کد خبر: ۴۷۱
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل داخلی

این قرارداد بین شركت سهامی بیمه (بعنوان بیمه گر) از یك طرف و شركت حمل و نقل داخلی به نشانی : (بعنوان بیمه گذار) از طرف دیگر با رعایت قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بشرح زیر منعقد میشود.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال ارسال كنندگان و یا صاحبان كالا ناشی از فقدان و یا خسارات وارده به كالا كه "بیمه گذار " براساس مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ قانون تجارت و بموجب بارنامه های صادره , بعنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته می شود.

ماده ۲- شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر

تعهدات بیمه گر تحت این قرارداد شامل مسئولیت های بیمه گذار ناشی از حوادث و یا وقایعی می گردد كه از زمان تحویل گرفتن محموله تا زمان تحویل دادن آن به گیرنده در مقصد مندرج در بارنامه , به وقوع پیوسته و با رعایت مفاد ماده ۳۹۱ قانون تجارت , ظرف مهلت مقرر به بیمه گذار اعلام شده است.

ماده ۳- حدود و میزان تعهد بیمه گر

حدود و میزان تعهدات بیمه گر در قبال خسارتها و یا هزینه هایی كه مسئولیت جبران آن با توجه به ماده یك این قرارداد به عهده بیمه گذار می باشد بشرح زیر است:

۱/۳- در مورد مجموعه محمولاتی كه برای آنها قبض رسید انبار صادر شده و در انبار بیمه گذار استقرار یافته است حداكثر معادل پانصد میلیون ریال .

۲/۳- برای خسارت وارد به كالا در هر حمل حداكثر معادل مبلغ دویست میلیون ریال

۱/۲/۳- بیمه گذار می تواند با جلب موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی (بشرح مذكور در بندهای ۴/۵ و ۴/۷ ) میزان تعهد بیمه گر در یك حمل را افزایش دهد.

۳/۳- هزینه های لازم و متعارف جهت نجات كالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی كه زیان حاصله از آن درتعهد بیمه گر باشد حداكثر معادل ارزش محموله .

۴/۳- هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار در رابطه با دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی.

ماده ۴- موارد استثناء

بیمه گر نسبت به خساراتی كه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در نتیجه عوامل زیر به كالای مورد حمل وارد آمده باشد , تعهدی ندارد:

۱/۴- عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار (شامل كاركنان و نمایندگان وی )

۱/۱/۴- بیمه گر خسارات ناشی از سرقت كلی محموله حین حمل , توسط راننده را پرداخت و حق و حقوق خود جهت تعقیب و بازیافت خسارت از راننده را محفوظ نگه می دارد.

۲/۴- بلیات طبیعی مانند سیل , طوفان , زلزله , آتشفشان , صاعقه .

۳/۴- جنگ , شورش, اعتصاب , بلوا, ضبط و مصادره , یاغیگیری و سرقت مسلحانه .

۴/۴- تشعشعات رادیو اكتیو و فعل و انفعالات هسته ای .

۵/۴- عیب ذاتی كالا.

۶/۴- هرگونه خسارات غیر مستقیم و عدم النفع .

۷/۴- حمل هایی كه به هر دلیل برای آنها بارنامه صادر نشده است.

ماده ۵- حق بیمه

۱/۵- حق بیمه با توجه به كرایه حمل مندرج در هر بارنامه و بر مبنای دو درصد آن محاسبه و از جانب

بیمه گذار در وجه بیمه گر پرداخت خواهد شد.

۲/۵- در مواردی كه بیمه گذار منحصرا" به حمل آهن آلات , غلات , علوفه , سنگهای مدنی , گچ و سیمان و یا سایر مصالح ساختمانی كه بصورت فله حمل میشود مبادرت می نماید, حق بیمه بر مبنای هشت در هزار كرایه حمل مندرج در بارنامه محاسبه خواهد شد.

۳/۵- در صورتی كه بعد از وقوع خسارت ثابت شود كه كرایه حمل دریافتی بیمه گذار بیشتر از مبلغی بوده است كه حق بیمه بر مبنای آن پرداخت شده است بیمه گر مجاز خواهد بود كه خسارت را به نسبت حق بیمه پرداختی و وجهی كه در صورت اظهار صحیح كرایه حمل بایستی پرداخت می شد تقلیل دهد.

۴/۵- در مواردی كه مسئولیت بیمه گذار در یك حمل بیش از دویست میلیون ریال است علاوه بر حق بیمه مندرج در بندهای ۱/۵ و یا ۲/۵ , یك در هزار مازاد مبلغ دویست میلیون ریال بعنوان حق بیمه اضافی منظور خواهد شد.

۵/۵- بیمه گذار متعهد است در تاریخ شروع قرارداد مبلغ ریال بعنوان سپرده حق بیمه به بیمه گر بپردازد. این سپرده تا پایان قرارداد نزد بیمه گر باقی خواهد ماند.

۶/۵- بیمه گذار موظف است مالیات و یا عوارضی كه طبق قوانین و یا مقررات ملزم به پرداخت آن می باشد (مانند ۲% سهم آموزش و پرورش ) را در هر مورد محاسبه و علاوه بر حق بیمه متعلقه به بیمه گر پرداخت نماید.

ماده ۶- فرانشیز:

قسمتی از هرخسارت در هر حادثه بشرح زیر به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار است:

۱/۶- بیست درصد خسارت ناشی از سرقت كلی محموله توسط راننده (با حداقل یك میلیون ریال ) .

۲/۶- ده درصد مبلغ خسارت و حداكثر یك میلیون ریال برای سایر موارد.

ماده ۷- تعهدات بیمه گذار:

بیمه گذار متعهد است:

۱/۷- كلیه حمل های خود را كه برای آنها بارنامه جاده ای داخلی وزارت راه و ترابری صادر می نماید, تحت این قرارداد بیمه نماید.

۲/۷- یك نسخه از تصویر (كپی ) حواله سازمان پایانه ها و حمل و نقل كشور را كه جهت دریافت بارنامه بنام وی (بیمه گذار) صادر میگردد همواره و حداكثر در مدت پنج روز از تاریخ صدور حواله به بیمه گر تحویل نماید.

۳/۷- ظرف مدت سه روز پس از پایان هر هفته , حق بیمه بارنامه های صادره طی آن هفته را به بیمه گر پرداخت نموده و فهرست و مشخصات بارنامه های صادره (شامل : تعداد, شماره سریال , مبلغ كرایه حمل و تاریخ صدور ) را به بیمه گر تسلیم نماید.

۴/۷- در صورتیكه مسئولیت بیمه گذار در یك حمل بیش از مبلغ دویست میلیون ریال باشد, بیمه گذار

می تواند جهت اخذ پوشش كامل , مراتب را قبل از حمل و طبق فرم پیوست این قرارداد , به اطلاع بیمه گر برساند, در غیر اینصورت حداكثر تعهد بیمه گر معادل دویست میلیون ریال خواهد بود.

۵/۷- همزمان با صدور بارنامه مدارك رانندگان و خودروها را كنترل نماید.

۶/۷- در ذیل حواله بار مشخصات مربوط به راننده شامل شماره كارت آمار , شماره گواهینامه , نشانی محل سكونت و شماره تلفن وی را درج نماید.

۷/۷- كلیه اطلاعات مربوط به بارنامه های مورد نظر را حداقل تا یكسال نزد خود نگهداری نموده و هر زمان كه بیمه گر لازم بداند , اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وی قرار دهد.

۸/۷- مراقبت های لازم را كه هر كس عرفا" از منابع خود به عمل می آورد , نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیمه گر به عمل آورد و كالای مورد حمل را در مسیر های مجاز و متعارف , حمل و به مقصد برساند.

۹/۷- در صورت وقوع حادثه موارد زیر را رعایت نماید:

۱/۹/۷- مراتب را در اولین فرصت و حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع كتبا" به بیمه گر (اولین و نزدیكترین شعبه بیمه گر ) اطلاع دهد.

۲/۹/۷- هیچگونه مسئولیتی را نسبت به حادثه و خسارت , بدون جلب موافقت بیمه گر قبول ننماید.

۳/۹/۷- بدون اطلاع و موافقت بیمه گر , تغییری در وضعیت خسارت بعمل نیاورد مگر اقدامات و تغییراتی كه برای نجات كالا و جلوگیری از توسعه خسارت ضروری بوده و عرفا" باید انجام پذیرد.

۱۰/۷- اسناد و مدارك زیر را تهیه و در اسرع وقت به بیمه گر تسلیم نمایند:

۱/۱۰/۷- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه .

۲/۱۰/۷- بارنامه و صورت بسته بندی محموله .

۳/۱۰/۷- فاكتور خرید محموله یا هرگونه مدارك قانونی دیگری كه دال بر تعیین ارزش محموله باشد.

۴/۱۰/۷- هرگونه ادعای خسارتی كه از طرف مدعی به وی اعلام شده باشد.

۵/۱۰/۷- هرگونه مدرك دیگری كه جهت تشخیص مسئولیت بیمه گذار و یا میزان خسارت موثر بوده و یا به هر نحوی در رابطه با خسارت , مورد نیاز بیمه گر باشد.

ماده ۸- حق جانشینی :

بیمه گر در حدودی كه خسارت وارده را قبول یا پرداخت میكند قائم مقام و جانشین بیمه گذار بوده و حق دارد به شخص یا اشخاصی كه مسئول بروز حادثه منجر به خسارت می باشند مراجعه و استیفای حق نمایند.

۱/۸- راننده وسیله نقلیه حامل كالا از قاعده فوق مستثنی می باشد مگر در مورد سرقت كلی محموله بشرح مذكور در بند ۱/۱/۴.

ماده ۹- مقررات گوناگون :

۱/۹- در صورت وقوع حادثه ای كه محتملا" موجب مسئولیت بیمه گذار می شود بیمه گر نسبت به اعزام كارشناس جهت بازدید و برآورد خسارت اقدام خواهد نمود.

۲/۹- بیمه گر میتواند در تمام دعاوی حقوقی كه علیه بیمه گذار در رابطه با مسئولیتهای نامبرده تحت

بارنامه های صادره در مراجع قضایی مطرح می شود , از بیمه گذار دفاع نماید و در مواردی كه مصلحت بداند خارج از دادگاه , نسبت به پرداخت خسارت اقدام یا بازیان دیده توافق نماید. بدین منظور بیمه گذار به موجب این قرارداد به بیمه گر وكالت با حق توكیل میدهد.

۳/۹- بیمه گر موظف است ظرف ۲۰ روز پس از دریافت مدارك و یا صدور حكم قطعی دایر بر محكومیت بیمه گذار تعهدات خود را ایفا نماید.

۴/۹- خسارت براساس قیمت كالا در بازار , در زمان و مكانی كه كالا طبق بارنامه به گیرنده آن تحویل شده و یا می بایستی تحویل میشده است , محاسبه می گردد و در غیاب چنین قیمتی , ارزش بازار كالای با نوع و كیفیت مشابه در محل تحویل , مبنی محاسبه قرار خواهد گرفت . به هر حال حداكثر تعهد بیمه گر از حدود مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد كرد.

ماده ۱۰- مدت قرارداد:

مدت اعتبار این قرارداد یكسال شمسی است كه از ساعت ۲۴ روز شروع و در ساعت ۲۴ روز منقضی میگردد و برای سالهای بعد خود بخود تجدید خواهد شد مگر آن كه هر یك از طرفین لااقل یكماه قبل از انقضاء مدت , نظر خود را مبنی بر عدم تمایل به ادامه قرارداد و یا تجدید نظر در شرایط آن به طرف دیگر اعلام نماید.

۱/۱۰- پس از انقضاء قرارداد تعهد طرفین نسبت به كلیه بارنامه هایی كه در مدت اعتبار این قرارداد از جانب بیمه گذار صادر شده است ادامه خواهد یافت .

ماده ۱۱- نحوه حل و فصل اختلافات :

هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر , تفسیر و یا اجرای این قرارداد , در صورتی كه از طریق مذاكره حل و فصل نشود, جهت هرگونه اظهار نظر به كارشناس مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای كارشناس مزبور قطعی و برای طرفین لازم الاتباع می باشد . در صورتی كه طرفین در مورد انتخاب كارشناس واحد به توافق نرسند, موضوع به هیات كارشناسی كه به نحو زیر انتخاب خواهد شد ارجاع میگردد:

۱/۱۱- هر یك از طرفین یك نفر كارشناس اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می نماید.

۲/۱۱- كارشناسان اختصاصی قبل از ورود به بحث در موضوع مورد اختلاف به اتفاق كارشناس دیگری را به عنوان سركارشناس انتخاب خواهند نمود.

۳/۱۱- رای هیات كارشناسی با اكثریت آراء معتبر و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

۴/۱۱- در صورتی كه هر یك از طرفین ظرف مدت ۳۰ روز از انتخاب و معرفی كارشناس طرف مقابل كارشناس اختصاصی خود را تعیین نكند و یا كارشناسان اختصاصی ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به تعیین سركارشناس به توافق نرسند , هر یك از طرفین میتواند حسب مورد از دادگاه ذیصلاح درخواست تعیین كارشناس یا سركارشناس را بنماید.

۵/۱۱- هر یك از طرفین در شروع رسیدگی , حق الزحمه كارشناس اختصاصی خود و پنجاه درصد از حق الزحمه سركارشناس را پرداخت خواهند كرد و در خاتمه كلیه هزینه های كارشناسی بعهده طرفی خواهد بود كه رای به زیان او صادر می گردد.

ماده ۱۲- تعداد مواد و فسخ :

این قرارداد در ۱۲ ماده و در دو نسخه كه هر دو نسخه حكم واحد را دارند تنظیم و امضاء گردید.

شركت سهامی بیمه .............. شركت حمل و نقل داخلی ..............

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار