کد خبر: ۴۶۶
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
شرایط عمومی بیمه نامه اعتبارصادرات كالا و حداقل نرخ حق بیمه آن

الف – شرایط عمومی
فصل اول – كلیات
ماده ۱ – اساس قرارداد
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و براساس پیشنهاد كتبی
بیمه گذار تنظیم گردیده و هر گونه تغییری در آن به موجب الحاقیه های صادره خواهد بود.
آن قسمت از پیشنهاد كتبی بیمه گذار كه مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و كتباً به بیمه گذار هم زمان با صدور بیمه نامه اعلام شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد.
ماده ۲- تعاریف
۱-۲- بیمه گر :بیمه گر شركت بیمه ایست كه مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده میگیرد.
۲-۲- بیمه گذار :بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این بیمه نامه است كه بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد.
۳-۲- ذینفع : هر شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این بیمه نامه است كه در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.
۴-۲- موضوع بیمه : تامین مطالبات بیمه گذار / ذینفع در رابطه با فروش كالای مذكور در بیمه نامه میباشد.
۵-۲- فرانشیز : مبلغ و یا درصد معینی از خسارت میباشد كه تحمل آن بعهده بیمه گذار خواهد بود.
فصل دوم – شرایط
ماده ۳- اصل حسن نیت
بیمه گذار مكلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر كلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو این كه مطالب كتمان شده و یا اظهارات خلاف واقع هیچ تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در اینصورت نه فقط حق بیمه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلكه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
ماده ۴- تعهدات بیمه گر
بیمه گر متعهد است آن قسمت از خساراتی را كه به علت عدم وصول مطالبات بیمه گذار از خریدار متوجه وی شده است جبران نماید مشروط بر این كه ناشی از خطرات زیر بوده باشد.
۱-۴- ورشكستگی یا اعسار خریدار.
۲-۴- استنكاف خریدار از قبول كالای صادر شده مشروط بر اینكه كالای مذكور طبق پروفرما و یا استاندارد های مورد توافق صادر شده باشد .
۳-۴- خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید .
۴-۴- عدم پرداخت بهای كالا در سررسید مربوط.
۵-۴- تیره شدن یا قطع رابطه سیاسی با كشور خریدار بنحوی كه صادر كننده موفق به دریافت مطالبات خود در سر رسید نشود.
۶-۴- اعمال سیاستهای اقتصادی و محدودیتهای وارداتی و یا ارزی در كشور خریدار كه موجب عدم دریافت مطالبات بیمه گذار گردد.
۷-۴- سلب مالكیت از خریدار كالا بر اثر ملی شدن و یا مصادره اموال بنحو یكه بیمه گذار موفق به دریافت مطالبات خود نشود.
۸-۴- خسارات ناشی از وقوع جنگ یا حالت جنگ و یا هرگونه عملیاتی كه به جنگ شباهت دارد در كشور خریدار اعم از این كه جنگ اعلام شده یا نشده باشد.
۹-۴- خسارات ناشی از اعتصاب ، شورش و بلوا در كشور خریدار.
ماده ۵- حداكثر میزان تعهد بیمه گر
حداكثر تعهد بیمه گر از مبلغ مذكور در بیمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۶- زمان تحقق خسارت
۱-۶- در مورد ورشكستگی و یا اعسار خریدار پس از احراز آن .
۲-۶- در مورد خودداری خریدار از پرداخت قیمت كالای حمل شده شش ماه پس از تاریخ سررسیدپرداخت .
۳-۶- در مورد استنكاف غیر موجه خریدار از قبول كالای صادر شده یك ماه پس از تاریخی كه با موافقت بیمه گر كالا مجدداً فروش رفته یا ترتیبی برای برگشت یا انتقال آن به محل دیگر داده شده باشد.
۴-۶- در موردی كه خسارت وارده ناشی از ممانعت یا تاخیر در انتقال قیمت كالا از كشور خریدار بوده و موجبات آن از حیطه اختیار خریدار و بیمه گذار خارج باشد ، سه ماه پس از تودیع قیمت كالای مزبور بصورت سپرده غیر قابل برگشت در یكی از بانكهای مورد قبول بیمه گر.
۱-۴- ۶- چنانچه تودیع سپرده فوق الذكر به تشخیص بیمه گر بموجب قوانین و مقررات جاری در كشور خریدار امكان پذیر نباشد، چهار ماه پس از سررسید پرداخت .
۵-۶- در سایر موارد پس از انقضا چهار ماه از تاریخ تحقق خطری كه موجب بروز خسارت شده است.
۱-۵-۶- علیرغم مهلت های مقرر در این ماده در موارد زیر زمان تحقق خسارت به ترتیبی كه برای هر مورد مقرر شده است می باشد.
۱-۱-۵-۶- در صورتیكه خریدار خود را در عدم پرداخت قیمت كالا محق بداند و این امر مورد قبول بیمه گذار نباشد و یا در هر مورد دیگری كه حل اختلاف بین خریدار و بیمه گذار به دادگاه صلاحیتدار و یا سایر مراجع پیش بینی شده در قرار داد احاله شده باشد پس از صدور حكم قطعی به نفع بیمه گذار از مراجع مزبور .
۲-۱-۵-۶- در هر مورد كه بموجب شرایط قرارداد فروش یا قانون كشور خریدار ترتیبات خاصی برای مطالبه خسارت و یا استیفای حقوق بیمه گذار پیش بینی شده باشد براساس ترتیبات مذكور.
ماده ۷- محاسبه خسارت
۱-۷- خسارت براساس مبلغ و شرایط قرارداد و نرخ تسعیر مقرر در شرایط خصوصی و تا میزان تعهد شركت محاسبه و پس از كسر فرانشیز پرداخت خواهد گردید.
۱-۱-۷- هرگاه در قرارداد فروش شرط شده باشد كه عدم پرداخت بخشی از قیمت كالا در سررسید مقرر موجب حال شدن بقیه طلب فروشنده میشود چنین شرطی در زمان پرداخت خسارت نسبت به بیمه گر بی اثر است مگر اینكه شرط خلاف آن در بیمه نامه ذكر گردیده باشد.
۲-۷- مبالغ زیر نیز در محاسبه خسارات منظور و پرداخت میگردد.
۱-۲-۷- هزینه حمل مجدد كالا در صورتیكه كالای صادره بعلت استنكاف غیر موجه خریدار از قبول آن با موافقت بیمه گر به محل دیگری منتقل یا مرجوع گردد.
۲-۲-۷- مبلغی كه خریدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته در صورت صدور رای مراجع ذیصلاح مبنی بر محق نبودن خریدار.
۳-۲-۷- مخارجی كه بیمه گذار برای جلوگیری از تحقق یا توسعه خسارت و یا وصول مطالبات خود می نماید بر فرض كه منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود. هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف طبق مقررات ماده ۲۰ این بیمه نامه خواهد بود.
ماده ۸- زمان پرداخت خسارت
بیمه گر موظف است حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از زمان تحقق خسارت و تعیین میزان آن نسبت به تصفیه آن در وجه بیمه گذار یا ذینفع اقدام نماید.
ماده ۹- وظایف بیمه گذار
۱-۹- مشخصات كامل قرارداد مربوط به این بیمه نامه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
۲-۹- كلیه اطلاعات خود را كه ممكن است در ارزیابی خطر موثر باشد از جمله هرگونه اطلاعی كه از سوابق بازرگانی خریدار دارد بمنظور بررسی و ارزیابی دقیق خطر به آگاهی بیمه گر برساند و فرم پیشنهاد بیمه را با دقت تكمیل نماید.
۳-۹- هرگونه اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به قرارداد فروش را كه مورد درخواست بیمه گر باشد به وی تسلیم دارد.
۴-۹- بیمه گذار موظف است كلیه تدابیر و اقدامات لازم و مناسب را برای محافظت كالای موضوع قرارداد و به منظور حفظ حقوق بیمه گر علیه بدهكاران و یا هر شخص دیگری ، معمول داشته و در صورت درخواست بیمه گر در مهلت های قانونی اقدامات لازم حقوقی مانند واخواست و غیره را انجام دهد.
۵-۹- بدون اخذ موافقت كتبی بیمه گر تغییراتی در قرارداد نداده و یا سررسید پرداخت و یا مهلتی را تمدید ننماید. موافقت و یا مصالحه و یا هر اقدام دیگری در رابطه با طلب مورد تضمین و یا وثایق و تامین های وابسته به آن بعمل نیاورد و یا بطور جزیی یاكلی از طلب یا وثایق و تامین های وابسته به آن صرفنظر نكند و یا آنرا بدیگری واگذار ننماید.
۶-۹- چنانچه مشكلاتی در اجرای قرارداد فروش كالا به خریدار از قبیل تنظیم اسناد و تسلیم مدارك مربوط به حمل و یا تحویل كالا بروز كند حداكثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع مراتب را به آگاهی بیمه گر برساند.
۷-۹- حداكثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع از هر واقعه ای كه ممكن است باعث تشدید خطر مورد تعهد شود و بطور كلی هر واقعه ای كه طلب مورد تعهد را تهدید كند باید بیمه گر را كتبا آگاه سازد.
۸-۹- در صورتیكه پس از انقضا یكماه از سررسید پرداخت نتواند قسطی را وصول كند نظر خود را در باره علت توانایی بدهكار در پرداخت اقساط به بیمه گر اعلام داشته و چنانچه متعاقب چنین وضعیتی وجهی وصول كند بلافاصله بیمه گر را آگاه سازد.
۹-۹- دستوراتی را كه بیمه گر بمنظور جلوگیری یا كاهش خسارت میدهد به اجرا در آورده و در صورتی كه بیمه گر لازم بداند قرارداد را ادامه ندهد.
۱۰-۹- چنانچه در طول مدت حمل كالا بیمه گذار از بروز عوامل زیر در كشور خریدار مطلع شود بایستی بلافاصله از تحویل كالای در حال حمل جلوگیری كرده و حمل دیگری به آن كشور انجام ندهد مگر با موافقت كتبی بیمه گر.
۱-۱۰-۹- كشور خریدار ورود كالای موضوع قرارداد را ممنوع كرده باشد.
۲-۱۰-۹- كشور خریدار دستور توقیف كالا را داده باشد.
۳-۱۰-۹- هر رویداد دیگری در كشور خریدار كه ممكن است منجر به تحقق خسارت گردد.
۱۱-۹- حق بیمه مقرر را به ترتیب پیش بینی شده در شرایط خصوصی پرداخت نماید.
۱۲-۹- حداكثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع از وقوع خسارت مراتب را با مدارك و اسناد مثبته ای كه نشان دهنده میزان خسارت مورد ادعاست در اختیار بیمه گر قراردهد.
۱۳-۹- كلیه اقدامات مقتضی و ضروری یا هرگونه اقدامی كه مورد درخواست بیمه گر باشد (از جمله اقدامات قانونی ) را بمنظور وصول مطالبات از خریدار یا ضامن خریدار یا هر شخص دیگری كه بتوان مطالبات را از وی وصول كرد به عمل آورد.
۱۴-۹- در صورتیكه متعاقب دریافت خسارت از بیمه گر وجهی از خریدار یا ضامن وی یا از محل دیگری بابت قراردادی كه خسارت مربوط به آن است دریافت نموده باشد باید كل مبلغ دریافتی را به بیمه گر پرداخت كند.
۱۵-۹- بیمه گذار پس از تصفیه خسارت كلیه حقوق خود را اعم از عین و منافع (اصل و بهره ) قانونی نسبت به قراردادی كه خسارت مربوط به آن است تا میزان خسارت دریافتی به بیمه گر منتقل كرده و بیمه گر می تواند بهر نحو یكه لازم بداند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.
بنابر این بیمه گذار مكلف است:
۱-۱۵-۹- كلیه حقوق خود نسبت به قراردادی كه خسارت مربوط به آن را دریافت میدارد همزمان و بصورت كتبی به بیمه گر واگذار نماید.
۲-۱۵-۹- كلیه اسناد مربوط به كالایی كه بابت آن خسارت پرداخت شده است را به بیمه گر واگذار و منتقل نماید.
۳-۱۵-۹- كلیه وثایق یا تضمین های مربوط به قرارداد را تحویل بیمه گر دهد و یا به بیمه گر واگذار كند.
ماده ۱۰- فسخ و بطلان بیمه نامه
چنانچه بیمه گذار یا نماینده او در مو قع عقد قرارداد با قصد تقلب ارزش كالا را اضافه بر قیمت عادله اعلام كرده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
۱-۱۰- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری كند یا عمداً اظهارات كاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات كاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بكاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذكور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی كه بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلكه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
۲-۱۰- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود، در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود.
بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا كند و یا قرارداد بیمه را فسخ كند . در صورت فسخ ، بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.
در صورتی كه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی كه بایستی در صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت .
ماده ۱۱- تغییر مالكیت
در صورتیكه فروشنده یا خریدار در قرارداد تغییر یابد مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد و در هر حال انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت كتبی بیمه گر خواهد بود.
ماده ۱۲- تشدید خطر
هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را كه به مناسبت آن عقد بیمه منعقد شده است تشدید كند یا یكی از كیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذكور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مطلع كند – اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد كند و در صورتی كه بیمه گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاكم عمومی از او مطالبه كند . در صورتی كه بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول كرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذكور استناد كند . وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دلیل بر رضایت
بیمه گر به بقا قرارداد می باشد.
ماده ۱۳- اصل بیمه مضاعف
اگرتمام یا قسمتی از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شده باشد بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذكر نام بیمه گر و مبلغ بیمه شده باطلاع بیمه گر برساند . در این صورت مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی كه خود بیمه كرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد مگر آن كه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد .
ماده ۱۴- آخرین نشانی
كلیه مكاتبات بایستی با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده از سوی بیمه گر و بیمه گذار ارسال گردد.
فصل سوم – استثنائات و سایر مقررات
ماده ۱۵- استثنائات
موارد زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد:
۱-۱۵- عدم اجرای قرارداد فروش و یا یكی از شرایط آن به وسیله بیمه گذار یا نمایندگان و یا شركای وی مگر اینكه عدم اجرای آن بنا به تصمیم دولت و یا دستور بیمه گر باشد كه در اینصورت نیز ، تعهد بیمه گر فقط بمیزان ارزش كالای صادره یا خدمات انجام شده می باشد.
۲-۱۵- عدم انجام وظایفی كه طبق مقررات صادرات و واردات ایران بعهده بیمه گذار محول بوده است.
۳-۱۵- عمد بیمه گذار یا نمایندگان و یا كارگزاران وی كه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم موجب بروز خسارت شده باشند.
۴-۱۵- خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز ورود كالا و انتقال قیمت آن و رعایت سایر مقررات و تشریفات لازم .
۵-۱۵- قراردادی كه طبق آن كالا باید به كشوری غیر از كشور خریدار صادر شود و یا قیمت كالا از كشوری غیر از كشور خریدار دریافت شود مگر اینكه موافقت قبلی بیمه گر جلب شده باشد.
۶-۱۵- قراردادی كه بموجب آن اجازه ورود كالا به كشور خریدار و یا دریافت قیمت آن مشروط به ورود كالای دیگر از سایر كشورها شده باشد.
۷-۱۵- قراردادهایی كه مدت پرداخت قیمت كالای موضوع آن بیش از ۱۸۰ روز از تاریخ حمل كالا باشد مگر اینكه موافقت قبلی بیمه گر اخذ شده باشد.
۸-۱۵- خسارت وارد به كالای فروخته شده در صورتیكه حین حمل خسارت ببیند یا از بین برود،
بیمه گرتعهدی درجبران خسارت وارده به كالا و یا عدم پرداخت بهای آن توسط خریدار نخواهد داشت.
۹-۱۵- قرارداد منعقده با خریداری كه با بیمه گذار منافع مشترك داشته باشد مگر با موافقت كتبی
بیمه گر.
۱۰-۱۵-نوسانات نرخ ارز مگر آنكه خلاف آن شرط شده باشد .
۱۱-۱۵- خسارات ناشی از عدم تطبیق كالای ارسالی با سفارش خریدار.
۱۲-۱۵- خسارات ناشی از عیب ذاتی كالا
ماده ۱۶- اسقاط تعهد بیمه گر
هرگونه اظهار و عمل خلاف از سوی بیمه گذار یا نمایندگان وی كه به قصد گمراهی بیمه گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر یك از تعهدات مقرر در این بیمه نامه از طرف بیمه گذار موجب اسقاط تعهدات بیمه گر خواهد شد بدون این كه این امر تاثیری در تعهدات بیمه گذار از جمله پرداخت حق بیمه مقرر داشته باشد.
ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوی
طرح هرگونه ادعای خسارتی بعد از گذشت دو سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۸ – واگذاری حقوق
بیمه گذار حق انتقال حقوق و منافع ناشی از بیمه نامه ای كه بنام اوصادر شده است را ندارد مگر با موافقت قبلی بیمه گر.
ماده ۱۹- اصل قائم مقامی
كلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث بلحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذكور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه گر منتقل میگردد.
ماده ۲۰- حل اختلاف
در صورتیكه بین بیمه گر و بیمه گذار درباره این بیمه نامه اختلافی بروز كند كه از طریق مسالمت آمیز و یا ارجاع امر به كارشناس واحد مرضی الطرفین فیصله نیابد حل اختلاف به هیاتی از كارشناسان كه به ترتیب زیر تعیین میشوند ارجاع می شود.
۱-۲۰- هر یك از طرفین یك نفر كارشناس تعیین و كتباً به طرف دیگر معرفی می كند كارشناسان مزبور كارشناس دیگری را بعنوان سركارشناس تعیین خواهند كرد.
۲-۲۰-رای هیات كارشناسی با اكثریت آرا معتبر و لازم الاجرا است و قبل از صدور رای كارشناسی هیچ دعوایی در خصوص بیمه نامه در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.
۳-۲۰-در صورتیكه هر یك از طرفین در مدت سی روز داور خود را تعیین ننماید و یا داوران در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرفین حق مراجعه به مقامات ذیصلاح را خواهند داشت.
۴-۲۰-هر یك از طرفین پرداخت حق الزحمه كارشناس اختصاصی خود و نیمی از حق الزحمه سركارشناس را بعهده دارد.
ب – تعرفه

ماده ۱- حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات كالا به شرح جدول زیر تعیین میگردد:
(۳) (۲) (۱) گروه۱
واگذاری اسناد در مقابل واگذاری اسناد در مقابل گشایش اعتبار اسنادی
تضمینD/A پرداخت D/P L/C
۱% %۵/۰ %۲/۰ ۱
۲% %‍۱ %۵/۰ ۲
۴% ۳
۷% %۵/۳ ۴

الف – نرخهای ستون یك در مواردی است كه یكی از بانكهای معتبر كشور خریدار پرداخت را پس از حمل كالا و دریافت اسناد لازم تضمین نموده باشد.
تبصره ۱- در صورتیكه بانك مركزی كشور خریدار پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی (L/C) را تضمین نماید ۲۵ درصد كاهش نرخ منظور خواهدشد .
تبصره ۲- در صورتیكه اعتبار اسنادی (L/C) مدت دار باشد برای هر ماه ۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد.
ب – نرخهای ستون دو در مواردی است كه یكی از بانكهای معتبر كشور خریدار در مقابل دریافت قیمت كالا ، اسناد را به خریدار واگذار نموده و وجه دریافتی را برای فروشنده حواله نماید.
ج – نرخهای ستون سه در مواردی است كه یكی از بانكهای معتبر كشور خریدار به نیابت فروشنده در مقابل دریافت برات و یا تضمین مذكور در قرارداد فروش اسناد را به خریدار تحویل نماید.
تبصره : در صورتیكه پرداخت مدت دار توافق شده باشد بازا هر ماه ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد گردید.
د- نرخ های ذكر شده در جدول فوق الذكر با در نظر گرفتن حداقل ده درصد فرانشیز برای خطرات غیر سیاسی و ۱۵ درصد برای خطرات سیاسی می باشد.
ماده ۲- نرخهای مذكور در این تعرفه مشروط بر آن است كه كالا تا زمان واگذاری اسناد توسط بانك به خریدا ر در ید و اختیار فروشنده باشد.
ماده ۳- در صورتیكه قرارداد فروش خارج از انواع ذكر شده در جدول فوق منعقد گردد بیمه گر میتواند پس از اخذ موافقت بیمه مركزی ایران در خصوص نرخ و شرایط آن به صدور بیمه نامه اقدام نماید.
ماده ۴ – طبقه بندی كشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات كالا بشرح گروههای چهارگانه زیر تعیین میگردد:
گروه یك – استرالیا ، اتریش ، بلژیك ، كانادا، دانمارك ، فنلاند، فرانسه ، آلمان ، جمهوری ایرلند، ژاپن، لیختن اشتاین ، لوگزامبورگ ، هلند ، نیوزیلند ، نروژ ، سنگاپور، سوئد ،سوئیس ، انگلستان و واتیكان .
گروه دو – ایتالیا، باهاماس ، برمودا، بوتان ، بوتسوانا ، برونئی ، بوركینو فاسو، جمهوری كامرون ، چاد ، جمهوری كنگو، جمهوری چك ، جمهوری اسلواكی ، گوام ، هنگ كنگ ، اندونزی ، كویـت ، لسوتو، ماداگاسكار، مالزی ، مالت ، موریس ، مغولستان ، میانمار ، جمهوری نیجر، پاناما، منطقه كانال پاناما، لهستان ، پرتغال ، پورتوریكو ، قطر ، سیشل ، اسپانیا، تایوان ، تایلند ، جمهوری توگو ، ترینیداد و توباگو ، امارات متحده عربی ، جمهوری روسیه ، ایسلند ، كره جنوبی ، بحرین ، چین ، و عربستان سعودی .
گروه سه – الجزایر ، بنگلادش ، باربادوس ، بنین ، بولیوی ، برزیل ، بلغارستان ، جمهوری افریقای مركزی ، جمهوری دومنیكن ، اكوادور، جیبونی ، قبرس ، گابون ، گامبیا، گواتمالا، جامائیكا، كره شمالی، لیبی ، جزایر مالدیو، مالی ، نپال ، عمان ، سورینام ، تونس ، تركیه ، زیمبابوه ، هندوستان و مجارستان .
گروه چهارم – سایر كشورها.
L/C=Letter of Credit
D/P=Document Against Paymen
D/A=Document Against Acceptance
ج – مؤسسات بیمه می توانند در خموارد خاص با موافقت بیمه مركزی ایران ، به موجب شرایط خصوصی حدود تعهدات خود را تغییر داده و یا نرخ دیگری را مورد عمل قراردهند.
د – مؤسسات بیمه می توانند پس از اخذ موافقت بیمه مركزی ایران درخصوص شرایط و نرخ نسبت به صدور بیمه نامه صادرات خدمات اقدام نمایند.
مصوبه شورایعالی بیمه
آیین نامه شماره ۱/۳۴
مكمل آیین‌نامه شرایط عمومی و حداقل نرخ حق بیمه بیمه اعتبار صادرات كالا
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۶ تصویب نمود كه بخش ب آیین نامه شماره ۳۴ به شرح زیر اصلاح شود:
ب – تعرفه
ماده ۱- در مواردی كه خریدار یا ضامن، بانك مركزی یا وزارت دارایی كشور خریدار باشد حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات كالا با رعایت دوره اعتبار مجاز انواع كالاها موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه و حداقل یك ماه به شرح جدول زیر تعیین و محا‎‏ًٌٍَُسبه می‌گردد:
 
 نرخ به درصد  گروه ریسك كشور
 ۳/۰+ (دوره اعتبار) × ۰۱/۰  ۱
 ۵/۰+ (دوره اعتبار) × ۰۱/۰  ۲
 ۷/۰+ (دوره اعتبار) × ۰۲/۰  ۳
 ۹/۰+ (دوره اعتبار) × ۰۳/۰  ۴
 ۳/۱+ (دوره اعتبار) × ۰۴/۰  ۵
 ۷/۱+ (دوره اعتبار) × ۰۵۷۵/۰  ۶
 ۱/۲+ (دوره اعتبار) × ۰۸/۰  ۷
تبصره ۱- منظور از دوره اعتبار، فاصله زمانی تاریخ حمل و تاریخ سررسید پرداخت به ازای هر ماه می‌باشد.
تبصره ۲- در صورتی‌كه دوره اعتبار بیش از ۲۳ ماه باشد به ازای هر ماه مازاد ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد گردید.
تبصره ۳- در مواردی‌كه كالا طی چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس میانگین مدت دوره اعتبار در هر مرحله حمل محاسبه و تعیین خواهد شد.
تبصره ۴- در مواردی‌كه بهای كالا به صورت قسطی پرداخت گردد، حق بیمه هر قسط جداگانه محاسبه خواهد شد.
ماده ۲- در صورتی‌كه سایردستگاههای دولتی به عنوان خریدار یا ضامن، متعهد پرداخت شوند، ۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.
ماده ۳ – در صورتی‌كه خریدار خصوصی با تضمین یك بانك، متعهد پرداخت شود(نظیر اعتبار اسنادی L/C، ضمانت نامه بانكی، برات تضمین شده توسط بانك و یا سایر مواردی كه یك بانك متعهد پرداخت می‌شود) ، ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.

ماده ۴ – در صورتی‌كه خریدار خصوصی بدون تضمین بانكی، متعهد پرداخت شود (نظیر ابزار پرداخت حساب باز، وصولیهای ساده و فاقد تضمین بانكی)، ۶۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.
ماده ۵ - نرخ های مذكور در جدول ذیل ماده یك با لحاظ حداقل ۱۰ درصد فرانشیز برای خطرات سیاسی و ۱۵ درصد برای خطرات غیر سیاسی می باشد.
ماده ۶- طبقه‌بندی كشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات كالا بر اساس طبقه‌بندی متداول مراجع صالحه بین‌المللی و به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد. بیمه مركزی ایران می‌تواند با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی طبقه‌بندی جدید كشورها را در صورت لزوم اعلام نماید.
ماده ۷ – دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع كالا به شرح زیر تعیین می‌شود.
 
 طول دوره اعتبار مجاز  انواع كالا  ردیف
 ۶ ماه  مواد خام  ۱
 ۶ ماه  كالاهای مصرفی  ۲
 ۲ سال  كالاهای مصرفی بادوام  ۳
 ۲ سال  كالاهای واسطه‌ایج  ۴
 ۴ سال
 كالاهای شبه سرمایه‌ای  ۵
 ۵ سال یا بیشتر  كالاهای سرمایه‌ای  ۶
 ۵ سال یا بیشتر  ماشین آلات كامل  ۷

 

 

 

 

 

جدول طبقه بندی ریسک سیاسی اقتصادی کشورها

 

طبقه بندی ریسك كشورها

نام كشور

علامت اختصاری

ردیف

5

آذربایجان

AZE

1

7

آرژانتین

ARG

2

4

آروبا

ABW

3

3

آفریقای جنوبی

ZAF

4

6

آلبانی

ALB

5

1

آلمان

DEU

6

7

آنتیگ و باربادو

ATG

7

7

آنگولا

AGO

8

1

اتریش

AUT

9

7

اتیوپی

ETH

10

5

اردن

JOR

11

6

ارمنستان

ARM

12

5

اروگوئه

URY

13

-[1]

اریتره

ERI

14

7

ازبكستان

UZB

15

1

اسپانیا

ESP

16

1

استرالیا

AUS

17

2

استونی

EST

18

1

اسلوواكی

SVK

19

1

اسلوونی

SVN

20

7

افغانستان

AFG

21

7

اكوادور

ECU

22

3

الجزایر

DZA

23

4

السالوادور

SLV

24

2

امارات متحده عربی

ARE

25

5

اندونزی

IDN

26

1

انگلستان

GBR

27

5

اوكراین

UKR

28

6

اوگاندا

UGA

29

1

ایالات متحده

USA

30

1

ایتالیا

ITA

31

1

ایرلند

IRL

32

1

ایسلند

ISL

33

-

باربادوس

BRB

34

3

باهاما

BHS

35

2

بحرین

BHR

36

3

برزیل

BRA

37

-

برمودا

BMU

38

2

برونئی

BRN

39

7

بروندی

BDI

40

7

بلاروس

BLR

41

1

بلژیك

BEL

42

3

بلغارستان

BGR

43

7

بلیز

BLZ

44

6

بنگلادش

BGD

45

7

بنین

BEN

46

-

بوتان

BTN

47

2

بوتسوانا

BWA

48

7

بوركینافاسو

BFA

49

7

بوسنی و هرزگوین

BIH

50

7

بولیوی

BOL

51

6

پاراگوئه

PRY

52

6

پاكستان

PAK

53

-

پالائو

PLW

54

3

پاناما

PAN

55

1

پرتغال

PRT

56

-

پرتوریكو

PRI

57

4

پرو

PER

58

-

پلی نزی فرانسه

PYF

59

7

تاجیكستان

TJK

60

6

تانزانیا

TZA

61

3

تایلند

THA

62

7

تركمنستان

TKM

63

5

تركیه

TUR

64

2

ترینیداد و توباگو

TTO

65

7

توگو

TGO

66

3

تونس

TUN

67

-

تونگا

TON

68

6

جامائیكا

JAM

69

-

جزایر كایمان

CYM

70

-

جزایرسلیمان

SLB

71

-

جزایرویرجین

VIR

72

7

جمهوری افریقای مركزی

CAF

73

1

جمهوری چك

CZE

74

5

جمهوری دمنیكن

DOM

75

7

جمهوری دموكراتیك كنگو

COD

76

7

جمهوری كنگو

COG

77

-

جیبوتی

DJI

78

7

چاد

TCD

79

2

چین

CHN

80

1

چین تایپه

TWN

81

1

دانمارك

DNK

82

-

دمنیكا

DMA

83

7

روآندا

RWA

84

3

رومانی

ROU

85

6

زامبیا

ZMB

86

7

زیمبابوه

ZWE

87

1

ژاپن

JPN

88

7

سائوتومه و پرینسیپل

STP

89

7

ساحل عاج

CIV

90

-

ساموآ

WSM

91

-

سان مارینو

SMR

92

5

سریلانكا

LKA

93

7

سنت كیت و نوویس

KNA

94

-

سنت لوسیا

LCA

95

5

سنت وینسنت و گرنا

VCT

96

1

سنگاپور

SGP

97

6

سنگال

SEN

98

1

سوئد

SWE

99

1

سوئیس

CHE

100

6

سوازیلند

SWZ

101

7

سودان

SDN

102

7

سورینام

SUR

103

7

سوریه

SYR

104

7

سومالی

SOM

105

7

سیرالئون

SLE

106

7

سیشل

SYC

107

2

شیلی

CHL

108

7

صربستان

SRB

109

7

عراق

IRQ

110

2

عربستان سعودی

SAU

111

2

عمان

OMN

112

6

غنا

GHA

113

3

فدراسیون روسیه

RUS

114

1

فرانسه

FRA

115

1

فنلاند

FIN

116

-

فیجی

FJI

117

5

فیلیپین

PHL

118

2

قبرس

CYP

119

7

قرقیزستان

KGZ

120

4

قزاقستان

KAZ

121

2

قطر

QAT

122

3

كاستاریكا

CRI

123

-

كالدونیای جدید

NCL

124

7

كامبوج

KHM

125

7

كامرون

CMR

126

1

كانادا

CAN

127

4

كرواسی

HRV

128

1

كره جنوبی

KOR

129

7

كره شمالی

PRK

130

-

كریباتی

KIR

131

4

كلمبیا

COL

132

6

كنیا

KEN

133

7

كوبا

CUB

134

-

كومور

COM

135

2

كویت

KWT

136

6

كیپ ورده

CPV

137

6

گابن

GAB

138

7

گامبیا

GMB

139

-

گرانادا

GRD

140

6

گرجستان

GEO

141

-

گرینلند

GRL

142

5

گوآتمالا

GTM

143

-

گوام

GUM

144

7

گویان

GUY

145

7

گینه

GIN

146

7

گینه استوایی

GNQ

147

7

گینه بیسائو

GNB

148

5

گینه پاپوا

PNG

149

7

لائوس

LAO

150

7

لبنان

LBN

151

3

لتونی

LVA

152

6

لستو

LSO

153

1

لوگزامبورگ

LUX

154

2

لهستان

POL

155

7

لیبریا

LBR

156

6

لیبی

LBY

157

2

لیتوانی

LTU

158

-

لیختن اشتاین

LIE

159

7

ماداگاسكار

MDG

160

-

مارتینیك

MNP

161

2

ماكائو

MAC

162

7

مالاوی

MWI

163

2

مالت

MLT

164

5

مالدیو

MDV

165

2

مالزی

MYS

166

6

مالی

MLI

167

3

مجارستان

HUN

168

3

مراكش

MAR

169

4

مصر

EGY

170

7

مغولستان

MNG

171

5

مقدونیه

MKD

172

2

مكزیك

MEX

173

7

موریتانی

MRT

174

3

موریس

MUS

175

6

موزامبیك

MOZ

176

7

مولداوی

MDA

177

-

مونته نگرو

MNE

178

7

میانمار

MMR

179

-

میكرونزی

FSM

180

3

نامیبیا

NAM

181

7

نپال

NPL

182

1

نروژ

NOR

183

-

نوار غزه

PSE

184

7

نیجر

NER

185

7

نیجریه

NGA

186

7

نیكاراگوئه

NIC

187

1

نیوزلند

NZL

188

-

وانواتو

VUT

189

6

ونزوئلا

VEN

190

4

ویتنام

VNM

191

7

هائیتی

HTI

192

1

هلند

NLD

193

6

هندوراس

HND

194

3

هندوستان

IND

195

1

هنگ كنگ

HKG

196

6

یمن

YEM

197

1

یونان

GRC

198


 

 

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار