کد خبر: ۴۹۷
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۰
ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیم

ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیم

شورای‌عالی بیمه به استناد ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور و به منظور تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه، "ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیر زندگی مستقیم "را در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- كلیه مؤسسات بیمه اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی را تعیین و اعمال می نمایند.
ماده۲- مؤسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه رشته‌های بیمه غیر زندگی وتغییرات بعدی آن را قبل از اجرا باتوجه به موازین فنی ، ارزیابی ریسك و محاسبات اكچوئری؛ در هیات مدیره خود تصویب و یك نسخه از آن را به بیمه مركزی ارسال نمایند.صدور بیمه‌نامه خارج از چارچوب مصوبه هیات مدیره مؤسسه بیمه ممنوع است.
تبصره: در مواردی كه مؤسسه بیمه برای سهامداران عمده خود(سهام دار بیش از پنج درصد ) بیمه‌نامه با حق بیمه‌ای خارج از چارچوب مصوبه هیات مدیره صادر نماید، موظف است گزارش توجیه فنی ومالی آن‌را برای بیمه مركزی وحسابرس یا بازرس شركت ارسال نماید.
ماده ۳- مؤسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه هر یك از رشته‌های بیمه غیرزندگی را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه تعیین نمایند.
تبصره ۱: مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه رشته‌های بیمه غیر زندگی فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه باید در چارچوب شرایط متعارف بازار بیمه كشور و یا كلوزهای متعارف بین المللی مربوط تعیین شود.
ماده ۴- مؤسسات بیمه موظفند فرم بیمه‌نامه‌ و شرایط چاپی هر یك از رشته‌های بیمه غیرزندگی را قبل از اجرا به تایید بیمه مركزی برسانند. بیمه مركزی ظرف پانزده روزنظر خود را اعلام می نماید، عدم اعلام نظر به منزله تایید است.
ماده ۵- مؤسسات بیمه موظفند فهرست رشته‌های بیمه غیر زندگی كه تحت مسوولیت مدیر فنی اداره می شود را به بیمه مركزی اعلام نمایند.
تبصره ۱:چنانچه مسوولیت اداره یك یاچند رشته بیمه غیرزندگی را افرادی غیر از مدیران فنی تائید صلاحیت شده عهده دار شوند، صلاحیت آنها به تائید بیمه مركزی می‌رسد.
تبصره ۲: در صورت استعفاء، عزل، قطع همكاری یا فوت مدیر فنی تایید صلاحیت شده و یا سلب صلاحیت او توسط بیمه مركزی، مؤسسه بیمه موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه فرد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مركزی معرفی نماید. تا زمان جایگزینی فرد جدید، انجام وظایف وی بر عهده مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل مؤسسه بیمه خواهد بود.

ماده ۶- مؤسسات بیمه موظفند مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه هریك از رشته‌های بیمه غیرزندگی را به نحوی تعیین نمایند كه میانگین سه سال متوالی ضریب خسارت عملیات بیمه ای مؤسسه در رشته‌های غیرزندگی (خسارت واقع شده تقسیم بر حق بیمه عاید شده ) بیش از ۹۰ درصد نباشد.
چنانچه میانگین سه سال متوالی ضریب خسارت مؤسسه بیمه از ۹۰ درصد بیشتر باشد، بنا به در خواست بیمه مركزی، مؤسسه بیمه موظف است برنامه اصلاح مبانی و روش تعیین حق بیمه ویا نرخ بیمه خود را ارایه نماید.
ماده ۷- مؤسسه بیمه موظف است حساب عملیات بیمه ای هریك از رشته های بیمه غیر زندگی را جداگانه نگهداری نماید.
ماده ۸- در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسه بیمه و همچنین در صورتی كه مصوبه هیات مدیره موضوع ماده ۲ به لحاظ فنی واجد اشكال باشد، بیمه مركزی می‌تواند حسب مورد هر یك از اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تذكر شفاهی به مدیران فنی، مدیر عامل وهیأت مدیره شركت بیمه
۲- اخطاركتبی به مدیران فنی، مدیر عامل وهیأت مدیره شركت بیمه
۲- اعلام سلب صلاحیت مسئول فنی، مدیر فنی، معاون فنی یا مدیرعامل شركت بیمه
۴- تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه دریك یا چند رشته بیمه باتصویب شورای عالی بیمه
۵- لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه دریك یا چند رشته بیمه باتایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مركزی
ماده۹- بیمه مركزی هر شش ماه یك بارگزارشی از نحوه اجرای این آیین نامه توسط هریك مؤسسات بیمه را تهیه و به شورای عالی بیمه ارایه خواهد نمود

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار