کد خبر: ۴۹۱
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۵
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه­گری، در جلسه مورخ ۴/۹/۱۳۸۸، شرایط عمومی بیمه‌نامه «مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری» را مشتمل بر ۵ فصل، ۱۲ ماده و ۳ تبصره تصویب نمود :
فصل اول : كلیات
ماده ۱-اساس قرارداد:این بیمه‌نامه براساس ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده۳۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین­نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری مصوب جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ هیأت واگذاری و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه‌گذار كه جزء لاینفك بیمه‌نامه می‌باشد، تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می‌باشد.
آن قسمت از پیشنهاد كتبی بیمه­‌گذار كه مورد قبول بیمه­گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن كتباً به بیمه­‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه­‌گر محسوب نمی‌شود.
ماده ۲ – تعاریف و اصطلاحات:
۱- بیمه­‌گر: هر یك از شركت‌های بیمه كه مجوز فعالیت در رشته های بیمه مسئولیت را از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران دریافت كرده‌اند.
۲-بیمه‌گذار: سازمان خصوصی­سازی كه موظف به پرداخت حق بیمه تمام بیمه شده/گان می­باشد.
۳-بیمه‌شده /گان: كلیه مسئولان و مجریان ذی سمت در امر واگذاری كه هرساله فهرست مشاغل و مصادیق مسئولیت‌های آنها توسط هیات واگذاری تصویب و اسامی متصدیان هر شغل به همراه حداكثر تعهد بیمه‌گر برای هریك،‌ از طرف بیمه‌گذار به بیمه‌گر اعلام و در گواهی بیمه صادره درج می‌شود.
۴-مبلغ بیمه شده: حداكثر تعهد بیمه‌گر به ازای هر بیمه شده و به ازای هر بنگاه مورد واگذاری و سقف كلی تعهدات بیمه­نامه در طول مدت اعتبار آن به ترتیبی خواهد بود كه در شرایط خصوصی بیمه­نامه مشخص می­گردد.
۵-مدت اعتبار بیمه­نامه: شروع و انقضای مدت اعتبار این بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود كه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.
۶-امر واگذاری: فروش و واگذاری سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداری و مدیریت در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، كه توسط سازمان خصوصی سازی انجام می­شود.
۷-دوره كشف: منظور از دوره كشف دوره پس از انقضاء دوره اعتبار بیمه نامه می‌باشد كه بیمه‌گذار می‌تواند ادعای خسارات مطروحه را همانند زمان اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه خطای غیر عمد در دوره اعتبار بیمه‌نامه صورت گرفته باشد و در دوره كشف مطرح گردد، بیمه‌گر متعهد جبران خسارت‌های مذكور خواهد بود.
۸-خطا ی غیر عمد: هرگونه غفلت، قصور، اهمال یا اشتباه در انجام وظیفه كه ناشی از عمد نباشد و موجب مسئولیت مدنی، محكومیت جزایی مالی یا هر محكومیت قابل خرید دیگر یا محكومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری موضوع این بیمه‌نامه شود.
۹- هزینه‌های حق الوكاله و یا دادرسی: كلیه هزینه‌های حق الوكاله و یا دادرسی كه بیمه شده موظف و یا محكوم به بازپرداخت آن‌ به زیاندیده/گان است.
ماده ۳- موضوع بیمه: عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی، محكومیت جزایی مالی، محكومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محكومیت قابل تقویم به جزای نقدی بیمه شده/گان در قبال خطاهای غیرعمدی آنان در ارتباط با امر واگذاری.

فصل دوم : وظایف و تعهدات بیمه‌گذار
ماده ۴- رعایت اصل حد اعلای حسن نیت: بیمه‌گذار مكلف است پرسش‌‌های كتبی بیمه‌گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هر گاه بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، به نحوی كه مطالب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بكاهد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود. حتی اگر مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است، هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد، بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید.
ماده ۵- شروع پوشش و اجرای تعهدات بیمه‌گر: شروع پوشش و اجرای تعهدات بیمه­گر منوط به انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه آن است.
ماده ۶ - اعلام خسارت: بیمه‌گذار موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز كاری از تاریخ اطلاع از طرح هرگونه دادخواست، شكایت و خسارت ادعا شده ناشی از مسئولیت هر یك از بیمه‌شده/گان، به بیمه‌گر (شركت بیمه صادر كننده بیمه‌نامه) مراجعه و با تكمیل فرم اعلام خسارت، خسارت ادعا شده ناشی از مسئولیت هر یك از بیمه‌شده/گان را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذكور كتباً به اطلاع بیمه‌گر برساند و ضمن انجام اقدامات و دفاعیات لازم، مدارك مثبته و سایر اطلاعاتی كه راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می‌شود را در اختیار بیمه‌گر قراردهد. در صورتی كه بیمه‌گذار هر یك از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه‌گر تعهدی در قبال خسارت مورد ادعا نخواهد داشت، مگر آنكه بیمه‌گذار ثابت كند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نیامده است.
ماده ۷- اعلام فهرست بیمه­شده /گان: بیمه‌گذار موظف است فهرست بیمه‌شده/ گان را به همراه میزان حداكثر تعهد بیمه‌گر برای هر یك از این افراد، جهت صدور گواهی بیمه حداكثر ظرف مدت یكماه از تاریخ صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام نماید. در غیر اینصورت بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.
ماده ۸- رعایت قوانین و مقررات مربوط: بیمه‌گذار و بیمه شده /گان موظفند، كلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله؛ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین دستورالعمل‌ها و رویه جاری در امر موضوع این بیمه‌نامه، بخصوص ضوابط كارشناسی، آئین‌نامه معاملات و مزایده و غیره را رعایت نماید.
ماده ۹- توجه بیمه­گذار به نظرات بیمه­گر در مراجع قضایی: در صورتی كه بیمه‌گر پس از دریافت فرم اعلام خسارت نسبت به جزئیات امر از جمله چگونگی و میزان ضرر و زیان ادعا شده و كم و كیف ادعای مطروحه در دادگاه یا سایر مراجع رسیدگی كننده نظراتی داشته باشد و آن‌ها را به بیمه‌گذار منعكس نماید، بیمه‌گذار مكلف است به نظرات وی توجه كافی و دقیق نموده وآن را در هر مرحله در اختیار مراجع قضایی و یا سایر مراجع رسیدگی كننده قرار دهد. علاوه برآن در صورتی كه مقررات و پرونده قضایی اجازه دهد، بیمه‌گر می‌تواند در جلسات رسیدگی به دعاوی شركت نماید.

فصل سوم : وظایف و تعهدات بیمه‌گر
ماده ۱۰- بیمه‌گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار در مراجع ذیصلاح، حداكثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارك مورد نیاز، نسبت به ایفای تعهدات خود، طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام كند. میزان هزینه‌ها و خسارات موضوع بیمه و عمد یا غیر عمد بودن جرم یا خطا، توسط مراجع ذیصلاح تعیین می‌شود.
تبصره۱ – پرداخت هزینه های حق الوكاله و یا دادرسی موضوع بند ۹ ماده ۲ در تعهد بیمه گر قرار دارد.
تبصره۲ – تعیین وكیل برای دفاع از دعاوی موضوع این بیمه‌نامه با موافقت بیمه‌گر و بیمه‌گذار انجام می‌شود.پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوكاله دفاع از دعاوی مطروحه علیه بیمه شده/گان منوط به موافقت قبلی بیمه‌گر‌ طبق قرارداد وكالت و جمعاً تا ۱۰% مبلغ تعهد بیمه‌گر می‌باشد.
تبصره۳- در مواردی كه مسئولیت بیمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بیمه‌گر محرز باشد، بیمه‌گر می‌تواند قبل از صدور رای از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام كند.

فصل چهارم : استثنائات
ماده ۱۱- خسارتهای زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نمی‌باشند:
۱- سئولیت‌های مدنی بیمه‌گذار و بیمه‌شده /گان خارج از موضوع این قرارداد
۲- مسئولیت‌های ناشی از تولیدات و خدمات هریك از شركت‌های واگذار شده
۳- خسارت ناشی از عدم النفع، از دست دادن هرگونه سود، پاداش و درآمد شركت‌های واگذار شده
۴- خسارت ناشی از اعتصاب و اغتشاش نیروی­كار معترض به امر واگذاری
۵- خسارت‌های ناشی از هرگونه معاملات و تبانی مجریان و مسئولان امر واگذاری، عمد بیمه شده‌/گان، افترا، تهمت و انتشار افترا به صورت كتبی یا شفاهی، غرامت‌های كیفری ناشی از تقلب وكلاهبرداری
۶- هر گونه صدمه بدنی وارده از سوی هر یك از مسئولان و مجریان امر واگذاری
۷- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس

فصل پنجم : سایر مقررات
ماده ۱۲- در موارد سكوت این قرارداد مطابق ضوابط كلی حاكم بر امر بیمه، عرف بیمه‌گری و سایر مقررات و قوانین جاری عمل خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار