کد خبر: ۵۲۸
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۴
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ متداول‌ بر پایه‌ مسئولیت‌شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ كه‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ بی‌ احتیاطی‌ و غفلت‌ ،موجب‌ ضرر و زیان‌ جانی‌ و مالی‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ می‌ شود احراز مسئولیت‌ افراد نیزتوسط‌ مراجع‌ قضائی‌ تعیین‌ میگردد.
بر اساس‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌، كلیه‌افراد جامعه‌ اعم‌ ازاشخاص‌ حقیقی‌ وحقوقی‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسئول‌ می‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ باید اقدام‌ نمایند بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ متداول‌ بر پایه‌ مسئولیت‌شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ كه‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ بی‌ احتیاطی‌ و غفلت‌ ،موجب‌ ضرر و زیان‌ جانی‌ و مالی‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ می‌ شود احراز مسئولیت‌ افراد نیزتوسط‌ مراجع‌ قضائی‌ تعیین‌ میگردد.بیمه مسئولیت

با توجه‌ به‌ گستردگی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ افراددر محدوده‌ كار و زندگی‌ ، بیمه‌ نامه‌ های‌ متنوعی‌ در این‌ زمینه‌ به‌ عموم‌ مردم‌ ارائه‌ می‌ شود كه‌ با استقبال‌ زیادی‌ نیز روبرو گردیده‌ است‌ برای‌ آشنایی‌ بیشتر، شرح‌ مختصری‌ از انواع‌ آن‌ بیان‌ می‌ شود:

1- بيمه مسئوليت حمل ونقل

بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللي بر اساس كنوانسيون C.M.R براساس شرايط اين نوع بيمه، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي مطابق كنوانسيون بين المللي C.M.R تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد.

2- بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)

در اين بيمه نامه ، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاههاي حمل و نقل داخلي) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرايط بارنامه‌هاي صادره تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند.

بر اساس‌ مقررات‌ و قوانین‌ حمل‌ و نقل‌ از زمان‌ تحویل‌ تا زمان‌حمل‌ به‌ نقط‌ه‌ای‌ دیگر را تحت‌ پوشش‌ قرار می‌ دهد این‌ خط‌رات‌ شامل‌ كلیه‌حوادثی‌ است‌ كه‌ وسیله‌ حمل‌ را تهدید می‌ كند مانند آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌ ، انفجار،تصادف‌ ، تصادم‌، واژگون‌ شدن‌ و موارد مذكور در مواد 393 الی‌ 773 قانون‌ تجارت‌ .

3- بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي

اين بيمه نامه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي را در برابر صاحبان كالا يا ذوي الحقوق آنان بر اساس شرايط بارنامه هاي حمل و نقل هوايي صادره و كنوانسيون ورشو تحت پوشش قرار مي دهد .

4- بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كارگران

كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشي از حوادث حين كار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود، مسئول هستند. اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گذار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد.

تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه اعم از كارگران ايراني وغيرايراني تحت پوشش اين بيمه نامه خواهند بود. به موجب اين بيمه نامه غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حد ديه و همچنين هزينه پزشكي آنان قابل پوشش مي باشد .

5- بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان

موضوع بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران كه ناشي از مسئوليت پزشك به علت اشتباه ، غفلت يا قصور وي در انجام خدمات حرفه اي به وقوع پيوسته باشد. بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان براساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است.

كليه دعواهاي بيماران و يا ذوي الحقوق آنها عليه پزشكان به مدت 3 سال پس از انقضاء تاريخ بيمه نامه مشمول پوشش بيمه اي مي باشد به شرط آنكه معالجه يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد . به دليل ارتباط قوانين جاري كشور خصوصاً قانون ديات در رسيدگي به دعواهاي حقوقي عليه پزشكان حدود پوشش بيمه اي بيمه نامه بايد متناسب با قوانين وضع شده مذكور باشد.

6- بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث ناشي از انجام عمليات ساختماني

گاهي در طول انجام عمليات ساختماني، خسارت مالي و صدمات جسماني به اشخاص ثالث وارد مي آيد كه ناشي از عمليات تخريب، گودبرداري، پي كني، نصب اسكلت فلزي و ساير كارهاي عمراني است اين خسارت ها شامل نشست ساختمان‌هاي مجاور، ريزش ساختمان هاي مجاور، خسارت مالي وارد به اثاثيه ساختمان هاي مجاوردر اثر ريزش، خسارت وارد به خيابان ، پياده رو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز، خسارات وارد به تاسيسات تحت الارضي از جمله خطوط انتقال آب، گاز و تلفن و همچنين خسارات جاني وارد به عابرين و همسايگان مي باشد. با اخذ اين بيمه نامه مسئوليت صاحبكار و كليه عوامل اجرايي به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار مي گيرد.

7- بيمه مسئوليت مسئولين فني بيمارستان

موضوع بيمه نامه مسئوليت مدني مسئول فني عبارت از جبران خسارات بدني وارد به بيماران ، ذوي الحقوق آنها و ساير اشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسئوليت وي مطابق با شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

ادعاهاي حقوقي عليه مراكز درماني به علل عدم كارآيي، فقدان، نقائص در امكانات پزشكي، تجهيزات فني، تاسيساتي، در مدت معالجه، مداوم، جراحي و دوران بستري بيمار كه منجر به خسارت بدني بيماران و اشخاص ثالث (مراجعين ، عيادت كنندگان و...) گردد تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد.

حدودتعهدات بيمه متناسب با قوانين وضع شده كشور در نظر گرفته شده است و مسئولين فني بيمارستانها، درمانگاهها و كلينيكها سراسر كشور مي توانند پس از تكميل پرسشنامه و پرداخت حق بيمه متعلقه نسبت به اخذ بيمه نامه از شركت سهامي بيمه دانا اقدام نمايند.

8- بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان

با توجه به ضرورت تأمين حرفه اي پرستاران، ‌بهياران، تكنسينهاي بيهوشي و اتاق عمل، تكنسينهاي راديولوژي ، سي تي اسكن و M.R.I و نيز كارشناسان و تكنسينهاي آزمايشگاه، نوارنگاري و C.S.R، بيمه گر براي اولين بار طرح بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان را ارائه نموده است. ضمنا براي بيمه گروهي تخفيفات ويژه اي در نظر گرفته شده است.

9- بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح ،‌محاسب و ناظر ساختمان

در جهت برقراري تامين حرفه اي براي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمان هاي نظام مهندسي داراي پروانه اشتغال مي باشند طرح بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين را ارائه نموده است . براساس اين بيمه نامه مسئوليت حرفه اي اشخاص يادشده در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين بيمه و مسئوليت قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمانها اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و...) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد.

تعهدات بيمه اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارت مالي مطابق تقاضاي مهندس طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود.

مدت بيمه براي هرپروانه ساخت از تاريخ صدور پروانه (شامل دوره اجراي عمليات ساختماني و پس از آن ) شروع مي گردد.

10- بيمه مسئوليت جامع (تركيب كارفرما و ثالث)

اين بيمه نامه براي پيمانكاران پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي ارائه مي شود، مطابق شرايط اين بيمه نامه مسئوليت مدني پيمانكار در اجراي پروژه بصورت جامع در برابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد.

11- بيمه مسئوليت مديران باشگاه هاي ورزشي

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماكن ورزشي و انجام تمرينات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران مي گردد. بیمه مسئولیت استخر

12- بيمه مسئوليت مديران هتل ها و سالن هاي پذيرائي

براساس اين طرح بيمه اي خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتي داراي امكاناتي نظير استخر، مجموعه ورزشي، پاركينگ وغيره باشد خسارات مالي و جاني وارد به استفاده كنندگان جبران خواهدشد.

13- بيمه مسئوليت مدني شركتهاي نصب و نگهداري آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسورجبران مسئوليت مدني بيمه گذار ناشي از قصور و تقسير وي در انجام امور مربوط‌به‌آسانسور كه منجربصدمات‌جسماني و يا فوت سرنشينان آسانسور گردد.

14- بيمه مسئوليت نگهبانان مسلح بانك ها

در اين بيمه نامه مسئوليت نگهبانان مسلح در مقابل زيان هاي جاني وارد به اشخاص ثالث در حين انجام وظيفه تحت پوشش مي باشد.

15- بيمه مسئوليت مدني مديران و ناجيان استخرها

جبران مسئوليت مدني بيمه گذار ناشي از قصور و تقصير وي در مقابل استفاده كنندگان كه منجر به صدمات جسماني و يا فوت استفاده كنندگان از استخر مي‌باشد.

17- بيمه مسئوليت مدني مديران سينماها

جبران غرامت جاني ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل تماشاگران از لحظه ورود به مركز نمايش تا لحظه خروج از مركز نمايش كه مستقيماً در نتيجه هرگونه حادثه ناگهاني و غير مترقبه حادث گردد. بیمه مسئولیت سینما

18- بيمه مسئوليت مدني تعميرگاه هاي خودرو

در اين بيمه نامه مسئوليت بيمه گذار در ارتباط با زيان هاي مالي وارد به خودروهاي اماني تحت پوشش مي باشد.

19- بيمه مسئوليت مدني جامع شهرداري ها، در قبال شهروندان

مسئوليت شهرداري ها در ارتباط با زيان هاي جاني و مالي وارد به شهروندان كه ناشي از فعل با ترك فعل بيمه گذار باشد تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد.

20- بيمه مسئوليت مدني شركتهاي توليد و نصب سيستم هاي گازسوز خودرو

زيان هاي جاني و مالي وارد به مالكين خودروها كه به واسطه عيب و نقص سيستم‌هاي گازسوز خودرو به وقوع پيوسته باشد تحت پوشش اين بيمه نامه مي‌باشد.

21- بيمه مسئوليت مدني شركت هاي توليد و نصب تابلوهاي تبليغاتي

مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل خسارات مالي و جاني وارد به اشخاص ثالث در ارتباط با تابلوهاي منصوبه تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد.

22- مسئوليت مدني ناشي از بازرسي فني و حرفه اي كالا

در اين بيمه نامه مسئوليت شركتهاي بازرسي فني كالاها (زبانهاي مالي كه در حين عمليات بازرسي به كالاها وارد مي آيد) تحت پوشش مي باشد.

23- مسئوليت مدني دارندگان ماشين آلات ساختماني، راهسازي و كشاورزي در قبال اشخاص

مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل خسارتهاي وارد به اشخاص ثالث از خطرات احتمالي در امر بارگيري و تخليه توسط جرثقيل ولو و بلدروز تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد.

24- مسئوليت مدني بزگزاركنندگان نمايشگاه ها در قبال مراجعين

اين بيمه ها مسئوليت برگزار كنندگان نمايشگاه ها را در مقابل زيان جاني وارد به بازديد كنندگان از نمايشگاه تحت پوشش قرار مي دهد.

25- مسئوليت مدني امداد رساني و كمكهاي اوليه پزشكي

اين بيمه نامه مسئوليت اورژانس را در مقابل زيان جانبي وارد به بيماران در حين انجام وظيفه محوله تحت پوشش قرار مي دهد.

26- مسئوليت وزارت راه و ترابري در مقابل استفاده كنندگان از راهها اعم از آزاد راه، اتوبان و جاده هاي اصلي و فرعي

مسئوليت مدني بيمه گذار و كاركنان وي در قبال اشخاص ثالث، بدين معني كه چنانچه در نتيجه فعل و يا ترك فعل فعاليتهاي مربوط به راهههاي تحت كنترل بيمه گذار خسارات جاني و مالي به اشخاص ثالث وارد آيد تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد.

27- مسئوليت جايگاه هاي پمپ بنزين و جايگاه سوخت گاز CNG

در اين بيمه نامه پس از احراز مسئوليت بيمه گذار خسارات جاني و مالي وارد به مالكين خودروها و خودروهائي كه جهت سوخت گيري به جايگاه هاي پمپ بنزين و سوخت گاز CNG مراجعه مي نمايد، تحت پوشش قرار مي گيرد.

28- مسئوليت مدني شكارچي در قبال اشخاص ثالث

خطاي انساني جزئي از زيست بشري است و هيچ انساني عاري از اشتباه نمي باشد و در هر بخشي از فعاليتهاي انسان امكان اشتباه وجود دارد.

شكارچيان و محيط بانان نيز همواره با خطا مواجه هستند و هر اشتباهي مسئوليتي را براي آنان ايجاد معرفي مي نمايد. شركت بيمه براي جبران ضرر و زيان ناشي از اين اشتباه و خطا بيمه نامه مسئوليت

شكارچيان و محيط بانان را به متقاضيان اين كار و حرفه ارائه نموده است.

29- تسهيلات اعتباري بانكها و قراردادهاي فروش اقساطي

بر اساس اين طرح تسهيلات بانكها و مطالبات شركتهايي كه كالا و محصولات خود را به صورت اقساطي به فروش مي رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش قرار مي گيرد.

كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و شركتهايي كه بر اساس قرارداد فروش تنظيمي، عمليات فروشهاي اعتباري انجام مي دهند مي توانند براي اطمينان از وصول مطالبات و تضمين سرمايه خود از پوشش بيمه اي ياد شده استفاده نمايند.

نوعي از اين بيمه با بيمه عمر مانده بدهكار شباهت دارد. با اين تفاوت كه در بيمه عمر مانده بدهكار شخص وام گيرنده بدهي اقساط خود را بيمه مي نمايد تا در صورت فوت شركت بيمه بدهكاري وي را بعهده بگيرد اما در اين نوع بيمه ها وام دهنده بعنوان بيمه گذار خريدار پوشش بيمه اي مي باشد و بيمه ضامن طلب او خواهد گرديد.

30- مسئوليت مدني پروژه هاي سينمايي

عوامل فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني طي يك قرارداد 2 طرفه اقدام به همكاري مي‌كنند كه در يك سو تهيه كننده و سازنده پروژه و در سوي ديگر ساير عوامل انساني ازقبيل: بازيگران گروه گاركرداني، فيلمبرداري، گروه‌تداركات و ... مي‌باشند.

از آنجا كه تهيه فيلم و مسئوليت گروه بعهده تهيه كننده مي باشد در قراردادهاي استخدام عوامل فيلم اشاره اي به مسئوليتهاي ناشي از حادثه نگرديده در هنگام بروز حوادث طرفين پروژه دچار مشكل مي گردند كه ضرورت وجود پوششي براي چنين مسئوليتي را بديهي مي نمايد.

بر اساس اين طرح مسئوليت مدني توليدكنندگان و سازندگان پروژه هاي سينمايي و تلوزيوني در مقابل عوامل توليد با نازلترين هزينه تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد. تهيه كنندگان اين پروژه ها مي توانند عوامل ساخت فيلم را تا سقف معيني تحت پوشش بيمه قرار مي دهند تا در صورت بروز خسارت فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي آنها را شركت بيمه جبران نمايد.

در اين بيمه مي توان مسئوليت نگهداري ابزار و وسايل مربوط به فيلم را در برابر حوادث نيز بيمه نمود.

31- مسئوليت سرويس كاران پله برقي

جبران مسئلويت مدني بيمه گذار ناشي از قصور و تقصير وي در انجام امور مربوط به سرويس پله برقي، كه منجر به صدمات جسماني و يا فوت سرنشينان آن گردد.

32- بيمه مسئوليت مدني پاركينگ هاي عمومي

در اين بيمه نامه، خسارات وارد به خودروهاي پارك شده در پاركينگ ناشي از خطرات آتش سوزي، سرقت كلي، سقوط اجسام بر روي خودرو، شكست شيشه و ... تحت پوشش قرار مي گيرد. همچنين خسارات جاني اشخاص ثالث كه وارد محوطه پاركينگ مي شدند و دچار حادثه مي گردند جبران مي شود


نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار