کد خبر: ۴۷۴
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه

ماده‌۱ـمؤسسات‌ بیمه‌ باید دارایی‌های‌ معرف‌ ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌های‌ قانونی‌ وهمچنین‌ سرمایه‌ خود را طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ به‌طور شفاف‌ و منطبق‌ بر استانداردهای‌حسابداری‌ در صورت‌ های‌ مالی‌ خود منعكس‌ كنند.

ماده‌۲ـسرمایه‌گذاری‌های‌ مجاز از محل‌ ذخایر فنی‌ برای‌ مؤسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ كه‌ فقط دربیمه‌ های‌ غیرزندگی‌ فعالیت‌ می‌كنند عبارت‌ است‌ از:

الف‌ ـسپرده‌ بانكی‌ حداقل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.

ب‌ ـاوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ بوسیله‌ دولت‌ یا بانك‌ های‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصد وحداكثر بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیكه‌ خرید اوراق‌ مشاركت‌مندرج‌ در این‌ بند به‌ میزان‌ حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، مؤسسات‌ بیمه‌می‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكی‌ تامین‌ نمایند.

ج‌ ـاوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانك‌های‌ خصوصی‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ذیربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌.

د ـسهام‌ شركت‌ های‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ كه‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شركت‌سرمایه‌پذیر از ده‌ درصد سهام‌ آن‌ شركت‌ و در مجموع‌ از سی‌ درصد جمع‌ ذخایرفنی‌ مؤسسات‌ بیمه‌ تجاوز نكند.

تبصره‌: مؤسسات‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌در بورس‌ حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ كنند مشروط بر اینكه‌ جمع‌كل‌ این‌ بند از ۳۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ تجاوز نكند.

ه' ـمشاركت‌ در طرح‌ های‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ كه‌ سرمایه‌گذاری‌ در هر طرح‌ از بیست‌ درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ طرح‌ و در مجموع‌ از بیست‌ درصد جمع‌ ذخایرفنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ تجاوز نكند.

و ـ خرید اموال‌ غیرمنقول‌ (املاك‌ و مستغلات‌) واقع‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌به‌ شرطی‌ كه‌ مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ز ـاعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ به‌ نمایندگان‌ مؤسسه‌ بیمه‌ ذی‌ ربط كه‌حداقل‌ دو سال‌ از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد به‌ شرطی‌ كه‌:

۱ـ مجموع‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ از پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

۲ـ در هر مورد، محل‌ خریداری‌ شده‌ به‌ عنوان‌ وثیقه‌ در رهن‌ اعطا كننده‌تسهیلات‌ قرار گیرد و رهن‌ اول‌ باشد و سقف‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ ازپنجاه‌ درصد ارزش‌ محل‌ خریداری‌ شده‌ بیشتر نباشد.

۳ـ مدت‌ بازپرداخت‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ حداكثر پنج‌ سال‌ و نرخ‌ سود آن‌ حداقل‌دو درصد بیشتر از سود سپرده‌ های‌ بلندمدت‌ بانكی‌ باشد.

ح‌ ـسرمایه‌گذاری‌ در شركت‌ های‌ خارج‌ از بورس‌ با تأیید بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ كه‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ط ـوام‌ به‌ كاركنان‌ مؤسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسكن‌ طبق‌ آیین‌ نامه‌ های‌ استخدامی‌حداكثر تا ۵ درصد ذخایر فنی‌ شركت‌ بیمه‌.

ماده‌ ۳ـسرمایه‌ گذاری‌ مجاز از محل‌ ذخایر ریاضی‌ برای‌ مؤسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ كه‌ فقط دربیمه‌ های‌ زندگی‌ فعالیت‌ می‌كنند عبارت‌ است‌ از:

الف‌ ـوام‌ به‌ بیمه‌گذاران‌ از محل‌ ذخایر ریاضی‌ آنها طبق‌ شرایط بیمه‌ نامه‌ ها.

ب‌ ـسپرده‌ های‌ بانكی‌ حداقل‌ ده‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌.

ج‌ ـاوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ به‌ وسیله‌ دولت‌ یا بانك‌ های‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصدو حداكثر بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیكه‌ خرید اوراق‌ مشاركت‌مندرج‌ در این‌ بند به‌ میزان‌ حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، مؤسسات‌ بیمه‌می‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكی‌ تامین‌ نمایند.

د ـاوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانك‌های‌ خصوصی‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ذیربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌.

ه' ـسهام‌ شركت‌ های‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ كه‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شركت‌سرمایه‌پذیر از ده‌ درصد و در مجموع‌ از چهل‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

تبصره‌: مؤسسه‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌در بورس‌ حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ كنند مشروط بر اینكه‌ جمع‌كل‌ این‌ بند از ۴۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ تجاوز نكند.

و ـمشاركت‌ در اجرای‌ طرح‌ های‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ كه‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌طرح‌ ها از بیست‌ درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ هر طرح‌ و در مجموع‌ از سی‌ درصد جمع‌ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ز ـخرید اموال‌ غیرمنقول‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ كه‌ مجموع‌ آنها ازده‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نكند.

ح‌ ـاعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ نمایندگان‌ مؤسسه‌ ذی‌ربط كه‌ حداقل‌ دوسال‌ از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد طبق‌ شرایط مندرج‌ در بند (ه') ماده‌ ۲ این‌آیین‌ نامه‌.

ط ـسرمایه‌گذاری‌ در شركت‌ های‌ خارج‌ از بورس‌ با تأیید بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ كه‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ی‌ ـوام‌ به‌ كاركنان‌ مؤسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسكن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ های‌ استخدامی‌حداكثر تا ۵ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ .

ماده‌ ۴ـ سرمایه‌گذاری‌ مجاز از محل‌ ذخایر فنی‌ برای‌ مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ هم‌زمان‌ در بیمه‌ های‌زندگی‌ و غیرزندگی‌ (مختلط) فعالیت‌ می‌كنند عبارت‌ است‌ از:

الف‌ ـوام‌ به‌ بیمه‌گذاران‌ بیمه‌ های‌ زندگی‌ طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌ های‌ زندگی‌ از محل‌ ذخایرریاضی‌ آنها.

ب‌ ـسپرده‌ های‌ بانكی‌ حداقل‌ ۲۰ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.

ج‌ ـاوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ به‌ وسیله‌ دولت‌ یا بانك‌ های‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصدو حداكثر بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیكه‌ خرید اوراق‌ مشاركت‌ مندرج‌در این‌ بند به‌ میزان‌ حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، مؤسسات‌ بیمه‌ می‌توانندحداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكی‌ تامین‌ نمایند.

د ـاوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانك‌های‌ خصوصی‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ذیربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌.

ه' ـسهام‌ شركت‌ های‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ كه‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شركت‌سرمایه‌پذیر از ده‌ درصد و درمجموع‌ از سی‌ و دو درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوزنكند.

تبصره‌: مؤسسه‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌در بورس‌ حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ كنند مشروط بر اینكه‌ جمع‌كل‌ این‌ بند از ۳۲ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ تجاوز نكند.

و ـمشاركت‌ در اجرای‌ طرح‌ های‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ كه‌ سرمایه‌ گذاری‌ در هر طرح‌ ازبیست‌ درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ و درمجموع‌ از بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایرفنی‌ تجاوز نكند.

ز ـخرید اموال‌ واقع‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ كه‌ مجموع‌ آنها از ده‌ درصدجمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ح‌ ـاعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ به‌ نمایندگان‌ مؤسسه‌ ذیربط كه‌ حداقل‌دو سال‌ از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد، طبق‌ شرایط مندرج‌ در بند (ه') ماده‌۲.

ط ـسرمایه‌گذاری‌ در شركت‌ های‌ خارج‌ از بورس‌ با تأیید بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ كه‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ی‌ ـوام‌ به‌ كاركنان‌ مؤسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسكن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ های‌ استخدامی‌حداكثر تا ۵ درصد ذخایر فنی‌ شركت‌ بیمه‌.

ماده‌ ۵ـ مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ فقط در بیمه‌ های‌ اتكایی‌ فعالیت‌ می‌كنند، می‌توانند طبق‌ مفاد ماده‌۴این‌ آیین‌ نامه‌ ذخایر فنی‌ خود را سرمایه‌گذاری‌ كنند

ماده‌۶ـ مؤسسات‌ بیمه‌ می‌توانند موارد زیر را جزء سرمایه‌گذاری‌ خود منظور نمایند

الف‌ ـسپرده‌ هایی‌ كه‌ این‌ مؤسسات‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ بیمه‌ اتكایی‌ نزد مؤسسات‌بیمه‌گر واگذارنده‌ دارند.

ب‌ ـبدهی‌ مؤسسات‌ بیمه‌گر واگذارنده‌ به‌ این‌ مؤسسات‌ بابت‌ معاملات‌ بیمه‌ اتكایی‌حداكثر تا بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر مربوط به‌ این‌ معاملات‌.

ج‌ ـبدهی‌ بیمه‌گذاران‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ قراردادهای‌ بیمه‌ های‌ غیرزندگی‌ حداكثر تاده‌ درصد ذخایر فنی‌ بیمه‌ های‌ غیرزندگی‌.

د ـبدهی‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات‌ دولتی‌ حداكثر تا بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.

ماده‌ ۷ـ دارایی‌های‌ مورد نیاز در فعالیت‌ مؤسسه‌ بیمه‌ حداكثر تا سقف‌ ۳۰% از ارزش‌ ویژه‌ مجازخواهد بود. بقیه‌ ارزش‌ ویژه‌ مؤسسات‌ بیمه‌ با رعایت‌ درصدهای‌ مذكور در مواد ۲ تا ۵ سرمایه‌گذاری‌می‌شود. برای‌ تامین‌ این‌ ماده‌ در مورد بیمه‌های‌ موجود بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ بررسی‌ لازم‌ را انجام‌ داده‌ وظرف‌ چهار ماه‌ گزارش‌ خود را به‌ شورایعالی‌ بیمه‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ ارائه‌ می‌كند.

ماده‌ ۸ـمؤسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ در خارج‌ از كشور فعالیت‌ دارند، نسبت‌ به‌ ذخایر فنی‌ وسرمایه‌گذاری‌ هایی‌ كه‌ مربوط به‌ عملیات‌ آنها در خارج‌ است‌، تابع‌ مقررات‌ محل‌ فعالیت‌خواهند بود. در صورتی‌ كه‌ در كشور خارجی‌ محل‌ فعالیت‌ مؤسسه‌ بیمه‌ ایرانی‌ مقرراتی‌ دراین‌ موارد وجود نداشته‌ باشد مؤسسه‌ بیمه‌ مربوط تابع‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ خواهند بود.

ماده‌ ۹ـدر مؤسسات‌ بیمه‌ مختلط، حسابهای‌ بیمه‌ های‌ زندگی‌ و یا بیمه‌ های‌ متضمن‌ پرداخت‌مستمری‌ باید به‌ طور كامل‌ جدای‌ از حسابهای‌ بیمه‌ های‌ غیرزندگی‌ نگاهداری شود.

ماده‌ ۱۰ـبیمه‌ مركزی‌ ایران‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ بخشی‌ از وظایف‌ نظارتی‌ خود تمام‌ یا قسمتی‌ از اموال‌خریداری‌ شده‌ از محل‌ سرمایه‌ و ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌ های قانونی‌ مؤسسات‌بیمه‌ را در هر زمان‌ كه‌ مقتضی‌ بداند ارزشیابی‌ كند.

ماده‌ ۱۱ـمؤسسات‌ بیمه‌ مكلفند در صورتهای‌ مالی‌ هر سال‌ سرمایه‌گذاری‌ های‌ انجام‌ شده‌ از محل‌سرمایه‌ و ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌ های‌ قانونی‌ خود را به‌ تفكیك تعیین‌ و ضمیمه‌صورتهای‌ مالی‌ به‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ ارسال‌ كنند.

این‌ آیین‌ نامه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ جایگزین‌ آیین‌نامه‌ های‌ شماره‌ ۱۲ و ۱/۱۲ خواهد بودآیین نامه شماره ۱/۴۲

(مكمل آیین نامة سرمایه ‏گذاری مؤسسات بیمه)
در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه ‎گری، شورای عالی بیمه در جلسة مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ تصویب نمود مادة ۴ آیین نامه ‌سرمایه ‎گذاری مؤسسات بیمه (شمارة ۴۲) به شرح زیر اصلاح شود:
۱ـ بند (ج) ذیل این‎ ماده حذف و متن زیر جایگزین بند (ب) شود:
ب) سپرده‎های بانكی و یا اوراق مشاركت تضمین شده توسط دولت و یا بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران حداقل سی درصد جمع ذخایر فنی.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره ذیل این ماده اضافه شود:
تبصره ـ شركت‏های بیمه مجاز نیستند از اوراق مشاركت موضوع بندهای (ب) و (د) و یا اوراق سپردة بانكی خود به عنوان تضمین و یا وثیقه استفاده نمایند.

آیین نامه شماره ۲/۴۲

مكمل آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه
در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه ‎گری، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۳ تصویب نمود بند ۳ قسمت ‹‹ز›› ذیل ماده ۲ آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه به شرح زیر اصلاح شود:
۳- مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداكثر پنج سال و نرخ سود آن حداقل دو درصد بیشتر از سود سپرده پنج ساله بانكی مصوب شورای پول و اعتبار باشد.

آیین نامه شماره ۳/۴۲

مكمل آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه
در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ تصویب نمود تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره ۱/۴۲) به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره – شركت های بیمه به استثناء شعب و نمایندگی های خارج از كشور آنها كه طبق مقررات كشور محل فعالیت ملزم به تودیع وثیقه یا تضمین می باشند، مجاز نیستند از اوراق مشاركت موضوع بندهای «ب» و «د» و یا اوراق سپرده بانكی خود به عنوان تضمین و یا وثیقه استفاده نمایند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار