کد خبر: ۴۷۹
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
دستورالعمل نحوه سرمایه گذاری موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده‌ ۱- موسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ باید دارائیهای‌ معرف‌ ذخایر فنی‌ و ذخایر واندوخته‌های‌ قانونی‌ و همچنین‌ سرمایه‌ خود را طبق‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ بطور شفاف‌ و منطبق‌ براستانداردهای‌ حسابداری‌ در صورتهای‌ مالی‌ خود منعكس‌ كنند.

ماده‌ ۲- سرمایه‌گذاریهای‌ مجاز از محل‌ ذخایر فنی‌ برای‌ موسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ كه‌ فقط در بیمه‌های ‌غیرزندگی‌ فعالیت‌ می‌كنند عبارتست‌ از:

الف‌ - سپرده‌ بانكی‌ حداقل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.

ب‌ - اوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ بوسیله‌ دولت‌ یا بانكهای‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصد و حداكثر بیست‌و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیكه‌ خرید اوراق‌ مشاركت‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ میزان‌حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكی‌تامین‌ نمایند.

ج‌ - اوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانكهای‌ خصوصی‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ ذیربط منتشرشده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ موسسات‌ بیمه‌.

د - سهام‌ شركتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ كه‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شركت‌ سرمایه‌پذیر از ده‌درصد سهام‌ آن‌ شركت‌ و در مجموع‌ از سی‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ موسسات‌ بیمه‌ تجاوز نكند.

تبصره‌ - موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ كنند مشروط بر اینكه‌ جمع‌ كل‌ این‌ بند از ۳۰ درصد ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌ تجاوز نكند

ه - مشاركت‌ در طرحهای‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ كه‌ سرمایه‌گذاری‌ در هر طرح‌ از بیست‌ درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ طرح‌ و در مجموع‌ از بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌ تجاوز نكند.

و - خرید اموال‌ غیرمنقول‌ (املاك‌ و مستغلات‌) واقع‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ كه‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ز - اعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ به‌ نمایندگان‌ موسسه‌ بیمه‌ ذیربط كه‌ حداقل‌ دو سال‌از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد به‌ شرطی‌ كه‌ :

۱- مجموع‌ تسهیلات‌ اعطائی‌ از پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

۲-در هر مورد، محل‌ خریداری‌ شده‌ به‌ عنوان‌ وثیقه‌ در رهن‌ اعطاكننده‌ تسهیلات‌ قرار گیرد ورهن‌ اول‌ باشد و سقف‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ از پنجاه‌ درصد ارزش‌ محل‌ خریداری شده بیشتر باشد .

۳- مدت‌ بازپرداخت‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ حداكثر پنج‌ سال‌ و نرخ‌ سود آن‌ حداقل‌ دو درصدبیشتراز سود سپرده‌های‌ بلند مدت‌ بانكی‌ باشد.

ح‌ - سرمایه‌گذاری‌ در شركتهای‌ خارج‌ از بورس‌ با تایید بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ كه‌ مجموع‌ آنهااز ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ط - وام‌ به‌ كاركنان‌ موسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسكن‌ طبق‌ آئین‌نامه‌های‌ استخدامی‌ حداكثر تا ۵درصد ذخایر فنی‌ شركت‌ بیمه‌.

ماده‌ ۳- سرمایه‌گذاری‌ مجاز از محل‌ ذخایر ریاضی‌ برای‌ موسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ كه‌ فقط در بیمه‌های‌زندگی‌ فعالیت‌ می‌كنند عبارتست‌ از :

الف‌ - وام‌ به‌ بیمه‌گذاران‌ از محل‌ ذخایر ریاضی‌ آنها طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌ها.

ب‌ - سپرده‌های‌ بانكی‌ حداقل‌ ده‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌.

ج‌ - اوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ به‌ وسیله‌ دولت‌ یا بانكهای‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصد و حداكثربیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌. در صورتیكه‌ خرید اوراق‌ مشاركت‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌میزان‌ حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكی‌تامین‌ نمایند

د - اوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانكهای‌ خصوصی‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ ذیربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر ریاضی‌ موسسه‌ بیمه‌.

ه - سهام‌ شركتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ كه‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شركت‌ سرمایه‌پذیر ازده‌ درصد و در مجموع‌ از چهل‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نكند.

تبصره‌ - موسسه‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر ریاضی‌ سرمایه‌گذاری‌ كند مشروط بر اینكه‌ جمع‌ كل‌ این‌ بند از۴۰ درصد ذخایر ریاضی‌ موسسه‌ بیمه‌ تجاوز نكند

و - مشاركت‌ در اجرای‌ طرحهای‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ كه‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ طرحها از بیست‌درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ هر طرح‌ و در مجموع‌ از سی‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نكند.

ز - خرید اموال‌ غیرمنقول‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ كه‌ مجموع‌ آنها از ده‌ درصدجمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نكند.

ح‌ - اعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ نمایندگان‌ موسسه‌ ذیربط كه‌ حداقل‌ دو سال‌ ازشروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد طبق‌ شرایط مندرج‌ در بند (ز) ماده‌ ۲ این‌آئین‌نامه‌.

ط - سرمایه‌گذاری‌ در شركتهای‌ خارج‌ از بورس‌ با تایید بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ كه‌ مجموع‌آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نكند

ی‌ - وام‌ به‌ كاركنان‌ موسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسكن‌ طبق‌ آئین‌نامه‌های‌ استخدامی‌ حداكثر تا ۵درصد ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌.

ماده‌ ۴- سرمایه‌گذاری‌ مجاز از محل‌ ذخایر فنی‌ برای‌ موسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ همزمان‌ در بیمه‌های‌زندگی‌ و غیرزندگی‌ (مختلط) فعالیت‌ می‌كنند عبارتند از

الف‌ - وام‌ به‌ بیمه‌گذاران‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌های‌ زندگی‌ از محل‌ ذخایرریاضی‌ آنها.

ب‌ - سپرده‌های‌ بانكی‌ حداقل‌ ۲۰ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.

ج‌ - اوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ بوسیله‌ دولت‌ یا بانكهای‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصد و حداكثربیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیكه‌ خرید اوراق‌ مشاركت‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ میزان‌حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكی‌تامین‌ نمایند.

د - اوراق‌ مشاركت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانكهای‌ خصوصی‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ ذیربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌.

ه - سهام‌ شركتهای‌ پذیرفته‌ در بورس‌ بشرطی‌ كه‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شركت‌ سرمایه‌پذیر از ده‌درصد و در مجموع‌ از سی‌ و دو درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

تبصره‌ - موسسه‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌حداكثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ كند مشروط بر اینكه‌ جمع‌ كل‌ این‌ بند از ۳۲ درصد ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌ تجاوز نكند

و - مشاركت‌ در اجرای‌ طرحهای‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ كه‌ سرمایه‌گذاری‌ در هر طرح‌ از بیست‌درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ و در مجموع‌ از بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ز - خرید اموال‌ غیرمنقول‌ واقع‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ كه‌ مجموع‌ آنها از ده‌درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ح‌ - اعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ به‌ نمایندگان‌ موسسه‌ بیمه‌ ذیربط كه‌ حداقل‌ دوسال‌ از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد، طبق‌ شرایط مندرج‌ در بند (ز) ماده‌ ۲ این‌ آئین‌نامه‌

ط - سرمایه‌گذاری‌ در شركتهای‌ خارج‌ از بورس‌ با تایید بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ كه‌ مجموع‌آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نكند.

ی‌ - وام‌ به‌ كاركنان‌ موسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسكن‌ طبق‌ آئین‌نامه‌های‌ استخدامی‌ حداكثر تا ۵درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌

ماده‌ ۵- موسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ فقط در بیمه‌های‌ اتكائی‌ فعالیت‌ می‌كنند، موظفند طبق‌ مفاد ماده‌ ۴ این‌آئین‌نامه‌ ذخایر فنی‌ خود را سرمایه‌گذاری‌ كنند

ماده‌ ۶- موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند موارد زیر را جزء سرمایه‌گذاری‌ خود منظور نمایند

الف‌ - سپرده‌هایی‌ كه‌ این‌ موسسات‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ بیمه‌ اتكائی‌ نزد موسسات‌ بیمه‌گر واگذارنده‌ دارند

ب‌ - بدهی‌ موسسات‌ بیمه‌گر واگذارنده‌ به‌ این‌ موسسات‌ بابت‌ معاملات‌ بیمه‌ اتكائی‌ حداكثر تابیست‌ درصد جمع‌ ذخایر مربوط به‌ این‌ معاملات‌

ج‌ - بدهی‌ بیمه‌گذاران‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ قراردادهای‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ حداكثر تا ده‌ درصد ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی

د - بدهی‌ وزارتخانه‌ها و موسسات‌ دولتی‌ حداكثر تا بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌

ماده‌ ۷- خرید دارائیهای‌ مورد نیاز برای‌ فعالیت‌ موسسه‌ بیمه‌ حداكثر تا ۳۰% ارزش‌ ویژه‌ مجازخواهد بود. بقیه‌ ارزش‌ ویژه‌ موسسات‌ بیمه‌ با رعایت‌ درصدهای‌ مذكور در مواد ۲ الی‌ ۵سرمایه‌گذاری‌ می‌شود.

ماده‌ ۸- موسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ در خارج‌ از كشور فعالیت‌ دارند نسبت‌ به‌ ذخایر فنی‌ وسرمایه‌گذاری هایی‌ كه‌ مربوط به‌ عملیات‌ آنها در خارج‌ است‌، تابع‌ مقررات‌ محل‌ فعالیت‌ خواهند بود در صورتیكه‌ در كشور خارجی‌ محل‌ فعالیت‌ موسسه‌ بیمه‌ ایرانی‌ مقرراتی‌ در این‌ موارد وجودنداشته‌ باشد موسسه‌ بیمه‌ مربوط تابع‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۹- در موسسات‌ بیمه‌ مختلط، حسابهای‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ و یا بیمه‌های‌ متضمن‌ پرداخت‌مستمری‌ باید به‌ طور كامل‌ جدای‌ از حسابهای‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ نگاهداری‌ شود

ماده‌ ۱۰- بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ بخشی‌ از وظایف‌ نظارتی‌ خود تمام‌ یا قسمتی‌ ازاموال‌ خریداری‌ شده‌ از محل‌ سرمایه‌ و ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌های‌ قانونی‌ موسسات‌ بیمه‌را در هر زمان‌ كه‌ مقتضی‌ بداند ارزشیابی‌ كند.

ماده‌ ۱۱- موسسات‌ بیمه‌ مكلفند در صورتهای‌ مالی‌ هر سال‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ از محل‌سرمایه‌ و ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌های‌ قانونی‌ خود را به‌ تفكیك‌ تعیین‌ و ضمیمه‌ صورتهای‌مالی‌ به‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ ارسال‌ كنند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار