ۳۴- نماینده می‌تواند محل كار خود را با اطلاع قبلی شركت بیمه تغییر دهد. در صورت تغییر نشانی، نماینده بایستی مراتب را بلافاصله بطریق مقتضی باطلاع بیمه‌گذاران برساند.

ماده ۳۵ - موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری و قانون تجارت و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

ماده ۳۶- دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه توسط بیمه مركزی ایران تهیه و جهت اجراء به شركتهای بیمه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۷- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به شركتهای بیمه، آیین‌نامه نمایندگی مصوب مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۴ شورای عالی بیمه و الحاقیه های مربوطه (آیین‌نامه های شماره ۱۸، ۱/۱۸ و ۲/۱۸) ملغی می‌باشد.

 


 

 

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۱/۲۸

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسات مورخ ۱۰ و ۲۴/۵/۱۳۷۳ تصویب نمود كه آیین‌نامه شماره ۲۸ (آیین‌نامه نمایندگی بیمه) به شرح زیر مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد:

- تغییر ماده ۳ به این شرح: مدت نمایندگی بیمه نامحدود است، لیكن پروانه نمایندگی بیمه هر سه سال یكبار با رعایت مفاد این آیین‌نامه تمدید می‌گردد.

- افزودن یك تبصره به ماده ۴ به این شرح: بیمه‌گر موظف است بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه‌نامه و عندالاقتضاء در پرداخت خسارت را در رشته های مختلف بیمه براساس درجه بندیهای انجام شده به شركت نمایندگی تفویض نماید.

- اصلاح بند الف ماده ۶ به این شرح: بصورت یكی از شركتهای سهامی‌عام، خاص و تعاونی تاسیس شده باشد.

- اصلاح بند هـ ماده ۶ به این شرح: مدیر عامل شركت باید علاوه بر شرایط مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط ماده ۵ این آیین‌نامه دارای حداقل مدرك لیسانس بیمه و ۶ ماه سابقه كار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یكسال سابقه كار مفید بیمه ای و یا دیپلم و حداقل ۴ سال سابقه كار مفید بیمه ای باشد.

- افزودن یك تبصره به ماده ۶ به این شرح: بازنشستگان صنعت بیمه و نمایندگانی كه دارای ۵ سال سابقه نمایندگی بیمه باشند از برگزاری آزمون بیمه مركزی ایران موضوع بند ح ماده ۵ این آیین‌نامه معاف هستند.

- افزودن دو تبصره ماده ۱۳ به ۴ تبصره و جایگزینی تبصره های جدید با شماره های ۲ و ۳ با متون زیر:

تبصره ۲ ماده ۱۳- حداقل میزان تضمین برای شركتهای نمایندگی بیمه معادل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. شركت نمایندگی بیمه می‌تواند معادل تضمین، بیمه مسئولیت به نفع بیمه‌گر از شركتهای بیمه داخلی تهیه نماید.

تبصره ۳ ماده ۱۳- شركتهای نمایندگی بیمه فعلی باید ظرف مدت ۶ ماه شرایط خود را با مفاد آیین‌نامه اصلاحی انطباق دهند.

-اصلاح قسمت اخیر ماده ۲۴ به شرح زیر:

شركتهای بیمه، حقوق نماینده حقیقی و حقوقی را نسبت به پرتفوی نماینده، در صورت توقف فعالیت كه طبق توافق طرفین انجام گرفته باشد رعایت خواهد نمود و ارزش آن معادل ۲ برابر میانگین كارمزدهای دریافتی سالانه نماینده، ظرف حداكثر ۵ سال گذشته نماینده و پس از كسر كارمزدهای برگشتی خواهد بود، مشروط بر آن كه از ۱۰۰ درصد كارمزد آخرین سال مالی همان نماینده تجاوز ننماید.

- افزودن متن ذیل بعنوان تبصره یك ماده ۲۳ و تغییر تنها تبصره فعلی آن به تبصره شماره ۲:

تبصره ۱ ماده ۲۳- شركتهای نمایندگی بیمه با توجه به میزان سرمایه، قابلیتهای كاری، تعداد و تخصص كاركنان به حجم پرتفوی و قدمت فعالیت و غیره به درجه های ۱ و ۲ و ۳ طبقه بندی می‌شوند.

تغییر ماده ۳۵ به این شرح: موسسات بیمه می‌توانند نماینده بیمه و شركتهای نمایندگی بیمه را د رسود حاصل از پرتفوی متعلق به آنها در كلیه رشته های بیمه ای باستثناء بیمه‌های مختلط پس انداز مشاركت دهند سودقابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد كارمزد پرداختی به شركتهای نمایندگی بابت عملیات بیمه هر سال بیشتر باشد.

- تغییر ماده ۳۶ به این شرح: نحوه محاسبه مشاركت در منافع به شرح صورتحساب مشاركت پیوست خواهد بود.

- تغییر ماده ۳۷ به این شرح: شركتهای نمایندگی موظفند حداقل ده درصد از سود سالانه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ای در حسابهای خود منظور نمایند.

- تغییر شماره مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷ فعلی به ترتیب به شماره های ۳۸، ۳۹، ۴۰.

 

 

 


 

 

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۲/۲۸

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری و با توجه به ماده ۲۷ آیین‌نامه نمایندگی بیمه، در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۳ "آیین‌نامه نحوه تشكیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شركتهای بیمه " را مشتمل بر شش ماده و یك تبصره، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

ماده ۱ - جلسه هیات رسیدگی هر پانزده روز یكبار (درصورت وصول تقاضا) با حضور كلیه اعضاء هیات مذكور در ماده ۲۵ آیین‌نامه نمایندگی در بیمه مركزی ایران تشكیل میگردد.مسئولیت اعلام تاریخ و ساعت تشكیل جلسه بعهده نماینده بیمه مركزی ایران خواهد بود.

تبصره- امور اداری مربوط به هیات رسیدگی توسط بیمه مركزی ایران انجام خواهدشد.

ماده ۲ - تصمیمات متخذه هیات با اكثریت آراء قطعی و معتبر می‌باشد و برای طرفین لازم الاجراء است.

ماده ۳- تقاضا بصورت مكتوب و همراه با رونوشت یا فتوكپی مدارك و مستندات باید به بیمه مركزی ایران ارسال گردد. موضوع مورد تقاضا باید صریحاً درشكوائیه قیدگردد.

ماده ۴- هیات هرگاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را لااقل ده روز قبل كتباً احضار و الا بدون حضور طرفین، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده ۵ - طرفین موظف به پاسخ و ارائه مدارك مورد نیاز هیات حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ می‌باشند. عدم ارسال بموقع پاسخ و یا ارائه مدارك مانع از اتخاذ تصمیم هیات نخواهد بود.

ماده ۶- تصمیمات هیات بصورت مكتوب و مستدل حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تشكیل جلسه نهایی و امضاء توسط بیمه مركزی ایران به طرفین ابلاغ خواهد شد.

 

 


 

 

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۳/۲۸

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ تصویب نمود كه آیین‌نامه شماره ۲۸ به شرح زیر مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد:

۱- یك تبصره به ماده ۱۵ به این شرح اضافه شود: نماینده بیمه باید از رقابت مكارانه و ناسالم با دلالان رسمی‌و سایر نمایندگان بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه موسسات بیمه خودداری نماید.

۲- یك ماده پس از ماده ۲۸ بعنوان ماده ۲۸ مكرر به این شرح اضافه شود: پروانه نمایندگی در موارد زیر لغو می‌شود:

الف در مواردی كه نماینده بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین، مقررات بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه رفتار نماید یا تخلفی كند كه موجب ضرر و زیان به بیمه‌گذاران و صنعت بیمه‌گردد، موسسه بیمه مربوطه با اعلام نظر بیمه مركزی ایران، نماینده را بطور موقت از فعالیت در رشته یا رشته هایی از بیمه منع و در صورت تكرار حسب مورد فعالیت نماینده را محدود و یا پروانه نمایندگی را لغو می‌نماید.

ب در صورت عدم اجرای مقررات این آیین‌نامه و تایید آن در هیات مذكور در ماده ۲۵.

۳- اصلاح بندهای "ز" و "ح " ماده ۵ به شرح زیر:

ز- دارا بودن حداقل مدرك دیپلم با دو سال سابقه كار مفید بیمه ای، یا حداقل لیسانس و یكسال سابقه كار مفید بیمه ای، یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و ۶ ماه كار مفید بیمه ای و یا دارابودن حداقل دیپلم و طی دوره های آموزشی مورد تایید بیمه مركزی ایران.

ح- موفقیت در آزمون بیمه مركزی ایران (بازنشستگان صنعت بیمه كه حداقل پنج سال در بخشهای فنی بیمه ای خدمت نموده باشند از آزمون معاف هستند).

۴- اصلاح ماده ۲۹ به این شرح: مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و كاركنان شاغل موسسات بیمه و بیمه مركزی ایران در زمان اشتغال نمی‌توانند بعنوان نماینده فعالیت نمایند و یا در شركتهای نمایندگی سهیم باشند.

 

 

 


 

 

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۴/۲۸

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ تصویب نمود كه یك تبصره به بند "ز" ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۲۸ به شرح زیر افزوده گردد:

«بازنشستگان صنعت بیمه كه حداقل ده سال در بخشهای فنی بیمه ای خدمت نموده باشند با داشتن حداقل مدرك سیكل از شرایط این بند معاف می‌باشند.»

 


 

 

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه‌ شماره‌ ۵/۲۸

 

 شورای عالی بیمه‌ در اجرای‌ بند ۵ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تاسیس‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ و بیمه‌گری‌ در جلسه‌ مورخ‌۱/۹/۱۳۷۸ تصویب‌ كرد كه‌ بند هـ،   ماده‌ ۶ آیین‌نامه‌ شماره‌ ۲۸ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ شود:

«مدیر عامل‌ شركت‌ باید علاوه‌ بر شرایط مندرج‌ در بندهای‌ الف‌، ب‌، ج‌، د، هـ ، و، ح‌ و ط ماده‌ ۵ این‌ آیین‌نامه‌ دارای‌ حداقل‌ مدرك‌ لیسانس‌ بیمه‌ و شش‌ ماه‌ سابقه‌ كار مفید بیمه‌ ای‌ یا حداقل‌ لیسانس‌ درسایر رشته‌ ها و یك‌ سال‌ سابقه‌ كار مفید بیمه‌ ای‌ یا دیپلم‌ و حداقل‌ چهار سال‌ سابقه‌ كار مفید بیمه‌ ای‌ یاحداقل‌ لیسانس‌ و طی‌ دوره‌ های‌ آموزشی‌ مورد تایید بیمه‌ مركزی‌ ایران باشد.»

 


 

 

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۶/ ۲۸

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ تصویب نمود:

متن زیر به عنوان "فصل دوم: ضوابط تاسیس و فعالیت شركت نمایندگی بیمه" جایگزین ماده ۶ آیین‌نامه نمایندگی بیمه (شماره ۲۸) و اصلاحات بعدی آن شود و نام فصل دوم و فصل سوم به فصل سوم و چهارم تغییر كند:

ماده ۶ - برای تاسیس شركت نمایندگی بیمه علاوه بر سایر مقررات باید موارد زیر رعایت شود:

۱. به صورت سهامی‌خاص یا تعاونی تأسیس شود.

۲.  برای اخذ پروانه شركت نمایندگی بیمه باید مدارك و اطلاعات زیر توسط مؤسسین از طریق شركت بیمه به بیمه مركزی ایران ارسال شود.

۱-۲. اساسنامه شركت.

۲-۲. میزان سرمایه شركت.

۳-۲. صورت كامل اسامی‌سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یك از آنها.

۴-۲. گواهی عدم سوء پیشینه كیفری مدیران.

۵-۲. آخرین مدرك تحصیلی و گواهی سابقه كار مدیر عامل و یكی از اعضای هیئت مدیره موضوع بند ۸  این آیین‌نامه.

۳. یك شخص حقیقی یا حقوقی نباید به ترتیب بیش از پنجاه درصد و سی درصد سهام یك شركت نمایندگی بیمه را داشته باشند.

تبصره هر یك از مؤسسین و اقارب نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول آنها و نیز اشخاص حقوقی كه هر مؤسس بیش از پنجاه درصد سهم آن را دارد در مجموع یك شخص محسوب می‌شوند.

۴. سرمایه شركت نمایندگی بیمه باید حداقل یكصد میلیون ریال تعیین و پنجاه درصد آن نقداً پرداخت شده باشد.  

۵. ثبت شركت نمایندگی بیمه و همچنین هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه، میزان سرمایه، تركیب سهامداران و تغییر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موكول به موافقت شركت بیمه ذیربط و تایید بیمه مركزی ایران است.

۶. شركت نمایندگی بیمه موظف است ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبق نمونه ای كه ازطرف بیمه مركزی ایران تهیه می‌شود تنظیم و پس از تصویب، نسخه‌ای از آن را برای بررسی شركت بیمه ذیربط و اطلاع بیمه مركزی ایران ارسال نماید.

۷. در صورت فوت یا استعفاء یا عزل یا ممنوعیت های قانونی مدیر عامل، عضو هیئت مدیره واجد شرایط مذكور بند ۸ وظایف او را انجام می‌دهد و هیئت مدیره موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه فرد دیگری را با رعایت مقررات انتخاب نماید.

۸. مدیر عامل و حداقل یكی از اعضای هیئت مدیره علاوه بر شرایط مندرج در بندهای "الف " ب " ج " د " هـ " و " و" ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۲۸ باید واجد یكی از شرایط زیر باشند:

۱-۸. حداقل مدرك لیسانس بیمه و دو سال سابقه به عنوان نماینده یا كارگزار حقیقی بیمه و یا مدیر عاملی شركت نمایندگی و یا شركت كارگزاری بیمه.

۲-۸. حداقل مدرك لیسانس سایر رشته ها و سه سال سابقه به عنوان نماینده یا كارگزار حقیقی بیمه و یا مدیر عاملی شركت نمایندگی و یا شركت كارگزاری بیمه.

۳-۸. حداقل مدرك لیسانس بیمه و سه سال سابقه فعالیت مفید بیمه ای در شركت های بیمه و یا بیمه مركزی ایران به تشخیص بیمه مركزی ایران.

۴-۸. حداقل مدرك لیسانس سایر رشته ها و پنج سال سابقه فعالیت مفید بیمه‌ای در شركت‌‌های بیمه یا بیمه مركزی ایران به تشخیص بیمه مركزی ایران.

تبصره در صورتی كه مدرك تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم باشد به ترتیب چهار سال و دو سال به سوابق فوق اضافه می‌شود.

۹. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موضوع بند ۸ هر كدام باید حداقل ده درصد سهام شركت را داشته باشند.

۱۰. مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شركت نمایندگی بیمه نمی‌توانند در شركت های بیمه و یا سازمانهای دولتی شاغل باشند و یا در سایر شركت های نمایندگی و یاكارگزاری بیمه سمت و یا سهم داشته باشند و یا به عنوان نماینده یا كارگزار حقیقی فعالیت كنند.

۱۱. شركت نمایندگی بیمه باید یكی از حسابداران رسمی‌مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان بازرس قانونی انتخاب و صورتهای مالی شركت را به تایید وی برساند.

۱۲. شركت نمایندگی بیمه با موافقت قبلی و كتبی شركت بیمه ذیربط و بیمه مركزی ایران می‌تواند در استان محل تاسیس خود شعبه دایر نماید مشروط به آنكه مسئول شعبه شرایط مدیر عامل شركت نمایندگی را داشته باشد. 

۱۳. محل شركت نمایندگی بیمه باید دارای موقعیت و كاربری اداری یا تجاری، فضای مناسب و تجهیزات اداری لازم باشد.

۱۴. شركت ‌های نمایندگی بیمه كه قبلاً تأسیس شده‌اند موظفند ظرف یكسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه خود را با شرایط آن منطبق نمایند. در غیر این صورت شركت بیمه ذیربط مكلف است از پرداخت كارمزد خودداری و فعالیت آن را محدود كند.

۱۵. شركت‌های بیمه موظفند بر تمام فعالیت‌های شركت‌های نمایندگی بیمه به ویژه عملیات صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت آنها نظارت دقیق داشته باشند و بیمه مركزی ایران موظف به كنترل و نظارت بر این وظیفه شركت‌های بیمه می‌باشد.


 

 

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۷/۲۸

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۳ تصویب نمود:

الف- آیین‌نامه شماره ۶/۲۸ به شرح زیر اصلاح شود:

۱- تبصره‌های زیر به «بند ۳» اضافه و شماره تبصره فعلی اصلاح شود.

تبصره ۲- هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در بیش از یك شركت نمایندگی بیمه یا شركت كارگزاری بیمه سهامدار عمده باشد. از نظر این آیین‌نامه سهامدار عمده شخصی است كه بیش از ده درصد سهام یك شركت نمایندگی بیمه یا شركت كارگزاری بیمه را داشته باشد.

تبصره ۳-  نمایندگان و كارگزاران بیمه نمی‌توانند سهامدار شركت‌های نمایندگی و كارگزاری بیمه باشند.

۲- بند ۸ و بندهای ۳-۸ و ۴-۸ به شرح زیر اصلاح شود:

۸- مدیرعامل و حداقل یكی از اعضای هیئت مدیره علاوه بر شرایط مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ح» و «ط» ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۲۸ باید واجد یكی از شرایط زیر باشند:

۳-۸- حداقل مدرك لیسانس بیمه وسه سال سابقه فعالیت مفید بیمه‌ای در شركت‌های بیمه‌، بیمه مركزی ایران، شركت‌های نمایندگی بیمه یا شركت‌های كارگزاری بیمه به تشخیص بیمه‌ مركزی ایران.

۴-۸- حداقل مدرك لیسانس سایر رشته‌ها و پنج سال سابقه فعالیت مفید بیمه‌ای در شركت‌های بیمه، بیمه مركزی ایران، شركت‌های نمایندگی بیمه یا شركت‌های كارگزاری بیمه به تشخیص بیمه مركزی ایران.

۳- بند ۹ به شرح زیر اصلاح شود:

۹- مدیر عامل و عضو بیمه‌ای هیئت مدیره موضوع بند ۸ این آیین‌نامه مشمول مفاد ماده ۳۲ آیین‌نامه نمایندگی بیمه خواهند بود و هر كدام باید حداقل ده درصد سهام شركت نمایندگی بیمه را داشته باشند.

۴- عبارت «مدیر عامل و» از ابتدای «بند ۱۰» حذف شود.

۵- در بند ۱۱ به جای عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» عبارت«شركت بیمه ذیربط» قرار گیرد.

۶- در بند ۱۲ به جای عبارت «مدیر عامل شركت نمایندگی» عبارت «نماینده حقیقی» جایگزین و تبصره زیر ذیل آن اضافه گردد:

تبصره- مسئول شعبه مشمول مفاد ماده ۳۲ آیین‌نامه نمایندگی بیمه خواهد بود.

۷- بند ۱۴ به شرح زیر اصلاح شود:

۱۴- شركت‌های نمایندگی بیمه موظفند تا پایان سال ۱۳۸۳ خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند. از ابتدای سال ۱۳۸۴ شركت‌های بیمه مكلفند به شركت‌های نمایندگی بیمه كه خود را با ضوابط آیین‌نامه شماره ۶/۲۸ و این آیین‌نامه منطبق نكنند تا هنگام تمدید پروانه حداكثر معادل نمایندة حقیقی كارمزد پرداخت نمایند و در صورت تداوم عدم تطبیق، از تمدید پروانه آنها خودداری كنند.

ب- متن زیر به عنوان تبصره، ذیل ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۲۸ اضافه شود:

تبصره - اشخاصی كه به تشخیص بیمه مركزی ایران دارای تجربه مفید بیمه‌ای در مشاغل مدیریتی شركت‌های بیمه و بیمه مركزی ایران هستند از شركت در آزمون موضوع بند «ح» معافند.

 

 

 


 

 

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۸/۲۸

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ تصویب نمود آیین‌نامه شماره ۶/۲۸ و اصلاحیه آن به شرح زیر اصلاح شود:

الف- بند ۳ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شود:

۳- هر شخص حقوقی نباید بیش از سی درصد سهام یك شركت نمایندگی بیمه را داشته باشد و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند در بیش از یك شركت نمایندگی بیمه یا شركت كارگزاری بیمه سهامدار عمده باشد. از نظر این آیین‌نامه سهامدار عمده شخصی است كه بیش از ده درصد سهام یك شركت نمایندگی بیمه یا شركت كارگزاری بیمه را داشته باشد.

تبصره ۱- هر یك از سهامداران و اقارب نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول آنها و نیز اشخاص حقوقی كه هرسهامدار بیش از پنجاه درصد سهم آن را دارد در مجموع یك شخص محسوب میشوند.

تبصره ۲- نمایندگان و كارگزاران بیمه نمیتوانند سهامدار شركتهای نمایندگی وكارگزاری بیمه باشند.

ب‌- در بند ۸ عبارت " یكی از اعضای هیئت مدیره" به عبارت "دو عضو هیئت مدیره" تغییر یابد.

ج) بندهای ۹، ۱۲ و ۱۴ به شرح زیر اصلاح شوند:

۹- مدیرعامل و اعضای بیمه ای هیئت مدیره موضوع بند ۸ این آیین‌نامه مشمول مفاد ماده ۳۲ آیین‌نامه نمایندگی بیمه خواهند بود.

۱۲- شركت نمایندگی بیمه با موافقت قبلی شركت بیمه ذیربط و اجازه بیمه مركزی ایران میتواند دفتر فرعی دایر نماید مشروط بر آنكه مسئول دفتر فرعی شرایط نماینده حقیقی را داشته باشد. مسئولین دفاتر فرعی مشمول مفاد ماده ۳۲ آیین‌نامه نمایندگی بیمه می‌باشند.

تبصره- شركتهای نمایندگی بیمه موظفند وضعیت دفاتر فرعی خود به ویژه مسئولین آنها را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق داده یا به فعالیت این گونه دفاتر خاتمه دهند.

۱۴- شركتهای نمایندگی بیمه موظفند حداكثر تا پایان شهریور ۱۳۸۴ وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند. شركتهای بیمه ذیربط موظفند از ابتدای مهرماه ۱۳۸۴ كارمزد شركتهایی را كه با مقررات این آیین‌نامه تطبیق نیافتهاند حداكثر معادل كارمزد نماینده حقیقی پرداخت كند.

نام:
ایمیل:
* نظر: