کد خبر: ۴۷۲
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

ماده ۱. در این آیین نامه واژه ها یا عبارتهای زیر به جای توضیح مربوط به كار می رود:
الف – مؤسسه بیمه : مؤسسه بیمه ای كه به موجب قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ششم شهریور ۱۳۸۰ مجلس شواری اسلامی و براساس قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و مقررات این آیین نامه به صورت غیر دولتی ایجاد و به عملیات بیمه گری مبادرت می نماید. مؤسسه بیمه غیر دولتی در این آیین نامه مؤسسه بیمه نامیده می شود.

ب – شخص حقیقی داخلی : شخص حقیقی تبعه جمهوری اسلامی ایران

پ – شخص حقوقی داخلی‌: شخص حقوقی كه دارای تابعیت ایرانی بوده و براساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در مراجع ذیصلاح به ثبت رسیده باشد.

ت – موافقت اصولی : موافقت با درخواست تاسیس مؤسسه بیمه كه پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی بیمه مركزی ایران به منظور تشكیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام صادر می شود.

ث – پروانه تاسیس : موافقت با ثبت مؤسسه بیمه در مرجع ثبت شركتها كه بیمه مركزی ایران پس از تایید طرح اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی مؤسس و در صورت احراز شرایط لازم براساس موافقت اصولی صادر می كند.

ج – پروانه فعالیت: مجوز فعالیت مؤسسه بیمه در یك یا چند رشته بیمه ای كه بیمه مركزی ایران صادر می نماید.

ح – قانون تاسیس : قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲. تشكیل مؤسسه بیمه صرفاً به صورت شركت سهامی عام ایرانی كه سهام آن با نام بوده و با رعایت قانون تاسیس و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد امكان پذیر است.

ماده ۳. مؤسسین مؤسسه بیمه باید فاقد سابقه محكومیت موضوع ماده ۶۴ قانون تاسیس و یا هرگونه محكومیت دیگری كه منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده است باشند.

ماده ۴.وزارتخانه ها ، مؤسسه های دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شركتهای موضوع ماده ۲ ‹‹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت›› نمی توانند جزء مؤسسین مؤسسه بیمه باشند.

تبصره ۱. وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شركت های موضوع این ماده در مجموع نمی توانند بیش از ده درصد در مؤسسه بیمه سهم داشته باشند .

تبصره ۲. شركت های موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور مشمول حكم این ماده نمی باشند ولی در هر حال مجموع سهام آنها نباید بیش از ۲۰ درصد سهام مؤسسه بیمه باشد.

ماده ۵. اشخاص حقوقی كه وزارتخانه ها، شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بیش از ۲۰ درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند .

ماده۶. در اجرای ماده (۳۳) قانون تاسیس ، از نظر این آیین نامه مجموع اشخاص زیر در هر حالت یك شخص محسوب می شود: الف – شخص حقیقی متقاضی به علاوه اقارب مندرج در ماده مذكور .

ب – اشخاص حقوقی كه شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در ماده مذكور در آن بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشند.

پ – شخص حقوقی متقاضی به علاوه سایر اشخاص حقوقی كه متقاضی به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشد.

ت – اشخاص حقوقی كه یك شخص حقیقی یا حقوقی همزمان به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از ۲۰ درصد حق رای داشته باشد.ماده ۷. برای دریافت موافقت اصولی ، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی كه واجد شرایط مقرر در این آیین نامه هستند باید تقاضای تاسیس مؤسسه بیمه را همراه پیش نویس اساسنامه ، برنامه جامع عملیاتی و سایر مدارك و اطلاعاتی كه برای احراز شرایط پیش بینی شده در قانون تاسیس و این آیین نامه مورد نیاز است به بیمه مركزی ایران تسلیم نمایند.

تبصره ۱. برنامه جامع عملیاتی باید شامل اهداف مؤسسه ، بازارهای هدف ، تمهیدات بیمه اتكای و نحوه حصول به اهداف مورد نظر حداقل برای سه سال اولیه فعالیت مؤسسه بیمه باشد.

تبصره ۲. در صورتی كه بیمه مركزی ایران پس از دریافت مدارك از متقاضی ، برای احراز شرایط .، ارائه مدارك و اطلاعات دیگری را لازم بداند باید ظرف پانزده روز اداری مراتب را به طور كتبی به متقاضی اعلام نماید.

ماده ۸. در صورتی كه شخص یا اشخاص حقوقی جزء مؤسسین مؤسسه بیمه باشند، مؤسسین مكلفند یك نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملكرد سود و زیان مصوب آن شخص یا اشخاص حقوقی در سه سال مالی قبل را همراه اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران عمده (دارای بیش از پنج درصدسهام) و سایر اطلاعات ضروری به بیمه مركزی ایران ارائه دهند.

ماده ۹. بیمه مركزی ایران پس از دریافت كلیه مدارك و اطلاعات مورد نیاز و احراز شرایط قانونی مؤسسین ، حداكثر ظرف یك ماه نظر خود را درباره تقاضای مطرح شده برای طر مراحل قانونی به شورای عالی بیمه ارائه خواهد نمود.

ماده ۱۰. مفاد اعلامیه پذیره نویسی باید قبل از ارائه به اداره ثبت شركتها به تایید بیمه مركزی ایران برسد.

ماده ۱۱. اعضای هیئت مدیره(اعم ازا شخاص حقیقی یا نماینده اشخاص حقوقی) ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل (در صورت وجود) باید ضمن داشتن مدرك كارشناسی مرتبط (بیمه، اقتصاد، امور مالی ، مدیریت ، حقوق و رشته های مشابه)‌و نداشتن محكومیت موضوع ماده ۶۴ قانون تاسیس ، به تشخیص بیمه مركزی ایران از حسن شهرت برخوردار باشند. مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل( در صورت وجود) باید به تشخیص بیمه مركزی ایران تجربه كاری مفید و مؤثر داشته باشند

ماده ۱۲. حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه بیمه باید از میان حسابداران رسمی موضوع ‹‹قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی›› انتخاب شوند.

ماده ۱۳. مؤسسات بیمه ای كه در بیمه های زندگی فعالیت می كنند موظفند محاسب فنی مورد تایید بیمه مركزی ایران را معرفی نمایند.

ماده ۱۴.هیچ یك از اهضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه نمی توانند در سایر مؤسسات بیمه ، كارگزاری ها و نمایندگی های بیمه سمت داشته باشند.

ماده ۱۵. پس از تعیین سرمایه ، تصویب اساسنامه و همچنین تعیین مدیران ، بازرس قانونی و سایر موارد مندرج در قانون تجارت در مجمع عمومی مؤسس همچنین تعیین مدیر عامل و در صورت لزوم محاسب فنی ، بیمه مركزی ایران با رعایت مقررات ، پروانه تاسیس مؤسسه بیمه را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۶. مدت اعتبار موافقت اصولی و پروانه تاسیس حداكثر یك سال پس از صدور است مگر آنكه قبل از انقضاء به درخواست متقاضی و موافقت بیمه مركزی ایران این مهلت تمدید شود.

تبصره – مجوزهای صادر شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده ۱۷. برای صدور پروانه فعالیت در هر یك ا ز مجموعه رشته های اموال ، اشخاص یا مسئولیت، مؤسسه بیمه باید مدیر فنی كه صلاحیت وی مورد تایید بیمه مركزی باشد معرفی نماید.

ماده ۱۸. بیمه مركزی ایران پس از ثبت مؤسسه بیمه و معرفی مدیر یا مدیران فنی مورد تایید ، ظرف یك ماه پروانه فعالیت برای رشته های مورد تقاضا را در چارچوب اساسنامه صادر خواهد كرد.

ماده ۱۹. مدیران مؤسسه بیمه موظفند براساس برنامه عملیاتی پیش بینی شده مؤسسه بیمه را اداره نمایند و هرگونه تغییر در كلیات برنامه عملیاتی را قبلاُ به اطلاع و تایید بیمه مركزی ایران برسانند.

ماده ۲۰. انجام عملیات بیمه اتكایی قبولی از خارج از كشور جز به شكل متقابل در محدوده ای كه مورد تایید بیمه مركزی ایران باشد منوط به برخورداری مؤسسه بیمه از حداقل سرمایه لازم برای تاسیس مؤسسات بیمه اتكایی و دریافت پروانه فعالیت جداگانه از بیمه مركزی ایران است.

ماده ۲۱ . مواردی كه در این آیین نامه ذكر نشده است حسب مورد تابع قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی، قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ، قانون تجارت ، مصوبات شورای عالی بیمه ، دستور العمل های بیمه مركزی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

این ضوابط در ۲۱ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۰ به تصویب شورای عالی بیمه رسید .

آئین نامه شماره ۱/۴۰

(مكمل آیین نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی )
شورای عالی بیمه براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری درجلسات مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ و ۸/۱۱/۱۳۸۱ ،اصلاحات زیر در آئین نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تصویب نمود.
۱- متن زیر به عنوان تبصره ، ذیل ماده ۱۱ اضافه شود
تبصره - درصورتی كه مدرك كارشناسی افراد معرفی شده جهت عضویت در هیئت مدیره موسسه بیمه در درشته های غیر مرتبط باشد به شرط آنكه واجد شرایط بوده حداقل پنج سال تجربه موثر مدیریتی داشته باشند بیمه مركزی ایران می تواند به تشخیص خود با عضویت آنها در هیئت مدیریه موافقت نماید. در هرصورت تعداد اینگونه اعضا نمی تواند از دو پنجم تعداد اعضای هیئت مدیره هر موسسه بیمه بیشتر باشد.
۲- ماده ۲۰ به شرح زیر اصلاح شود
ماده ۲۰ -قبول بیمه اتكائی از داخل یا خارج از كشور صرفاً برای موسسات بیمه اتكائی مجاز است و موسسات بیمه مستقیم مجاز به قبول بیمه اتكائی از سایر موسسات بیمه نمی باشند.
تبصره - درمواردی كه موسسات بیمه مستقیم به جهت عضویت در صندوق های بیمه محلی ، منطقه ای و یا بین المللی موظف به واگذاری و قبولی بیمه اتكائی به صورت متقابل می باشند، قبول بیمه اتكائی در محدوده مورد تائید بیمه مركزی ایران بلامانع است

آئین نامه شماره ۲/۴۰
( مكمل آئین نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی )
شورای عالی بیمه براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود متن زیر به عنوان تبصره ۳ ، ذیل ماده ۴ آئین نامه شماره ۴۰ ( ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی ) اضافه شود
تبصره ۳ - صندوقهای بازنشستگی كاركنان شركتها و موسسات دولتی به استثنای صندوق بازنشستگی كشوری و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح مشمول محدودیت این ماده نمی باشند.


آئین نامه شماره ۳/۴۰

(مكمل آئین نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی)
شورای‌ عالی ‌بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‎ گری در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ تصویب نمود آئین نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه ‌غیر‎دولتی (شماره ۴۰) به شرح زیر اصلاح شود:
الف ـ تبصره ‎های ۲ و ۳ به شرح زیر ذیل ماده ۱۱ اضافه و عنوان تبصره فعلی به «تبصره ۱» تغییر یابد:
تبصره ۲: در صورتی كه هیأت مدیره مؤسسه بیمه هر یك از شرایط مندرج در این آئین‌نامه و یا سایر مقررات مربوط را از دست بدهد مؤسسه بیمه موظف است حداكثر تا سه ماه وضعیت هیأت مدیره را با شرایط و مقررات مربوط منطبق نماید. در غیر اینصورت رئیس‌كل بیمه مركزی ایران موظف است در اجرای ماده ۴۱ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‎ گری موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای‌عالی‌بیمه مطرح نماید.
تبصره ۳: در صورت استعفاء، عزل یا فوت مدیر عامل مؤسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مركزی ایران)، مؤسسه بیمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مركزی ایران معرفی نماید. بیمه مركزی ایران موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدیر عامل مورد تأیید بیمه مركزی ایران، انجام وظایف وی بر عهده رئیس هیأت مدیره یا قائم‌مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه خواهد بود.
چنانچه مؤسسه بیمه ‎ای به هر علت بیش از سه ماه فاقد مدیر عامل تأیید صلاحیت شده باشد رئیس كل بیمه مركزی ایران موظف است در اجرای ماده ۴۱ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه ‎گری موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای‌عالی‌بیمه مطرح نماید.
ب ـ دو تبصره به شرح زیر ذیل ماده ۱۷ اضافه شود:
تبصره ۱: در صورت استعفاء، عزل یا فوت هر یك از مدیران فنی مؤسسه بیمه یا سلب شرایط آنها (به تشخیص بیمه مركزی ایران)، مؤسسه بیمه موظف است حداكثر ظرف دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مركزی ایران معرفی نماید. بیمه مركزی ایران موظف است حداكثر ظرف یك ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدیر فنی مورد تأیید بیمه مركزی ایران، انجام وظایف وی بر عهده مدیر عامل یا قائم‌مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه خواهد بود.
چنانچه مؤسسه بیمه به هر علت بیش از سه ماه در هر یك از رشته‎ های بیمه اموال، اشخاص و یا مسئولیت فاقد مدیر فنی تأیید صلاحیت شده باشد،‌ رئیس كل بیمه مركزی ایران موظف است در اجرای ماده ۴۱ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‎ گری موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای‌عالی‌بیمه مطرح نماید.
تبصره ۲: چنانچه مؤسسه بیمه بخواهد فردی را به عنوان معاون فنی یا عناوین مشابه منصوب نماید صلاحیت وی باید قبلاً به تأیید بیمه مركزی ایران رسیده باشد.
ج ـ ماده ۲۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:
قبول بیمه اتكایی از خارج از كشور صرفاً برای مؤسسات بیمه اتكایی مجاز است. مؤسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت در بیمه‎ های اتكائی و با رعایت ضوابطی كه از سوی بیمه مركزی ایران اعلام خواهد شد،‌ در حدود ظرفیت نگهداری خود مجاز به قبول بیمه اتكائی از سایر مؤسسات بیمه مستقیم داخلی (اعم از دولتی، غیر دولتی و یا ثبت شده در مناطق آزاد) می‎باشند.


ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۳/۴۰
۱. مؤسسات بیمه موضوع این آین نامه می باید حداقل یك نفر آشنا به امور اتكایی از بین كاركنان خود را به بیمه مركزی ایران معرفی و در صورت تایید بیمه مركزی یران ، با رعایت سایر ضوابط زیر ، مجاز به قبول اتكایی می باشند.
۲. حداقل سرمایه لازم برای انجام عملیات اتكایی ۴۰۰ میلیارد ریال می باشد.
۳. قبولی اتكایی صرفاً از بیمه نامه های صادره توسط سایر مؤسسات بیم مستقیم داخلی (اعم از دولتی، غیر دولتی و یا ثبت شده در مناطق آزاد) مجاز بوده و قبولی از واگذاریهای مجدد آنان (Retrocession) مجاز نمی باشد.
۴. مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه صرفاً در رشته هایی می توانند قبولی اتكایی انجام دهند كه قبلاً مجوز فعالیت عملیات بیمه مستقیم در آن رشته ها را از بیمه مركزی ایران دریافت كرده باشند:
تبصره : قبول اتكایی در انواع بیمه های اعتباری و زندگی مجاز نمی باشد.
۵. حداكثر میزان مجاز نگهداری خالص (Net Retention) در عملیات قبولی اتكایی، به شرح زیر می باشد:
۱/۵- قراردادهای نسبی (Proportional) : حداكثر میزان نگهداری خالص در هر قرارداد (Monetary Line) ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا معادل ارزی آن ،مشروط بر آنكه حداكثر مجموع تعهدات موسسه بیمه ( نگهداری خالص ) در مورد خطرات فاجعه آمیز در هر قرارداد از ۱۰% مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته و ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق مؤسسه تجاوز ننماید.

۲/۵- قراردادهای غیر نسبی (Non Proportional) : حداكثر در هر قرارداد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا معادل ارزی آن.

۳/۵- قبولی های اختیاری (Facultative): حداكثر مجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداری خالص) در یك بیمه نامه / ریسك، نمی باید از ۱۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده ، اندوخته و ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق مؤسسه تجاوز نماید.
۶. حداكثر مجموع تعهدات نگهداری خالص هر یك از مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه درخصوص خطرات فاجعه آمیز در هر یك از مناطق مندرج در بند ۷ نمی باید از ۵۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده ، اندوخته و ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق مؤسسه تجاور نماید.
۷. مناطق مورد اشاره در بند ۶ فوق ، عبارتند از :
۱- استان تهران (به غیر از تهران بزرگ)
۱/۱- تهران بزرگ
۲- استان گیلان
۳- استان مازندران
۴- استان خراسان شمالی
۵- استان خراسان رضوی(به غیر از مشهد)
۱/۵- شهر مشهد
۶- استان خراسان جنوبی
۷- استان قزوین (به غیر از شهر صنعتی قزوین)
۱/۷- شهر صنعتی قزوین
۸- استان كرمان
۹- استان آذربایجان شرقی ( به غیر از شهر تبریز)
۱/۹- شهر تبریز
۱۰- استان اصفهان (به غیر از شهر اصفهان)
۱/۱۰- شهر اصفهان
۱۱- استان یزد
۱۲- استان مركزی
۱۳- استان فارس
۱۴- استان خوزستان
۱۵- استان زنجان
۱۶- استان آذربایجان غربی
۱۷- استان كرمانشاه
۱۸- استان گلستان
۱۹- استان هرمزگان
۲۰- استان سمنان
۲۱- استان اردبیل
۲۲- استان همدان
۲۳- استان لرستان
۲۴- استان سیستان و بلوچستان
۲۵- استان بوشهر
۲۶- استان كردستان
۲۷- استان قم
۲۸- استان ایلام
۲۹- استان كهكیلویه و بویر احمد
۳۰- استان چهار محال و بختیاری
۳۱- هر یك از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۳۲- پارس جنوبی
۳۳- عسلویه
۸. مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند حسابهای مربوط به عملیات بیمه اتكایی (به تفكیك قبولی و واگذاری) خود را به صورت جداگانه در صورتهای مالی خود منعكس نمایند و حداكثر یك ماه پس از پایان هر سه ماهه ، لیست كاملی از قبولی های خود را به بیمه مركزی ایران ارسال نمایند.
۹. چنانچه مؤسسات بیمه ای هر یك از ضوابط فوق الذكر را رعایت نكند ، بیمه مركزی ایران می تواند مجوز قبولی اتكایی آن مؤسسه را لغو نماید.

آئین نامه شماره ۴/۴۰
( مكمل آئین نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی )

شورای عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه­گری در جلسات مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۸ و ۷/۱۱/۱۳۸۸، مواد (۲) و (۱۲) آیین­نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی (آیین­نامه شماره ۴۰) را به ترتیب زیر اصلاح و تصویب نمود.

اول- ماده ۲ به شرح زیر اصلاح ­گردید:

ماده۲- تشكیل مؤسسه بیمه صرفاً به صورت «شركت سهامی عام» ایرانی یا «شركت تعاونی سهامی عام» ایرانی كه سهام آن با نام بوده و با رعایت قانون تأسیس و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد، امكان­پذیر است. در تاسیس موسسه بیمه به صورت «شركت تعاونی سهامی عام»، مقررات ماده (۱۲) « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی- مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ابلاغی ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی» نیز رعایت خواهد شد.دوم- ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۱۲- حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه بیمه باید از میان حسابرسان مورد تایید بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند.

 

آئین نامه شماره ۵/۴۰

 

شـورای عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گـری در جلسـه مورخ ۳۱ /۶/ ۱۳۸۹، آیین‌نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی را اصلاح و به عنوان مكمل آیین‌نامه شماره چهل (آیین‌نامه شماره ۵/۴۰) به شرح زیر تصویب نمود:
- ماده ۲۰ آیین‌نامه شماره (۴۰) با عنوان آیین­نامه «ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی» به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۲۰- انجام عملیات اتكایی برای مؤسسات بیمه اتكایی مجاز است. مؤسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بیمه اتكایی و با رعایت ضوابطی كه از سوی بیمه مركزی ج.ا.ایران اعلام خواهد شد، مجاز به قبولی اتكایی از سایر مؤسسات بیمه داخلی(اعم از دولتی، غیردولتی و ثبت شده در مناطق آزاد) و خارجی می‌باشند.
تبصره- مؤسسات بیمه مستقیم با رعایت شرایط موضوع این ماده برای مدت دو سال به صورت آزمایشی ( از تاریخ تصویب) مجاز به قبولی اتكایی خواهند بود.»

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار