کد خبر: ۴۶۱
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آیین نامه كارمزد نمایندگی

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری , آیین نامه كارمزد نمایندگی بیمه مشتمل بر دو فصل , ۱۴ ماده و ۳ تبصره را در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۷۱ به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – كارمزد بیمه های غیر زندگی

ماده ۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه های غیر زندگی برای معاملات بیمه ای كه توسط دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه انجام می گیرد به شرح زیر است:
انواع بیمه
الف- آتش سوزی كارمزدحق بیمه به درصد
۱ منازل مسكونی ۲۵
۲ خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یك آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه ۱۰
۳ خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه ۱۵

میزان كارمزد مربوط به كالاهای نامبرده در جداول ضمیمه شماره ۳, ۴ و ۵ آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه بسته بمورد , معادل اقلام مندرج در بندهای ۲ و ۳ فوق می باشد.

در مورد كارمزد خطرات تبعی بندهای ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲% افزوده می گردد.

میزان كارمزد مربوط به كالاهای نامبرده درجداول ضمیمه شماره ۳و۴و۵ آئین نامه شماره ۲۵ شورایعالی بیمه بسته بمورد معادل اقلام مندرج دربندهای ۲و۳ می باشد.

درمورد كارمزد خطرات تبعی بندهای ۲و۳ فوق حسب مورد۲.۵درصد اضافه میگردد.
ب– بیمه باربری :
۱ بیمه كالاهای وارداتی ۱۰
۲ بیمه كالاهای داخلی و صادراتی ۱۵
۳ بیمه های باربری به نفع بانك ۵
۴ مواردی كه بیمه نامه بوسیله بانك افتتاح كننده اعتبار تمدیدمی گردد از كارمزد حق بیمه تمدیدی قابل پرداخت به بانك و مابه التفاوت آن بر حسب مورد به نماینده یا دلال رسمی بیمه پرداخت می گردد. ۵۰
ج – بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری
۱ وسائط نقلیه سواری ۱۵
۲ باركش ۱۲
۳ اتوبوس – مینی بوس ۱۱
د- بیمه مسئولیت :
۱ بیمه مسئولیت مدنی اجباری (شخص ثالث ) و دیه ۱۰
۲ سایر انواع بیمه مسئولیت (بجز مسئولیت كشتی و هواپیما) ۲۵
هـ - بیمه حوادث شخصی و درمانی
۱ بیمه حوادث انفرادی ۲۸
۲ بیمه حوادث گروهی ۲۵
۳ بیمه درمان انفرادی ۱۵
۴ بیمه درمان گروهی ۱۰
و – سایر انواع بیمه
۱ پول در صندوق و گردش ۱۵
۲ صداقت و امانت ۱۷
۳ تمام خطر مقاطعه كاری , تمام خطر نصب و شكست ماشین آلات ۱۰
۴ عدم النفع (بصورت مستقل ) ۱۵
۵ بدنه و مسئولیت كشتی و هواپیما ۳
۶ دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان ۲۰
۷ اكتشاف و استخراج نفت و گاز ۵
۸ دزدی با شكست حرز (بصورت مستقل ) ۱۰
۹ شكست شیشه (بصورت مستقل ۱۰
و – سایر انواع بیمه
۱ پول در صندوق و گردش ۱۵
۲ صداقت و امانت ۱۷
۳ تمام خطر مقاطعه كاری , تمام خطر نصب و شكست ماشین آلات ۱۰
۴ عدم النفع (بصورت مستقل ) ۱۵
۵ بدنه و مسئولیت كشتی و هواپیما ۳
۶ دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان ۲۰
۷ اكتشاف و استخراج نفت و گاز ۵
۸ دزدی با شكست حرز (بصورت مستقل ) ۱۰
۹ شكست شیشه (بصورت مستقل ۱۰

ماده ۲- مبنای پرداخت كارمزد های موضوع این آیین نامه حق بیمه پرداخت شده می باشد . در صورتی كه به هر علت میزان بیمه بیمه نامه افزایش یا كاهش یابد به همان نسبت كارمزد نیز افزایش یا كاهش خواهد یافت.

ماده ۳- حداكثر كارمزد نمایندگان بیمه , كارمزد مندرج در ماده یك می باشد و حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه كه بصورت شخصیت حقیقی و حقوقی فعالیت می نمایند , بترتیب ۹۰ و ۹۵ درصد از كارمزد های مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده ۴- چنانچه موسسات بیمه میزان كارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی را در قرارداد فیمابین قید ننمایند كارمزد قابل پرداخت معادل حداكثر یاد شده در این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۵- موسسات بیمه می توانند به شرط صدور بیمه نامه توسط نماینده علاوه بر كارمزد مقرر در این آیین نامه هزینه صدور به میزان حداكثر ۵ درصد پرداخت نمایند.

ماده ۶- موسسات بیمه میتوانند نمایندگان دلالان رسمی بیمه را در سود حاصل از پرتفوی آنها بشرح زیر مشاركت دهند:

- بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری مندرج در بند "ج" از ماده یك این آیین نامه

- سایر انواع بیمه مسئولیت موضوع ردیف ۲ بند "د" از ماده یك این آیین نامه

- بیمه حوادث انفرادی و بیمه درمان انفرادی موضوع ردیفهای ۱ و ۳ بند "هـ" از ماده یك این آیین نامه

- بیمه پول در صندوق و گردش , صداقت و امانت و شكست شیشه موضوع ردیفهای ۱, ۲ و ۹ بند "و " از ماده یك این آیین نامه

سود قابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد كارمزد پرداختی به نماینده بابت عملیات بیمه هر سال وی بیشتر شود.

ماده ۷- موسسات بیمه مكلفند نسبت به مواردی كه در این آیین نامه كارمزدی برای آن پیش بینی نگردیده است قبل از پرداخت كارمزد , موافقت بیمه مركزی ایران را جلب نمایند.

ماده ۸- حداكثر مبالغ پرداختی تحت عناوین كارمزد و یا سایر هزینه های پیش بینی شده در این آیین نامه , نمی تواند از ۳۵ درصد بیمه تجاوز نماید.

تبصره ۱- پرداخت هرگونه كارمزدی بیش از میزان مذكور در این آیین نامه غیر مجاز و ممنوع می باشد.

تبصره ۲-موسسات بیمه مجاز به پرداخت كارمزد بجز به نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی باشند.

ماده ۹- تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه هایی كه مستقیما" و بدون دخالت دلالان رسمی بیمه یا نماینده بیمه انجام می شود و خواه در مورد بیمه هایی كه با دخالت آنان انجام می شود به هر صورت ممنوع است.

تبصره – تخفیف در نرخ حق بیمه در موردی كه تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول این ماده نخواهد بود.

فصل دوم – كارمزد بیمه های زندگی

ماده ۱۰- كارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه های زندگی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه , حداكثر ۲۵% حق بیمه وصولی .

ب - برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه , حداكثر ۱۰% حق بیمه وصولی .

ج - برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه سالانه حداكثر ۷۵% حق بیمه سال اول مشروط بر این كه از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نكند.

۴۰% این كارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول در سالهای دوم تا یك پنجم هر سال ۱۵% كارمزد پس از وصول حق بیمه های مربوطه قابل پرداخت است.

د- برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه یكجا , حداكثر ۲%حق بیمه .

ماده ۱۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل ۱۰۰% كارمزد های معین شده در ماده ۱۰ و حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه معادل ۹۰% آن است.

ماده ۱۲- موسسات بیمه می توانند جز درموارد بیمه های با حق بیمه یكجا حداكثر ۳ درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و مامورین وصول پرداخت نمایند.

ماده ۱۳- در صورتی كه كارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یك یا چند بیمه نامه كمتر از میزان كارمزدپیش بینی شده در ماده ۱۰ و ۱۱ باشد موسسه بیمه می تواند از محل ما به التفاوت آن بعنوان کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه هایی كه تحصیل كرده اند پرداخت نماید.

در هر حال جمع كارمزد و كارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی تواند از میزان مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ تجاوز كند.

ماده ۱۴- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به شركتهای بیمه آیین نامه شماره ۲۰ كارمزد نمایندگی مصوب جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ شورای عالی بیمه ملغی می باشد .
 
 
 
 
 
 

آیین نامه شماره ۱/۲۹

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری , در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود كه تبصره ای به شرح زیر به ماده ۱ آیین نامه شماره ۲۹ افزوده گردد.
تبصره : میزان كارمزد كلیه مرهونات به نفع بانك حداكثر ۵% حق بیمه میباشد.

 

آیین نامه شماره ۲/۲۹

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳ تصویب نمود كه تبصره ای به شرح زیر در خصوص تعیین میزان كارمزد نمایندگان حقوقی به ماده ۱ آیین نامه شماره ۲۹ افزوده گردد.

تبصره ۲ – حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه های غیر زندگی برای معاملات بیمه ای كه توسط شركتهای نمایندگی بیمه انجام می گیرد , به شرح زیر میباشد:
انواع بیمه شركتهای بیمه
الف- بیمه آتش سوزی درجه ۱ درجه ۲ درجه ۳
۱ منازل مسكونی ۵ ۳۲ ۲۹
۲ خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یك آئین نامه شماره ۲۵ شورایعالی بیمه ۱۴ ۱۳ ۱۲
۳ خطرات غیرصنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دوآئین نامه شماره ۲۵ شورایعلی بیمه ۲۲ ۱۹ ۱۷
ب – بیمه باربری : درجه ۱ درجه ۲ درجه ۳
۱ بیمه كالاهای وارداتی ۱۴ ۱۳ ۱۲
۲ بیمه كالاهای داخلی و صادراتی ۲۲ ۱۹ ۱۷
۳ بیمه باربری به نفع بانك ۷ ۶.۵ ۶
ج – بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری درجه ۱ درجه ۲ درجه ۳
۱ وسائط نقلیه سواری ۲۲ ۱۹ ۱۷
۲ باركش ۱۷ ۱۶ ۱۴
۳ اتوبوس – مینی بوس ۱۶ ۱۴ ۱۳
د- بیمه مسئولیت درجه ۱ درجه ۲ درجه ۳
۱ بیمه مسئولیت مدنی اجباری (شخص ثالث ) و دیه ۱۴ ۱۳ ۱۲
۲ سایر انواع بیمه مسئولیت (بجز مسئولیت كشتی و هواپیما) ۳۵ ۳۲ ۲۹
هـ - بیمه حوادث شخصی و درمانی : درجه ۱ درجه ۲ درجه ۳
۱ بیمه حوادث انفرادی ۴۰ ۳۶ ۳۲
۲ بیمه حوادث گروهی ۳۵ ۳۲ ۲۹
۳ بیمه درمان انفرادی ۲۲ ۱۹ ۱۷
۴ بیمه درمان گروهی ۱۴ ۱۳ ۱۲
و – سایر انواع بیمه : درجه ۱ درجه ۲ درجه ۳
۱ پول در صندوق و گردش ۲۲ ۱۹ ۱۷
۲ صداقت و امانت ۲۵ ۲۲ ۲۰
۳ تمام خطر مقاطعه كاری , تمام خطر نصب و شكست ماشین آلات ۱۴ ۱۳ ۱۲
۴ عدم النفع (بصورت مستقل ) ۲۲ ۱۹ ۱۷
۵ بدنه و مسئولیت كشتی و هواپیما ۴.۵ ۴ ۳.۵
۶ دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان ۲۹ ۲۶ ۲۳
۷ اكتشاف و استخراج نفت و گاز ۷ ۶.۵ ۶
۸ دزدی با شكست حرز (بصورت مستقل ) ۱۴ ۱۳ ۱۲
۹ شكست شیشه (بصورت مستقل ) ۱۴ ۱۳ ۱۲
۱۰ مرهونات به نفع بانك ۷ ۶.۵ ۶

 

 

 

آیین نامه شماره ۳/۲۹

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری , در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۴ تصویب نمود:
حداكثر كارمزد نمایندگان و شركتهای نمایندگی در رشته اتومبیل (بدنه و شخص ثالث ) به میزان ۵ واحد از ارقام فعلی موضوع بند "ج " و شماره ۱ از بند "د" ماده یك آیین نامه شماره ۲۹ شورای عالی بیمه كاهش می یابد.
این مصوبه از تاریخ ابلاغ ( ۱/۹/۱۳۷۴) جاری خواهد بود

 

 

آیین نامه شماره ۴/۲۹


شورایعالی بیمه دراجرای بند۴ازماده ۱۷قانون تاسیس بیمه مركزی  وبیمه گری درجلسه مورخ ۲۸/۶/۷۹تصویب نمود برای بیمه نامه هایی كه ازاول آبانماه ۱۳۷۹صادرمی شود هزینه صدور وكارمزدنمایندگی بارعایت مواردزیر محاسبه وپرداخت شود:
 كارمزد فروش هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:
 الف- تاپانصد میلیون ریال حق بیمه ,حداكثرصددرصد كارمزدمصوب
 ۱- بیش ازپانصدمیلیون ریال تا یك میلیارد ریال حق بیمه ,حداكثرپنجاه درصدكارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
 ۲-بیش ازیك میلیاردریال جق بیمه ,حداكثربیست وپنج درصدكارمزدمصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
 ۳-هزینه صدور هربیمه نامه باتوجه  به مقدار حق بیمه  وطبقه بندی زیر:
 ب -تایكصدمیلیون ریال حق بیمه حداكثرصددرصدهزینه صدور مصوب.
 ۱-بیش از یكصدمیلیون ریال  تا پانصدمیلیون ریال حق بیمه حداكثربیست وپنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
 ۲-بیش ازپانصدمیلیون ریال حق بیمه ,حداكثرده درصد هزینه صدور مصوب  نسبت به حق بیمه مازاد.
 ۳-چنانچه مدت پوشش بیمه ای دربیمه نامه  هایی كه عرفا به صورت سالانه صادر میشودكمترازیكسال باشد كارمزدویاهزینه صدوربایدبراساس  حق بیمه سالیانه وبارعایت بندهای الف وب فوق به ترتیب زیرمحاسبه وپرداخت شود:
كارمزدیا هزینه صدور
(كارمزد سالیانه/ حق بیمه سالیانه) * حق بیمه كوتاه مدت

د مدت اجرای این مقررات تاپایان مهرماه است وشركتهای بیمه باید تا آخر شهریور ۱۳۸۰ نتیجه اجرای این مقررات راهمراه نظر وپیشنهاد خودبه بیمه مركزی گزارش نمایند

 

 

 

آیین نامه شماره ۵/۲۹

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود.
بند (د) آئین نامه شماره ۴/۲۹ لغو می شود و شركتهای بیمه موظفند مفاد آئین نامه مذكور را همچنان رعایت نمایند

 

 

آیین نامه شماره ۶/۲۹

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود
از ابتدای سال ۱۳۸۲ مصوبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۸ و قسمت ًاولاً در مصوبه مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ شورای عالی بیمه موضوع كارمزد موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی لغو و متن زیر جایگزین آنها می گردد
۱ - پرداخت كارمزد برای بیمه های مربوط به وزارتخانه و موسسات وشركتهای دولتی كه نام آنها در قانون بودجه ذكر می شود و پیمانكاران هریك از آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است
۲- قراردادهای بیمه كه دستگاههای مذكور برای كاركنان خود منعقد می نمایند اعم از اینكه كاركنان در تامین حق بیمه مشاركت داشته یا نداشته باشند مشمول ممنوعیت پرداخت كارمزد خواهد بود

 

 

آیین نامه شماره ۷/۲۹

 

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‎ گری در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ تصویب نمود از ابتدای شهریور ۱۳۸۴ آیین نامه ‎های شماره ۱/۲۹، ۲/۲۹ و ۳/۲۹ مصوب شورای عالی بیمه لغو و مواد ۱ و ۳ آیین نامه شماره ۲۹ به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمه غیرزندگی برای معاملات بیمه ‎ای كه توسط نمایندگان بیمه انجام می‎گیرد بر اساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده بشرح زیر است:
   درصد كارمزد

شركت نمایندگی بیمه
   درصد كارمزد

نمایندة حقیقی بیمه
 
         الف- بیمة آتش سوزی
  ۲۹    ۲۵  ۱- منازل مسكونی
  ۱۲    ۱۰  ۲-خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یك آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه
   ۱۷    ۱۵  ۳-خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه
 تبصره بند الف – میزان كارمزد مربوط به كالاهای نامبرده در جداول ضمیمة شماره ۳، ۴ و ۵ آیین نامه شماره ۲۵ مصوب شورای عالی بیمه بسته به مورد ، معادل اقلام مندرج در بندهای ۲ و ۳ فوق می‎باشد و درمورد كارمزد خطرات تبعی بندهای ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲ درصد افزوده می‎گردد.
       ب- بیمه باربری:
 ۱۲    ۱۰  ۱- كالاهای وارداتی
 ۱۷   ۱۵  ۱- كالاهای داخلی و صادراتی
 ۶    ۵  ۳- باربری به نفع بانك
 تبصره بند ب _ در مواردی كه بیمه نامه باربری بوسیله بانك افتتاح كننده اعتبار تمدید می‎گردد، شركت بیمه می‎تواند ۵۰ درصد ازكارمزد حق بیمه بیمه نامه تمدیدی را به بانك و مابه ‎التفاوت آن را حسب مورد به نماینده یا دلال رسمی بیمه پرداخت كند.
       ج – بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری:
۱۲    ۱۰  ۱- وسائط نقلیه سواری
 ۹    ۷  ۲- باركش
 ۸    ۶  ۳- اتوبوس – مینی بوس
        د – بیمه مسئولیت:
 ۷    ۵  ۱- مسئولیت مدنی اجباری (شخص ثالث) و دیه
۲۹    ۲۵  ۲- سایر انواع مسئولیت ( بجز مسئولیت كشتی و هواپیما )
 
       هـ - بیمه حوادث شخصی و درمانی:
 ۳۲    ۲۸  ۱- حوادث انفرادی
 ۲۹    ۲۵  ۲- حوادث گروهی
 ۱۷    ۱۵  ۳- درمان انفرادی
 ۱۲    ۱۰  ۴- درمان گروهی
       و- سایر انواع بیمه:
۱۷    ۱۵  ۱- پول در صندوق و گردش
 ۲۰    ۱۷  ۲- صداقت و امانت
 ۱۲    ۱۰  ۳- تمام خطر مقاطعه كاری، تمام خطر نصب و شكست ماشین ‎آلات
 ۱۷    ۱۵  ۴-- عدم‎ النفع (بصورت مستقل)
 ۵/۳    ۳  ۵- بدنه و مسئولیت كشتی و هواپیما
 ۲۳    ۲۰  ۶- دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان
 ۶    ۵   ۷- اكتشاف و استخراج نفت و گاز
 ۱۲    ۱۰  ۸- دزدی با شكست حرز (بصورت مستقل)
 ۱۲    ۱۰  ۹- شكست شیشه (بصورت مستقل)
 ۶    ۵  ۱۰- مرهونات به نفع بانك

ماده ۳- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه كه به صورت شخص حقوقی یا حقیقی فعالیت می‎كنند به ترتیب معادل كارمزد نماینده حقیقی و ۹۵ درصد كارمزد نماینده حقیقی مندرج در این آیین نامه است.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار