کد خبر: ۴۸۴
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰
قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌

شماره‌ قرارداد .........این‌ قرارداد بین‌ شركت‌ سهامی‌ بیمه‌ ............... (به‌ عنوان‌ بیمه‌گر) ازیك‌ طرف‌ و شركت‌ حمل‌ ونقل

‌داخلی...................................... به‌ نشانی‌ ................……… ...........................................

(به‌ عنوان‌ بیمه‌گذار) ازطرف‌ دیگر با رعایت‌ قانون‌ بیمه‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۱۶ به‌ شرح‌ زیر منعقد می‌شود :

ماده‌۱: موضوع‌ قرارداد

موضوع‌ قرارداد عبارت‌ است‌ از بیمه‌ مسئولیت‌ بیمه‌گذار درقبال‌ ارسال‌ كنندگان‌ و یا صاحبان‌ كالا به‌استناد بارنامه‌های‌ صادره‌،كه‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ بیمه‌ شده‌ در این‌ قرارداد بوده‌ و بیمه‌گذار به‌ عنوان‌متصدی‌ حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود .

ماده‌۲: شروع‌ و خاتمه‌ تعهدات‌ بیمه‌گر

تعهدات‌ بیمه‌گر تحت‌ این‌ قرارداد پس‌ از تكمیل‌ بارگیری‌ كالا در مبدأ، آغاز و همزمان‌ با شروع‌ تخلیه‌در مقصد مندرج‌ در بارنامه‌ خاتمه‌ می‌یابد.

ماده‌۳: حدود و میزان‌ تعهد بیمه‌گر

بیمه‌گر طبق‌ شرایط این‌ قرارداد و مشروط به‌ انجام‌ كلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ بیمه‌گذار به‌ شرح‌ مندرج‌در ماده‌ ۸ متعهد جبران‌ خسارتهایی‌ است‌ كه‌ درنتیجه‌ وقوع‌ حوادث‌ زیر به‌ محمولات‌ مورد حمل‌ وارد ومسئولیت‌ جبران‌ آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌گذار باشد :

۱ـ۳ـ تصادف‌ و واژگونی‌ وسیله‌ نقلیه‌ و یا برخورد كالا با شیی‌ ثابت‌ .

۲ـ۳ـ خسارتهای‌ وارد به‌ كالا در اثر پرتاب‌ شدن‌ از روی‌ وسیله‌ نقلیه‌..

۳ـ۳ـ آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌ و انفجار وسیله‌ نقلیه‌

۴ـ۳ـ سرقت‌ كلی‌ محموله‌ با وسیله‌ نقلیه‌ .

تبصره‌: بیمه‌گر درمجموع‌ تا بیست‌ درصد تعهدات‌ خود متعهد جبران‌ هزینه‌ های‌ زیر نیز خواهد بود:

۱ـ هزینه‌ های‌ لازم‌ و متعارف‌ جهت‌ نجات‌ كالا و جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ پس‌ از وقوع‌حوادثی‌ كه‌ جبران‌ زیان‌ آن‌ در تعهد بیمه‌گر باشد.

۲ـ هزینه‌ دادرسی‌ و دفاع‌ از بیمه‌ گذار كه‌ به‌ صورت‌ متعارف‌ در ارتباط با خطرات‌ بیمه‌ شده‌ درمراجع‌ قضایی‌ ثبت‌ شده‌ باشد .

ماده۴: استثنائات‌

جبران‌ خسارتهایی‌ كه‌ به‌ طور مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ در نتیجه‌ عوامل‌ زیر به‌ كالای‌ مورد حمل‌ واردآمده‌ باشد در تعهد بیمه‌گر نیست‌:

۱ـ۴ـ جعل‌ اسناد و خیانت‌ در امانت‌ و هرنوع‌ عمل‌ عمد یا مجرمانه‌ بیمه‌گذار (شامل‌ كاركنان‌ ونمایندگان‌ وی‌)، راننده‌ و یا كمك‌ راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ .

۲ـ۴ـ حوادث‌ طبیعی‌ مانند سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، آتشفشان‌.

۳ـ۴ـ جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌، بلوا، ضبط و مصادره‌ .

۴ـ۴ـ تشعشعات‌ رادیواكتیو و فعل‌وانفعالات‌ هسته‌ای‌ .

۵ـ۴ـ عیب‌ ذاتی‌ و یا خودسوزی‌ كالاها .

۶ـ۴ـ هرگونه‌ خسارت‌ غیرمستقیم‌ و عدم‌النفع‌ و كاهش‌ ارزش‌ كالا در بازار.

۷ـ۴ـ حمل‌ كالاهای‌ قاچاق‌ و غیرمجاز .

۸ـ۴ـ خسارت‌ هنگام‌ تخلیه‌ و بارگیری‌ .

۹ـ۴ـ عدم‌ صلاحیت‌ راننده‌ برای‌ رانندگی‌ وسیله‌ نقلیه‌ باتوجه‌ به‌ نوع‌ گواهی‌نامه‌ .

۱۰ـ۴ـ ریزش‌، روندگی‌، آبدیدگی‌، مگر این‌ كه‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ مذكور در ماده‌ (۳) باشد .

۱۱ـ۴ـ كاهش‌ طبیعی‌ وزن‌ محموله‌ .

۱۲ـ۴ـ سرقت‌ قسمتی‌ از محموله‌ و یا هرنوع‌ سرقت‌ ناشی‌ از خیانت‌ در امانت‌ .

۱۳ـ۴ـ فقدان‌ كالا .

۱۴ـ۴ـ تغییر وسیله‌ حمل‌ جز با موافقت‌ قبلی‌ بیمه‌ گر .

۱۵ـ۴ـ خسارت‌ وارده به‌ علامت‌ و بسته‌ بندی‌ كالا.

تبصره‌:خسارت‌ ناشی‌ از تخلیه‌ و بارگیری‌ و آبدیدگی‌ مشروط به‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ قابل‌ پوشش‌خواهد بود .

ماده ‌۵: نرخ‌ حق‌ بیمه‌

۱-۵- نرخ حق بیمه هر بارنامه (حمل ) برای محموله های تا ارزش پنجاه میلیون ریال معادل ۵/۰ در هزار ارزش محموله

۲-۵- نرخ‌ حق‌ بیمه‌ بارنامه‌ هایی‌ كه‌ ارزش‌ محموله‌ آن‌ بیش‌ از پنجاه‌ میلیون‌ ریال‌ باشد ۲/۰ در هزارنسبت‌ به‌ مازاد مبلغ‌ پنجاه‌ میلیون‌ ریال‌ محاسبه‌ شده‌ و به‌ مبلغ‌ حق‌ بیمه‌ بند ۱ـ۵ اضافه‌می‌شود .

۳_ ۵_ در مواردی‌ كه‌ بیمه‌ گذار منحصرا آهن‌ آلات‌، غلات‌، علوفه‌، سنگ‌ های‌ معدنی‌،گچ‌ و سیمان‌و یا سایر مصالح‌ ساختمانی‌ را به‌ صورت‌ فله‌ حمل‌ می‌نماید نرخ‌ حق‌ بیمه‌ به‌ نصف‌ تقلیل‌می‌یابد.

۴-۵- بیمه‌گذار متعهد است‌ در تاریخ‌ شروع‌ قرارداد مبلغ‌ ............... ریال‌ به‌ عنوان‌ سپرده‌ حق‌ بیمه‌ به‌ بیمه‌ گر بپردازد. این‌ سپرده‌ تا پایان‌ قرارداد نزد بیمه‌گر باقی‌ خواهد ماند.

۵-۵ - بیمه‌گذار موظف‌ است‌ مالیات‌ و یا عوارضی‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ و یا مقررات‌ در ارتباط با این‌قرارداد ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ است‌ را در هر مورد محاسبه‌ و علاوه‌ بر حق‌ بیمه‌ متعلقه‌ به‌بیمه‌گر پرداخت‌ نماید.

ماده‌۶: مشاركت‌ در منافع‌

درصورتی‌ كه‌ در پایان‌ هر دوره‌ یكساله‌ قرارداد مشخص‌ شود كه‌ نسبت‌ مجموع‌ خسارت‌ های‌پرداختی‌ و معوق‌ به‌ حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ هر قرار داد كمتر از پنجاه‌ درصد است‌ بیمه‌گر می‌تواند حداكثر معادل‌۱۰ درصد حق‌ بیمه‌ آن‌ قرارداد را به‌ عنوان‌ مشاركت‌ در منافع‌ به‌ بیمه‌گذار پرداخت‌ نماید

ماده‌۷: خسارت‌ سهم‌ بیمه‌ گذار

در خسارت‌ ناشی‌ از سرقت‌ كلی‌ محموله‌ جبران‌ بیست‌ درصد خسارت‌ به‌ عهده‌ بیمه‌گذار است‌ وباید توسط وی‌ به‌ صاحب‌ كالا پرداخت‌ گردد

ماده‌۸: تعهدات‌ بیمه‌گذار

بیمه‌گذار متعهد است‌ :

۱ـ۸ برای‌ كلیه‌ محمولات‌ به‌ صورت‌ مسلسل‌ (پشت‌ نمره‌) بارنامه‌ جاده‌ای‌ داخلی‌ وزارت‌ راه‌ وترابری‌ صادر نموده‌ و مسئولیت‌ خود را در قبال‌ ارسال‌ كننده‌ و یا صاحبان‌ محمولات‌ مذكوررا تحت‌ شرایط این‌ قرارداد، بیمه‌ نماید .

۲ـ۸ یك‌ نسخه‌ از تصویر (كپی‌) حواله‌ سازمان‌ پایانه‌ها و حمل‌ ونقل‌ كشور را كه‌ برای‌ دریافت‌بارنامه‌ بنام‌ وی‌ (بیمه‌گذار) صادر می‌گردد همواره‌ و حداكثر تا پنج‌ روز بعد از تاریخ‌ صدورحواله‌ به‌ بیمه‌گر تحویل‌ نماید .

۳ـ۸ فهرست‌ كلیه‌ بارنامه‌ های‌ صادره‌ طی‌ هر روز را با ذكر شماره‌ سریال‌، مبدأ، مقصد، نوع‌ وارزش‌ محموله‌، میزان‌ حق‌ بیمه‌ تا پایان‌ وقت‌ اداری‌ همان‌ روز و حداكثر در آغاز وقت‌ اداری‌روز بعد به‌ بیمه‌ گر اعلام‌ و حق‌ بیمه‌ مربوط به‌ بارنامه‌های‌ صادره‌ را ظرف‌ ۳ روز پس‌ از پایان‌هر هفته‌ به‌ بیمه‌ گر پرداخت‌ نمایند. چنانچه‌ بیمه‌ گذار تا پایان‌ مهلت‌ مقرر در این‌ بند نسبت‌ به‌اعلام‌ مشخصات‌ بارنامه‌ های‌ صادره‌ اقدام‌ نكند و یا حق‌ بیمه‌ مربوط را ظرف‌ مدت‌ تعیین‌شده‌ نپردازد بیمه‌ گر متعهد جبران‌ خسارت‌ احتمالی‌ نخواهد بود.

۴ـ۸ ارزش‌ محموله‌ و میزان‌ حق‌ بیمه‌ را در بارنامه‌ درج‌ كند .

۵ـ۸ هم‌ زمان‌ با صدور بارنامه‌ مدارك‌ رانندگان‌ و خودروها را كنترل‌ نماید .

۶ـ۸ در ذیل‌ حواله‌ بار، مشخصات‌ راننده‌ شامل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌، شماره‌ دفترچه‌ كار، شماره‌گواهینامه‌، نشانی‌ محل‌ سكونت‌ و شماره‌ تلفن‌ وی‌ را درج‌ نماید .

۷ـ۸ سوابق‌ بارنامه‌ های‌ مورد نظر را حداقل‌ تا یك‌ سال‌ نزد خود نگهداری‌ نموده‌ و هر زمان‌ كه‌بیمه‌گر درخواست‌ نماید، اطلاعات‌ مورد نیاز را دراختیار وی‌ قرار دهد .

۸ـ۸ مراقبت‌ های‌ لازم‌ را كه‌ هر كس‌ عرفا از منافع‌ خود به‌ عمل‌ می‌آورد، نسبت‌ به‌ محموله‌ و حفظ حقوق‌ و منافع‌ بیمه‌گر به‌ عمل‌ آورد و كالای‌ مورد حمل‌ را در مسیرهای‌ مجاز و متعارف‌، بارعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ حمل‌ و به‌ مقصدبرساند.

۹ـ۸ درصورت‌ وقوع‌ حادثه‌ موارد زیر را رعایت‌ نماید :

۱ـ۹ـ۸ مراتب‌ را در اولین‌ فرصت‌ و حداكثر تا پنج‌ روز بعد از تاریخ‌ اطلاع‌ به‌ طور كتبی‌ به‌اولین‌ و نزدیك‌ ترین‌ شعبه‌ بیمه‌گر اطلاع‌ دهد .

۲ـ۹ـ۸ هیچ‌گونه‌ مسئولیتی‌ را نسبت‌ به‌ حادثه‌ و خسارت‌ ، بدون‌ جلب‌ موافقت‌ بیمه‌گرقبول‌ نكند

۳ـ۹ـ۸ بدون‌ اطلاع‌ و موافقت‌ بیمه‌گر، تغییری‌ در وضعیت‌ خسارت‌ به‌ عمل‌ نیاورد مگراقدامات‌ و تغییراتی‌ كه‌ برای‌ نجات‌ كالا و جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ ضروری‌است‌ و عرفا باید انجام‌ شود .

۴ـ۹ـ۸ در صورت‌ دریافت‌ هرگونه‌ اظهارنامه‌ و احضاریه‌ از دادگاه‌ درخصوص‌ مسئولیت‌تحت‌ پوشش‌ این‌ قرارداد سریعا اوراق‌ مذكور را جهت‌ اطلاع‌ به‌ بیمه‌ گر ارائه‌نماید .

۱۰ـ۸ اصل‌ اسناد و مدارك‌ زیر را تهیه‌ و دراسرع‌ وقت‌ به‌ بیمه‌گر تسلیم‌ نماید .

۱ـ۱۰ـ۸ گزارش‌ مقامات‌ انتظامی‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌ .

۲ـ۱۰ـ۸ بارنامه‌ و صورت‌ مشخصات‌ محموله‌ .

۳ـ۱۰ـ۸ فاكتور خرید محموله‌ یا هرگونه‌ مدارك‌ قانونی‌ دیگری‌ كه‌ دال‌ بر تعیین‌ ارزش‌محموله‌ باشد .

۴ـ۱۰ـ۸ هرگونه‌ ادعای‌ خسارتی‌ كه‌ ازطرف‌ مدعی‌ به‌ وی‌ اعلام‌ شده‌ باشد .

۵ـ۱۰ـ۸ هرگونه‌ مدرك‌ دیگری‌ كه‌ برای‌ تشخیص‌ مسئولیت‌ بیمه‌گذار و یا میزان‌ خسارت‌مؤثر بوده‌ و یا به‌ هر نحوی‌ در رابطه‌ با خسارت‌، مورد نیاز بیمه‌گر باشد.

ماده‌۹: حق‌ جانشینی‌

بیمه‌گر در حدودی‌ كه‌ خسارت‌ وارده‌ را قبول‌ یا پرداخت‌ می‌كند جانشین‌ بیمه‌گذار بوده‌ و حق‌ داردبه‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ كه‌ مسئولیت‌ منفرد یا مشترك‌ در بروز خسارت‌ داشته‌ باشند مراجعه‌ و استیفای‌ حق‌نماید.

تبصره‌: حق‌ جانشینی‌ در مورد خسارت‌ های‌ غیرعمدی‌ ناشی‌ از تقصیر رانندگان‌ بیمه‌گذار اعمال‌نخواهد شد .

ماده‌۱۰: مقررات‌ گوناگون‌

۱ـ۱۰ـ درصورت‌ وقوع‌ حادثه‌ای‌ كه‌ موجب‌ مسئولیت‌ بیمه‌گذار شود بیمه‌گر می‌تواند برای‌ اعزام‌كارشناس‌ جهت‌ بازدید و برآورد خسارت‌ اقدام‌ نماید .

۲ـ۱۰ـ بیمه‌گر می‌تواند در تمام‌ دعاوی‌ حقوقی‌ كه‌ علیه‌ بیمه‌گذار در رابطه‌ با مسؤولیت‌ های‌ ناشی‌ ازبارنامه‌ های‌ صادره‌ (كه‌ جزو مسئولیت‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ قرارداد می‌باشد) در مراجع‌ قضایی‌مطرح‌ می‌شود، توسط وكیل‌ مورد نظر خود از بیمه‌گذار دفاع‌ و در مواردی‌ كه‌ مصلحت‌ بداندخارج‌ از دادگاه‌، نسبت‌ به‌ پرداخت‌ خسارت‌ اقدام‌ یا با زیان‌ دیده‌ توافق‌ نماید. بدین‌منظوربیمه‌گذار به‌ موجب‌ این‌ قرارداد به‌ وكیل‌ مورد نظر بیمه‌گر وكالت‌ با حق‌ توكیل‌ می‌دهد.

۳ـ۱۰ـ بیمه‌ گر موظف‌ است‌ ظرف‌ ۲۰ روز پس‌ از دریافت‌ مدارك‌ لازم‌ و یا صدور حكم‌ قطعی‌ دایربر محكومیت‌ بیمه‌گذار تعهدات‌ خود را ایفا نماید .

۴ـ۱۰ـ خسارت‌ براساس‌ قیمت‌ كالا در زمان‌ بارگیری‌ درمبدأ محاسبه‌ می‌گردد و درغیاب‌ چنین‌قیمتی‌، ارزش‌ كالای‌ مشابه‌ در مبدأ حمل‌، مبنای‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌. به‌ هرحال‌خسارت‌ قابل‌ پرداخت‌ از حداكثر مبلغی‌ كه‌ بر مبنای‌ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تجاوزنخواهد كرد.

۵ـ۱۰ـ خسارت‌ ناشی‌ از سرقت‌ كلی‌ محموله‌ حداقل‌ دو ماه‌ بعد از اعلام‌ خسارت‌ تصفیه‌ می‌شود .

ماده‌۱۱: مدت‌ قرارداد

مدت‌ اعتبار این‌ قرارداد یك‌ سال‌ شمسی‌ است‌ كه‌ از ساعت‌ ۲۴ روز ..... شروع‌ و در ساعت‌ ۲۴ روز..... منقضی‌ می‌گردد و برای‌ سال‌ های‌ بعد خود به‌ خود تمدید خواهد شد مگر آن‌ كه‌ هریك‌ از طرفین‌ لااقل‌یك‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاء مدت‌، نظر خود را مبنی‌بر عدم‌ تمایل‌ به‌ ادامه‌ قرارداد به‌ طرف‌ دیگر اعلام‌ نماید .

۱ـ۱۱ـ اعتبار قرارداد منوط به‌ مهر و امضای‌ طرفین‌ و پرداخت‌ سپرده‌ از طرف‌ بیمه‌ گذارمی‌باشد .

۲ـ۱۱ـ پس‌ از انقضای‌ قرارداد، تعهد طرفین‌ نسبت‌ به‌ كلیه‌ بارنامه‌ هایی‌ كه‌ در مدت‌ اعتباراین‌ قرارداد تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ است‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.
ماده‌۱۲: فسخ‌ قرارداد

هر یك‌ از طرفین‌ قرارداد می‌توانند با اعلام‌ كتبی‌ و مهلت‌ یك‌ ماهه‌ به‌ طرف‌ مقابل‌، قرارداد را فسخ‌نمایند .

ماده‌ ۱۳: نحوه‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌

هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تعبیر، تفسیر و یا اجرای‌ این‌ قرارداد، درصورتی‌ كه‌ از طریق‌ مذاكره‌ حل‌ وفصل‌ نشود، به‌ كارشناس‌ مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأی‌ كارشناس‌ مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین‌لازم‌الاتباع‌ است‌. درصورتی‌ كه‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ كارشناس‌ واحد به‌ توافق‌ نرسند، موضوع‌ به‌ هیئت‌كارشناسی‌ كه‌ به‌ نحو زیر

انتخاب‌ خواهد شد ارجاع‌ می‌گردد .

۱ـ۱۳ـ هر یك‌ از طرفین‌ یك‌ نفر كارشناس‌ اختصاصی‌ تعیین‌ و به‌ طرف‌ دیگر معرفی‌می‌نماید .

۲ـ۱۳ـ كارشناسان‌ اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ در موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق‌ كارشناس‌دیگری‌ را به‌ عنوان‌ سركارشناس‌ انتخاب‌ خواهند نمود .

۳ـ۱۳ـ رأی‌ هیأت‌ كارشناسی‌ با اكثریت‌ آرا معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود .

۴ـ۱۳ـ درصورتی‌ كه‌ هر یك‌ از طرفین‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ كارشناس‌ طرف‌مقابل‌، كارشناس‌ اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نكند و یا كارشناسان‌ اختصاصی‌ تا ۳۰روز در مورد تعیین‌ سركارشناس‌ به‌ توافق‌ نرسند، هریك‌ از طرفین‌ می‌توانندحسب‌ مورد از دادگاه‌ ذیصلاح‌ درخواست‌ تعیین‌ كارشناس‌ یا سركارشناس‌بنماید .

۵ـ۱۳ـ هر یك‌ از طرفین‌ در شروع‌ رسیدگی‌، حق‌الزحمه‌ كارشناس‌ اختصاصی‌ خود وپنجاه‌ درصد از حق‌الزحمه‌ سركارشناس‌ را پرداخت‌ خواهند كرد و در خاتمه‌ تمام‌هزینه‌ های‌ كارشناسی‌ به‌ عهده‌ طرفی‌ خواهد بود كه‌ رأی‌ به‌ زیان‌ او صادرمی‌گردد.

این‌ قرارداد در ۱۳ ماده‌ و ۳ تبصره‌ و در دو نسخه‌ كه‌ هر دو نسخه‌ حكم‌ واحد را دارند تنظیم‌ و امضاءگردیدشركت‌ سهامی‌ بیمه‌ ............. شركت‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ ..............

نام:
ایمیل:
* نظر: