کد خبر: ۴۶۸
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A و B و C

فصل اول – كلیات
ماده ۱ – اساس قرارداد:
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه گذار ( كه جزء لاینفك بیمه نامه میباشد), تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین میباشد.
آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار كه مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و هم زمان یا قبل از صدور بیمه نامه كتبا" به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیگردد.
ماده ۲- بیمه گر
بیمه گر شركت بیمه ایست كه مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده دارد.
ماده ۳- بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این بیمه نامه میباشد كه پوشش بیمه را ابتیاع نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن است.
ماده ۴- ذینفع
ذینفع شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار یا غیر آن است كه حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به مورد بیمه را دارا میباشد.
ماده ۵- مورد بیمه
مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه میباشد.
ماده ۶- انقضاء مدت بیمه
انقضای این بیمه براساس شرط ۸ كلوز پیوست میباشد. لیكن در مورد حمل غیر دریایی یا تركیبی یكی از شرایط زیری جایگزین شرط ۳/۱/۸ كلوزهای CوBوA میگردد.
۱-۶- در مورد حمل هوایی ۳۰ روز پس از رسیدن هواپیمایی حامل كالا به فرودگاه كشور مقصد .
۲-۶- در مورد حمل زمینی ۶۰ روز پس از ورود كالا به مرز زمینی كشور مقصد.
مدتهای یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید میباشد.
فصل دوم : شرایط
ماده ۷- حمل كالا با كشتی طبقه بندی شده
حمل دریایی مورد بیمه باید بوسیله كشتی طبقه بندی شده صورت پذیرد , در غیر اینصورت بیمه گذار موظف است مشخصات كشتی و یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه گر اعلام نموده و موافقت
بیمه گر را اخذ نماید. چنانچه حمل كالا با كشتی طبقه بندی نشده بدون اطلاع بیمه گذار صورت گرفته باشد, بیمه گذار موظف است مراتب را بلافاصله پس از اطلاع به بیمه گر اعلام نموده و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل كالا با كشتی طبقه بندی نشده را قبول نماید.
ماده ۸- وظیفه بیمه گذار در ارائه اطلاعات به بیمه گر
بیمه گذار موظف است كلیه اطلاعات راجع به حمل كالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله و یا وسائل حمل حداكثر ارزش كالا در هر حمل , تاریخ حركت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محصولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و بهر حال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعلام نماید. در غیر اینصورت حسب مورد براساس مواد ۱۲و ۱۳ قانون بیمه عمل خواهد شد.
ماده ۹- ارزش مورد بیمه
چنانچه بین بیمه گذار و بیمه گر توافق خاصی صورت نپذیرفته باشد قیمت مورد بیمه عبارت از مجموع قیمت خرید كالا , هزینه حمل و عدم النفع موضوع ماده ۱۰ میباشد.
ماده ۱۰- عدم النفع
میزان عدم النفع این بیمه نامه معادل ده درصد مجموع قیمت خرید كالا و هزینه حمل آن میباشد مگر آن كه صریحا" توافق دیگری شده باشد.
ماده ۱۱- كالاهایی كه بصورت جفت یا دست عرضه میشوند
مسئولیت بیمه گر در مورد كالاهایی كه بصورت جفت یا دست عرضه میشوند , بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن بیش از قیمت قسمت خسارت دیده به تناسب مبلغ بیمه شده نخواهد بود, مگر آن كه صریحا" توافق دیگری شده باشد.
ماده ۱۲- مواد مخدر
بموجب این بیمه نامه حمل و نقل مواد مخدر بیمه نمی باشد , مگر آن كه :
۱-۱۲- نام ماده مخدر و كشورهای صادر كننده و وارد كننده آن صریحا" در بیمه نامه قید شده باشد.
۲-۱۲- پروانه یا گواهی صادر شده از طرف مرجع صلاحیت دار كشوری كه ماده مخدر به آن كشور وارد میشود دایر بر اینكه ورود محموله به آن كشور مجاز میباشد یا آن كه پروانه یا گواهی از طرف مرجع صلاحیت دار كشوری كه ماده مخدر از آنجا صادر شده است دایر بر اینكه صدور آن محموله به مقصد مندرج در بیمه نامه از طرف كشور گیرنده ماده مخدر تایید شده است , جز مدارك خسارت به بیمه گر تسلیم شود.
۳-۱۲- مسیر حمل ماده مخدر , مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود.
ماده ۱۳- وظایف بیمه گذار در صورت وقوع خسارت
بیمه گذار و یا نمایندگان او ملزم به رعایت موارد ذیل میباشند:
۱-۱۳- برای هر بسته ای كه مفقود شده بلافاصله از متصدیان حمل و نقل و یا مقامات بندر یا متصرفان دیگر كالا كتبا" درخواست خسارت نمایند.
۲-۱۳- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن مورد بیمه تقاضای بازدید از متصدیان حمل و نقل و یا سایر متصرفان كالا را بصورت كتبی نموده و نسبت به خساراتی كه در هنگام بازدید مشخص میگردد, گواهی مربوطه را كه به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.
۳-۱۳- در مواردی كه از سالم بودن كامل كالا مطمئن نباشند, به هیچ وجه نباید رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل و نقل بدهند (در چنین مواردی باید حق خود را برای مطالبه خسارت با قید در ورقه بارنامه یا رسیدی كه به متصدیان حمل و نقل میدهند محفوظ دارند.)
۴-۱۳- هر گاه در موقع تحویل كالا زیان یا آسیبی مشهود نباشد , بیمه گذار یا نمایندگان وی بایستی حداكثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل كالا و اطلاع از خسارت , مراتب را كتبا" با پست سفارشی یا تلگرام یا اظهارنامه به متصدیان حمل و نقل اعلام نماید.
تذكر : به صاحبان كالا و نمایندگان ایشان توصیه میشود كه مقررات ادارات و گمرك بندر تخلیه را دقیقا" مطالعه و رعایت نمایند.
۵-۱۳- در مواردی كه تمام یا قسمتی از كالا از طرف موسسه حمل و نقل به بیمه گذار و یا نمایندگان او تحویل نشود , نامبردگان موظفند كه پس از تنظیم صورت مجلس كسر تخلیه , گواهی كتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند . در صورتی كه گواهی عدم تحویل در موعد های مقرر در زیر صادر نشود بیمه گذار بایستی حداكثر ظرف مدت یك هفته درخواست خسارت را بموجب اظهارنامه رسمی از موسسه حمل و نقل بنماید و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.
۱-۵-۱۳- در صورت حمل با كشتی حداكثر ۷ ماه پس از تخلیه كالا از كشتی .
۲-۵-۱۳- در صورت حمل با كامیون و قطار حداكثر ۷ ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز.
۳-۵-۱۳- در صورت حمل با هواپیما حداكثر سه ماه پس از تخلیه كالا از هواپیما.
۶-۱۳- بیمه گذار و یا نمایندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود كه بموجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آنرا دارد چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن كالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود, قبل از تحویل گرفتن از انبار مراتب را به بیمه گر یا موسسات مجازی كه توسط بیمه مركزی ایران معرفی خواهند شد, اعلام نموده و درخواست بازدید از كالا را بنماید.
ماده ۱۴- اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده
بیمه گر میتواند ضمن توافق با بیمه گذار اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تعمیر , تعویض و یا تصاحب نماید. در صورت تصاحب هر قسمت از مورد بیمه آسیب دیده توسط بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت كامل آن قسمت (صرفنظر از فرانشیز) بیمه گذار موظف است نسبت به انتقال مالكیت قسمت مربوطه به بیمه گر اقدام نماید.
تعمیر و یا تعویض مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر باید ظرف مدتی كه عرفا" كمتر از آن نمیشود , انجام پذیرد.
ماده ۱۵- اسنادی كه برای درخواست خسارت بایستی به بیمه گر تسلیم گردد.
بیمه گذار و یا نمایندگان وی موظفند در اسرع وقت كلیه اسناد و مدارك مربوط به خسارت را به بیمه گر تسلیم نمایند. از جمله اسناد یاد شده عبارتند از :
۱-۱۵- اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه .
۲-۱۵- اصل سیاهه (فاكتور) كالا با مشخصات كامل و صورت توزین و بسته بندی .
۳-۱۵- كلیه نسخ اصلی بارنامه دریایی و یا بارنامه های دیگر.
۴-۱۵- صورت وضعیت كالا در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین كالا در آخرین مقصد مندرج در بیمه نامه .
۵-۱۵- مكاتبات متبادله با متصدیان حمل و نقل و اشخاص دیگر مندرج در ماده ۱۳.
۶-۱۵- در صورت عدم تحویل كالا علاوه بر اسناد و مدارك فوق , برگ رسمی گواهی عدم تحویل صادره از طرف موسسه حمل و نقل نیز بایستی با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۱۳ به بیمه گر تسلیم گردد.
۷-۱۵- جواز سبز گمركی و صورت مجلس كشف اختلاف در صورت صدور.
۸-۱۵- گواهی مبدا.
۹-۱۵- گزارش بازدید خسارت كه بایستی توسط بیمه گر یا یكی از موسسات مجازی كه توسط بیمه مركزی ایران معرفی گردیده اند تهیه شده باشد.
چنانچه بیمه گر علاوه بر اسناد فوق الذكر نیاز به مدارك دیگری داشته باشد میبایست بلافاصله از بیمه گذار مطالبه نماید و بیمه گذار موظف است مدارك مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.
ماده ۱۶- مهلت پرداخت خسارت
بیمه گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دریافت اسناد و مداركی كه به استناد آنها بتواند حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.
ماده ۱۷- اصل جانشینی
كلیه حقوق بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث بلحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذكور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه گر , منتقل میگردد و اگر بیمه گذار اقدامی كند كه منافی با حق مذكور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته میشود.
ماده ۱۸- بازدید كنندگان
بازدید نمایندگان بیمه گر یا موسسات بازدید كننده مجاز از خسارت و صدور گزارش بازدید از طرف ایشان به منزله قبول تعهد از طرف بیمه گر نمیباشد.
ماده ۱۹- كتبی بودن اظهارات
هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی كتبا" به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.
ماده ۲۰- مهلت حمل كالا
بیمه گذار موظف است كالای موضوع این بیمه نامه را حداكثر در مدت ۲ سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید. در غیر اینصورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارات مربوط به محمولاتی كه بعد از مهلت مقرر حمل میگردد, ندارد. حق بیمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود.
ماده۲۱- مهلت اقامه دعوی
بیمه گر و بیمه گذار توافق نمودند كه كلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را از تاریخ ابطال یا فسخ آن و یا انقضای مدت بیمه ظرف یكسال و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه علیه یكدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعایی پس از انقضای مدتهای یاد شده را از خود ساقط نمودند . مرور زمان با ارسال نامه سفارشی , تلگرام یا اظهار نامه قطع میشود. مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع , یكسال است.
ماده ۲۲- شرط كارشناسی
اختلافات ناشی از این بیمه نامه به هیات كارشناسی متشكل از دو نفر كارشناس خبره كه هر یك از طرفین انتخاب خواهند كرد و یك كارشناس خبره كه بوسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اكثریت هیات كارشناسی برای هر یك از طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود.
فصل سوم : استثنائات
ماده ۲۳- خسارات غیر قابل پرداخت
علاوه بر موارد ذكر شده در شرایط پیوست , خسارات ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشش بیمه نمیباشد.
۱-۲۳- اشعه یون ساز و آلودگی بوسیله مواد رادیو اكتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای .
۲-۲۳- عدم قبول ورود كالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود كالا توسط مقامات كشور واردكننده كالا.
شرایط بیمه گران كالا
مجموعه شرایط (A)
خطرات مشمول بیمه
۱- خطرات بیمه شده
این بیمه كلیه خطراتی (به جز موارد مندرج در بندهای ۴ , ۵ , ۶ , ۷ ) را كه موجب زیان و یا آسیب بمورد بیمه میگردد تحت پوشش قرار میدهد.
۲- خسارت همگانی
به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه های تجات كه بمنظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل میشود مشروط بر اینكه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد تحت پوشش میباشد.
۳- مسئولیت مشترك در تصادم
در صورتی كه به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترك دو كشتی در تصادم , مالك كالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد , بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده میگیرد. بیمه گذار تقبل مینماید كه هرگاه مالك كشتی براساس شرط مذكور مطالبه زیان كند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی بعهده گیرد.
استثنائات
۴-موارد استثناء
این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمیگردد:
(۱/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
(۲/۴)- نشت و ریزش عادی , كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه .
(۳/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند(۳/۴ -) شامل بارچینی در كانتینر و لیفت وان نیز میگردد, به شرط اینكه چنین عملی قبل از شروع بیمه كالا یا بوسیله بیمه گذار یا كاركنان وی انجام شده باشد).
(۴/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .
(۵/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ایكه علت اساسی آن تاخیر باشد , حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء هزینه های قابل پرداخت در بند ۲ ).
(۶/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از ورشكستگی یا اعسار مالكان , مدیران , اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها.
(۷/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی اتمی یا شكست و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اكتیو كاركند.
۵- استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن كشتی برای دریانوردی
(۱/۵)- این بیمه نامه بهیچوجه زیان , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابلیت دریانوردی كشتی یا كرجی .
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كشتی , كرجی , وسیله حمل , كانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینكه بیمه گذار یا كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری كالای مورد بیمه در وسائط مذكور اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی كشتی و نامناسب بودن كشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر مینماید مگر اینكه بیمه گذار یا كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.
۶- استثناء خطر جنگ
از بین رفتن , آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:
(۱/۶)- جنگ , جنگ داخلی , انقلاب , شورش , قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یكی از دو قدرت متخاصم .
(۲/۶)- توقیف , ضبط , مصادره , تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مین , اژدر و بمبهای متروكه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروكه .
۷- استثناء خطر اعتصابات
این بیمه نامه بهیچوجه تلف , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان , جلوگیری از ورود كارگران یا عمل اشخاصی كه در درگیریهای كارگری , آشوبها یا اغتشاشات داخلی شركت میكنند.
(۲/۷)- اعتصاب , تعطیل محل كار , درگیریهای كارگری , آشوبها و یا اغتشاشات داخلی .
(۳/۷)- عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی .
۸- مدت اعتبار بیمه
(۱/۸)- این بیمه از زمانیكه كالا انبار یا محل نگهداری مذكور در این بیمه نامه را بمنظور شروع حمل ترك مینماید , آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه مییابد و در یكی از حالات زیر , هر كدام زودتر واقع شود, خاتمه میپذیرد.
(۱/۱/۸)- بمجرد تحویل كالا به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداری نهایی دیگری در مقصد مذكور در بیمه نامه .
(۲/۱/۸)- به مجرد تحویل كالا به هر انبار یا محل نگهداری دیگر كه بیمه گذار قبل از ورود كالا یا همزمان با آن برای انبار كردن یا برای توزیع كردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه كامل كالای مورد بیمه از كشتی در آخرین بندر تخلیه.
(۲/۸)- هر گاه پس از تخلیه كالا از كشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد كه كالا به قصد دیگری حمل شود, در این صورت بیمه طی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در فوق و مقررات بند ۹ مندرج در زیر ) در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه گذار , هر نوع تغییر مسیر , تخلیه اجباری , ارسال مجدد یا انتقال كالا به كشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری كه در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد كه طبق قرارداد باربری به مالكان یا اجاره كنندگان كشتی تفویض شده است , دارای اعتبار خواهد بود.
۹- خاتمه قرارداد حمل و نقل
هر گاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل كالا بنحو دیگری قبل از تحویل كالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط ۸ فوق , خاتمه یابد , این بیمه نیز منقضی میشود مگر آنكه مراتب فورا" به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود كه در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( درصورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یكی از مهلتهای مقرر در زیر بقوت خود باقی میماند:
(۱/۹)- تا زمانیكه كالا در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد, تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالای بیمه شده به چنین بندر یا محل , هر كدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالا ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد, در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی میشود.
۱۰- تغییر سفر
هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار تغییر نماید, بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینكه بیمه گذار مراتب را فورا" به بیمه گر اعلام كند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.
خسارات
۱۱- نفع بیمه ای
(۱/۱۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه , بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت نفع بیمه ای داشته باشد.
(۲/۱۱)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را كه در طول مدت این بیمه حادث میشود , دریافت دارد , حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.
۱۲- هزینه حمل تا مقصد نهایی
هرگاه در اثر تحقق یكی از خطرات تحت پوشش این بیمه , حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی بغیر از مقصد كالای بیمه شده خاتمه یابد, بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی كه بطور معقول و متعارف برای تخلیه , نگهداری و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای ۴ , ۵ , ۶ , ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر , غفلت , ورشكستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا كاركنان وی نمیگردد.
۱۳- خسارت كلی فرضی
درخواست خسارت بعنوان خسارت كلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینكه بدین لحاظ كه تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده , از قیمت آن كالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقی باشد.
۱۴- ارزش اضافی
(۱/۱۴)- اگر بیمه گذار برای كالای بیمه شده تحت این بیمه نامه , بیمه ارزش اضافی تحصیل كند, فرض میشود كه قیمت توافقی كالا تا جمع كل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و كلیه بیمه نامه های ارزش اضافی , افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با كل مبلغ بیمه شده , تعیین می شود.
در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
(۲/۱۴)-چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد،شرط زیر رعایت خواهد شد:
فرض میشود كه قیمت توافقی كالا برابر با جمع كل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و كلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر كه توسط بیمه گذار تحصیل شده است ،میباشدتعهد بیمه گرباتوجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه باجمع كل مبلغ بیمه شده خواهد بود.
درصورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدرك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
منافع حاصل از بیمه
۱۵- عدم تعلق منافع
حمل كننده كالا و اشخاص دیگری كه كالا بطور امانت در اختیار آنها قرار میگیرد از این بیمه استفاده نمیبرند.
تعهدات بیمه گذار- به حداقل رساندن خسارات
۱۶- وظایف بیمه گذار
بیمه گذار, كاركنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل كنندگان , تحویل گیرندگان كالا یا هر شخص ثالث را كاملا" حفظ كنند.
در مقابل , بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه , هزینه های متناسب و معقولی كه بیمه گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران مینماید.
۱۷- عدم اسقاط حق
اقداماتی كه توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات , حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید , نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترك مالكیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یك از طرفین محسوب گردد.
اجتناب از تاخیر
۱۸- سرعت در انجام وظایف
از جمله شرایط این بیمه این است كه اقدامات بیمه گذار برای حمل كالا در تمام موارد تا حدی كه دركنترل وی میباشد, باید با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد.
۱۹- قانون و عرف
حكومت قانون و عرف كشور ایران
این بیمه تابع قانون بیمه و عرف كشور ایران است.
*تذكر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای كه تحت پوشش این بیمه میباشد , فورا" بیمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد میباشد.
شرایط بیمه گران كالا
مجموعه شرایط (B)
خطرات مشمول بیمه
۱- خطرات بیمه شده
این بیمه خطرات زیر را (به جز موارد مندرج در بندهای ۴ , ۵ , ۶ , ۷ ) پوشش میدهد.
(۱/۱)- تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه كه منطقا" مرتبط با یكی از موارد زیر باشد:
(۱/۱/۱)- آتش سوزی یا انفجار.
(۲/۱/۱)- بگل نشستن و زمینگیر شدن , برخورد با كف دریا , غرق شدن یا واژگون شدن كشتی یا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی .
(۴/۱/۱)- تصادم یا برخورد كشتی , شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب .
(۵/۱/۱)- تخلیه كالا در بندر اضطراری .
(۶/۱/۱)- زلزله , آتشفشان یا صاعقه .
(۲/۱)- تلف یا آسیب وارد به كالای مورد بیمه كه علت آن یكی از امور زیر باشد.
(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جریان خسارت عمومی.
(۲/۲/۱)- به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی یا به دریا افتادن كالا از روی عرشه كشتی .
(۳/۲/۱)- ورود آب دریا, دریاچه یا رودخانه به كشتی , شناور , محفظه كالا , كانتینر , لیفت وان یا محل انبار.
(۳/۱)- تلف شدن كلی هر بسته در كشتی یا شناور و یا تلف كلی هر بسته بعلت افتادن بهنگام بارگیری و یا تخلیه كشتی یا شناور.
۲- خسارت همگانی
به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه های تجارت كه بمنظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل میشود مشروط بر اینكه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد تحت پوشش میباشد.
۳- مسئولیت مشترك در تصادم
در صورتی كه به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترك دو كشتی در تصادم , مالك كالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد , بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده میگیرد. بیمه گذار تقبل مینماید كه هرگاه مالك كشتی براساس شرط مذكور مطالبه زیان كند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی بعهده گیرد.
استثنائات
۴- موارد استثناء
این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمیگردد:
(۱/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
(۲/۴)- نشت و ریزش عادی , كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه .
(۳/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند(۳/۴ -) شامل بارچینی در كانتینر و لیفت وان نیز میگردد, به شرط اینكه چنین عملی قبل از شروع بیمه كالا یا بوسیله بیمه گذار یا كاركنان وی انجام شده باشد).
(۴/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .
(۵/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ایكه علت اساسی آن تاخیر باشد , حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء هزینه های قابل پرداخت در بند ۲ ).
(۶/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از ورشكستگی یا اعسار مالكان , مدیران , اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها.
(۷/۴)- آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هركس.
(۸/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی اتمی یا شكست و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اكتیو كاركند.
۵- استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن كشتی برای دریانوردی
(۱/۵)- این بیمه نامه بهیچوجه زیان , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابلیت دریانوردی كشتی یا كرجی .
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كشتی , كرجی , وسیله حمل , كانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینكه بیمه گذار یا كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری كالای مورد بیمه در وسائط مذكور اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی كشتی و نامناسب بودن كشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر مینماید مگر اینكه بیمه گذار یا كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.
۶- استثناء خطر جنگ
از بین رفتن , آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:
(۱/۶)- جنگ , جنگ داخلی , انقلاب , شورش , قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یكی از دو قدرت متخاصم .
(۲/۶)- توقیف , ضبط , مصادره , تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مین , اژدر و بمبهای متروكه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروكه .
۷- استثناء خطر اعتصابات
این بیمه نامه بهیچوجه تلف , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان , جلوگیری از ورود كارگران یا عمل اشخاصی كه در درگیریهای كارگری , آشوبها یا اغتشاشات داخلی شركت میكنند.
(۲/۷)- اعتصاب , تعطیل محل كار , درگیریهای كارگری , آشوبها و یا اغتشاشات داخلی .
(۳/۷)- عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی .
۸- مدت اعتبار بیمه
(۱/۸)- این بیمه از زمانیكه كالا انبار یا محل نگهداری مذكور در این بیمه نامه را بمنظور شروع حمل ترك مینماید , آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه مییابد و در یكی از حالات زیر , هر كدام زودتر واقع شود, خاتمه میپذیرد.
(۱/۱/۸)- به مجرد تحویل كالا به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداری نهایی دیگری در مقصد مذكور در بیمه نامه .
(۲/۱/۸)- به مجرد تحویل كالا به هر انبار یا محل نگهداری دیگر كه بیمه گذار قبل از ورود كالا یا همزمان با آن برای انبار كردن یا برای توزیع كردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه كامل كالای مورد بیمه از كشتی در آخرین بندر تخلیه.
(۲/۸)- هر گاه پس از تخلیه كالا از كشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد كه كالا به قصد دیگری حمل شود, در این صورت بیمه طی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در فوق و مقررات بند ۹ مندرج در زیر ) در صورت تاخیر خارج از اختیار بیمه گذار , هر نوع تغییر مسیر , تخلیه اجباری , ارسال مجدد یا انتقال كالا به كشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری كه در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد كه طبق قرارداد باربری به مالكان یا اجاره كنندگان كشتی تفویض شده است , دارای اعتبار خواهد بود.
۹- خاتمه قرارداد حمل و نقل
هرگاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل كالا بنحو دیگری قبل از تحویل كالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط ۸ فوق ), خاتمه یابد , این بیمه نیز منقضی میشود مگر آنكه مراتب فورا" به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود كه در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( درصورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یكی از مهلتهای مقرر در زیر بقوت خود باقی میماند:
(۱/۹)- تا زمانیكه كالا در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد, تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالای بیمه شده به چنین بندر یا محل , هر كدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالا ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد, در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی میشود.
۱۰- تغییر سفر
هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار تغییر نماید, بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینكه بیمه گذار مراتب را فورا" به بیمه گر اعلام كند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.
خسارات
۱۱- نفع بیمه ای
(۱/۱۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه , بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت نفع بیمه ای داشته باشد.
(۲/۱۱)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را كه در طول مدت این بیمه حادث میشود , دریافت دارد , حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.
۱۲- هزینه حمل تا مقصد نهایی
هرگاه در اثر تحقق یكی از خطرات تحت پوشش این بیمه , حمل موضوع بیمه در یندر یا محلی بغیر از مقصد كالای بیمه شده خاتمه یابد, بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی كه بطور معقول و متعارف برای تخلیه , نگهداری و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای ۴ , ۵ , ۶ , ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر , غفلت , ورشكستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا كاركنان وی نمیگردد.
۱۳- خسارت كلی فرضی
درخواست خسارت بعنوان خسارت كلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینكه بدین لحاظ كه تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده , از قیمت آن كالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقی باشد.
۱۴- ارزش اضافی
(۱/۱۴)- اگر بیمه گذار برای كالای بیمه شده تحت این بیمه نامه , بیمه ارزش اضافی تحصیل كند, فرض میشود كه قیمت توافقی كالا تا جمع كل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و كلیه بیمه نامه های ارزش اضافی , افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با كل مبالغ بیمه شده , تعیین میشود , در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
(۲/۱۴)- چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد , شرط زیر رعایت خواهد شد:
فرض میشود كه قیمت توافقی كالا برابر با جمع كل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و كلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر كه توسط بیمه گذار تحصیل شده است , میباشد تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع كل مبلغ بیمه شده , خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
منافع حاصل از بیمه
۱۵-عدم تعلق منافع
حمل كننده كالا و اشخاص دیگری كه كالا بطور امانت در اختیار آنها قرار میگیرد از این بیمه استفاده نمیبرند.
تعهدات بیمه گذار- به حداقل رساندن خسارات
۱۶- وظایف بیمه گذار
بیمه گذار, كاركنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل كنندگان , تحویل گیرندگان كالا یا هر شخص ثالث را كاملا" حفظ كنند.
در مقابل , بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه , هزینه های متناسب و معقولی كه بیمه گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران مینماید.
۱۷- عدم اسقاط حق
اقداماتی كه توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات , حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید , نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترك مالكیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یك از طرفین محسوب گردد.
اجتناب از تاخیر
۱۸- سرعت در انجام وظایف
از جمله شرایط این بیمه این است كه اقدامات بیمه گذار برای حمل كالا در تمام موارد تا حدی كه دركنترل وی میباشد, باید با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد.
۱۹- قانون و عرف
حكومت قانون و عرف كشور ایران
این بیمه تابع قانون بیمه و عرف كشور ایران است.
*تذكر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای كه تحت پوشش این بیمه میباشد , فورا" بیمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد میباشد.
شرایط بیمه گران كالا
مجموعه شرایط (C)
خطرات مشمول بیمه
۱- خطرات بیمه شده
این بیمه خطرات زیر را (به جز موارد مندرج در بندهای ۴ , ۵ , ۶ , ۷ ) پوشش میدهد.
(۱/۱)- تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه كه منطقا" مرتبط با یكی از موارد زیر باشد:
(۱/۱/۱)- آتش سوزی یا انفجار.
(۲/۱/۱)- بگل نشستن و زمینگیر شدن , برخورد با كف دریا , غرق شدن یا واژگون شدن كشتی یا شناور.
(۳/۱/۱)- واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی .
(۴/۱/۱)- تصادم یا برخورد كشتی , شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب .
(۵/۱/۱)- تخلیه كالا در بندر اضطراری .
(۲/۱)- تلف یا آسیب وارد به كالای مورد بیمه كه علت آن یكی از امور زیر باشد.
(۱/۲/۱)- فداكردن كالا در جریان خسارت عمومی.
(۲/۲/۱)- به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی.
۲- خسارت همگانی
به موجب این بیمه نامه خسارات همگانی و هزینه های نجات كه بمنظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن تقبل میشود مشروط بر اینكه ناشی از خطرات مستثنی شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل یا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد تحت پوشش میباشد.
۳- مسئولیت مشترك در تصادم
در صورتی كه به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترك دو كشتی در تصادم , مالك كالا ملزم باشد سهمی از مسئولیت را بعهده گیرد , بیمه گر جبران این زیان را به نسبت خسارت مورد تعهد در این بیمه به عهده میگیرد. بیمه گذار تقبل مینماید كه هرگاه مالك كشتی براساس شرط مذكور مطالبه زیان كند بیمه گر را آگاه نماید در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی بعهده گیرد.
استثنائات
۴- موارد استثناء
این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمیگردد:
(۱/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
(۲/۴)- نشت و ریزش عادی , كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه .
(۳/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی مندرج در این بند(۳/۴ -) شامل بارچینی در كانتینر و لیفت وان نیز میگردد, به شرط اینكه چنین عملی قبل از شروع بیمه كالا یا بوسیله بیمه گذار یا كاركنان وی انجام شده باشد).
(۴/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .
(۵/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ایكه علت اساسی آن تاخیر باشد , حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(باستثناء هزینه های قابل پرداخت در بند ۲ ).
(۶/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از ورشكستگی یا اعسار مالكان , مدیران , اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها.
(۷/۴)- آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هركس.
(۸/۴)- تلف , آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی اتمی یا شكست و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اكتیو كاركند.
۵- استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن كشتی برای دریانوردی
(۱/۵)- این بیمه نامه بهیچوجه زیان , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(۱/۱/۵)- عدم قابلیت دریانوردی كشتی یا كرجی .
(۲/۱/۵)- نامناسب بودن كشتی , كرجی , وسیله حمل , كانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینكه بیمه گذار یا كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری كالای مورد بیمه در وسائط مذكور اطلاع داشته باشند.
(۲/۵)- بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی كشتی و نامناسب بودن كشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر مینماید مگر اینكه بیمه گذار یا كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند.
۶- استثناء خطر جنگ
از بین رفتن , آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:
(۱/۶)- جنگ , جنگ داخلی , انقلاب , شورش , قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یكی از دو قدرت متخاصم .
(۲/۶)- توقیف , ضبط , مصادره , تصرف یا اثرات ناشی از این امور (باستثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.
(۳/۶)- مین , اژدر و بمبهای متروكه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروكه .
۷- استثناء خطر اعتصابات
این بیمه نامه بهیچوجه تلف , آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
(۱/۷)- عمل اعتصاب كنندگان , جلوگیری از ورود كارگران یا عمل اشخاصی كه در درگیریهای كارگری , آشوبها یا اغتشاشات داخلی شركت میكنند.
(۲/۷)- اعتصاب , تعطیل محل كار , درگیریهای كارگری , آشوبها و یا اغتشاشات داخلی .
(۳/۷)- عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی .
۸- مدت اعتبار بیمه
(۱/۸)- این بیمه از زمانیكه كالا انبار یا محل نگهداری مذكور در این بیمه نامه را بمنظور شروع حمل ترك مینماید , آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه مییابد و در یكی از حالات زیر , هر كدام زودتر واقع شود, خاتمه میپذیرد.
(۱/۱/۸)- به مجرد تحویل كالا به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداری نهایی دیگری در مقصد مذكور در بیمه نامه .
(۲/۱/۸)- به مجرد تحویل كالا به هر انبار یا محل نگهداری دیگر كه بیمه گذار قبل از ورود كالا یا همزمان با آن برای انبار كردن یا برای توزیع كردن آن یا به جهات دیگر در نظر گرفته باشد.
(۳/۱/۸)- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه كامل كالای مورد بیمه از كشتی در آخرین بندر تخلیه.
(۲/۸)- هر گاه پس از تخلیه كالا از كشتی در بندر نهایی تخلیه قرار باشد كه كالا به مقصد دیگری حمل شود, در این صورت بیمه طی مدت مقرر در فوق به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.
(۳/۸)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذكور در فوق و مقررات بند ۹ مندرج در زیر ) در صورت تاخیر خارج از اختبار بیمه گذار , هر نوع تغییر مسیر , تخلیه اجباری , ارسال مجدد یا انتقال كالا به كشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری كه در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد كه طبق قرارداد باربری به مالكان یا اجاره كنندگان كشتی تفویض شده است , دارای اعتبار خواهد بود.
۹- خاتمه قرارداد حمل و نقل
هر گاه قرارداد حمل در اثر امری خارج از اراده و اختیار بیمه گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل كالا بنحو دیگری قبل از تحویل كالا در مقصد (بشرح مندرج در شرط ۸ فوق ), خاتمه یابد , این بیمه نیز منقضی میشود مگر آنكه مراتب فورا" به بیمه گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود كه در آنصورت در ازاء حق بیمه اضافی ( درصورت درخواست بیمه گر) این بیمه تا یكی از مهلتهای مقرر در زیر بقوت خود باقی میماند:
(۱/۹)- تا زمانیكه كالا در چنین بندر یا محلی بفروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد, تا انقضاء مدت ۶۰ روز بعد از ورود كالای بیمه شده به چنین بندر یا محل , هر كدام زودتر واقع شود.
(۲/۹)- اگر كالا ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بیمه نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد, در اینصورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی میشود.
۱۰- تغییر سفر
هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه گذار تغییر نماید, بقاء اعتبار این بیمه مشروط است باینكه بیمه گذار مراتب را فورا" به بیمه گر اعلام كند و شرایط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد.
خسارات
۱۱- نفع بیمه ای
(۱/۱۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه , بیمه گذار میبایستی نسبت به مورد بیمه بهنگام بروز خسارت نفع بیمه ای داشته باشد.
(۲/۱۱)- بیمه گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را كه در طول مدت این بیمه حادث میشود , دریافت دارد , حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنكه در مورد اخیر بیمه گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.
۱۲- هزینه حمل تا مقصد نهایی
هرگاه در اثر تحقق یكی از خطرات تحت پوشش این بیمه , حمل موضوع بیمه در یندر یا محلی بغیر از مقصد كالای بیمه شده خاتمه یابد, بیمه گر هرگونه هزینه های اضافی كه بطور معقول و متعارف برای تخلیه , نگهداری و ارسال مورد بیمه بمقصد مندرج در این بیمه نامه توسط بیمه گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.
مقررات این بند شامل هزینه های نجات یا خسارت همگانی نبوده و استثنائات مندرج در بندهای ۴ , ۵ , ۶ , ۷ در مورد آن صادق خواهد بود و نیز شامل هزینه های ناشی از تقصیر , غفلت , ورشكستگی یا قصور در انجام تعهدات مالی بیمه گذار یا كاركنان وی نمیگردد.
۱۳- خسارت كلی فرضی
درخواست خسارت بعنوان خسارت كلی فرضی قابل قبول نیست مگر اینكه بدین لحاظ كه تلف مورد بیمه قطعی و غیر قابل اجتناب است و یا هزینه نجات , مرمت و ارسال مجدد آن بمقصد تعیین شده , از قیمت آن كالا در مقصد بیشتر خواهد بود رها كردن آن معقول و منطقی باشد.
۱۴- ارزش اضافی
(۱/۱۴)- اگر بیمه گذار برای كالای بیمه شده تحت این بیمه نامه , بیمه ارزش اضافی تحصیل كند, فرض میشود كه قیمت توافقی كالا تا جمع كل مبلغ بیمه شده تحت این بیمه نامه و كلیه بیمه نامه های ارزش اضافی , افزایش یافته است و تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با كل مبالغ بیمه شده , تعیین میشود , در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
(۲/۱۴)- چنانچه این بیمه بصورت ارزش اضافی باشد , شرط زیر رعایت خواهد شد:
فرض میشود كه قیمت توافقی كالا برابر با جمع كل مبلغ بیمه شده تحت بیمه نامه اولیه و كلیه بیمه نامه های ارزش اضافی دیگر كه توسط بیمه گذار تحصیل شده است , میباشد تعهد بیمه گر با توجه به نسبت مبلغ بیمه شده این بیمه نامه با جمع كل مبلغ بیمه شده , خواهد بود.
در صورت وقوع خسارت بیمه گذار موظف به ارائه مدارك مربوط به مبالغ بیمه شده تحت كلیه بیمه نامه های دیگر به بیمه گر میباشد.
منافع حاصل از بیمه
۱۵- عدم تعلق منافع
حمل كننده كالا و اشخاص دیگری كه كالا بطور امانت در اختیار آنها قرار میگیرد از این بیمه استفاده نمیبرند.
تعهدات بیمه گذار- به حداقل رساندن خسارات
۱۶- وظایف بیمه گذار
بیمه گذار, كاركنان و نمایندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظفند:
(۱/۱۶)- هرگونه اقدام معقول كه جهت دفع یا به حداقل رساندن چنین خسارتی موثر است انجام دهند.
(۲/۱۶)- امكان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل كنندگان , تحویل گیرندگان كالا یا هر شخص ثالث را كاملا" حفظ كنند.
در مقابل , بیمه گر علاوه بر سایر خسارات قابل پرداخت تحت این بیمه نامه , هزینه های متناسب و معقولی كه بیمه گذار جهت انجام این وظایف متحمل شده است را جبران مینماید.
۱۷- عدم اسقاط حق
اقداماتی كه توسط بیمه گذار و یا بیمه گر بمنظور نجات , حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل میاید , نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترك مالكیت یا بعنوان هرگونه خدشه در حقوق هر یك از طرفین محسوب گردد.
اجتناب از تاخیر
۱۸- سرعت در انجام وظایف
از جمله شرایط این بیمه این است كه اقدامات بیمه گذار برای حمل كالا در تمام موارد تا حدی كه دركنترل وی میباشد, باید با سرعت معقول و بنحو متعارف انجام گیرد.
۱۹- قانون و عرف حكومت قانون و عرف كشور ایران
این بیمه تابع قانون بیمه و عرف كشور ایران است.
*تذكر: بیمه گذار موظف است در صورت اطلاع از وقوع حادثه ای كه تحت پوشش این بیمه میباشد , فورا" بیمه گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنین پوششی انجام این تعهد میباشد.آیین نامه شماره ۱/۳۶
مكمل آیین نامه شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A و B و C

شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (۳) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری در جلسات مورخ ۲۲/۲/ ۱۳۸۹ و ۱۱/۱۲/۱۳۸۹، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

اول- مكمل شماره یك آیین‌نامه شماره ۳۶ با عنوان «شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط
A و Bو C» (آیین‌نامه شماره ۱/۳۶ ) به شرح زیر به تصویب رسید:

۱- بند ۲/۶ استثناء خطر جنگ مجموعه شرایط B وC آیین‌نامه شماره ۳۶ با عنوان «شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط AوBوC » با حذف عبارت ( باستثناء دزدی دریایی) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

(۲/۶)- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.

۲- بند ۲/۱۱ با اضافه نمودن عبارت «موكول به بند ۱/۱۱ فوق» به ابتدای بند و یك تبصره در ذیل آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

بند ۲/۱۱ – موكول به بند ۱/۱۱ فوق، بیمه­گذار نسبت به جبران زیان بیمه­شده كه در طول مدت این بیمه­ حادث می‌شود، محق خواهد بود. حتی اگر زیان قبل از انعقاد قرارداد بیمه حادث شده باشد، مگر آنكه در مورد اخیر بیمه‌گذار از خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن اطلاعی نداشته باشد.

تبصره: چنانچه مؤسسه بیمه، بیمه‌نامه را پس از شروع حمل صادر نماید، بند ۲/۱۱ فوق به قوت خود باقی است. مگر آن­كه عدم پذیرش موضوع بند ۲/۱۱، در شرایط خصوصی بیمه­نامه تصریح شود.

دوم- شركت‌های بیمه موظفند خسارت مربوط به دزدی دریایی قراردادهای بیمه باربری با شرایط B و C كه قبل از ابلاغ مكمل شماره یك آیین‌نامه شماره ۳۶ صادر شده­است را به استناد بند ۲/۶ آیین­نامه شماره ۳۶ مصوب جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۵ شورای عالی بیمه پرداخت نمایند.

سوم- از تاریخ ابلاغ مكمل شماره یك آیین‌نامه شماره ۳۶، شركت‌های بیمه می‌توانند در قراردادهای بیمه باربری با شرایط B و C ، خطر دزدی دریایی را نیز با دریافت حق بیمه متناسب به عنوان خطرات اضافی تحت پوشش قراردهند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار