کد خبر: ۴۶۹
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشكان

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۷ شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشكان را مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۸ بند بشرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – اساس بیمه نامه :
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و بنا به پیشنهاد بیمه گذار كه جزء لاینفك این بیمه نامه میباشد صادر گردیده است.
آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار كه مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و هم زمان یا قبل از صدور بیمه نامه كتبا" به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمیشود.
ماده ۲- موضوع بیمه :
موضوع بیمه عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی كه به علت خطا , اشتباه , غفلت و یا قصور بیمه گذار در تشخیص , معالجه , مداوا , اعمال جراحی و بطوركلی انجام امور پزشكی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.
ماده ۳- تعاریف :
عناوین مورد استفاده در این بیمه نامه بشرح زیر تعریف می گردد.
۱-۳- بیمه گر: بیمه گر شركت بیمه ایست كه نام و مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار را بر عهده دارد.
۲-۳- بیمه گذار: بیمه گذار شخصی است كه با تكمیل و امضاء پیشنهاد بیمه و پرداخت حق بیمه مقرر , جبران خسارتهای ناشی از مسئولیت حرفه ای خود را به بیمه گر محول می نماید.
ماده ۴- رعایت اصل حد اعلای حسن نیت :
بیمه گذار مكلف است با رعایت دقت و صداقت فرم پیشنهاد بیمه و پرسشنامه مربوطه را تكمیل نموده و اطلاعات درخواست شده را بطور واقع و كامل در اختیار بیمه گر قرار دهد . در صورتیكه بیمه گذار در پاسخ به سئوالات
بیمه گر از اظهار مطالبی خودداری نموده و یا اظهارات خلاف واقع بنماید, حسب مورد مشمول مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه خواهد گردید.
ماده ۵- تعهدات بیمه گر:
بیمه گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار , حداكثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارك مورد نیاز , نسبت به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی متعلقه , طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام كند.
۱/۵- تعهد بیمه گر در قبال هر یك از بیماران , معادل مبلغی است كه از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
۱/۱/۵- در صورتیكه بیمه گذار از سوی مراجع قانونی ذیصلاح به پرداخت دیه محكوم شود , تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت , محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذكور در قانون دیات می باشد.
۲/۱/۵- در مواردی كه مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد , بیمه گر می تواند قبل از صدور رای از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام كند.
۲/۵- تهعدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد مشروط به اینكه ادعای خسارت حداكثر ظرف سه سال پس از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعلام شده باشد.
۳/۵- چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه دیگری نیز بیمه شده باشد , مسئولیت بیمه گر حداكثر معادل مازاد خسارت تادیه شده توسط بیمه گر اول می باشد.
ماده ۶- دفاع از دعاوی :
بیمه گر می تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را به مناسبت مسئولیتهای موضوع این بیمه نامه بر عهده گیرد . در اینصورت بیمه گذار موظف است اختیار تعیین وكیل را رسما" به بیمه گر تفویض نماید.
ماده ۷- وظایف و تعهدات بیمه گذار
بیمه گذار موظف است :
۱/۷- حق بیمه این بیمه نامه و الحاقیه های بعدی آن را نقدا" بپردازد مگر اینكه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.
۲/۷- در انجام امور پزشكی كلیه ضوابط و مقررات و موازین حاكم بر این حرفه را رعایت نموده و وظایف خود را با دقت و صداقت انجام دهد.
۳/۷- اسناد و مدارك مربوط به خدمات پزشكی انجام شده در مورد هر بیمار را نگهداری نموده و در صورت درخواست بیمه گر آنها را در اختیار وی قرار دهد.
۴/۷- به محض اطلاع از هرگونه ادعای خسارت در خصوص مسئولیتهای موضوع این بیمه نامه , مراتب را كتبا" به بیمه گر اعلام نموده و پس از آن نیز در حدود امكانات با بیمه گر همكاری نماید.
۵/۷- بدون موافقت كتبی بیمه گر اقرار به مسئولیت خود ننموده و یا متعهد جبران خسارت نشود, در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده ۸- استثنائات :
موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
۱/۸- انجام معالجه , مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار .
۲/۸- مسئولیتهای ناشی از انجام هرگونه امور پزشكی كه عامل مستقیم آن استفاده از مسكرات و یا استعمال مواد مخدر و یا داروهای خواب آور باشد.
۳/۸- انجام مداوا , معالجه و اعمال جراحی كه خارج از ضوابط پزشكی و یا خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.
۴/۸- انجام هرگونه بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان .
۵/۸- هر نوع خسارتی كه منشاء آن تشعشعات یونیزه كننده یا رادیو اكتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینكه استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد.
۶/۸- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع .
ماده ۹- مدت بیمه نامه :
مدت این بیمه نامه یكسال شمسی است و تاریخ شروع و انقضاء آن در شرایط خصوصی مشخص می گردد.
ماده ۱۰ - نحوه فسخ بیمه نامه :
بیمه گر و بیمه گذار می توانند با اعلام كتبی یكماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند. در صورت فسخ از سوی بیمه گر حق بیمه مدت استفاده شده از بیمه نامه بصورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار , بصورت كوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه مسترد خواهد گردید.
ماده ۱۱- تحدید تعهد بیمه گر :
چنانچه پس از صدور حكم دایر بر محكومیت بیمه گذار , مشارالیه با پرداخت خسارت توسط بیمه گر موافق نباشد و به حكم صادره اعتراض نماید حداكثر تعهد بیمه گر محدود به محكوم به قبلی و هزینه های صرف شده تا تاریخ عدم قبول حكم از طرف بیمه گذار می باشد.
ماده ۱۲- محدوده جغرافیایی :
این قرارداد منحصرا" در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر بوده و بیمه گر در خصوص مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در خارج از محدوده مذكور هیچگونه تعهدی ندارد.
آیین نامه شماره ۱/۳۷
مكمل آیین‌نامه شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشكان
شورای‌عالی‌بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۷ اصلاح برخی از شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشكان را به شرح زیر تصویب نمود:
۱- عبارت زیر جایگزین بندهای ۱ و ۱/۱ از ماده ۵ شود:
۱/۱/۵. اگر مرجع قانونی ذی‌صلاح بیمه‌گذار را به پرداخت دیه محكوم كند تعهد بیمه‌گر در خصوص میزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مذكور در قانون مجازات اسلامی یا حداكثر مبلغ مندرج در جدول مشخصات بیمه‌نامه، هر كدام كه كمتر باشد، خواهد بود.
۲- در بند ۲ از ماده ۵، عبارت ”حداكثر ظرف سه سال“ به ”حداكثر ظرف چهار سال“ تغییر كند.
۳- بند ۲ از ماده ۸ به شرح زیر تغییر كند:
۲/۸. پزشك به دلیل استفاده از مسكرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب‌آور تمركز و هشیاری لازم برای مداوای بیمار را نداشته باشد و باعث صدمه جسمی او شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار