کد خبر: ۵۰۸
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۰

مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه

شورای عالی بیمه در اجرای مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ج.ا.ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸، مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور در برخی از رشته های بیمه را به ترتیب زیر تصویب نمود:
۱- مؤسسات بیمه مجازند حق بیمه رشته های باربری، كشتی و هواپیما را با رعایت موارد زیر تعیین و اعمال نمایند:
الف- برای صدور بیمه نامه در رشته باربری، اعمال تعرفه ها طبق آیین نامه شماره (۸) و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی باشد.
ب- برای صدور بیمه نامه در رشته كشتی، استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مركزی ج.ا.ایران برای هر كشتی تا سقف ۳۰ میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی باشد.
ج- برای صدور بیمه نامه د رشته هواپیما، استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مركزی ج.ا.ایران برای هر هواپیما تا سقف ۲۰ میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف ۸۰ میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی باشد.
۲- مؤسسات بیمه موظفند بیمه نامه رشته های مشمول اصلاح نظام تعرفه را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه صادر نمایند. رشته های فاقد شرایط عمومی مصوب باید در چارچوب شرایط و كلوزهای متعارف بین المللی مربوط تنظیم و صادر شود. سایر سیاستها و ضوابط كلی مربوط به نحوه اعمال اختیارات تفویض شده فوق، متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

 

مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه

شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ج.ا.ایران و بیمه­گری و در اجرای مرحله دوم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور» در جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۸ و۲۰/۸/ ۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸، موارد زیر را تصویب نمود:

الف- از ابتدای دی­ماه سال ۱۳۸۸، مؤسسات بیمه‌ مجازند نرخ­های حق­بیمه رشته­های بیمه آتش‌سوزی و خطرات تبعی(بجز زلزله) برای ساختمان­های مسكونی و موارد بیمه غیرصنعتی، بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی و بیمه مهندسی را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه،راساً تعیین نمایند.

۱. ضوابط مربوط به رشته­های بیمه آتش‌سوزی و خطرات تبعی(بجز زلزله) برای ساختمان­های مسكونی و موارد بیمه غیرصنعتی و بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی
۱-۱ . موسسه بیمه موظف است شرایط عمومی بیمه­نامه­های رشته­های فوق را طبق آیین­نامه­های مصوب شورای عالی بیمه (آیین­نامه­های شماره ۲۱ و ۵۳ ) و اصلاحات بعدی آنها تنظیم و اجرا نماید.همچنین موسسه مذكور مكلف است سایر شرایط چاپی و فرم­های پیشنهاد بیمه و بیمه­نامه مربوط به این رشته­ها را به تایید بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران برساند.
۲-۱. موسسه بیمه موظف است ضمن تصویب معیارهای تعیین حق­بیمه و نرخ­های حق­بیمه رشته­های فوق در هیات مدیره خود، یك نسخه از مصوبات موضوع این بند را به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
۳-۱. موسسه بیمه موظف است برای عملیات بیمه هر یك از رشته­های فوق، حداقل یك نفر مسئول فنی كه صلاحیت تخصصی و فنی وی برای رشته موردنظر به تایید سندیكای بیمه­گران ایران رسیده باشد، منصوب و ایشان را به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و سندیكای بیمه­گران ایران معرفی نماید.
۴-۱. موسسه بیمه موظف است آمار مربوط به عملیات بیمه رشته­های فوق را در چارچوبی كه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام خواهد كرد، نگهداری و ارائه نماید.

۲. ضوابط مربوط به رشته بیمه مهندسی
۱-۲. موسسه بیمه موظف است بیمه­نامه­های مهندسی خود را طبق شرایط و كلوزهای استاندارد بین­المللی تنظیم و اجراء نماید.
۲-۲. در مواردی كه سرمایه بیمه­نامه بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال باشد، موسسه بیمه موظف است یك نسخه ازگزارش كارشناسی ارزیابی ریسك مربوط را قبل از انعقاد قرارداد، به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
۳-۲. موسسه بیمه موظف است برای عملیات بیمه­ای موضوع این رشته، حداقل یك نفر مسئول فنی كه صلاحیت تخصصی و فنی وی برای رشته مهندسی به تایید سندیكای بیمه­گران ایران رسیده باشد، منصوب و ایشان را به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و سندیكای بیمه­گران ایران معرفی نماید.
۴-۲. موسسه بیمه موظف است آمار مربوط به عملیات بیمه مهندسی را در چارچوبی كه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام خواهد كرد، نگهداری و ارائه نماید.

ب- سندیكای بیمه­گران ایران موظف است ضمن تدوین ضوابط تایید صلاحیت تخصصی و فنی برای مسئولان فنی موسسات بیمه، نسبت به تشكیل كارگروه­های تخصصی برای بررسی صلاحیت افراد به عنوان مسئولان فنی در موسسات مذكور اقدام نماید. در جلسات بررسی صلاحیت مسئولان فنی موسسات بیمه،‌ نماینده بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) شركت خواهد كرد.

ج‌- در صورت استعفاء، عزل یا فوت هر یك از مسئولان فنی تایید صلاحیت شده موسسه بیمه و یا سلب شرایط آنها (به تشخیص هیات عامل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران)، موسسه بیمه موظف است حداكثر ظرف سه ماه مسئول فنی واجد صلاحیت دیگری را منصوب و به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و سندیكای بیمه­گران ایران معرفی نماید. تا زمان انتصاب مسئول فنی مورد تایید سندیكای بیمه­گران ایران، انجام وظایف وی بر عهده مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل موسسه بیمه خواهد بود.

د‌- در صورت تخلف موسسه بیمه از ضوابط و مقررات مربوط به رشته­های موضوع این مصوبه (به تشخیص هیات عامل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران) و یا در صورتی كه موسسه بیمه به هر علت بیش از سه ماه در هر یك از رشته­های موضوع این مصوبه، فاقد مسئول فنی تایید صلاحیت شده باشد، اختیار تعیین حق­بیمه رشته­های مذكور بطور موقت یا دائم از موسسه بیمه سلب خواهد شد. در صورت سلب اختیار تعیین نرخ حق­بیمه از موسسه بیمه، موسسه مذكور حسب مورد موظف به رعایت تعرفه­های مصوب شورای عالی بیمه و یا استعلام­ نرخ حق­بیمه از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

هـ - مراحل اجرای «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور» برای حذف تعرفه رشته­های بیمه به شرح جدول پیوست تعیین گردید.
مراحل حذف تعرفه رشته های بیمه در اجرای
برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور
 
مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم مرحله پنجم مرحله ششم مرحله هفتم
باربری مهندسی مسئولیت مدنی مسئولیت متصدیان حمل و نقل كشتی اعتبار داخلی عمر
كشتی * بدنه اتومبیل پول حوادث شخصی هواپیما اعتبارصادرات كالا شخص ثالث اختیاری
هواپیما ** آتش سوزی غیرصنعتی و مسكونی مسئولیت پزشكان آتش سوزی صنعتی *** درمان آتش سوزی صنعتی  

* هر كشتی تا مبلغ۳۰ میلیارد ریال و هر ناوگان تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال یا معادل ارزی آن

** هر هواپیما تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال و هر ناوگان تا مبلغ ۸۰ میلیارد ریال یا معادل ارزی آن

*** آتش­سوزی صنعتی تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال

 

مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور

شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ج.ا.ایران و بیمه­گری و در اجرای مرحله سوم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور» در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ موارد زیر را تصویب نمود:
۱- مؤسسات بیمه مجازند نرخ­های حق بیمه رشته­های بیمه مسئولیت مدنی حرفه­ای پزشكان و بیمه حوادث اشخاص(انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، رأساً تعیین نمایند.
۲- ضوابط مربوط به آزادسازی رشته­های بیمه مسئولیت مدنی حرفه­ای پزشكان و بیمه حوادث اشخاص(انفرادی وگروهی) به شرح زیر تعیین می­گردد:
الف- مؤسسات بیمه موظفند شرایط عمومی بیمه­نامه­های رشته­های فوق را طبق آیین­نامه­های مصوب شورای عالی بیمه(آیین­نامه شماره ۳۷ و ۲۳) و اصلاحات بعدی آنها تنظیم و اجرا نمایند. همچنین مؤسسات بیمه مكلفند سایر شرایط چاپی و فرم­های پیشنهاد بیمه و بیمه­نامه مربوط به این رشته­ها را به تأیید بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران برسانند.
ب- هر یك از مؤسسات بیمه موظفند ضمن تصویب معیارهای تعیین حق­بیمه و نرخ­های حق­بیمه رشته­های فوق در هیأت مدیره خود، یك نسخه از مصوبات موضوع این بند را به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ج- مؤسسات بیمه موظفند آمار مربوط به عملیات بیمه رشته­های فوق را در چارچوبی كه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­كند، نگهداری و ارائه نمایند

 

 

مراحل چهارم، پنجم و ششم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور

شورای عالی بیمه به استناد مفاد بند(۴) ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ج.ا.ایران و بیمه گری و در اجرای مراحل چهارم، پنجم و ششم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور»، در جلسات مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۱۱/۱۲/۱۳۸۹، موارد زیر را تصویب نمود:
مؤسسات بیمه موظفند حق بیمه رشته­های بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی، بیمه آتش­سوزی صنعتی و خطرات تبعی، بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل)، بیمه هواپیما، بیمه كشتی، بیمه درمان، بیمه اعتبار داخلی، بیمه اعتبار صادرات كالا، بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان‌های مسكونی، بیمه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری، بیمه مسئولیت مدنی در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی و سایر بیمه‌های مسئولیت مدنی را با رعایت «ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه در رشته‌های بیمه غیر زندگی مستقیم» تعیین و اعمال نمایند.
همچنین مؤسسات بیمه مؤظفند :
۱- بیمه­نامه رشته بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی را براساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۵۲ با عنوان «قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی» و اصلاحات بعدی آن) تنظیم و اجرا نمایند. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، رعایت نرخ­های حق­بیمه ماده (۵) آیین­نامه شماره ۵۲ توسط مؤسسات بیمه الزامی نمی‌باشد.
۲- بیمه­نامه رشته بیمه آتش سوزی صنعتی و خطرات تبعی را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۲۱ با عنوان «شرایط عمومی بیمه­نامه آتش­سوزی،صاعقه، انفجار» و اصلاحات بعدی آن) تنظیم و اجرا نمایند. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، رعایت تعرفه­های حق­بیمه آیین­نامه شماره ۲۵ و اصلاحات بعدی آن توسط مؤسسات بیمه الزامی نمی­باشد.
۳- بیمه­نامه رشته بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل) را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۶۲ با عنوان «شرایط عمومی بیمه­نامه وجوه در صندوق و وجوه در راه -در حال حمل») تنظیم و اجرا نمایند.
۴- بیمه نامه رشته بیمه­های درمان را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه (آیین­نامه شماره ۶۴ با عنوان «شرایط عمومی بیمه­های درمان») تنظیم و اجرا نمایند.
۵- بیمه­نامه رشته بیمه اعتبار داخلی را براساس مصوبه شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۵۱ با عنوان «قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی» و اصلاحات بعدی آن) تنظیم و اجرا نمایند. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، رعایت حداقل نرخ‌های حق‌بیمه ماده (۱۵) آیین­نامه شماره ۵۱ توسط مؤسسات بیمه الزامی نمی­باشد.
۶- بیمه­نامه رشته بیمه اعتبار صادرات كالا را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۳۴ با عنوان «شرایط عمومی بیمه­نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق­بیمه آن » و اصلاحات بعدی آن) تنظیم و اجرا نمایند. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، رعایت حداقل نرخ های حق­بیمه بند (ب) آیین‌نامه شماره ۳۴ توسط مؤسسات بیمه الزامی نمی باشد.
۷- بیمه­نامه رشته بیمه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه (آیین­نامه شماره ۵۹ با عنوان «شرایط عمومی بیمه­نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری») تنظیم و اجرا نمایند.
۸- بیمه­نامه رشته بیمه مسئولیت مدنی در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی را بر اساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه (آیین­نامه شماره ۶۳ با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی») تنظیم و اجرا نمایند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار