کد خبر: ۴۹۸
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۹
نظامنامه شورای عالی بیمه با آخرین تغییرات

   مقدمه

در قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه­گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰، اركان بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر عنوان شده است:

۱.       مجمع عمومی

۲.       شورای عالی بیمه

۳.       هیأت عامل

۴.       بازرسان

فصل دوم قانون یاد شده (مواد ۱۰ الی ۱۷) به شورای عالی بیمه به عنوان ركن دوم بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.

 

اركان شورای عالی بیمه

اركان شورای عالی بیمه عبارتند از:

۱.       شورای عالی بیمه     

۲.       كمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه     

۳.       دبیرخانه شورای عالی بیمه

 

۱- شورای عالی بیمه

۱-۱- تركیب اعضای شورای عالی بیمه

طبق ماده ۱۰ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه­گری شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشكیل می­گردد:

۱.       رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

۲.       معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳.       معاون وزیر بازرگانی

۴.       معاون وزیر كار و امور اجتماعی

۵.       معاون وزیر جهاد كشاورزی

۶.       رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت سهامی بیمه ایران

۷.       مدیر عامل یكی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیكای بیمه­گران ایران

۸.       یك نفر كارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی

۹.       یك نفر كارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی

۱۰.   یك نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

توضیح: اعضای شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷، ۸ ، ۹ و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

۱-۲- وظایف شورای عالی بیمه

طبق ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه­گری، وظایف شورای عالی بیمه عبارت است از:

۱.    رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

۲.       تصویب نمونه ترازنامه كه باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.

۳.       تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه­نامه­ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتكایی

۴.       تعیین میزان كارمزد و حق بیمه مربوط به رشته­های مختلف بیمه مستقیم

۵.       تصویب آیین­نامه­های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه

۶.    رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران درباره عملیات و فعالیت­های مؤسسات بیمه در ایران كه حداقل هر شش ماه یك بار باید تسلیم شود.

۷.       حق اظهار نظر درباره هرگونه پیشنهاد كه از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع شود.

۸.       انجام سایر وظایفی كه این قانون برای آن تعیین نموده است (بشرح جدول شماره یك).


جدول شماره یك

ردیف

وظیفه شورای عالی بیمه

ماده قانونی

۱

تصویب سازمان دبیرخانه شورای عالی بیمه

ماده (۱۶)

۲

تعیین فعالیت­­های مشمول اطلاق عملیات بیمه

تبصره (۲) ماده (۳۱)

۳

تصویب آیین­نامه میزان ودیعه مورد نیاز سرمایه هر یك از رشته­های بیمه

ماده (۳۶)

۴

تایید ممنوعیت به طور موقت موسسه بیمه از قبول بیمه در رشته­های معین

ماده (۴۱)

۵

تصویب انتقال سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات موسسه بیمه ویا سایر اقدامات متضمن منافع بیمه­گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

ماده (۴۴)

۶

تصویب موضوعات پیش­بینی شده در فصل چهارم قانون تاسیس بیمه مركزی (در حال حاضر موضوعیت ندارد، ولی در صورت لغو ممنوعیت فعالیت موسسات بیمه خارجی در ایران، اتخاذ تصمیم در موارد پیش­بینی شده در مفاد مورد اشاره از جمله وظایف شورا خواهد بود)

مواد(۴۵) و (۴۶) وتبصره ذیل ماده (۴۷)

۷

تصویب واگذاری تمام یا قسمتی از پرتفوی یك موسسه بیمه به یك یا چند موسسه بیمه دیگر

ماده (۵۴)

۸

تصویب ادغام یك یا چند موسسه بیمه در یك موسسه بیمه در صورت تحقق شرایط مواد (۵۵)، (۵۶) و (۵۷) قانون

ماده (۵۸)

۹

تایید ادغام موسسه بیمه یا لغو پروانه آن در صورت عدم رضایت از وضع مالی یا اداری موسسه مذكور

ماده (۵۹)

۱۰

تصویب انواع اندوخته­های فنی و قانونی، طرز محاسبه آنها، ترتیب به كار انداختن این اندخته‌ها، نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول

ماده (۶۱)

۱۱

تصویب نمونه ترازنامه و حساب سود و زیان موسسات بیمه

ماده (۶۲)

۱۲

تصویب آیین­نامه دلالان رسمی بیمه

ماده (۶۸)

۱۳

تصویب نحوه واگذاری بیمه اتكایی اجباری و میزان كارمزد و مشاركت در سود آن برای هر رشته بیمه

ماده (۷۲)

 


۱-۳- سایر الزامات قانونی مربوط به شورای عالی بیمه

۱.     ریاست شورای عالی بیمه در اخذ رأی شركت نمی­كند.

۲.     جلسات شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضای شورا رسمیت می­یابد.

۳.     تصمیمات با اكثریت پنج رأی حاضر در جلسه، رسمی و معتبر و قابل اجرا است.

۴.   هنگام رسیدگی و اخذ رأی نسبت به مؤسسه بیمه­ای كه یكی از اعضای شورای عالی بیمه به نحوی در آن سهیم است، آن عضو در رأی شركت نخواهد كرد.

۵.     جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یك­بار به دعوت رییس شورای‌عالی بیمه تشكیل می­گردد.

۶.   در صورتی كه حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی بیمه كتباً تقاضای تشكیل جلسه بنمایند، رییس شورای عالی بیمه موظف است ظرف مدت یك هفته، اعضای شورا را برای تشكیل جلسه دعوت نماید.

۷.   صورت­جلسات مذاكرات شورای‌عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رییس شورای‌عالی بیمه رسیده و در بیمه مركزی ج.ا.ا. نگهداری می­شود.

۸.   اعضای شورای‌عالی بیمه قبل از شروع به كار باید در مجمع عمومی سوگند یاد كنند كه در انجام وظایف شورای‌عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كلیه تصمیمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای‌عالی بیمه را حفظ كنند.

۹.   اعضای شورای‌عالی بیمه و مشاورین و اعضای اداری شورای‌عالی بیمه و افرادی كه شورای‌عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می‌كند و رئیس كل و سایر اعضای هیئت عامل و بازرسان و كلیه كاركنان بیمه مركزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای كه در اجرای وظایف محوله به دست می‌آورند خودداری نمایند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود.

۱۰. شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه­ای است كه سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب می­كند. رئیس و كاركنان دبیرخانه از بین كاركنان بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می­شوند.

 

۱-۴- مقررات داخلی شورای عالی بیمه

۱.     شورای عالی بیمه به صورت عادی حداقل ماهیانه یك بار جلسه خواهد داشت.

تبصره۱: شورای عالی بیمه درصورت نیاز با درخواست رئیس شورا و یا چهارنفر از اعضای شورا می‌تواند جلسه فوق‌العاده داشته باشد.

تبصره ۲: لغو جلسات عادی با درخواست هر كدام از اعضا و تایید رئیس شورا خواهد بود. در اینصورت مراتب از طریق دبیرخانه شورا به اطلاع اعضا می‌رسد. 

۲.   جلسات شورا با حضور حداقل ۶ نفر از اعضای شورای عالی بیمه (حضور رئیس شورا یا قائم مقام وی الزامی است) رسمی است و تصمیمات جلسات با اكثریت ۵ رای حاضر در جلسه رسمی، معتبر و قابل اجراست.

تبصره ۱: رئیس شورا می‌تواند از رئیس كمیسیون تخصصی جهت طرح و ارائه مطالب در جلسات شورا (بدون حق رای) دعوت كند.

تبصره ۲: حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه به عنوان دبیر شورا در جلسات بلامانع است.

۳.   در صورت تمایل، دو نفر از اعضای شورا می‌توانند هر یك حداكثر به مدت ۱۰ دقیقه، مطالب خود را پیش از دستور جلسه مطرح نمایند. رئیس شورا نیز می‌تواند گزارش مختصری از اهم مسائل و عملكرد صنعت بیمه، ظرف مدت ۱۰ دقیقه به شورا ارائه نماید.

۴.   موضوع دستور جلسه و نظرات بیمه مركزی دربارة آن به همراه تصمیمات متخذه دركمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه و نظرات سایر سازمانها و دستگاههای تخصصی ذیربط (حسب مورد) توسط بیمه مركزی حداكثر در ۳۰ دقیقه تشریح می­شود.

۵.     رئیس شورا برای ابراز نظر هر یك از اعضای شورا، فرصت مساوی در اختیارشان قرار می‌دهد.

۶.     بیمه مركزی حداكثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا درباره نقطه نظرات و یا سئوالات مطروحه از سوی اعضای شورا توضیح دهد.

۷.     ریاست شورا ضمن جمع بندی مباحث ارایه شده، به نحو مقتضی درباره آن اقدام به رای‌گیری از اعضای شورا می‌نماید.

تبصره: در صورت درخواست رای‌گیری مخفی از سوی هر عضو شورا، نحوه رای‌گیری با نظر شورا تعیین می‌شود.

۲- كمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه

۲-۱- تركیب اعضای كمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه

۱.     معاون طرح و توسعه بیمه مركزی به عنوان رئیس كمیسیون

۲.     عضو حقوقی شورای عالی بیمه

۳.     عضو بیمه ای شورای عالی بیمه

۴.     عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی یا نماینده رسمی و ثابت وی

۵.     عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت بازرگانی یا نماینده رسمی و ثابت وی

۶.     عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت كار و امور اجتماعی یا نماینده رسمی و ثابت وی

۷.     عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت جهاد كشاورزی یا نماینده رسمی و ثابت وی

۸.     مدیرعامل شركت سهامی بیمه ایران یا نماینده رسمی و ثابت وی

۹.     عضو شورای عالی بیمه منتخب سندیكای بیمه‌گران ایران یا نماینده رسمی و ثابت وی

۱۰. عضو شورای عالی بیمه منتخب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده رسمی و ثابت وی

۱۱. دبیركل سندیكای بیمه گران ایران

تبصره: رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه بدون حق رای، دبیر كمیسیون تخصصی خواهد بود.

 

۲-۲- فرآیند طرح و بررسی موضوعات در كمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه

۱.   وظیفه كمیسیون تخصصی شورا، بررسی كارشناسی دستور جلسات شورای عالی بیمه قبل از طرح آنها در شورا و ارائه نظرات مشورتی به شورا در این زمینه خواهد بود.

تبصره: گزارشات رئیس شورای عالی بیمه به شورا، بنا به تشخیص وی می‌تواند مستقیماً و بدون طرح در كمیسیون تخصصی در شورای عالی بیمه مطرح شود.

۲.     موضوعات پیشنهاد شده توسط هر یك از اعضای شورای عالی بیمه در دستورجلسات كمیسیون قرار می‌گیرد.

۳.   دبیر كمیسیون موظف است در مورد موضوعات دستور جلسه كمیسیون حسب مورد نظرات ذی نفعان و صاحبنظران ذیربط را به صورت كتبی اخذ نماید.

تبصره: در صورت تشخیص كمیسیون تخصصی، از ذی نفعان و صاحبنظران برای حضور در جلسه كمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد.

۴.     دبیرخانه شورای عالی بیمه با توجه به اولویت دستورجلسات شورا، دستور جلسات كمیسیون را تنظیم و به رئیس كمیسیون اعلام می‌كند.

۵.   رئیس كمیسیون دعوتنامه كمیسیون تخصصی را حداقل سه روز قبل از تشكیل جلسه به همراه مستندات لازم برای اعضای كمیسیون ارسال می‌نماید.

تبصره: جلسات فوق‌العاده كمیسیون تخصصی بنا به تشخیص شورای عالی بیمه از شمول مفاد این بند مستثنی می‌باشد.

۶.     جلسات كمیسیون با حضور اكثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.

۷.     تصمیمات كمیسیون بر مبنای نظر اكثریت نسبی اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.

۸.   خلاصه مذاكرات و تصمیمات متخذه در كمیسیون توسط دبیر كمیسیون تدوین و به منظور طرح در شورای عالی بیمه، توسط رئیس كمیسیون به رئیس شورای عالی بیمه ارائه می‌شود.

تبصره: در صورت درخواست هر یك از اعضای شورا، مستندات فوق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

 ۳- دبیرخانه شورای عالی بیمه

۳-۱- ساختار تشكیلاتی دبیرخانه شورای عالی بیمه

۱.     رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه

۲.     كارشناس ارشد بیمه

۳.     كارشناس ارشد حقوقی

۴.     مسئول امور دفتری و بایگان

تبصره: تعیین سطح سازمانی رئیس و كارشناسان ارشد دبیرخانه شورای عالی بیمه به عهده رئیس كل بیمه مركزی ج.ا.ایران خواهد بود.

۳-۲- وظایف دبیرخانه شورای عالی بیمه

۱.         تهیه پیشنویس دعوتنامه و دستورجلسات كمیسیون تخصصی شورا و شورای عالی بیمه

۲.     هماهنگی لازم برای تسلیم دعوتنامه و مستندات مربوط به اعضای شورای عالی بیمه یا دفاتر آنها حداقل سه روز قبل از تشكیل جلسه شورا و دریافت رسید مربوط.

تبصره: درصورت درخواست هركدام از اعضاء، دبیرخانه دستورجلسات را برای آنها به وسیله دورنگار و یا پست الكترونیك ارسال می‌كند.

۳.         تدوین مصوبات شورا و اخذ امضای اعضای حاضر در جلسه شورا

تبصره: در مواردی كه هر یك از اعضاء با برخی از مصوبات مخالف باشند، عین نظر مخالف آنها در خلاصه مذاكرات شورا درج خواهد شد.

۴.         تهیه پیشنویس ابلاغیه مصوبات شورا برای رئیس شورا و انجام سایر اقدامات لازم برای ابلاغ

۵.     ضبط مذاكرات جلسات كمیسیون تخصصی و شورا، تهیه صورت‌مذاكرات، تصمیمات و مصوبات كمیسیون تخصصی شورا و شورایعالی بیمه و ارایه به اعضای شورا

تبصره: مطالبی كه هر یك از اعضا اعلام كرده و تاكید می‌كنند كه در خلاصه مذاكرات ثبت گردد، عیناً توسط دبیرشورا در خلاصه مذاكرات درج خواهد شد.

۶.         تهیه دفتر ثبت صورتجلسات مذاكرات شورای عالی بیمه با امضای ریاست شورا

۷.         تهیه پیشنویس مكاتبات مربوط به شورای عالی بیمه برای ریاست شورا

۸.         پاسخگویی به مكاتبات و مراجعات مربوط به دبیرخانه شورای عالی بیمه

۹.         نگهداری صورتجلسات، مصوبات و سوابق مربوط به شورای عالی بیمه

۱۰.    استعلام و اخذ نظر كتبی از دستگاهها و سازمان های تخصصی مرتبط (حسب مورد) و ارائه آن به كمیسیون تخصصی شورا

۱۱.    پیگیری اخذ مصوبه مجمع عمومی برای برخی از اعضای شورا موضوع بندهای۷ و ۸ و ۹ و۱۰ ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مركزی ج.ا.ا و بیمه‌گری

۱۲.    پیگیری درج مصوبات شورا در سایت بیمه مركزی ج.ا.ا

۱۳.    همكاری با مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل برای انعكاس اخبار مرتبط با شورای عالی بیمه

۱۴.    پیگیری و اخذ نظرات اعضای شورا در صورت تكلیف شورا

۱۵. پیگیری و در صورت لزوم تهیه پیشنویس نامه به عنوان وزارتخانه‌های دارای نماینده در شورا، سندیكای بیمه‌گران ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای معرفی نماینده آن مراجع در شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۱۰ ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مركزی ج.ا.ا. و بیمه‌گری

۱۶.    تهیه متن سوگندنامه و سایر هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم تحلیف اعضای شورا

۱۷.    تهیه گزارش عملكرد شورای عالی بیمه در مقاطع شش‌ماهه و یكساله و ارائه آن به شورا

۱۸.    ویرایش حقوقی و ادبی مصوبات شورا قبل از امضاء مصوبات مذكور

۱۹.    انجام سایرامور مربوط، محوله از طرف شورا و رئیس شورا 
 
 پیوست- فرآیند كلی پیشنهاد و بررسی دستور جلسات شورای عالی بیمه 

  

آیین نامه ۲/۶۶

كمل نظامنامه شورای‌عالی بیمه)

شورای‌عالی بیمه به استناد بند یک ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۱ آیین‌نامه شماره ۶۶ "نظامنامه شورای عالی بیمه" را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین نامه ۲/۶۶ تصویب نمود:

      ۱-   عبارت " قوانین و مقررات جاری" جایگزین عبارت "مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی" در جزء ۹ ذیل بند ۱-۳ و عبارت "تعاون، كار و رفاه اجتماعی"  جایگزین عبارت "كار و امور اجتماعی" در جزء ۶ ذیل بند ۲-۱ شود.

۲-   مشابه سایر اعضای شورای‌عالی بیمه، عضو بیمه‌ای و عضو حقوقی منتخب مجمع‌ عمومی شورا امكان معرفی"نماینده رسمی و ثابت" را برای شركت در جلسات كمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه داشته باشند.

۳-      مدیر عامل بیمه ایران و عضو منتخب سندیكای بیمه­گران ایران نیز امكان معرفی "نماینده حسب موضوع" را داشته باشد.

۴-      دبیركل سندیكای بیمه‌گران ایران نیز بتواند بجای خود نماینده ذیربط و مطلع سندیكا را معرفی نماید.

۵-      تبصره ذیل جزء ۱ بند ۲-۲ به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره – بند فوق نافی اختیارات رییس شورای عالی بیمه برای طرح مستقیم موارد و موضوعات در شورای‌عالی بیمه نخواهد بود.

۶-      تبصره‌ای به شرح زیر، ذیل جزء ۳ بند ۲-۲ اضافه شود:
 
تبصره – كمیسیون تخصصی می‌تواند بنا به پیشنهاد رییس كمیسیون بررسی برخی از دستور جلسات خود را به كمیته‌ای متشكل از حداكثر پنج نفر از اعضای كمیسیون واگذار نماید. تصمیمات این كمیته در حكم تصمیمات كمیسیون محسوب می‌شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار