کد خبر: ۴۸۸
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۰
تعرفه مازاد مالی و بدنی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده ۱. موسسات بیمه مكلفند بیمه نامه های اختیاری( مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را بر اساس نرخها و مقررات تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند.

ماده ۲. نرخ های تعهدات مالی وبدنی بیمه شخص ثالث اختیاری(مازاد) بشرح جداول شماره ۱ تا ۸ پیوست این آیین نامه می باشد.

ماده ۳. درصورتیكه بیمه گذاردرطول مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی نداشته باشد بیمه گر مكلف است از سال دوم به بعد تخفیف های زیر را درحق بیمه سا لا نه پوشش های اختیاری( مازاد) بیمه شخص ثالث اعمال نماید:
سال هفتم به بعد  سال ششم  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم
 ۵۰%  ۳۵%  ۲۵%  ۱۵%  ۱۰%  ۵%
 ماده ۴. جریمه تعدد خسارت در بخش تعهدات پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث مشابه ماده ۱۳آیین نامه اجرائی قانون بیمه شخص ثالث به ترتیب زیر محاسبه و اعمال می گردد:
 بیش از چهار بار خسارت  چهار بار خسارت  سه بار خسارت  دو بار خسارت
 ۱۰۰%  ۶۰%  ۴۰%  ۲۰%
 ماده ۵. تعهد بیمه گر از لحاظ تعداد افراد زیاندیده خارج از وسیله نقلیه مورد بیمه نا محدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه میباشد.

ماده ۶ . موسسات بیمه می توانند در صورت توافق با بیمه گذار و زیاندیده بدون رای دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا سقف مقرر در بیمه نامه پرداخت نمایند.

ماده ۷ . چنانچه قبل از صدور حكم توسط مراجع ذیصلاح قضائی مبلغی تحت هر عنوان توسط بیمه گر به ذینفع بیمه نامه پرداخت شود،مبلغ پرداختی از خسارت متعلقه كسر خواهد شد.

ماده ۸ . این آیین نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین نامه شماره ۳۲ مصوب شورای عالی بیمه ومكمل های آن می گردد.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد)بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی

الف)خودروهای سواری شخصی
جدول-۱ نرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهای سواری شخصی ( در هزار)
ردیف وسیله نقلیه /تعهدات مازاد بر ۱۰میلیون ریال مازاد بر۲۰میلیون ریال مازاد بر۳۰
تا ۲۰میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال میلیون ریال
۱ كمترازچهارسیلندر ۷/۹ ۵/۳ ۲/۶
۲ چهار سیلندر ۱۰/۶ ۷/۹ ۴/۰
(پیكان،پراید،رنو۵وهیلمن)
۳ سایرچهار سیلندرها ۱۱/۹ ۹/۲ ۴/۶
۴ ۱۳/۲ شش سیلندر وبالاتر ۱۳/۲ ۱۰/۶ ۵/۳
  جدول-۲ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهای سواری شخصی ( در هزار)
ردیف وسیله نقلیه /تعهدات مازاد بر یك دیه ماه حرام مازاد بر ۲/۱ دیه ماه حرام مازاد بر ۵/۱ دیه ماه حرام مازاد بر۲/۲
تا ۲/۱دیه ماه حرام تا ۵/۱دیه ماه حرام تا ۲/۲دیه ماه حرام دیه ماه حرام
۱ كمترازچهارسیلندر ۲/۹ ۲/۴ ۱/۸ ۱/۳
۲ چهار سیلندر ۳/۴ ۲/۹ ۲/۱ ۱/۵
(پیكان،پراید،رنو۵وهیلمن)
۳ سایرچهار سیلندرها ۴/۰ ۳/۴ ۲/۳ ۱/۹
۴ ۱۳/۲ شش سیلندر وبالاتر ۴/۵ ۴/۰ ۲/۶ ۲/۱
 توضیحات:
۱-این تعرفه شامل خودروهائی است كه مورد استفاده آنها فقط سواری شخصی است.در مورد سایرخودروهای سواری اضافه نرخ مربوط بر اساس آیین نامه اجرائئ قانون بیمه شخص ثالث محاسبه خواهد شد.
۲-منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یك دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.

ب) اتو كارها

جدول-۳ نرخ حق بیمه تعهدات مالی اتو كارها ( در هزار)
ردیف وسیله نقلیه /تعهدات مازاد بر ۱۰میلیون ریال مازاد بر۲۰میلیون ریال مازاد بر۳۰
تا ۲۰میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال میلیون ریال
۱ با ظرفیت حداكثر۹ نفر ۱۵/۸ ۱۱/۹ ۱۰/۶
۲ با ظرفیت حداكثر۲۱ نفر ۲۹ ۲۳/۸ ۲۱/۱
۳ با ظرفیت حداكثر۳۲ نفر ۴۲/۲ ۳۷ ۳۱/۷
۴ با ظرفیت حداكثر۴۰ نفر ۵۵/۴ ۵۰/۲ ۴۲/۲
۵ با ظرفیت بیشتر از ۴۰ نفر ۵۹/۴ ۵۲/۸ ۴۳/۶
 جدول-۴ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی اتو كارها ( در هزار)
ردیف وسیله نقلیه /تعهدات مازاد بر یك دیه ماه حرام مازاد بر ۲/۱ دیه ماه حرام مازاد بر ۵/۱ دیه ماه حرام مازاد بر۲/۲
تا ۲/۱دیه ماه حرام تا ۵/۱دیه ماه حرام تا ۲/۲دیه ماه حرام دیه ماه حرام
۱ با ظرفیت حداكثر۹ نفر ۸/۳ ۷/۲ ۵/۲ ۴
۲ با ظرفیت حداكثر۲۱ نفر ۱۰/۷ ۹/۱ ۶/۶ ۵
۳ با ظرفیت حداكثر۳۲ نفر ۱۵/۸ ۱۴/۵ ۱۰/۳ ۷/۹
۴ با ظرفیت حداكثر۴۰ نفر ۱۹/۸ ۱۶/۸ ۱۱/۹ ۹/۲
۵ با ظرفیت بیشتر از ۴۰ نفر ۲۲/۷ ۱۹/۳ ۱۳/۸ ۱۰/۶
 توضیحات:
۱-منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یك دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.

ج) خودروهای باركش

جدول-۵ نرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهای باركش ( در هزار)
ردیف وسیله نقلیه /تعهدات مازاد بر ۱۰میلیون ریال مازاد بر۲۰میلیون ریال مازاد بر۳۰
تا ۲۰میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال میلیون ریال
۱ با ظرفیت حداكثر۱تن ۹/۲ ۷/۹ ۵/۳
۲ با ظرفیت حداكثر۳ تن ۱۱/۹ ۱۰/۶ ۹/۲
۳ با ظرفیت حداكثر۵ تن ۱۵/۸ ۱۳/۲ ۱۰/۶
۴ باظرفیت حداكثر۱۰ تن ۲۲/۴ ۱۸/۵ ۱۴/۵
۵ باظرفیت حداكثر۲۰ تن ۲۵/۱ ۲۱/۱ ۱۷/۲
۶ باظرفیت حداكثر۲۰ تن ۲۷/۷ ۲۳/۸ ۱۹/۸

جدول-۶ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهای باركش ( در هزار)

ردیف وسیله نقلیه /تعهدات مازاد بر یك دیه ماه حرام مازاد بر ۲/۱ دیه ماه حرام مازاد بر ۵/۱ دیه ماه حرام مازاد بر۲/۲
تا ۲/۱دیه ماه حرام تا ۵/۱دیه ماه حرام تا ۲/۲دیه ماه حرام دیه ماه حرام
۱ با ظرفیت حداكثر۱تن ۳/۳ ۲/۸ ۲/۲ ۱/۵
۲ با ظرفیت حداكثر۳ تن ۴ ۳/۴ ۲/۳ ۱/۹
۳ با ظرفیت حداكثر۵ تن ۵/۲ ۴/۶ ۳/۴ ۲/۶
۴ باظرفیت حداكثر۱۰ تن ۷ ۶/۱ ۴/۷ ۳/۴
۵ باظرفیت حداكثر۲۰ تن ۸/۳ ۷/۳ ۵/۶ ۴
۶ باظرفیت حداكثر۲۰ تن ۸/۸ ۷/۷ ۵/۷ ۴/۲

توضیحات:
۱-منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یك دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.

د) موتور سیكلت ها

جدول-۷ نرخ حق بیمه تعهدات مالی موتور سیكلت ها ( در هزار)
 
ردیف وسیله نقلیه /تعهدات مازاد بر ۱۰میلیون ریال مازاد بر۲۰
تا ۲۰میلیون ریال میلیون ریال
۱ گازی ۱/۳ ۰/۷
۲ دنده ای حداكثر ۲ سیلندر ۲/۶ ۱/۳
۳ دنده ای حداكثر ۳ سیلندر ۲/۶ ۱/۳
۴ دنده ای دارای ساید كار ۲/۶ ۱/۳

 

جدول-۸ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی موتور سیكلت ها( در هزار)
ردیف وسیله نقلیه /تعهدات مازاد بر یك دیه ماه حرام مازاد بر ۲/۱ دیه ماه حرام مازاد بر ۵/۱
تا ۲/۱دیه ماه حرام تا ۵/۱دیه ماه حرام دیه ماه حرام
۱ گازی ۱/۳ ۱ ۰/۸
۲ دنده ای حداكثر ۲ سیلندر ۱/۵ ۱/۳ ۰/۹
۳ دنده ای حداكثر ۳ سیلندر ۱/۸ ۱/۴ ۱
۴ دنده ای دارای ساید كار ۱/۹ ۱/۵ ۱/۳

توضیحات:
۱-منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یك دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.

نام:
ایمیل:
* نظر: