کد خبر: ۵۰۵
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۰
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (كارت سبز)

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (كارت سبز) مصوب ۵/۳/۱۳۵۶، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱-     تعاریف: دراین آیین‌نامه اصطلاحات و عبارت­های ذیل درمعانی مشروحه مقابل آن به‌كار می‌روند:

۱- قانون الحاق: قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (كارت سبز) مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۵۶.

۲-    قانون بیمه اجباری شخص ثالث: قانون بیمه اجباری شخص ثالث دركشورهای عضو سیستم بین‌المللی بیمه كارت سبز

۳- دفتر: دفتر ایرانی عضو سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (كارت سبز) كه در بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان اداره كارت سبز فعالیت می‌كند و كلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های آن بر عهده بیمه مركزی می‌باشد.

۴- عضو: هر مؤسسه بیمه ایرانی كه مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است و مجوز صدور كارت سبز از بیمه مركزی را دارد.

۵- كارگزار خسارت: مؤسسه بیمه یا هر شخص حقوقی كه از طرف یك یا چند عضو معرفی شده و پس از تأیید دفتر، مجاز می­شود امور ارزیابی خسارت­های ناشی از حادثه وسیله نقلیه دارای كارت سبز و تسویه آن را به نمایندگی از عضو یا اعضاء مذكور انجام دهد.

۶- كارت سبز: گواهی­نامه بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی كه عضو بر اساس نمونه مورد تائید دفتر صادر و به بیمه‌گذار عرضه می‌نماید.

۷-  بیمه‌گذار: هر شخص دارای كارت سبز كه مسئولیت وی برای جبران خسارت مالی و بدنی وارده به شخص ثالث تحت پوشش قرار گرفته است.

۸- شخص ثالث: هر شخص زیان­دیده‌ای كه به علت حادثه وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی و یا مالی شده و مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث كشور محل وقوع حادثه، ثالث تلقی شود.

۹- وسیله نقلیه: هر نوع وسیله نقلیه موتوری موضوع كارت سبز كه با قدرت موتور روی زمین (به جز ریل) حركت كند و مشمول بیمه اجباری شخص ثالث كشوری باشد كه در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ بعلاوه انواع یدك و تریلر مجاز متصل به وسایل نقلیه مزبور.

۱۰- حادثه: هرگونه واقعه ناشی از وسیله نقلیه دارای كارت سبز و یا محمولات آن كه باعث خسارت بدنی و یا مالی به اشخاص ثالث می‌شود و طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث كشور محل وقوع حادثه، تحت پوشش بیمه‌نامه باشد.

۱۱- ادعای خسارت: هر ادعایی كه زیان­دیده به منظور جبران خسارت مالی و یا بدنی مطرح كند و ناشی از حادثه باشد.

۱۲- شورای دفاتر كارت سبز: نهاد مسئول اداره عملیات سیستم بین­المللی كارت سبز كه دفتر عضو آن است.

ماده ۲-    وظایف و تكالیف دفتر به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- دستورالعمل‌های مربوط به شرایط اعطای مجوز و نحوه فعالیت اعضا و انتخاب كارگزاران خسارت را تدوین، ابلاغ و بر عملكرد اعضا نظارت نماید.

۲- مشخصه­های كارت سبز را مطابق مقررات مربوط تنظیم و به اعضا ابلاغ كند و اعضا موظفند كه كارت سبز را طبق آن صادر نمایند.

۳-    بازپرداخت خسارت­هایی كه طبق مقررات سیستم كارت سبز بر عهده اعضا می‌باشد را تضمین نماید.

۴-    به منظور بررسی و رفع مشكلات اجرایی حداقل سالی یك­بار جلسه‌ای با اعضا برگزار كند.

۵-    بر اجرای مقررات و دستورالعمل‌های مصوب شورای دفاتر كارت سبز نظارت نماید.

تبصره- دفتر می‌تواند بر شیوه‌های مورد عمل، امكانات اجرایی و كیفیت منابع انسانی و نرم‌افزاری عضو نظارت نماید. 

ماده ۳-   وظایف و تكالیف عضو به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- آمار و اطلاعات و صورت­های حق‌بیمه و خسارات پرداخت شده و معوق و تغییرات حاصله مربوط به عملیات كارت سبز خود را طبق چارچوبی كه دفتر اعلام می‌نماید، تنظیم و هر سه ماه یك­بار برای دفتر ارسال نماید.

۲- در صورت بروز اختلاف با سایر اعضای دفتر و یا اعضای دفاتر سایر كشورها در مورد تفسیر یا اجرای مقررات كارت سبز و یا امور مربوط به تسویه خسارت، موضوع را به دفتر اعلام و طبق نظر دفتر عمل نماید.

۳- برای وصول مطالبات خود بابت انجام امور كارشناسی و تسویه خسارت طبق مقررات سیستم كارت سبز از سایر دفاتر كارت سبز و یا اعضای آنها اقدام نماید.

تبصره- عضو موظف است طبق مقررات سیستم كارت سبز حق‌الزحمه سایر دفاتر، اعضا و یا كارگزاران خسارت را پرداخت كند.

۴- سهم مشاركت خود مشتمل بر هزینه­های اجرای تضمین‌ها و تكالیفی كه به موجب مقررات سیستم كارت سبز به عهده‌ دفتر قرار می­گیرد را در موعد مقرر به دفتر پرداخت نماید.

تبصره۱- بیمه مركزی دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت سهم مشاركت و ضمانت اجرایی لازم را بر مبنای مقررات سیستم كارت سبز تدوین و ابلاغ می­­نماید.

تبصره۲- عضو باید، تعهدات لازم را به منظور ضمانت حسن انجام تعهد و تسویه خسارت‌های كارت سبز به ترتیبی كه بیمه مركزی اعلام خواهد نمود، نزد دفتر تودیع نماید.

ماده ۴- دفتر و هر یك از اعضا موظفند رونوشت كلیه مصوبات، مكاتبات و گزارشات مفید و موثر در عملیات كارت سبز، دریافتی از شورای دفاتر و نیز سایر دفاتر كارت سبز و اعضای آنها را برای یكدیگر ارسال نمایند.

ماده ۵-    حق‌بیمه كارت سبز برای انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی توسط بیمه مركزی تعیین می‌شود.

تبصره- عضو می‌تواند حق‌بیمه كارت سبز را به ارز معتبر خارجی از بیمه‌گذاران دریافت نماید.

ماده ۶- عملیات بیمه كارت سبز حسب مورد تابع كلیه مقررات قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ می‌باشد.

ماده ۷- دفتر باید به محض اطلاع از وقوع حادثه در داخل كشور، مراتب را حسب مورد به دفتر یا عضو كشور ذی­ربط و كارگزار خسارت مربوط اعلام و با آنها همكاری لازم را به عمل آورد.

ماده ۸- در صورت عدم وجود كارگزار خسارت، دفتر می­تواند رسیدگی، تشخیص و تسویه خسارت زیان‌دیدگان ناشی از حوادث موضوع ماده ۷ را به یكی از اعضا واگذار و یا خود راساً به آن رسیدگی نماید.

ماده ۹- در صورت وقوع حادثه در خارج از كشور، مسئولیت تسویه و بازپرداخت خساراتی كه توسط دفتر محل وقوع حادثه و یا عضو و یا كارگزار خسارت ذی­ربط به زیان­دیدگان حادثه پرداخت می­شود، به عهده عضو صادر كننده كارت سبز خواهد بود

ماده ۱۰- عضو موظف است در صورت دریافت اعلامیه و صورت­حساب خسارت، مبالغ ارزی و ریالی خسارت و هزینه‌های رسیدگی مربوط را حسب اعلام دفتر یا عضو ذی­ربط یا كارگزار خسارت مربوط بازپرداخت نماید. تاخیر در بازپرداخت خسارت طبق مقررات سیستم كارت سبز، مشمول جریمه خواهد شد. 

ماده ۱۱- دفتر می‌تواند به عضوی كه به وظایف، تكالیف و تعهدات خود عمل نمی‌نماید اخطار كتبی داده و در صورت ادامه وضعیت، مجوز صدور كارت سبز آن را تعلیق نماید. در هر صورت عضو مكلف به ایفای تعهدات و اجرای تكالیف قبلی ناشی از صدور كارت سبز خود می‌باشد.

ماده ۱۲-  سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرا یا نظارت بر اجرای این آیین‌نامه توسط بیمه مركزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار