کد خبر: ۵۱۷
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۰

فصل‌ اول‌ - تعاریف
ماده‌ ۱. در این‌ آیین‌ نامه‌ واژه‌های‌ زیر به‌ جای‌ عبارت‌های‌ مشروح‌‌مربوط به كار می‌رود:
الف‌) مناطق‌ آزاد: مناطق‌ آزاد تجاری‌ - صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌.
ب‌) سایر نقاط كشور: كشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ استثنای‌ مناطق‌آزاد.
پ‌) منطقه‌: هریك‌ از مناطق‌ آزاد.
ت‌) سازمان‌: سازمان‌ هریك‌ از مناطق‌ آزاد.
ث‌) مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌: كلیه‌ مؤسسات‌ مذكور در ماده‌ (۲)این‌ آیین‌نامه‌.
ج‌) مؤسسات‌ بیمه‌: مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌مجاز به‌ فعالیت‌ درمنطقه‌ می‌باشند.
چ‌) مؤسسات‌ بیمه‌ متقابل‌: مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ خدمات‌ خود را به‌صورت‌ بیمه‌ متقابل‌ تنها به‌ اعضا ارایه‌ می‌نمایند.
ح‌) مؤسسه‌ كارگزاری‌ بیمه‌: شخص‌ حقوقی‌ كه‌ در مقابل‌ دریافت‌ كارمزد ، واسطه ‌انجام‌ معاملات‌ بیمه‌ و یا بیمه‌ اتكایی‌ بین‌ طرف‌ها بوده‌ و شغل‌ اوتنها ارایه‌ خدمات‌ بیمه‌ای‌ باشد.
خ‌) شعبه‌: واحد تابعه‌ یكی‌ از مؤسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ كه‌ در چهارچوب ‌موضوع‌ و وظایف‌ مؤسسه‌ اصلی‌ تحت‌ نام‌ ومسؤولیت‌ آن‌ در منطقه ‌فعالیت‌ می‌كند.
د) نمایندگی‌ بیمه‌: شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ كه‌ براساس‌ قرارداد نمایندگی‌ با یكی‌ از مؤسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ و مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌، انجام‌ بخشی‌ از موضوع‌ و وظایف‌ مؤسسه‌ طرف‌ قرارداد در امر بیمه‌ را درمنطقه‌ به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌.
ذ) دفتر ارتباطی :دفتر موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد كه به منظور تسهیل ارتباط با بیمه مركزی ایران و دیگر سازمان ها ی ذیربط در سایر نقاط كشور ایجاد می شود .

فصل‌ دوم‌. تأسیس
‌ ماده‌ ۲. عملیات‌ بیمه‌ و بیمه‌ اتكایی‌ در مناطق‌ آزاد به‌ وسیله‌ مؤسساتی‌ كه‌بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌، طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌از بیمه‌ مركزی‌ ایران‌مجوز دریافت‌ داشته‌ و به‌ یكی‌ از صورت‌های‌ زیر به‌ ثبت‌ برسند انجام‌خواهد شد:
۱. شركت‌ سهامی‌ یا تعاونی‌ بیمه‌ ایرانی‌ با مشاركت‌ سهامداران‌ حقیقی‌و حقوقی‌ ایرانی‌ و یا خارجی‌ كه‌ كلیه‌سهام‌ آن‌ با نام‌ باشد.
۲. مؤسسه‌ نمایندگی‌ و یا كارگزاری‌ بیمه‌.
تبصره‌ ۱. تأسیس‌ شعبه‌ توسط مؤسسات‌ بیمه‌ با رعایت‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ و ثبت‌ در منطقه‌ بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ ۲. اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌ به‌اشخاص‌ حقیقی‌ با رعایت‌ ضوابطی‌ كه‌به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ بیمه‌ می‌رسد امكان‌پذیر است‌.
تبصره‌ ۳. مؤسسات‌ بیمه‌ ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری (اعم از دولتی و غیر دولتی ) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یكی از اشكار زیر میباشند:
الف - تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری
ب - تاسیس موسسه بیمه با مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات این آئین نامه .
تبصره ۴ : ضوابط ایجاد و محدوده فعالیت دفاتر ارتباطی موسسات بیمه از سوی بیمه مركزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد .
ماده‌ ۳. مؤسساتی‌ كه‌ در اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ اجازه‌ فعالیت‌ درمنطقه‌دریافت‌ می‌نمایند، مجاز به‌ عرضه‌ بیمه‌ برای‌ اشخاص‌ مقیم‌، موضوعات‌و موارد بیمه‌ موجود در سایر نقاط كشور و بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالای‌وارداتی‌ به‌ سایر نقاط كشور كه‌ قرارداد خرید آن‌ در ایران‌ منعقد یااعتباراسنادی‌ آن‌ در ایران‌ باز شده‌ است‌ نمی‌باشند. عملیات‌ بیمه‌ اتكایی‌ ازشمول‌ حكم‌ این‌ ماده‌ مستثناست‌.
تبصره‌ ۱. مؤسساتی‌ كه‌ تنها اجازه‌ فعالیت‌ بیمه‌ای‌ مستقیم‌ در منطقه‌ رادارند نمی‌تواننداز مؤسسات‌بیمه‌ سایر نقاط كشور بیمه‌ اتكایی‌ قبول‌نمایند.
تبصره‌ ۲. مؤسسات‌ بیمه‌ می‌توانند نسبت‌ به‌ بیمه‌ اموال‌ و مسؤولیت‌(غیربیمه‌ اشخاص‌) در چهارچوب‌ این‌ آیین‌ نامه‌ و رعایت‌ قوانین‌ ومقررات‌ مربوط در مناطق‌ ویژه‌اقتصادی‌ فعالیت‌ كنند.
تبصره‌ ۳. صدور بیمه‌ نامه‌ توسط مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ مناطق آزاد برای‌ آن‌دسته‌ از موضوعات‌ و موارد بیمه‌ای‌ كه‌ از طرف‌ مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ ایرانی‌فعال‌ در سایر نقاط كشور عرضه‌ نمی‌شود ازشمول‌ این‌ ماده‌ مستثناست‌ وفهرست‌ این‌ قبیل‌ موضوعات‌ و موارد بیمه‌ مجاز در سایر نقاط كشور،برای‌ مؤسسات‌ بیمه‌، توسط بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ حداكثر ظرف‌ ۳ ماه‌ ازتاریخ‌ تصویب‌ این‌ مقررات‌، تهیه‌ و به‌سازمان‌ها اعلام‌ می‌شود.
ماده‌ ۴. حداقل‌ سرمایه‌ برای‌ مؤسسات‌ بیمه‌، نمایندگی‌ و كارگزاری‌ بیمه‌به‌ قرار زیر است‌:
۱. مؤسسات‌ بیمه‌ مستقیم‌ با سرمایه‌ حداقل‌ پانزده‌ میلیارد(۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ تشكیل‌می‌شوند كه‌ باید حداقل‌ پنجاه‌ درصد(۵۰%) آن‌ به‌ صورت‌ نقد پرداخت‌ شده‌ باشد.
۲. مؤسسات‌ بیمه‌ متقابل‌ با سرمایه‌ حداقل‌ دویست‌ میلیون‌(۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ تشكیل‌ می‌شوند كه‌ باید حداقل‌ (۵۰%) آن‌به‌صورت‌ نقد پرداخت‌ شده‌ باشد.
۳. مؤسسات‌ بیمه‌ اتكایی‌ با سرمایه‌ حداقل‌ هشتاد و پنج‌ میلیارد(۸۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ تشكیل‌ می‌شوند كه‌ باید حداقل‌ پنجاه‌ درصد(۵۰%) آن‌ به‌ صورت‌ نقد پرداخت‌شده‌ باشد.
۴. مؤسسات‌ نمایندگی‌ و یا كارگزاری‌ بیمه‌ با سرمایه‌ حداقل‌ سیصدمیلیون‌ (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ تشكیل‌ می‌شوند كه‌ باید حداقل‌ پنجاه‌درصد (۵۰%) آن‌ به‌ صورت‌ نقد پرداخت‌ شده‌ باشد.
تبصره‌۱. هرگونه‌ تعدیل‌ در ارقام‌ مندرج‌ در این‌ ماده‌ هر ۲ سال‌ یكبارموكول‌ به‌ پیشنهاد مشترك‌دبیرخانه‌شورای‌عالی‌مناطق‌آزاد وبیمه‌مركزی‌ایران‌ و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ است‌.
تبصره‌ ۲. سهامداران‌ خارجی‌ مؤسسات‌موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ سهم‌الشركه‌ ریالی‌ خود را باید به‌ ارزهای‌ مورد قبول‌ بانك‌ مركزی‌ ایران‌پرداخته‌ و یا گواهی‌ تبدیل‌ ارز را ارایه‌ نمایند.
تبصره‌ ۳. وجوه‌ سرمایه‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ باید نزد یكی‌ از بانك ‌های‌موردتأیید بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ كه‌ ترجیحا در مناطق‌ آزاددارای‌ شعبه‌ باشد واریز شود

فصل‌ سوم‌. مجوز ثبت‌ و پروانه‌ فعالیت
‌ماده‌ ۵. ثبت‌ مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ در منطقه‌، موكول‌ به‌ارایه‌مجوز ثبت‌ كه‌ توسط بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ صادر می‌شود و ثبت‌ هرگونه‌تغییرات‌ بعدی‌ در اساسنامه‌،مدیران ، میزان‌ سرمایه‌ و سهام‌ مؤسساتی‌كه‌به‌ثبت‌رسیده‌باشند موكول‌به‌ ارایه‌ موافقت‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ است‌.
ماده‌۶. برای‌ تحصیل‌ مجوز ثبت‌، مدارك‌ و اطلاعات‌ زیر باید به‌ بیمه‌مركزی‌ ایران‌ تسلیم‌ شود:
الف‌) اساسنامه‌ مؤسسه‌.
ب‌) میزان‌ سرمایه‌ مؤسسه‌، رسید یا گواهینامه‌ تعهد پرداخت‌ آن‌.
پ‌) سهام‌ نقدی‌ و غیرنقدی‌ ونحوه‌ پرداخت‌ آن‌ها.
ت‌) صورت‌ اسامی‌ سهامداران‌، بازرسان‌ و مدیران‌ و تابعیت‌ و تعدادسهام‌ هریك‌ از آن‌ها .
ث‌) اسناد و مدارك‌ و اطلاعات‌ دیگری‌ كه‌ معرف‌ صلاحیت‌ مالی‌ وفنی‌ مؤسسه‌ و حسن‌ شهرت ‌مدیران‌ آن‌ باشد.
تبصره‌ . مجوز ثبت‌ صادر شده‌ برای‌ مدت‌ ۶ ماه‌ اعتبار دارد. در صورت‌عدم‌ ثبت‌ مؤسسه‌ ظرف‌ مهلت‌ مذكور باید مجددا مجوز ثبت‌ تحصیل‌شود.
ماده‌ ۷. بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ موظف‌ است‌حداكثر ظرف‌ ۳۰ روز از تاریخ‌تسلیم‌ آخرین‌ مدارك‌ و اطلاعات‌ خواسته‌ شده‌ با رعایت‌ ماده‌ (۲۸) قانون‌چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ ازاد تجاری‌ - صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ -مصوب‌ ۱۳۷۲ - و مقررات‌ این‌آیین‌ نامه‌ نظر خود را اعم‌ از قبول‌ یا ردتقاضا به‌ طور كتبی‌ به‌ سازمان‌ اعلام‌ نمایند.
تبصره‌ . در صورتی‌ كه‌ متقاضی‌ به‌ نظر اعلام‌ شده‌ اعتراض‌ داشته‌ باشدمی‌تواند ظرف‌ ۳۰ روز اعتراض‌ خود را به‌ مجمع‌ عمومی‌بیمه‌ مركزی‌ایران‌ تسلیم‌ كند. تصمیم‌ مجمع‌ مزبور قطعی‌ و لازم‌ الاجراست‌.
ماده‌ ۸. بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ با دریافت‌ گواهی‌ ثبت‌ مؤسسه‌ در منطقه‌،پروانه‌ فعالیت‌ برای‌ بیمه‌ اتكایی‌، یك‌ یا چند رشته‌ بیمه‌ مستقیم‌ و یاهر دوصادر خواهد كرد.
فصل‌ چهارم‌. لغو پروانه‌ و محدود نمودن‌ فعالیت
‌ ماده‌ ۹. پروانه‌ فعالیت‌ صادر شده‌ توسط بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ برای‌ تمام‌رشته‌ها یا رشته‌های‌ معین‌ در موارد زیر لغو خواهد شد:
الف‌) درصورت‌ تقاضای‌ دارنده‌ پروانه‌.
ب‌) در صورتی‌ كه‌ مؤسسه‌ تا یكسال‌ پس‌ از صدور پروانه‌ عملیات‌خود را در منطقه‌ شروع‌ نكرده‌ باشد.
پ‌) در صورت‌ ورشكستگی‌ مؤسسه‌.
ت‌) در صورتی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ بیمه‌مركزی‌ ایران‌ و تأیید شورای‌ عالی‌بیمه‌، وضع‌ مالی‌ مؤسسه‌ طوری‌ باشد كه‌ نتواند به‌ تعهدات‌ خود عمل‌نماید یا ادامه‌ فعالیت‌ مؤسسه‌ به‌ زیان‌ بیمه‌شدگان‌ و بیمه‌ گذاران‌ و صاحبان‌حقوق‌ آن‌ها باشد.
ث‌) سایرموارد پیش‌ بینی‌ شده‌ در این‌ آیین‌ نامه‌.
ماده‌ ۱۰. در مواردی‌كه‌ مؤسسات‌موضوع‌این‌ آیین‌نامه‌ برخلاف‌ اساسنامه‌خود یا مقررات‌این‌ آیین‌نامه‌یا حسب‌ اعلام‌سازمان‌ برخلاف‌ سایرمقررات‌حاكم‌ بر این‌ مؤسسات‌در منطقه‌ رفتار نمایند، به‌ پیشنهاد بیمه‌ مركزی‌ایران‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ بیمه‌ از فعالیت‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌معین‌ یابیمه‌های‌ اتكایی‌ به‌طور موقت‌ یا دایم‌ ممنوع‌خواهند شد.
ماده‌ ۱۱.
صدور و لغو پروانه‌فعالیت‌ مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ یاممنوعیت‌ آن‌ها از فعالیت‌ به‌ طور موقت‌ و اطلاعاتی‌ كه‌ از لحاظ حفظ منافع‌ بیمه‌ گذاران‌ و بیمه‌ شدگان‌ و صاحبان‌ حقوق‌ آن‌ها لازم‌ باشد، به‌هزینه‌ خود مؤسسه‌ توسط بیمه‌مركزی‌ ایران‌ در روزنامه‌ رسمی‌ كشور ویكی‌ از روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار تهران‌ و منطقه‌ در دو نوبت‌ به‌ فاصله‌ یك‌ماه‌ آگهی‌ خواهد شد.
ماده‌ ۱۲. در صورتی‌ كه‌ پروانه‌ فعالیت‌ مؤسسه‌ بیمه‌ای‌ برای‌ یك‌ یاچندرشته‌ بیمه‌ یا بیمه‌ اتكایی‌ به‌ طور دایم‌ لغو شود بنا به‌ پیشنهاد بیمه‌ مركزی‌ایران‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ بیمه‌، ترتیبی‌ اتخاذ خواهد شد كه‌ متضمن‌منافع‌ بیمه‌ گذاران‌، بیمه‌ شدگان‌ و صاحبان‌ حقوق‌ آن‌ها باشد.از جمله‌ این‌ترتیبات‌، انتقال‌ پرتفوی‌ مؤسسه‌ با كلیه‌ سوابق‌ و اسناد مربوط به‌ حقوق‌ وتعهدات‌ آن‌ به‌ مؤسسه‌ دیگری‌ كه‌ مجاز به‌ فعالیت‌ در منطقه‌ باشد خواهدبود.
فصل‌ پنجم‌. نحوه‌ فعالیت
‌ ماده‌ ۱۳. مؤسسات‌بیمه‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ موظفند حساب‌اندوخته‌های‌ قانونی‌ و ذخایر فنی‌ خود را نگهدارند و نحوه‌ به‌كار افتادن‌آن‌ها را به‌ صورت‌ مشخص‌ منعكس‌ نمایند. انواع‌ اندوخته‌های‌ قانونی‌ وذخایر فنی‌ برای‌ هریك‌ ازرشته‌های‌ بیمه‌ و میزان‌ و طرز محاسبه‌، هم‌چنین‌ ترتیب‌ به‌ كار انداختن‌ این‌ اندوخته‌ها و ذخایر و نیز سرمایه‌ مؤسسه‌و نحوه‌ ارزیابی‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ كه‌ نماینده‌ منابع‌ مالی‌ مؤسسات‌مذكور است‌ به‌ موجب‌دستورالعمل‌ هایی‌ است‌ كه‌ به‌ تصویب‌ شورای‌عالی‌ بیمه‌ می‌رسند.
ماده‌ ۱۴. مؤسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ موظفند ده‌ درصد (۱۰%)از كلیه‌ معاملات‌ بیمه‌ای‌ مستقیم‌ خود را نزد بیمه‌ مركزی‌ ایران‌بیمه‌اتكایی‌ نمایند. بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ در قبول‌ یا رد اتكایی‌ مزبور مجازمی‌باشد.
تبصره‌ . نرخ‌ كارمزد و سایر شرایط به‌ موجب‌ دستورالعملی‌ است‌ كه‌ به‌تصویب‌ شورای‌ عالی‌ بیمه‌ خواهد رسید.
ماده‌ ۱۵. اموال‌مؤسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ هم‌ چنین‌ اندوخته‌هاو ذخایر مذكور در ماه‌ (۱۳) تضمین‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بیمه‌ گذاران‌ و بیمه‌شدگان‌ و صاحبان‌ حقوق‌ آنان‌ است‌ و در صورت‌ انحلال‌ یاورشكستگی‌مؤسسه‌، بیمه‌ گذاران‌ و بیمه‌ شدگان‌ و صاحبان‌ حقوق‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ سایربستانكاران‌ حق‌ تقدم‌ دارند.
تبصره‌ ۱. در میان‌ رشته‌های‌ مختلف‌ بیمه‌ حق‌ تقدم‌ با بیمه‌ عمر است‌.
تبصره‌ ۲. مؤسسات‌مذكور در این‌ ماده‌ نمی‌توانند بدون‌ موافقت‌ قبلی‌بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ اموال‌ خود را صلح‌ حقوق‌ نمایند و یا به‌ رهن‌ واگذاركنند و یا موضوع‌ هر نوع‌ معامله‌ با حق‌ استرداد قرار دهند.
تبصره‌ ۳. دفاتر اسناد رسمی‌موظفند هنگام‌ انجام‌ معاملات‌ موضوع‌تبصره‌ (۲) این‌ ماده‌، مطابق‌ بخش‌ اخیر ماده‌ (۶۰) قانون‌ تأسیس‌ بیمه‌مركزی‌ ایران‌ و بیمه‌ گری‌ موافقتنامه‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ را مطالبه‌ و مفاد آن‌را در سند منعكس‌ نمایند.
ماده‌۱۶. مؤسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ موظفند ترازنامه‌ و صورت‌سود و زیان‌ خود را در یكی‌ از روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار تهران‌ و منطقه‌درج‌ نمایند.
ماده‌ ۱۷. مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ موظفند هرگونه‌تغییر درسهامداران‌ عمده‌، مدیران‌ و بازرسان‌ (حسابرسان‌) مؤسسه‌ را ظرف‌ دوهفته‌ به‌ اطلاع‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ برسانند.
ماده‌ ۱۸. اشخاصی‌ كه‌ در ایران‌ یا در خارج‌ از كشور به‌ یكی‌ از جرایم‌قتل‌، سرقت‌،خیانت‌ در امانت‌ ، كلاهبرداری‌ ، صدور چك‌ بی‌ محل‌ واختلاس‌ یا معاونت‌ در جرایم‌ مذكور محكوم‌ شده‌ باشند ، هم‌ چنین‌ورشكستگان‌ به‌ تقصیر و تقلب‌ نمی‌توانند جزو مؤسسان‌ یا مدیران‌مؤسسات‌ موضوع‌این‌ آیین‌ نامه‌ باشند.
ماده‌ ۱۹. مؤسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ از نظر ادغام‌ و انتقال‌عملیات‌، انحلال‌ و ورشكستگی‌، تابع‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ و مواد (۵۱)الی‌ (۵۹) قانون‌ تأسیس‌ بیمه‌ مركزی‌ایران‌ وبیمه‌گری‌ می‌باشند.
فصل‌ ششم‌. نظارت‌
ماده‌ ۲۰. بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ بر فعالیت‌مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ در منطقه‌ نظارت‌ خواهد كرد.
ماده‌ ۲۱. مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌حسب‌ مورد موظفند:
الف‌) حساب‌ها و صورت‌های‌ مالی‌ خود را طبق‌ نمونه‌ای‌ كه‌ به‌پیشنهاد بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ به‌ تأیید شورای‌ عالی‌ بیمه‌ می‌رسد تنظیم‌ ونگهداری‌ نمایند.
ب‌) یك‌ نسخه‌ از صورت‌های‌ مالی‌خود را كه‌ مورد رسیدگی‌ و اظهارنظر حسابرسان‌ تأیید شده‌ توسط سازمان‌ حسابرسی‌ یا حسابرسان‌ معتبربین‌المللی‌ قرار گرفته‌ است‌ حداكثر ظرف‌ ۶ ماه‌ از پایان‌ دوره‌ مالی‌ به‌ بیمه‌مركزی‌ ایران‌ تسلیم‌ كنند.
پ‌) صورت‌ وضعیت‌ عملیات‌ بیمه‌ای‌ سالانه‌ خود را طبق‌ نمونه‌ای‌ كه‌بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ تهیه‌ می‌كند، تنظیم‌ و ظرف‌ ۳ ماه‌ از پایان‌ دوره‌ مربوط به‌بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ تسلیم‌ نمایند.
ت‌) سایر اطلاعات‌ و آمار دوره‌ای‌ یا موردی‌ را كه‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ به ‌منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ لازم‌ تشخیص‌ دهد در اختیارسازمان‌ قرار دهند.
ث‌) با بازرسان‌ اعزامی‌ كه‌ با حكم‌ كتبی‌ یكی‌ از اعضای‌ هیأت‌ عامل‌بیمه‌ مركزی‌ایران‌ و با اطلاع‌ دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ مناطق‌ آزاد در محل‌حضور پیدا می‌كنند همكاری‌ نمایند و اطلاعات‌ لازم‌ را در اختیار آنان‌قرار دهند.
تبصره‌ . مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ كه‌ بیمه‌ نامه‌های‌ بلند مدت‌ زندگی‌عرضه‌می‌نمایند، علاوه‌ بر رعایت‌ ترتیبات‌ فوق‌ موظفند ترتیبی‌ اتخاذ كنند تاحساب‌ها و ذخایر فنی‌ مربوط مورد رسیدگی‌ و تأیید محاسب‌ فنی‌ موردقبول‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ قرار گیرد.
ماده‌ ۲۲. حسابرسان ‌مؤسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ علاوه‌ بروظایف‌ قانونی‌ و حرفه‌ای‌ مكلفند در گزارش‌ نهایی‌ خود نسبت‌ به‌ حسن‌اجرای‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ نیز اظهار نظر نمایند.
ماده‌ ۲۳. بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ در صورت‌مشاهده‌ هرگونه‌ تخلف‌ مؤسسات‌موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ از مقررات‌ مربوط، مراتب‌ را به‌ طور كتبی‌ به‌ مؤسسه‌و سازمان‌ اعلام‌ و مهلت‌ مناسبی‌ را برای‌ رفع‌ ایراد تعیین‌ و ابلاغ‌ می‌نماید. در صورت‌ عدم‌ رفع‌ به‌موقع‌ تخلف‌ یا تكرار تخلف‌، بیمه‌ مركزی‌ایران‌ حسب‌ مورد و با اخطار كتبی‌ مطابق‌ ماده‌ (۱۰) این‌ آیین‌ نامه‌ عمل‌خواهد كرد.
ماده‌ ۲۴. ارزش‌ خالص‌ دارایی‌ها (حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌) در مؤسسات‌بیمه‌ موضوع‌این‌ آیین‌ نامه‌ هیچ‌گاه‌ نباید از بزرگ‌ترین‌ رقم‌ حاصل‌ ازبندهای‌ زیر كمتر باشد:
الف‌) نود درصد (۹۰%) حداقل‌ سرمایه‌ پرداخت‌ شده‌ طبق‌ مقررات‌این‌ آیین‌نامه‌.
ب‌) ده‌ درصد (۱۰%) حق‌ بیمه‌های‌ صادر شده‌ناخالص‌ آخرین‌ سال‌مالی‌ ضربدر نسبت‌ نگهداری‌ خسارت‌ دوره‌.
ج‌) چهارده‌ و سه‌ دهم‌ (۳/۱۴%) درصد میانگین‌ سالانه‌ كل‌ خسارات‌ایجاد شده‌ در سه‌ دوره‌ مالی‌ قبل‌ ضربدر نسبت‌ نگهداری‌ خسارت‌ دوره‌.
تبصره‌ . نسبت‌ نگهداری‌ خسارت‌ دوره‌ عبارت‌ است‌ از: كل‌ خسارت‌ ایجاد شده‌ دوره‌ مربوط /كل خسارت‌های‌ ایجاد شده‌ پس‌ از كسر خسارت‌ سهم‌ بیمه‌ گران‌ اتكایی‌
ماده‌ ۲۵. در صورت‌ عدم‌ حصول‌نصاب‌های‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲۴) این‌آیین‌ نامه‌، مؤسسه‌ بیمه‌ موظف‌ است‌ طرح‌ خود در خصوص‌ نیل‌ به‌نصاب‌های‌ مذكور را ظرف‌ ۳ ماه‌ از پایان‌ مهلت‌ مقرر برای‌ ارایه‌صورت‌های‌ مالی‌، به‌ تأیید بیمه‌ مركزی‌ ایران‌برساند در غیر این‌ صورت‌بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ نسبت‌ به‌ محدود كردن‌فعالیت‌ یا لغو پروانه‌ مؤسسه‌ بیمه‌ حسب‌ مورد اقدام‌ خواهد كرد. در هرحال‌ زمان‌ اجرای‌ طرح‌ ارایه‌ شده‌ نبایدبیشتر از یكسال‌ باشد.
ماده‌ ۲۶. مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ مكلفند كلیه‌ دارایی‌های‌ معرف‌بدهی‌ها و ذخایر عملیات‌ بیمه‌ای‌، هم‌ چنین‌ سرمایه‌ و اندوخته‌های‌ خودرا تنها در مناطق‌ آزاد یا سایر نقاط كشورنگهداری‌ و سرمایه‌ گذاری‌نمایند. تبصره‌ . نگهداری‌ بخشی‌ از دارایی‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ در خارج‌ ازكشور با تأیید سازمان‌ و موافقت‌ بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ مجاز است‌.
فصل‌ هفتم‌. سایر مقررات‌
ماده‌ ۲۷. مؤسسات‌ بیمه‌ و نمایندگان‌ و كارگزاران‌ رسمی‌ بیمه‌ مسؤول‌جبران‌ خساراتی‌ می‌باشند كه‌ در اجرای‌ وظایفشان‌ به‌ سبب‌ تقصیر و یامسامحه‌ آن‌ها یا كاركنانشان‌ به‌ دیگران‌ وارد آید. هر مؤسسه‌ بیمه‌ در رشته‌یارشته‌های‌ معینی‌ كه‌ پروانه‌ بیمه‌ ندارد رأسا یا به‌ وسیله‌ نمایندگان‌ خودقبول‌ بیمه‌ نماید، مكلف‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ زیان‌ دیده‌ خواهد بود.
ماده‌ ۲۸. از عملیات‌ اشخاصی‌ كه‌ بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ مبادرت‌ به‌عملیات‌بیمه‌ و یا بیمه‌اتكایی‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ نمایند، به‌درخواست‌بیمه‌ مركزی‌ ایران‌ توسط سازمان‌ جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آمده‌ وبه‌علاوه‌در صورت‌لزوم‌، بیمه‌مركزی‌ایران‌اشخاص‌مزبور را براساس‌مقررات‌ ماده‌ (۲۱)ضوابط ثبت‌ شركت‌ها و مالكیت‌های‌ صنعتی‌ ومعنوی‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌ - صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ -مصوب‌ ۴/۲/۱۳۷۴ شورای‌ عالی‌ مناطق‌ آزاد - و سایر قوانین‌ و مقررات‌مربوط از طریق‌ مراجع‌ذی‌صلاح‌ تحت‌ پیگرد قرار خواهد داد.
ماده‌ ۲۹. رئیس‌ شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در كلیه‌ مواردی‌ كه‌ اعضای‌ شورای‌عالی‌ بیمه‌ را به‌منظور اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ موضوعات‌ مربوط به‌تأسیس‌ یا فعالیت‌ مؤسسات‌ بیمه‌ درمناطق‌ آزاد دعوت‌ می‌نماید، از دبیرشورای‌ عالی‌ مناطق‌ آزاد یا نماینده‌ وی‌ نیز برای‌ شركت‌ در جلسه‌ دعوت‌می‌كند. در این‌ جلسات‌ دبیر شورای‌ عالی‌ مناطق‌ آزاد یا نماینده‌ وی‌ نیزحق‌ رأی‌ خواهد داشت‌.
ماده‌۳۰. فعالیت‌ مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ تنها تابع‌ مقررات‌ این‌آیین‌ نامه‌ است‌ و در موارد پیش‌ بینی‌ نشده‌ از حیث‌ اداره‌ امور مؤسسه‌،تابع‌ قانون‌ تجارت‌ و قانون‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ خواهد بود.
ماده‌ ۳۱. از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌ نامه‌، كلیه‌ مقررات‌ مغایر با آن‌ درمنطقه‌ لغو می‌شود.

برچسب ها: قوانین بیمه
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار