کد خبر: ۴۷۸
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
دستورالعمل ذخایر فنی موسسات بیمه مناطق ازاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

فصل‌ اول‌ - كلیات‌
ماده‌۱ - موسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ مكلفند برای‌ انجام‌ تعهداتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌بیمه‌ مستقیم‌ و قراردادها و توافق‌های‌ بیمه‌ اتكائی‌ به‌ عهده‌ گرفته‌اند، ذخائر فنی‌ زیر را براساس‌ضوابط مقرر نگهداری‌ و در ستون‌ بدهی‌ ترازنامه‌ خود ثبت‌ نمایند.
الف‌ - در بیمه‌های‌ زندگی‌ :
۱- ذخیره‌ ریاضی‌ برای‌ پرداخت‌ سرمایه‌هاو مستمریها.
۲- ذخیره‌ مشاركت‌ بیمه‌گذاران‌ در منافع‌ برای‌ پرداخت‌ سهمی‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بیمه‌گذاران‌.
۳- ذخیره‌ فنی‌ تكمیلی‌ برای‌ تقویت‌ سایر ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ و تضمین‌ تعهدات‌موسسات‌ بیمه‌.
۴- ذخایر فنی‌ بیمه‌ عمر زمانی‌.
ب‌ - در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ :
۱- ذخیره‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ خطرات‌ جاری‌.
۲- ذخیره‌ خسارات‌ معوق‌ برای‌ پرداخت‌ خساراتی‌ كه‌ اعلام‌ شده‌ و در دست‌ رسیدگی‌ است‌.
۳- ذخیره‌ برگشت‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ استرداد حق‌ بیمه‌ به‌ علت‌ فسخ‌ یا ابطال‌ یا تقلیل‌ حق‌ بیمه‌ بعد ازدوره‌ مالی‌.
۴- ذخیره‌ مشاركت‌ بیمه‌گذاران‌ در منافع‌ برای‌ پرداخت‌ سهمی‌ از منافع‌ حاصله‌ به‌ بیمه‌گذاران‌.
۵- ذخیره‌ فنی‌ تكمیلی‌ برای‌ تقویت‌ سایر ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ و تضمین‌ تعهدات‌موسسات‌ بیمه‌.
ماده‌ ۲- موسسات‌ بیمه‌ موظفند در موقع‌ تنظیم‌ حساب‌ سود و زیان‌ و ترازنامه‌ هرسال‌، ذخایر فنی‌آخر سال‌ مالی‌ قبل‌ را به‌ بستانكار حساب‌ سود و زیان‌ سال‌ مالی‌ منتقل‌ و ذخایر فنی‌ آخر سال‌ مالی‌را به‌ بدهكار حساب‌ سود و زیان‌ همان‌ سال‌ منظور نمایند.
فصل‌ دوم‌ - ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ زندگی‌
ماده‌ ۳-ذخیره‌ ریاضی‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ عبارتست‌ از تفاوت‌ بین‌ ارزش‌ فعلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر(اعم‌ از سرمایه‌ و مستمری‌) و ارزش‌ فعلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گذاران‌ با رعایت‌ مبانی‌ فنی‌ مورد استفاده‌در محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ كه‌ نسبت‌ به‌ سهم‌ نگهداری‌ موسسه‌ بیمه‌ محاسبه‌ می‌شود.
ماده‌ ۴- ذخیره‌ مشاركت‌ در منافع‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ عبارت‌ است‌ از درصدی‌ از منافع‌ حاصل‌ ازمعاملات‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ و سرمایه‌گذاری‌ ذخایر فنی‌ آن‌ كه‌ به‌ موجب‌ شرایط قراردادهای‌بیمه‌های‌ زندگی‌ باید بین‌ بیمه‌گذاران‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ تقسیم‌ شود. سهم‌ بیمه‌گذاران‌ در منافع‌ اعم‌ ازاینكه‌ در پایان‌ هر سال‌ مالی‌ یا سالهای‌ بعد قابل‌ تقسیم‌ باشد باید در این‌ ذخیره‌ منظور شود.
ماده‌ ۵- ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ عمر زمانی‌ براساس‌ مبانی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌(به‌ غیر از بیمه‌های‌ باربری‌) موضوع‌ فصل‌ سوم‌ این‌ آئین‌نامه‌ محاسبه‌ و در حسابها منظورخواهد شد.
ماده‌ ۶- ذخیره‌ فنی‌ تكمیلی‌ در بیمه‌های‌ زندگی‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ جمع‌ اقلام‌ زیر :
الف‌ - حداقل‌ ۵/۲% و حداكثر ۵% حق‌ بیمه‌های‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بیمه‌های‌ اتكائی‌ واگذاری‌.
ب‌- ذخیره‌ فنی‌ تكمیلی‌ كه‌ از سال‌ قبل‌ منتقل‌ شده‌ است‌.
فصل‌ سوم‌ - ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌
ماده‌ ۷-ذخیره‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ خطرات‌ جاری‌ در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از حق‌بیمه‌های‌ مربوط به‌ فاصله‌ زمانی‌ بین‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ تا انقضاء مدت‌ قراردادهای‌ بیمه‌ به‌ ترتیب‌ زیرمحاسبه‌ می‌شود:
- برای‌ بیمه‌های‌ باربری‌ : ۵۰% حق‌ بیمه‌ بیمه‌نامه‌های‌ صادره‌ ظرف‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بیمه‌اتكائی‌ واگذاری‌ به‌ اضافه‌ ۲۰% حق‌ بیمه‌های‌ صادره‌ سال‌ قبل‌ پس‌ از كسر حق‌ بیمه‌های‌اتكائی‌واگذاری‌.
- برای‌ سایر بیمه‌ها : ۴۰% حق‌ بیمه‌ بیمه‌نامه‌های‌ صادره‌ ظرف‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بیمه‌اتكائی‌
تبصره‌ - در مورد اولین‌ سال‌ فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ مناطق‌ آزاد برای‌ هریك‌ از ماههای‌ قبل‌ از شروع‌فعالیت‌ ۵/۳% حق‌ بیمه‌ بیمه‌نامه‌های‌ صادره‌ ظرف‌ سال‌ مذكور پس‌ از كسر حق‌ بیمه‌ اتكائی‌واگذاری‌ به‌ نصابهای‌ مندرج‌ در ماده‌ فوق‌ اضافه‌ می‌شود. هرگاه‌ موسسه‌ بیمه‌ در نیمه‌ دوم‌ ماه‌ شروع‌به‌ فعالیت‌ كرده‌ باشد ماه‌ مزبور جزو ماههای‌ فعالیت‌ محسوب‌ نمی‌گردد.
ماده‌۸- ذخیره‌ خسارات‌ معوق‌ در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ برآورد خسارات‌اعلام‌ شده‌ در دست‌ رسیدگی‌ در آخر سال‌ مالی‌ پس‌ از كسر سهم‌ بیمه‌گر اتكائی‌
ماده‌ ۹- ذخیره‌ برگشت‌ حق‌ بیمه‌ در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ عبارت‌ است‌ از ۵۰% نسبت‌ حق‌ بیمه‌های‌برگشتی‌ به‌ كل‌ حق‌ بیمه‌ در سه‌ سال‌ مالی‌ قبل‌ ضربدر حق‌ بیمه‌ سال‌ مالی‌ جاری‌ پس‌ از كسرحق‌ بیمه‌ اتكائی‌.
ماده‌ ۱۰- ذخیره‌ مشاركت‌ در منافع‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ عبارت‌ است‌ از درصدی‌ از منافع‌ حاصل‌ ازهریك‌ از قراردادهای‌ بیمه‌ كه‌ به‌ موجب‌ شرایط قرارداد قابل‌ پرداخت‌ به‌بیمه‌گذاران‌باشد
ماده‌ ۱۱ ذخیره‌ فنی‌ تكمیلی‌ در بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ جمع‌ اقلام‌ زیر :
الف‌ - حداقل‌ ۵/۲% و حداكثر ۵% حق‌ بیمه‌های‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بیمه‌های‌ اتكائی‌ واگذاری‌.
ب‌ - ذخایر فنی‌ تكمیلی‌ كه‌ از سال‌ قبل‌ منتقل‌ شده‌ است‌.
فصل‌ چهارم‌ - ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ اتكائی‌ قبولی‌
ماده‌ ۱۲- ذخایر فنی‌ معاملات‌ بیمه‌ اتكائی‌ قبولی‌ با رعایت‌ قواعد مقرر در مواد قبلی‌ این‌ آئین‌نامه‌ وبه‌ موجب‌ شرایط قراردادها و توافقهای‌ اتكائی‌ محاسبه‌ می‌شود
فصل‌ پنجم‌ - ذخیره‌ فنی‌ خطرات‌ حوادث‌ طبیعی‌
ماده‌ -۱۳ ذخیره‌ فنی‌ خطرات‌ حوادث‌ طبیعی‌ عبارت‌ است‌ از حاصل‌ جمع‌ اقلام‌ زیر :
الف‌ - ۵/۲% كلیه‌ حق‌ بیمه‌های‌ سال‌ پس‌ از كسر حق‌ بیمه‌های‌ اتكائی‌ واگذاری‌.
ب‌ - ذخیره‌ فنی‌ حوادث‌ طبیعی‌ كه‌ از سال‌ قبل‌ منتقل‌ شده‌ است‌.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار