کد خبر: ۴۸۹
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۰
آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

• حفظ حقوق بیمه‌گذاران، شركت‌های بیمه و نمایندگان آنها با تأكید بر ارائه بهترین كیفیت خدمات و تكریم مشتریان؛
• واگذاری امور مربوط به نمایندگی هر شركت بیمه به خود آن شركت و صرفاً تعیین حداقل‌های مورد نیاز برای تنظیم بازار بیمه و حفظ حقوق طرفین؛
• تسهیل و شفاف‌سازی جریان كار فعالیت‌های بازاریابی، فروش و امور نمایندگی جهت ایجاد رقابت برای افزایش كارآمدی با مسئولیت شركت‌های بیمه.
لذا این آیین‌نامه مشتمل بر ۴ فصل و ۳۰ ماده و ۲۰ تبصره از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه نمایندگی بیمه (شماره ۲۸) و مكمل‌های آن شده و كلیه دستورالعمل‌های مغایر با آن ملغی می‌شود.

فصل اول : تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی بیمه
ماده۱. نماینده بیمه كه در این آیین‌نامه اختصاراً « نماینده» نامیده میشود، شخص حقیقی یا حقوقی است كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری، مفاد این آیین نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یك شركت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره: مقررات این آیین نامه شامل نمایندگانی است كه در داخل كشور خدمات بیمه ای عرضه می نمایند. اعطای نمایندگی بیمه در خارج از كشور مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مركزی ایران است.
ماده۲. شركت بیمه موظف است در اعطای پروانه نمایندگی بیمه در كلیه رشته‌ها یا رشته های بیمه ای معین، طبق مفاد این آیین‌نامه عمل نماید. مدت نمایندگی بیمه‌ نامحدود است اما پروانه و قرارداد نمایندگی بیمه هر سه سال یك بار و به شرط رعایت مفاد این آیین‌نامه و گذراندن دوره های آموزشی لازم توسط نماینده، تجدید خواهد شد.
تبصره: شركت بیمه می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه نامه و در صورت لزوم، در پرداخت خسارت را در رشته‌های مختلف بیمه به نماینده تفویض نماید.
ماده۳. شركت بیمه موظف است شرایط اعطای نمایندگی بیمه را از طرق مقتضی، به ویژه درج در پایگاه اینترنتی خود به اطلاع عموم برساند.
ماده۴. شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانة نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
ب) اعتقاد به اسلام یا یكی دیگر از ادیان رسمی كشور؛
ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
د) نداشتن سـوء پیشینه كیفری و همچنین نداشتن سابقه محكومیت به جرایم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری؛
هـ) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم؛
و) داشتن حداقل مدرك كارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه) با شش ماه سابقه كار بیمه ای فنی و تخصصی، یا مدرك كارشناسی در رشته غیر بیمه و یك سال سابقه كار بیمه ای فنی و تخصصی و یا مدرك دیپلم با دو سال سابقه كار بیمه ای فنی و تخصصی.
تبصره۱ : متقاضیان فاقد سابقه كار مندرج در بند «و»، به غیر از دارندگان مدرك كارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته‌ها با گرایش بیمه)، باید دوره آموزشی شامل اصول بیمه، آشنایی با رشته‌های بیمه، بازاریابی بیمه، ‌قوانین و مقررات بیمه و رایانه (شامل آموزش مهارت هایWord ، Excel و Internet) را در مجموع، به میزان حداقل ۸۰ ساعت در مركز آموزشی شركت بیمه، یا مركز آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی و یا سایر مراكز آموزشی مورد تأیید بیمه مركزی ایران گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارائه نمایند. علاوه بر این متقاضیان مذكور باید دوره كارآموزی را در شركت بیمه مربوط طی نمایند.
متقاضیان فاقد سابقه كار دارای مدرك كارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته‌ها با گرایش بیمه)، فقط دوره كارآموزی را در شركت بیمه طی خواهند كرد.
تبصره ۲: شركت بیمه می تواند برای پذیرش نماینده، هرنوع شرایط رقابتی برای انتخاب نمایندگان برتر، از جمله برگزاری آزمون را تعیین و اعمال نماید.
ماده ۵. مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هر یك از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه بر عهده شركت بیمة مربوط می‌باشد.
ماده ۶. شركت بیمه برای اعطای پروانه نمایندگی حقوقی باید موارد زیر را بررسی و رعایت نماید:
۱. تشكیل نمایندگی حقوقی به شكل شركت سهامی خاص با مسئولیت تضامنی یا شركت تعاونی؛
۲. تأیید اساسنامه نمایندگی توسط شركت بیمه؛
۳. انحصار فعالیت به نمایندگی بیمه؛
۴. وجود حداقل سه عضو هیئت مدیره؛
۵. داشتن حداقل ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه؛
۶. ارائه گواهی نامه بانك حاكی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمایه نماینده حقوقی؛
۷. صورت كامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یك از آنها؛
۸. گواهی عدم سوء پیشینه كیفری مدیران؛
۹. داشتن مدیر عامل و عضو بیمه ای هیئت مدیره طبق شرایط مندرج در ماده ۹ این آیین‌نامه؛
۱۰. صورت جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره؛
۱۱. اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.
ماده ۷. ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، تركیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرة آن، موكول به رعایت مقررات این آیین نامه و با مسئولیت و موافقت شركت بیمه طرف قرارداد خواهد بود.
تبصره: شركت بیمه موظف است قبل از ثبت نمایندگی حقوقی بیمه و هرگونه تغییرات بعدی آن، نظر بیمه مركزی ایران را استعلام نماید. عدم اعلام نظر بیمه مركزی ایران ظرف مدت ۲۰ روز به معنای موافقت با ثبت نمایندگی حقوقی یا تغییرات بعدی آن خواهد‌بود.
ماده ۸. نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه ای كه بیمه مركزی ایران تهیه و به شركتهای بیمه ابلاغ می‌نماید، تنظیم كند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه ای از آن را برای بررسی و تأیید به شركت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.
تبصره ۱: شركت بیمه موظف است حداكثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یك از نمایندگان حقوقی خود را به بیمه مركزی ایران ارسال كند.
تبصره ۲: نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب‌های خود منظور نماید.
ماده ۹. مدیر عامل و حداقل یك عضو هیئت مدیره نماینده حقوقی، علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۴ این آیین نامه باید واجد یكی از شرایط زیر باشند:
۹-۱. داشتن حداقل مدرك كارشناسی در رشتة بیمه و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه و دو سال سابقه كار بیمه‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی بیمه، یا كارگزاری بیمه، یا ارزیابی خسارت بیمه ای، یا شركت بیمه و یا بیمه مركزی ایران.
۹-۲. داشتن حداقل مدرك كارشناسی در سایر رشته ها و سه سال سابقه كار بیمه‌ای فنی و تخصصی در نمایندگی بیمه، یا كارگزاری بیمه، یا ارزیابی خسارت بیمه ای، یا شركت های بیمه و یا بیمه مركزی ایران.
تبصره: در صورتی كه مدرك تحصیلی مدیر عامل و عضو بیمه ای هیئت مدیره در نمایندگی‌های حقوقی ثبت شده قبل از ابلاغ این آیین نامه، دیپلم یا كاردانی بوده باشد به ترتیب، چهار سال و دو سال به سابقة كار مندرج در این بند اضافه می‌شود.
ماده ۱۰. نماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شاغل باشند یا به عنوان نماینده دیگری یا كارگزار حقیقی فعالیت كنند. علاوه بر این، اشخاص مذكور نمی توانند در شركت‌های بیمه غیردولتی و سایر نمایندگی ها یا كارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا بیش از ۱۰ درصد، سهام داشته باشند.
تبصره: مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و كاركنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شركت‌های بیمه و بیمه مركزی ایران، نمی توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.
ماده ۱۱. نمایندگی حقوقی با موافقت قبلی شركت بیمه طرف قرارداد و اجازه بیمه مركزی می تواند دفتر فرعی دایر نماید، مشروط بر آن كه مسئول دفتر فرعی، شرایط نماینده حقیقی را داشته باشد.

فصل دوم : حقوق و تكالیف شركت بیمه و نماینده
ماده ۱۲. شركت بیمه مكلف است:
۱. در قرارداد نمایندگی موارد زیر را درج نماید:
۱-۱. مشخصات‌ و نشانی‌ طرفین‌ قرارداد شامل كد ملی و كد پستی؛
۱-۲. حدود اختیارات‌ و وظایف‌ طرفین قرارداد؛
۱-۳. میزان كارمزد و نحوه پرداخت آن به‌ تفكیك‌ رشته‌های‌ بیمه‌ و تغییرات آن ناشی از تغییر، فسخ یا ابطال بیمه‌نامه؛
۱-۴. مدت‌ قرارداد نمایندگی؛
۱-۵. میزان‌ و نوع‌ تضمین‌ دریافتی‌ از نماینده‌ به‌ منظور تأمین‌ و تضمین‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بیمه‌گذاران‌، بیمه‌شدگان، سایر اشخاص ذینفع و شركت بیمه‌‌؛
۱-۶. ممنوعیت‌ انعقاد قرارداد نمایندگی توسط نماینده‌ با سایر شركت‌های‌ بیمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد؛
۱-۷. موارد محدود نمودن‌ فعالیت‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد نمایندگی بیمه و نحوه اجرای آن؛
۱-۸. ارجاع‌ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ شركت بیمه‌ و نماینده‌ به هیئت نام برده شده در ماده ۲۱ این آیین نامه؛
۱-۹. شمول مصوبات جدید شورای عالی بیمه بر شرایط قرارداد نمایندگی؛
۱-۱۰. عدم ایجاد هرگونه حقی برای طرفین در پایان قرارداد نمایندگی، مگر در موارد تصریح شده در قرارداد.
۲. بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم و مربوط را به‌موقع به نماینده ابلاغ نماید.
۳. نام و كد نماینده را در بیمه نامه ای كه بنا به پیشنهاد او صادر می‌شود، درج نماید.
۴. در صورت لغو پروانه نمایندگی، مراتب را بلافاصله از طرق مقتضی به اطلاع بیمه گذاران برساند و نسبت به جمع آوری تابلو، سربرگ ، مهر، اسناد و مدارك ذیربط اقدام نماید.
۵. اگر چند نماینده برای یك نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند، نرخ و شرایط یكسان اعلام نماید.
تبصره ۱: شركت بیمه مجاز نیست تقاضای صدور بیمه‌نامه‌ای را كه به وسیلة نماینده ارائه ‌شده است از طریق دیگری، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، قبول نماید مگر با تقاضای كتبی بیمه گذار.
تبصره ۲: درصورتی كه شركت بیمه، پیشنهاد نماینده ای را رد كند، نمی تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید.
۶. امكانات و شرایط لازم برای فروش بیمه در فضای مجازی را برای نمایندگان مورد نظر خود فراهم نماید.
۷. زیرساخت های فیزیكی و امكانات نرم افزاری لازم را برای ایجاد ارتباطات الكترونیكی بین نماینده، شركت بیمه و بیمه مركزی ایران برقرار نماید تا در راستای توسعه كاربرد فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه كشور، طبق ابلاغ بیمه مركزی ایران، ارتباطات هم‌زمان بین نماینده، شركت بیمه و بیمه مركزی ایران فراهم شده و توسعه یابد.
۸. در صورت فوت یا حجر نماینده حقیقی یا توقف فعالیت نماینده طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی، ارزش پرتفوی نماینده را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده دیگر همان شركت موافقت نماید. ارزش پرتفوی نماینده و نحوة محاسبه آن با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی تعیین می شود.
تبصره: بیمه‌نامه‌هایی كه از طرف یا به پیشنهاد نماینده توسط شركت بیمه صادر می‌شود پرتفوی نماینده محسوب می‌شود.
ماده ۱۳. نماینده مكلف است:
۱. كد و نام نماینده و نام شركت بیمه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ و آگهی‌ خود درج نماید. نام شركت بیمه باید با حروف درشت‌تر از نام و كد نماینده درج شود.
۲. اطلاعات لازم دربارة بیمه‌نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه گر و وظایف بیمه گذار را با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط، به متقاضی بیمه ارائه نماید.
۳. به منظور تأمین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان، سایر اشخاص ذینفع و شركت بیمه، تضمین لازم را نزد شركت بیمه طرف قرارداد تودیع نماید. نوع، مدت و میزان تضمین مذكور در این ماده متناسب با حجم فعالیت هر نماینده حقیقی یا حقوقی و شكل حقوقی ثبت آن، به تشخیص شركت بیمه طرف قرارداد تعیین می شود.
۴. از رقابت مكارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دلالان (كارگزاران) رسمی بیمه و شركت های بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه آنها خودداری نماید.
۵. حق‌بیمه دریافتی را اعم از چك یا پرداخت الكترونیكی حداكثر تا قبل از پایان وقت اداری روز دریافت، به حساب بانكی شركت بیمه مربوط واریز كند و در موارد استثنایی به صندوق آن شركت تحویل نماید.
۶. كد و نام دلال( كارگزار) رسمی بیمه را در بیمه نامه ای كه بنا به پیشنهاد او صادر می‌شود درج نماید.
۷. امكانات سخت افزاری و نیروی انسانی آموزش دیده برای برقراری ارتباط الكترونیكی با شركت بیمه مربوط و بیمه مركزی ایران را تهیه نماید.
ماده ۱۴. شغل نماینده حقیقی و مدیر عامل، عضو بیمه ای هیئت مدیره و مسئول دفتر فرعی نماینده حقوقی باید منحصراً ارائه خدمات بیمه ای در محدوده قرارداد مربوط باشد.
تبصره: سمت های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مستثنی هستند.
ماده ۱۵. كلیه كاركنان نماینده كه به امر فروش یا صدور بیمه نامه مبادرت می نمایند به عنوان متصدیان نمایندگی بیمه شناخته می شوند و باید واجد شرایط زیر و دارای گواهی صلاحیت باشند:
۱. داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم و كسب گواهی نامه طی دوره آموزشی لازم به تشخیص شركت بیمه.
۲. داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و داشتن سایر شرایط عمومی مندرج در ماده ۴ به تشخیص و مسئولیت نماینده.
تبصره۱: گواهی صلاحیت متصدیان نمایندگی بیمه به صورت عكس دار توسط شركت بیمه یا با تفویض اختیار توسط نمایندگی بیمه برای مدت معین صادر می شود و لازم است در معرض دید مراجعان قرار داده شود.
تبصره۲: در صورت وجود هرگونه شكایت از متصدیان نمایندگی بیمه، موضوع باید توسط نماینده رسیدگی و تا حد امكان رضایت مشتری جلب شود. در غیر این صورت شركت بیمه موظف است به شكایت مشتری رسیدگی و نتیجه را كتباً به اطلاع او برساند.
ماده ۱۶. پرداخت حق‌بیمه به نماینـده، كارمند یا بازاریاب‌ او در حكم پرداخت حق‌بیمه به شـركت بیمه می باشد. علاوه بر این، در قبال دریافت حق‌بیمه، باید رسید كددار به متقاضی بیمه داده شود.
ماده ۱۷. مسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به بیمه‌گذار و سایر اشخاص ذینفع كه ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور نماینده، كاركنان یا بازاریابان وی در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی بیمه باشد به صورت تضامنی بر عهده شركت بیمه و نماینده می‌باشد. در هرحال مفاد این ماده، نافی مسئولیت نماینده در مقابل خسارات وارده به شركت بیمه، از جمله خسارت پرداختی، سایر هزینه ها و حق‌بیمه دریافت نشده نخواهد بود.
ماده ۱۸. شركت‌ بیمه موظف است حداكثر ظرف مدت یك سال وضعیت نمایندگان حقوقی خود را با شرایط این آیین نامه منطبق نماید. در صورت عدم انطباق با شرایط این آیین نامه، كارمزد قابل پرداخت معادل كارمزد نماینده حقیقی خواهد بود.
ماده ۱۹. شركت بیمه می تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به او در كلیه رشته های بیمه به استثنای بیمه‌های عمر مشاركت دهد. سود قابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد مجموع كارمزدهای پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه ای در سال مورد نظر بیشتر باشد.
ماده ۲۰. پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می‌شود:
الف) با تصمیم یكی از طرفین قرارداد ضمن رعایت حقوق طرف مقابل؛
ب) درصورتی كه نماینده حقیقی هر یك از شرایط مقرر در این آیین نامه را از دست بدهد؛
ج) در صورتی كه مدیر عامل یا عضو بیمه‌ای هیئت مدیره نمایندگی حقوقی هر یك از شرایط مقرر در این آیین نامه را از دست بدهد یا فوت كند یا محجور یا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جایگزین واجد شرایط معرفی نشود؛
د) در صورت تصمیم هیئت رسیدگی به اختلاف نماینده و شركت بیمه، موضوع ماده ۲۱ یا كمیته رسیدگی به تخلفات نماینده، موضوع ماده ۲۲.

فصل سوم : رسیدگی به اختلاف نماینده و شركت بیمه و رسیدگی به تخلفات نماینده
ماده ۲۱. به منظور رسیدگی به اختلافات نماینده و شركت بیمه در رابطه با مقررات این آیین نامه و قرارداد نمایندگی منعقده، هیئت رسیدگی به اختلافات نماینده و شركت بیمه مركب از سه نفر به شرح زیر تشكیل می‌شود:
الف) نماینده بیمه مركزی ایران؛
ب) نماینده منتخب سندیكای بیمه گران ایران؛
ج) نماینده منتخب انجمن‌های صنفی نمایندگان بیمه.
تبصره ۱: هر یك از نمایندگان مذكور برای مدت دو سال انتخاب می شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
تبصره ۲: تصمیمات هیئت به صورت مكتوب و مستدل صادر می شود. این تصمیمات با اكثریت آراء، قطعی و معتبر و برای طرفین لازم الاجراست و حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از اتخاذ تصمیم نهایی و امضاء اعضای هیئت، توسط بیمه مركزی ایران به طرفین ابلاغ خواهد شد. حداكثر مدت رسیدگی به هر پرونده اختلاف دو ماه از زمان وصول آن خواهد بود. در صورت عدم اتمام رسیدگی در این مدت، هیئت باید طی گزارش مستدل به رئیس كل بیمه مركزی ایران، دلایل عدم اتمام رسیدگی در مدت مقرر را ارائه نماید.
تبصره ۳: دبیرخانه هیئت رسیدگی به اختلاف در بیمه مركزی ایران مستقر خواهد بود.
تبصره ۴: دستورالعمل نحوه تشكیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیئت رسیدگی حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط بیمه مركزی ایران تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۲. شركت‌ بیمه موظف است تخلفات نماینده و شكایت واصله از عملكرد او را در كمیته‌ رسیدگی به تخلفات نماینده، با حضور نماینده انجمن صنفی نمایندگان شركت بیمه، رسیدگی نماید. ضوابط مربوط به تشكیل این كمیته در هر شركت بیمه را همان شركت تدوین و اعلام خواهد كرد.
ماده ۲۳. در صورت احراز تخلف نماینده، كمیته مذكور می تواند متناسب با نوع تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:
۱. تذكر كتبی به نماینده.
۲. ایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی شامل مجوز بازدید و صدور بیمه نامه.
۳. كاهش میزان كارمزد نماینده در یك یا چند رشتة بیمه به مدت حداكثر شش ماه.
۴. تعلیق فعالیت نماینده در یك یا چند رشتة بیمه به مدت حداكثر شش ماه.
۵. لغو پروانه فعالیت.
ماده ۲۴. در صورتی كه تصمیم كمیته، لغو پروانه فعالیت نماینده باشد، این تصمیم ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن به نماینده، با درخواست كتبی وی، قابل تجدید نظرخواهی در هیئت رسیدگی به اختلاف نماینده و شركت بیمه می باشد. تصمیمات كمیته در سایر موارد، قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است.
ماده ۲۵. اگر پروانه فعالیت نماینده‌ای با تصمیم كمیته لغو شود این شخص نمی تواند حداقل تا مدت یك سال پس از لغو پروانه، به عنوان نماینده بیمه در هر یك از شركت‌های بیمه فعالیت نماید.

فصل چهارم : نظارت
ماده ۲۶. شركت‌ بیمه مسئول احراز و انطباق شرایط فعالیت نمایندگان خود با مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.
تبصره: در صورت عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه در اعطای نمایندگی و یا نحوه فعالیت نمایندگان، شركت بیمه طبق نظر بیمه‌مركزی ایران ملزم به متوقف نمودن فعالیت نماینده یا نمایندگان مرتبط می‌باشد. همچنین شركت بیمه مسئول جبران هر گونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، ناشی از عدم رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۲۷. بیمه مركزی ایران موظف است بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، نظارت ‌نماید. در صورت عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه توسط هر یك از شركت‌های بیمه، بیمه مركزی ایران می‌تواند متناسب با هر مورد، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:
۱. اخطار كتبی به شركت بیمه مبنی بر ضرورت رعایت مقررات مربوط.
۲. ایجاد محدودیت برای شركت بیمه در زمینه پذیرش نماینده.
۳. ارائه پیشنهاد ممنوعیت شركت بیمه از قبول بیمه در یك یا چند رشته بیمه برای مدت مشخص، به شورای عالی بیمه.
ماده ۲۸. شركت‌ بیمه موظف است امكان دسترسی مناسب بیمه مركزی ایران به آمار و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان را بر اساس دستورالعملی كه بیمه مركزی ایران تهیه و ابلاغ می كند فراهم نماید.
ماده ۲۹. بیمه مركزی ایران و یا شركت بیمه می‌توانند در صورت لزوم، علاوه بر اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد و محل نمایندگی را بازرسی كنند. نماینده مكلف به همكاری لازم در این زمینه می‌باشد.
ماده ۳۰. موارد پیش‌بینی نشده در این آیین نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار