کد خبر: ۴۹۵
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۳
شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی

شـورای عالـی بیمـه در اجرای بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامـی ایران و بیمه­گـری و با استناد به اصلاحیه جزء ۲ بند الف ماده۴۳ «آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی» و تبصره ذیل آن، مقرر در تصویب‌نامه ۵۱۷۰۶/ ت۳۳۸۷۹ هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ هیئت محترم وزیران[۱] و به منظور:
· تعیین یكی از انواع معاملات بیمه و شرایط آن؛
· استاندارد سازی شرایط عمومی این رشته و الزام بیمه­گران به رعایت آن؛
· تأمین حقوق بیمه­گذاران، كاركنان شناورهای صیادی و اشخاص ثالث موضوع این رشته؛
· تبیین و تعیین حقوق و تكالیف بیمه­گذار و بیمه­گر این رشته؛
در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۹، « شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی» را، به عنوان جزء لاینفك بیمه‌نامه، در شش فصل، سیزده ماده و دو تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول: كلیات

ماده ۱- اساس قرارداد: این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶، قوانین و مقررات بیمه، عرف بیمه‌گری و پیشنهاد كتبی مورخ ... بیمه‌گذار (جزء لاینفك بیمه‌نامه) تنظیم شده است. بخشی از پیشنهاد كتبی بیمه‌گذار كه مورد قبول بیمه‌گر نبوده و هم‌زمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن به‌صورت‌کتبی به بیمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمه‌گر نیست.
ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی، معادل با تعریف مقابل آن به‌كار‌رفته‌است:
۱-۲- بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ای كه نام و مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج شده و متعهد می­شود خسارت‌های ناشی از مسئولیت مدنی مالك یا اجاره­كننده شناور صیادی در برابر كاركنان و اشخاص ثالث را جبران کند.
۲ -۲- بیمه‌گذار: مالك یا اجاره‌كننده شناور صیادی كه با تكمیل و امضای پیشنهاد بیمه و پرداخت حق‌بیمه مقرر، جبران خسارت­های ناشی از مسئولیت خود در برابر كاركنان و اشخاص ثالث را به بیمه‌گر محول می‌کند.
۳-۲- حق بیمه: وجهی است كه بیمه‌گذار در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد و انجام تعهدات بیمه‌گر منوط‌به پرداخت حق‌بیمه به‌نحوی است ‌كه در بیمه‌نامه توافق شده است.
۴-۲- كاركنان: افرادی كه نام آنها در مجوز صید شناور صیادی نوشته شده و با شناور عازم صید می­شوند.
۵-۲- اشخاص ثالث: كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌جز كاركنان و مسئول حادثه شناور صیادی كه به‌سبب حوادث موضوع این بیمه‌نامه، دچار زیان‌های جانی و یا مالی می‌شوند.
۶-۲- خسارت جانی: منظور از خسارت جانی در این بیمه‌نامه، دیه یا ارش ناشی از جرح، شكستگی یا نقص عضو، از‌كارافتادگی موقت، دائم، كلی یا جزیی و دیه فوت و هزینه‌های پزشكی ناشی از حوادث موضوع این بیمه‌نامه است.
۷-۲- خسارت مالی: منظور از خسارت مالی در این بیمه‌نامه هزینه‌های تعمیر، جایگزینی، آماده‌سازی، تجهیز و یا بازسازی تأسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی، رفع آلودگی اموال آسیب‌دیده اشخاص ثالث ناشی از حوادث موضوع این بیمه‌نامه و همچنین پاك‌سازی، هزینه ناشی از هر‌گونه خارج‌سازی، شناورسازی، انتقال یا انهدام اشیای ثابت یا متحرك شامل لاشه شناور زیان‌دیده، هزینه‌های حقوقی متعارف بیمه‌گذار در رابطه با رفع یا كاهش مسئولیت بیمه‌گذار است.
۸-۲- شناور صیادی: به كشتی، لنج و قایقی اطلاق می‌شود كه با داشتن مجوز از سازمان شیلات به فعالیت‌های صیادی و پشتیبانی از صید می‌پردازد.
ماده ۳- موضوع بیمه: موضوع بیمه عبارت است از:
۱-۳- بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر كاركنان كه بر‌اساس آن بیمه‌گر متعهد می‌شود به شرط انجام تعهدات و وظایف بیمه‌گذار در طول مدت بیمه‌نامه در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، خسارات جانی كاركنان وی را كه مستقیماً ناشی از وقوع خطرات موضوع این بیمه‌نامه حین كار در محدوده مكانی مندرج در بیمه‌نامه است در چهارچوب شرایط این بیمه‌نامه جبران کند.
۲-۳- بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث كه بر‌‌اساس آن بیمه‌گر متعهد ‌می‌شود به شرط انجام تعهدات و وظایف بیمه‌گذار در طول مدت بیمه‌نامه در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث ناشی از خسارت­های موضوع بیمه را در محدوده مكانی مندرج در بیمه‌نامه با در‌نظر‌گرفتن شرایط این بیمه‌نامه جبران کند.

فصل دوم: خطرات وحوادث تحت پوشش

ماده ۴- جبران این خسارت‌ها و هزینه‌ها در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:
۱-۴- تلف یا خسارت وارد به اشیا، اموال و یا هر شیء ثابت یا متحرك به غیر از شناور مسئول حادثه؛
۲-۴- هزینه ناشی از هر‌گونه اقدام به خارج‌سازی، شناورسازی، انتقال یا انهدام اشیای ثابت یا متحرك شامل لاشه شناور زیان‌دیده؛
۳-۴- خسارت‌های جانی وارد به اشخاص ثالث و كاركنان؛
۴-۴- خسارت‌های مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت مجاز شناور صیادی؛
۵-۴- هزینه‌های حقوقی متعارف بیمه‌گذار در رابطه با رفع یا كاهش مسئولیت بیمه‌گذار.

فصل سوم: استثنائات

ماده ۵- بیمه‌گر نسبت‌به جبران خسارت ناشی از این موارد تعهدی نخواهد داشت:
۱-۵- خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حكومت؛
۲-۵- انفجارات اتمی و تشعشعات هسته‌ای؛
۳-۵- عمد بیمه‌گذار، كاركنان و اشخاص ثالث؛
۴-۵- نزاع و زد و خورد، مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان توسط كاركنان؛
۵-۵- محكومیت جزایی قابل خرید و محكومیت نقدی به نفع دولت؛
۶-۵- فعالیت‌های خارج از پروانه صید؛
۷-۵- سیل، زلزله، طوفان و سایر حوادث طبیعی؛
۸-۵- خسارت­های وارد به محیط زیست؛
۹-۵- خسارت­های خارج از قلمرو آبی كشور.

فصل چهارم: وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

ماده ۶- بیمه‌گذار موظف است:
۱-۶- فرم پیشنهاد بیمه را با رعایت دقت و صداقت تكمیل و كلیه اطلاعات راجع‌به موضوع بیمه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد؛
۲-۶- اقدامات احتیاطی پیشگیرانه را در حد متعارف برای جلوگیری از بروز یا افزایش خسارت اعمال کند؛
۳-۶- قبل از قبول هر‌گونه مسئولیت و سازش با اشخاص ثالث و كاركنان، موافقت كتبی بیمه‌گر را دریافت کند؛
۴-۶- حق‌بیمه مشخص‌شده را در زمان صدور بیمه‌نامه و یا در مهلت تعیین‌شده در بیمه‌نامه بپردازد؛
۵-۶- وقوع هرگونه خسارت موضوع این بیمه‌نامه و همچنین هر نوع ادعا یا مطالبه كاركنان ویا اشخاص ثالث علیه خود را كه به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود، حداكثر ظرف مدت ۵ روز كاری از تاریخ اطلاع خود، به اطلاع بیمه‌گر برساند. بیمه­گذار موظف است پس از آن، هرنوع اسناد و مدارك مربوط را كه در‌این‌باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع كمك کند.
ماده ۷- حق سازش و مصالحه: حق سازش تا میزان تعهد بیمه‌گر در كلیه مراجع و مراحل با بیمه‌گر است و بیمه‌گذار به موجب این بیمه‌نامه بیمه‌گر را وكیل با حق توكیل غیر و لوكراراً می‌کند كه پرونده‌های مربوط را در مراجع ذیربط با استفاده از كلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید و در طول جریان دعوی نباید اقدامی به‌عمل‌آورد كه به حق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد، ولی بیمه‌گذار نسبت‌به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه، حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.

فصل پنجم: وظایف و تعهدات بیمه‌گر

ماده ۸- تعهدات بیمه‌گر
۱-۸- بیمه‌گر موظف است پس از دریافت و تكمیل مدارك خسارت مندرج در شرایط خصوصی بیمه­نامه و احراز شرایط تعهد بیمه­گر، حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاری خسارت را جبران کند.
تبصره: بیمه‌گر می‌تواند با پرداخت حداكثر مبلغی كه طبق این بیمه‌نامه برای هر حادثه متعهد است و یا اینكه اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه‌التفاوت آن تا میزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را در هر‌یك از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسئولیت کند. در‌این­صورت هدایت و كنترل مذاكرات و جریان‌های حقوقی و اقدامات قانونی مربوط‌به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه‌نامه به بیمه‌گذار واگذار شده و بیمه­گر از ادامه مداخله خودداری می­کند. همچنین بیمه‌گر در برابر هرگونه ادعای بعدی نیز مسئولیتی نخواهد داشت.
۲-۸- تعهد بیمه‌گر در مقابل كاركنان بیمه‌گذار، محدود به تعداد كاركنان مندرج در بیمه‌نامه است.
ماده ۹- نحوه تعیین و پرداخت خسارت
۱-۹- غرامت فوت، نقص عضو، جرح و صدمات جانی براساس درصد مسئولیت بیمه‌گذار مندرج در رأی یا نظر مراجع صالح وهمچنین بر اساس اعمال آن بر روی مبلغ ریالی ارزا‌ن‌ترین نوع دیه رایج، در هنگام پرداخت خسارت تعیین می‌شود. در صورت فوت، جرح و نقص عضو هر‌یك از زیان‌دیدگان موضوع بیمه‌نامه، جمع مبالغ پرداختی نمی‌تواند از حداكثر تعهد بیمه‌گر مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر‌حسب مورد تجاوز کند.
۲-۹- هزینه‌‌های پزشكی زیان‌دیده بر‌اساس اسناد و مدارك معتبر پزشكی و با تأیید پزشك معتمد بیمه‌گر حداكثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی پرداخت می‌شود.
۳-۹- خسارت موضوع این بیمه‌نامه با اطلاع بیمه‌گذار مستقیماً از‌طرف بیمه‌گر به شخص زیان‌دیده و یا
صاحبان حقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان‌دیده مسئولیتی ندارد.
۴-۹- در‌صورتی‌كه كاركنان بیمه‌گذار یا اشخاص ثالث از خدمات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌های مشابه استفاده کنند، تعهد بیمه‌گر در تأمین هزینه‌های پزشكی عبارت است از تفاوت كل هزینه تا آن بخش از هزینه‌های پزشكی كه توسط سازمان‌های مذكور پرداخت نشده است(پس از كسر فرانشیز)، حداكثر تا میزان تعهد مندرج در این بیمه‌نامه.
۵-۹- د‌ر‌صورتی‌که مسئولیت موضوع این بیمه‌نامه به موجب بیمه‌نامه‌های دیگری نیز تحت پوشش قرار گرفته باشد، تعهد بیمه‌گر به تناسب مبلغ مندرج در بیمه­نامه صادر‌شده به مجموع مبالغ بیمه‌نامه‌ها تعیین می­شود.
۶-۹- خسارت مالی فقط به اشخاص ثالث و طبق توافق طرفین حداكثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی پرداخت خواهد شد.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده ۱۰- فسخ بیمه‌نامه: در‌صورتی‌كه این بیمه‌نامه به موجب قانون بیمه فسخ یا باطل گردد، بیمه‌گر موظف است در اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و بهره­برداری از منابع آبزی، مراتب را بلافاصله به اطلاع سازمان شیلات ایران و سازمان بنادر و دریانوردی ج.ا.ا برساند.
تبصره: در‌صورتی‌كه شناور مورد بیمه در زمان فسخ بیمه‌نامه طبق مفاد این ماده‌، در حال انجام سفر دارای مجوز از سازمان شیلات ایران باشد، اثر فسخ از زمان پایان سفر دریایی مربوط خواهد بود. با‌این‌حال بیمه‌گر حق بازیافت هر‌گونه خسارت پرداختی در فاصله فسخ بیمه‌نامه تا پایان سفر دریایی را از بیمه‌گذار خواهد داشت.
ماده ۱۱- حل‌و‌فصل اختلاف: اختلاف طرفین قرارداد بیمه از طریق مذاكره حل‌و‌فصل خواهد شد.
در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاكره، طرفین قرارداد می‌توانند از طریق داوری، موضوع را حل‌و‌فصل كنند. دراین‌صورت طرفین قرارداد می‌توانند یک داور مشترک انتخاب كنند که مورد قبول هر دو طرف باشد. در صورت عدم‌توافق برای انتخاب داور مشترک، هر‌یك از طرفین، داور انتخابی خود را حداكثر ظرف پانزده روز به‌صورت كتبی به طرف دیگر معرفی می‌كند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اكثریت آراء رای داوری را صادر می‌كنند. در‌صورتی‌كه داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر‌یك از طرفین قرارداد می‌توانند تعیین داور سوم را به‌عهده دادگاه صالح گذارند. هر‌یك از طرفین حق‌الزحمه داور انتخابی خود را می‌پردازند و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲- نشانی و اقامتگاه بیمه‌گذار: نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است كه در این بیمه‌نامه درج شده و بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به‌صورت‌كتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند؛ در‌غیراین‌صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳- موارد پیش‌بینی‌نشده: نسبت به موارد پیش‌بینی‌نشده در این بیمه‌نامه، بر‌اساس قوانین، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد.

۱- در ماده ۴۳ آیین نامه فوق، سازمان شیلات ایران بر اساس طرح مدیریت ذخایر آبزیان موظف به «صدور پروانه صید با استفاده از شناور» و با رعایت شرایط بند الف این ماده شده است. یكی از این شرایط (مندرج در جزء (۲) بند الف)، "دارا بودن بیمه‌نامه معتبر مسئولیت در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی" است. طبق تبصره ذیل آن، بیمه مركزی ج.ا.ا موظف شده است كه "حداقل نرخ بیمه و شرایط عمومی این نوع بیمه را با همكاری سازمان شیلات ایران و سازمان بنادر و كشتیرانی، تدوین و برای تصویب به شورای عالی بیمه ارائه نماید".

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار