کد خبر: ۴۸۳
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی

ماده ۱. در این آیین نامه منظور از «اعتبار» ظرفیت بدهی یك مشتری است كه از طرف بنگاه‏های اقتصادی در قبال ارائه كالا و خدمات یا بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری كه مجوز بانك مركزی را دارند به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته ومطالبات ناشی از این فعالیت‏ها در معرض ریسك عدم بازپرداخت قرار می‏گیرند.

ماده ۲. شركت‏های بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این آیین‏ نامه به صورت گروهی و فقط با اشخاص حقوقی مذكور در مادة ۱ مشروط به اینكه فعالیت‏های اقتصادی آنها متضمن ریسك عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی آنها باشد، منعقد نمایند.

تبصره: شرایط عمومی و خصوصی بیمه اعتبار توسط هر یك از شركت‏های بیمه در چارچوب ضوابط این آیین ‏نامه تنظیم می‏شود

ماده ۳. شركت‏های بیمه باید در قراردادهای بیمه اعتبار بیمه‏گذار را مكلف به انجام موارد زیر نمایند

۱-۳ - قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند.

۲-۳ - از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و كارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالكیت خود نگه دارند.

۳-۳ برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش، تقاضای بیمه نماید . تقاضای بیمه ‏گذار در صورتی پذیرفته می‏شود كه تعداد اعتبارات اعطایی در طول یك سال بیش از بیست و پنج مورد باشد.

۴-۳ در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیك، حداقل بیست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبار گیرنده دریافت نماید.

۵-۳ در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید كمتر از بیست و پنج مورد باشد.

ماده ۴. حداكثر تعهد شركت بیمه معادل هفتاد و پنج درصد مجموع اعتبار اعطایی و كارمزد متعلقه خواهد بود و بیست و پنج درصد سهم بیمه ‏گذار قابل بیمه نخواهد بود

تبصره :در مواردی كه وثیقه ملكی یا سند ملكی و یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانك مركزی در رهن بیمه گذار قرار گیرد سهم بیمه گذار از خسارت تا پانزده درصد قابل كاهش است
ماده ۵. اعتباراتی مشمول این آیین‏ نامه قرار می‏گیرد كه دوره بازپرداخت آنها بیش ازپنج سال نباشد.

ماده ۶. در صورتی كه اعتبارگیرنده تا سی روز بعد از سررسید پرداخت بدهی یا هر قسط، وجه آن را پرداخت نكند بیمه‏ گذار موظف است با ارسال تذكر كتبی وجه پرداخت نشده را مطالبه نماید.

ماده ۷. در صورتی كه اعتبار گیرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسید، تمام یا بخشی از مطالبات مربوط را پرداخت نكند بیمه‏ گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضای مدت مذكور، به صورت مكتوب و مستند به شركت بیمه اعلام خسارت نماید.

ماده ۸. شركت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت می‏تواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه نماید. بیمه‏گذار موظف است تمام تضمین‏های اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شركت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شركت بیمه منتقل نماید. شركت بیمه موظف است پس از تامین مطالبات خود مابه التفاوت را به بیمه گذار مسترد كند.

ماده ۹. چنانچه به دلیل وقایعی نظیر جنگ ، شورش ، بحران اقتصادی ، بلایای طبیعی و یا شرایط فورس ماژور، بخش قابل توجهی از اعتبار گیرندگان (به تشخیص شورای عالی بیمه) نتوانند بدهی یا قسط خود را بپردازند، بیمه‏ گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده ۱۰. بیمه اعتبار فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیك برای مواردی مجاز است كه موضوع فروش یا اجاره به اندازه ارزش روز آن و برای طول دوره بازپرداخت اقساط یا اجاره، تحت پوشش بیمه ‏های رایج برای حوادثی كه آن را تهدید می‏كند قرار گیرد.

ماده ۱۱. نمایندگان و كارگزاران بیمه می‏توانند نسبت به عرضه این بیمه اقدام نمایند لیكن صدور این بیمه نامه صرفاً در شعب شركت بیمه انجام خواهد شد.

ماده ۱۲. قرارداد بیمه برای مدت یك سال منعقد خواهد شد و در صورتی كه حداقل یك ماه قبل از خاتمه قرارداد هر یك از طرفین عدم تمایل خود را به تمدید قرارداد اعلام نكنند قرارداد برای سال بعد با همان شرایط تمدید خواهد شد.

ماده ۱۳. هر یك از طرفین قرارداد بیمه می توانند با اخطار كتبی سی روزه نسبت به فسخ آن اقدام نمایند.

ماده ۱۴. سقف پوشش بیمه برای هر یك از اعتبار گیرندگان حقیقی پانصد میلیون ریال و برای هر یك اعتبار گیرندگان حقوقی سه میلیارد ریال خواهد بود. در هر حال سقف تعهد شركت بیمه در مقابل بیمه ‏گذار در هر قرارداد با رعایت حداكثر ظرفیت نگهداری ریسك براساس اساسنامه شركت بیمه نباید از سیصد میلیارد ریال بیشتر باشد.

تبصره: بیمه مركزی ایران می‏تواند هر سال سقف پوشش بیمه ‏ای را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت خرده فروشی افزایش دهد.

ماده ۱۵. حداقل نرخ حق بیمه این نوع بیمه برحسب نوع تضمین و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتیب زیر است:

الف) اعتبارهایی كه برای تضمین آنها وثیقه اخذ شده یا مورد معامله در مالكیت بیمه‏ گذار است و مدت بازپرداخت حداكثر یك سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یك سال باشد به ازای هر ماه، یك دهم در هزار به حداقل نرخ اضافه می شود.

ب) اعتبارهایی كه برای تضمین آنها چك و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداكثر یك سال است هفت و نیم در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یك سال باشد به ازای هر ماه، یك و نیم در هزار به حداقل نرخ اضافه می‏شود.

ماده ۱۶. شركت‏های بیمه موظفند فهرست اعتبار گیرندگان بدحساب را به بیمه مركزی ایران گزارش نمایند تا در اختیار سایر شركت‏های بیمه قرار گیرد.

ماده ۱۷. كارمزد اتكایی اجباری قراردادهای گروهی بیمه اعتبار پنج درصد خواهد بود.

آیین نامه شماره ۱/۵۱

مكمل آیین ‎نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی
شورای‏عالی بیمه براساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه ‏گری، در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ تصویب نمود تبصره، ذیل ماده ۱۴ آئین ‎نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره ـ بیمه مركزی ایران می‎تواند هر سال سقف پوشش بیمه ‎ای را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت خرده ‎فروشی افزایش دهد و یا با تقاضای هر یك از شركت‎های بیمه برای ارائه بیمه با پوشش بیشتر از سقف مقرر در این ماده موافقت كند.»

آیین نامه شماره ۲/۵۱

مكمل آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی
شورای عالی بیمه بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‎گری در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ تصویب نمود ماده ۲ ، بند ۳-۳ و ماده ۴ آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی (شماره ۵۱) به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۲. شركتهای بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را در چارچوب ضوابط این آیین نامه به صورت گروهی و فقط با اشخاص زیر منعقد نمایند:
۱. بانكها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه كننده خدمات مالی و عملیات شبه بانكی (مانند عرضه و تقاضای وجوه و اعتبار، دریافت سپرده و ودیعه و موارد مشابه، اعطای وام و تسهیلات و صدور كارت اعتباری) مشروط بر آن كه برای فعالیت خود از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجوز این فعالیتها را گرفته باشند.
۲. بنگاه های اقتصادی كه كالا را به صورت غیر نقدی می‎فروشند.
۳. مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی كه بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطای وام و تسهیلات به سایر اشخاص هستند.
تبصره : در موارد خاص تا زمانی كه مقرراتی از سوی مراجع ذی ربط ابلاغ نشده است انعقاد قرارداد بیمه اعتبار با اخذ مجوز كتبی از بیمه مركزی ایران امكان پذیر است.
بند ۳-۳ـ برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش تقاضای بیمه نماید، تقاضای بیمه‎ گزار در صورتی پذیرفته می‎شود كه تعداد اعتبار گیرندگان وی در طول یك سال بیش از بیست و پنج شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۴. حداكثر تعهد بیمه‎ گر در مورد هر قسط معادل ۷۵ درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران ۲۵ درصد بقیه بر عهده بیمه گذار می‎باشد.
تبصره: در مواردی كه سند ملكی یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در رهن بیمه‎‎ گزار قرار گیرد سهم بیمه گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل كاهش است.آیین‌نامه شماره ۲/۵۱
اصلاح آیین‌نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی

شورای‌عالی‌بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۷ اصلاح آئین¬نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را به شرح زیر تصویب نمود:
در آئین¬نامه شماره ۵۱ ( آئین¬نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی) ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح شود:
نمایندگان و كارگزاران بیمه می¬توانند نسبت به عرضة این بیمه اقدام نمایند. علاوه بر این، شركت بیمه مجاز است به نماینده دارای مجوز صدور بیمه¬نامه اعتبار، هزینه صدور بپردازد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار