کد خبر: ۴۶۷
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۴ مقررات مربوط به حداقل حق بیمه و میزان تعهدات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و همچنین میزان تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی را به شرح زیر تعیین و تصویب نمود:
۱-تعهد بیمه شخص ثالث برای جبران زیانهای بدنی هر نفر در هر حادثه معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال است.
۲-تعهد بیمه شخص ثالث برای جبران زیانهای مالی در هر حادثه برای هر یك از وسائل نقلیه موتوری زمینی بجز موتورسیكلت معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال و برای موتورسیكلت معادل ۰۰۰ر۵۰۰ ریال است.
۳-حداقل حق بیمه انواع وسائل موتوری زمینی بشرح تعرفه پیوست است.
۴-تعهد شركتهای بیمه در مورد هزینه معالجات در قبال ارائه صورتحساب مراجع ذیصلاح پزشكی قابل پرداخت است.
۵-تشخیص میزان تعهد شركتهای بیمه برای جبران غرامت فوت و نقص عضو زیاندیدگان , در صورت عدم توافق بیمه گر و ذینفع براساس رای مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.
۶-مجموع خسارات بدنی قابل پرداخت توسط بیمه گر در مورد هر زیاندیده از مبلغ بیمه تجاوز نخواهد كرد.
۷-در صورتی كه بیمه گذار علاوه بر پوششهای فوق الذكر هرگونه پوشش مازادی را از شركت بیمه اخذ نماید, زیانهای بدنی ناشی از استثنائات ذكر شده در بند ب ماده ۲ و بند ۴ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی تحت پوشش خواهد بود.
۸- حداكثر تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی در مقابل هر یك از زیاندیدگان مشمول , معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال است.
۹- صندوق تامین خسارتهای بدنی با هماهنگی نیروهای انتظامی و از طریق ایجاد انگیزه های لازم در مراجع اجرایی مربوط , نسبت به گسترش هر چه بیشتر بیمه شخص ثالث در جامعه اقدام خواهد نمود.
۱۰- سایر مفاد آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به قوت خود باقی است.
۱۱- این مصوبه از تاریخ اول مهر ماه سالجاری (۱/۷/۱۳۷۴) به اجرا در می آید. ضمنا" چنانچه سازمانهای دولتی از لحاظ تامین بودجه خود با مشكلاتی مواجه باشند, شركتهای بیمه می توانند اجرای این مصوبه را در مورد آنها به ابتدای سال آینده (۱/۱/۱۳۷۵) موكول نمایند.
آیین نامه شماره ۱/۳۵
مكمل آیین نامه شماره ۳۵
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۵ تصویب نمود بندهای ۱ و ۶ آیین نامه شماره ۳۵ بشرح زیر اصلاح گردد:
۱-تعهد بیمه شخص ثالث در مورد جبران غرامت هر نفر در هر حادثه برای یك دیه كامل حداكثر معادل
۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰ ریال است.با توجه به افزایش مزبور تعرفه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی موضوع بند ۳ آیین نامه شماره ۳۵ بشرح پیوست اصلاح می شود.
۶- حداكثر تعهد بیمه گر برای جبران غرامتهای تحت پوشش این بیمه نامه در هر حادثه برای هر نفر بر مبنای ارزان ترین نوع دیه از انواع مجری مذكور در قانون دیات می باشد كه با توجه به میزان دیه تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح قضایی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره : در صورتی كه مسئول حادثه محكوم به پرداخت بیش از یك دیه در یك حادثه به یك زیاندیده گردد, شركت بیمه متعهد به پرداخت غرامت خواهد بود.
آیین نامه شماره ۲/۳۵
مكمل آیین نامه شماره ۳۵
در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۵ شواری عالی بیمه آیین نامه شماره ۳۵ مورد بررسی مجدد قرار گرفت و تغییرات زیر در آن حاصل شد:
۱-عبارت "حداقل مبلغ بیمه و تعرفه " در مقدمه بجای عبارت "حداقل حق بیمه و میزان تعهدات " قرار گرفت.

۲-كلمات "حداقل" از ابتدای بند ۳ حذف گردید.
آیین نامه شماره ۳/۳۵

تعرفه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی
 با توجه به افزایش حداقل مبلغ بیمه میزان حق بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی به شرح زیر تعیین میگردد:
۱- حق بیمه انواع وسایل نقلیه شخصی 
 مشخصات خودرو  میزان حق بیمه  ردیف
 حداكثر ۲۴ اسب  ۵۰۵۰۰  ۱
 حداكثر ۵۰ اسب  ۶۲۵۰۰  ۲
 حداكثر ۷۰ اسب  ۷۷۰۰۰  ۳
 حداكثر ۱۰۰ اسب  ۸۸۰۰۰  ۴
 از ۱۰۰ اسب به بالا  ۹۵۵۰۰  ۵
۱/۱ - حق بیمه اتومبیلهای تعلیم رانندگی ، تاكسی ( و آژانس ) و كرایه به ترتیب با ۱۵% ، ۲۰%، ۳۰% افزایش نسبت به حق بیمه اتومبیلهای مشابه محاسبه میشود.

۲/۱- در مورد اتومبیلهایی كه برای مسابقات رانندگی بكار رود ۱۵% اضافه نرخ منظور میشود.
۲- حق بیمه انواع وسایل نقلیه باركش
 مشخصات خودرو  میزان حق بیمه  ردیف
حداكثر تا یك تن  ۹۹۵۰۰  ۱
حداكثر تا ۳ تن  ۱۴۴۰۰۰  ۲
حداكثر تا ۵ تن ۱۹۳۰۰۰  ۳
حداكثر تا ۱۰ تن  ۲۲۵۵۰۰  ۴
حداكثر تا ۲۰ تن  ۲۷۶۵۰۰  ۵
  حداكثر ۲۰ تن به بالا  ۳۱۳۰۰۰ ۶

۱/۲- حق بیمه اتومبیلهای باركش پلاك سفید با ۱۵% تخفیف محاسبه می شود

۲/۲-حق بیمه وسایل نقلیه ای كه برای حمل مواد سریع الاشتعال و منفجره و آتش زا بكار رود ۵۰% اضافه نرخ و برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شكل ۲۵% اضافه نرخ منظور می شود.
۳- حق بیمه انواع وسایل نقلیه مخصوص حمل مسافر
 مشخصات خودرو  میزان حق بیمه  ردیف
مسافربری تا۹ نفر استیشن  ۲۷۴۰۰۰  ۱
مینی بوس تا ۲۰ نفر  ۳۸۲۰۰۰  ۲
اتوبوس تا ۳۲ نفر ۵۹۱۵۰۰  ۳
اتوبوس تا ۴۰ نفر  ۷۲۹۵۰۰  ۴
اتوبوس از ۴۱ نفر به بالا  ۸۸۴۰۰۰  ۵
۱/۳- اتومبیلهای موضوع جدول فوق در صورتیكه صرفاُ جهت حمل و نقل كاركنان بیمه گزار و یا محصلین و دانشجویان بكار رود از ۴۰% تخفیف در حق بیمه برخوردار خواهند شد.
۴ - حق بیمه انواع موتور سیكلت
 مشخصات خودرو  میزان حق بیمه  ردیف
موتورگازی  ۹۹۵۰۰  ۱
حداكثر ۲ سیلندر  ۱۴۴۰۰۰  ۲
از سه سیلندر به بالا ۱۹۳۰۰۰  ۳
دنده ای دارای ۳ چرخ و سایدكار  ۲۲۵۵۰۰  ۴

درمورد موتورسیكلت هایی كه برای مسابقات رانندگی بكار می رود ۳۰% اضافه نرخ محاسبه می شود.

۱/۴- حق بیمه انواع آمبولانس، اتومبیلهای مخصوص حمل خون و وسایل رادیولژی ، اتومبیلهای آتش نشانی و اتومبیل ویژه حمل زباله و خیابان پاك كن ها و نیز وسایل نقلیه كشاورزی ، راهسازی و ساختمانی با توجه به نوع وسیله نقلیه ، ظرفیت و قدرت معادل ۵۰% حق بیمه اتومبیلهای مشابه در تعرفه مربوط میباشد.

۵- درصورت اتصال یدك به هریك از وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۵% اضافه نرخ بابت اتصال هر یدك دریافت می شود.

۶- در مواردی كه پوشش بیمه ای اضافه بر حداقل های مذكور در ماده ۱ این آئین نامه مورد درخواست باشد شركتهای بیمه میتواننـد بـا دریا فت حق بیمه اضافی بشرح مقرر در آئین نامه شمــاره ۳۲ مصوب مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ شورای عالی بیمـه ، نسبت به صدور بیمه نامه یا تعهدات اضافی اقدام نمایندمرتبط با آیین نامه شماره ۳۵

با توجه به اینكه در آراء دادگاهها در مورد حوادث رانندگی معمولاً هزینه معالجه صدمات بدنی زیاندیدگان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و شركتهای بیمه با استناد به همین موضوع از پرداخت هزینه معالجه صدمات بدنی زیاندیدگان خودداری یا در صورت پرداخت ، آن را از مقدار دیه كسر می كنند، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ شورای عالی بیمه مطرح و به شرح زیر اعلام نظر گردید:

‹‹ براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، شركتهای بیمه موظفند علاوه بر زیان های نقص عضو از كارافتادگی دائم یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه ، هزینه معالجه صدماتی بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی برای اشخاص ثالث را تا سقف تعهدات پذیرفته شده در بیمه نامه جبران نمایند و مجاز نیستند این هزینه ها را از دیه تعیین شده كسر كنند.››


با توجه به وصول پیشنهادهایی از سوی برخی از شركتهای بیمه برای صدور بیمه نامه هایی تحت عنوان ‹‹بیمه نامه اعتباری موردی›› كه در آن اعتبار گیرنده در مقام بیمه گذار قرار می گیرد و شركت بیمه با صدور بیمه نامه پرداخت بدهی بیمه گذار را تضمین می نماید ، موضوع در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ ‹‹قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری›› در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ شورای عالی بیمه مطرح و به شرح زیر اعلام نظر گردید

‹‹در بیمه های اعتباری با انعقاد عقد بیمه بین بیمه گر و اعتبار دهنده ، ریسك عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه گذار از گیرنده یا گیرندگان اعتبار تحت پوشش بیمه قرار می گیرد اما در موضوع مورد سؤال ، بیمه گر نقش ضامن را ایفا می نماید كه این امر از مصادیق بیمه های اعتباری نیست و شركتهای بیمه مجاز به صدور ضمانت نامه تحت عنوان بیمه نامه اعتباری نمی باشند.››


مرتبط با آیین نامه شماره ۳۵

بدینوسیله مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ شورای عالی بیمه برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود:

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ ، پیشنهاد بیمه مركزی ایران را در مورد افزایش تخفیف حق بیمه پوشش های اختیاری شخص ثالث برای بیمه گذارانی كه فاقد سابقه خسارتی می باشند به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

‹‹ از تاریخ ابلاغ این مصوبه شركت های بیمه می توانند به ازای هر سال سابقه عدم خسارت بیمه گذار معادل پنج درصد و حداكثر پنجاه درصد تخفیف در حق بیمه سالانه پوشش های اختیاری منظور نمایند.››


مرتبط با آیین نامه شماره ۳۵

ذیلاً مصوبه جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ شورای عالی :بیمه جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد.

- شركتهای بیمه می توانند با دریافت پنج درصد حق بیمه پایه هر وسیله نقلیه بیمه شده (حداكثر ۵۰.۰۰۰ ریال) زیانهای بدنی و مالی ناشی از حوادثی را كه مشمول تعریف حوادث مذكور در تبصره یك ماده یك قانون بیمه شخص ثالث ، نمی گردد تحت پوشش بیمه قرار داده و در صورت احراز مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بیمه شده ، نسبت به پرداخت خسارت براساس قانون بیمه شخص ثالث و شرایط بیمه نامه صادره اقدام نمایند.

نام:
ایمیل:
* نظر: