کد خبر: ۶۸۳۸
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۰
شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و تعرفه مربوط به آن

 

آیین نامه شماره ۷۷

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری و دستور‌العمل موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر ۷ ماده به شرح ذیل تصویب نمود:

 ماده ۱- كلیات

الف) تعاریف

۱- بیمه‌گر: هر یك از شركت‌های بیمه دارای مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مركزی كه مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق‌بیمه، جبران هزینه‌های پزشكی و غیرپزشكی و سایر خدمات تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه بر عهده می‌گیرد.

۲- بیمه‌شده: تبعه خارجی كه به صورت قانونی وارد ایران می‌شود و احتمال تحقق خطرات و خدمات مشمول این بیمه‌نامه برای وی موجب انعقاد بیمه‌نامه شده و مشخصات نامبرده در این بیمه‌نامه ذكر شده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه می‌باشد.

۳- حق بیمه: وجهی است كه بیمه‌شده در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد و انجام تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به نحوی كه در بیمه‌نامه توافق شده، می‌باشد.

۴- موضوع بیمه: جبران هزینه‌های پزشكی و غیرپزشكی و ارائه سایر خدمات به اتباع خارجی در مدت اقامت در ایران طبق شرایط بیمه‌نامه.

۵- حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه‌شده روی داده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به بیمه شده گردد.

۶- صدمات بدنی: آسیب بدنی است كه به‌واسطه یك عامل قهری، ناگهانی و خارج از اراده و كنترل بیمه‌شده در طی مدت بیمه‌نامه پدید آمده باشد.

۷- صدمات یا بیماری حاد: صدمات یا بیماری است كه بنا به نظر پزشك معالج، بیمه‌شده را از ادامه سفر در مدت بیمه باز داشته و یا اینكه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۸- بیماری: عارضه ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی كه ابتلا به آن یا آغاز و منشاء آن پس از ورود بیمه‌شده به ایران بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه‌شده یا نماینده وی شود.

۹- قرنطینه اجباری پزشكی: عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیرشدن یک بیماری.

۱۰- بستگان: شامل پدر، مادر، فرزندان، همسر، برادران، خواهران و هر فرد دیگری كه توسط بیمه‌شده معرفی شود.

۱۱- فرانشیز: سهم بیمه‌شده از هزینه‌های پزشكی غیربستری است كه میزان آن در این بیمه‌نامه معادل ۱۰ درصد مبلغ هزینه‌های پزشكی می‌باشد.

ب) این قرارداد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران معتبر می‌باشد.

ج) مدت بیمه: پوشش این بیمه‌نامه براساس مدت مندرج در بیمه‌نامه و حداكثر ۹۲ روز متوالی خواهد بود كه شروع آن از تاریخ ورود بیمه‌شده به كشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این بیمه‌نامه پس از اتمام سفری كه بیمه‌نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا خروج بیمه‌شده از مرزهای قانونی كشور هركدام كه زودتر حادث شود، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. در مواردی که بیمه‌شده پس از ورود به ایران نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نماید پوشش بیمه‌ای از زمان مندرج در بیمه‌نامه شروع خواهد شد.

ماده ۲- تعهدات بیمه‌گر

در صورتی كه بیمه‌شده در مدت اعتبار این بیمه‌نامه، دچار بیماری یا صدمات بدنی ناشی از حادثه شود و یا قرنطینه اجباری پزشكی ضروری گردد،‌ بیمه‌گر موظف است خدمات زیر را سازماندهی و هزینه‌های مرتبط با آن را پرداخت نماید.

 الف) انتقال

۱-     پذیرش و انتقال بیمه‌شده به نزدیك‌ترین بیمارستان یا مراكز درمانی مجهز در كمترین زمان ممكن.

۲-    انتقال بیمه‌شده در موارد ضروری با نظر پزشك معالج به مراكز درمانی مجهزتر در اسرع وقت.

۳-  بازگرداندن بیمه‌شده به كشور متبوع خویش بر اساس نظر پزشك معالج و تایید پزشك معتمد بیمه‌گر در صورتی كه پس از درمان در محل، شرایط جسمی بیمه‌شده مانع از بازگشت وی به صورت یك مسافر معمولی باشد.

۴-    انجام اقدامات لازم در صورت فوت بیمه‌شده برای انتقال جسد به نزدیك‌ترین فرودگاه‌ محل اقامت وی در كشور متبوع.

۵-  انجام اقدامات لازم جهت بازگرداندن افراد همراه زیر ۱۵ سال بیمه‌شده و یك نفر از بستگان بیمه‌شده به كشور متبوع در صورتی كه بیمه‌شده توانایی ادامه سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه‌ای كه در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته را نداشته باشد.

۶-   انجام اقدامات لازم برای انتقال یكی از بستگان بیمه‌شده از كشور محل اقامت بیمه‌شده به ایران در صورتی كه بیمه‌شده به علت حادثه یا بیماری مشمول این بیمه‌نامه، در بیمارستان بستری شود و بر اساس نظر پزشك معالج به همراه نیاز داشته باشد.

ب) پرداخت هزینه‌ها

۱-  هزینه‌های پزشكی و بستری تا سقف ۰۰۰ر۱۰ یورو و یا معادل ریالی آن براساس نرخ  تسعیر ارز مندرج در بیمه‌نامه با استناد به گواهی پزشكی مبنی بر نیاز فوری به درمان در مدت پوشش  (پس از كسر فرانشیز هزینه‌های پزشكی غیربستری)، به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

۱-۱-  هزینه‌های پزشكی شامل ویزیت اولیه و خدمات تصویربرداری و آزمایشگاهی، هزینه‌های دارویی، جراحی‌های سرپایی، فیزیوتراپی و انتقال مصدومان و بیماران به مراكز پزشكی مربوطه ناشی از حوادث.

۱-۲-  هزینه‌های پزشكی ناشی از بستری و جراحی در بیمارستان و مراكز جراحی محدود Day Care (با بیش از ۶ ساعت بستری).

۲-    هزینه‌های غیرپزشكی به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

۲-۱-  هزینه‌های متعارف مربوط به تهیه تابوت و انتقال جسد  بیمه‌شده متوفی به نزدیكترین فرودگاه‌ بین‌المللی محل اقامت وی در كشور مبداء یا محل اقامت (هزینه‌های برگزاری مراسم تشییع و تدفین در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد).

۲-۲-  در صورتی كه بیمه‌شده به علت حادثه یا بیماری مشمول این بیمه‌نامه، در بیمارستان بستری شود و بر اساس نظر پزشک معالج و تایید پزشك معتمد بیمه‌گر به همراه نیاز داشته باشد، هزینه‌های متعارف رفت و برگشت یكی از بستگان بیمه‌شده از كشور محل اقامت بیمه‌شده به محل بستری و نیز مخارج اقامت وی در ایران حداکثر تا ۲۰ روز پرداخت خواهد شد.

۲-۳-  هزینه متعارف بازگشت غیرمنتظره بیمه‌شده به دلیل صدمات یا بیماری حاد پزشكی در صورتی كه نتواند از بلیط برگشت استفاده نماید.

۲-۴-  هزینه‌های متعارف جهت بازگرداندن افراد همراه زیر ۱۵ سال بیمه‌شده و یك نفر از بستگان وی به كشور مبدا یا محل اقامت در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه‌ای كه در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته است.

۲-۵-  هزینه‌های فوریتی دندانپزشكی تا سقف ۲۰۰ یورو. این هزینه‌ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و كشیدن دندان می‌باشد.

۲-۶-  هزینه‌های لازم جهت تهیه مدارك مهم مسافرتی نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگی و یا مدارك كنسولی در صورت گم‌شدن مدارك مربوطه تا سقف ۲۰۰ یورو.

۲-۷-  هزینه‌های مربوط به معاضدت قضایی تا سقف  ۲۵۰ یورو در دعاوی که در طی مدت اقامت در ایران علیه بیمه شده دادخواست مطرح شود.

ج) راهنمایی پزشكی

بیمه‌گر موظف است اطلاعات مورد نیاز بیمه‌شده از قبیل نشانی بیمارستان‌ها، مراكز جراحی محدود، داروخانه‌ها و دیگر مراكز تخصصی جهت بیماران و مصدومان را در اختیار وی قرار داده و سایر اطلاعات و  راهنمایی‌های لازم را  به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه نماید.

د) پرداخت خسارت

بیمه‌گر موظف است حداكثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت مدارك مورد نیاز خسارت را به ذینفع پرداخت نماید.

هـ) راهنمایی بیمه‌شده در صورت گم شدن مدارك

 بیمه‌گر موظف است‌ در صورت گم‌شدن مدارك مهم مسافرتی از جمله گذرنامه و ویزا راهنمایی‌های لازم را به بیمه‌شده ارایه نماید.

ماده ۳- استثنائات

هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از موارد زیر مشمول تعهدات بیمه‌گر نمی‌باشند:

۱-  بیماری سابقه‌دار، ابتلای مجدد به بیماری مزمن یا ادامه‌دار و یا عوارضی كه بیمه‌شده قبلاً از آن آگاهی داشته و قبل از شروع پوشش بیمه‌ای برای آن تحت درمان بوده یا می‌باشد. دوران نقاهت جزئی از دوران بیماری محسوب می‌شود.

۲-    جنگ، تجاوز نظامی، اقدام دشمن خارجی، عملیات تروریستی و خصمانه (اعم از اعلام‌ شده یا نشده).

۳-    خودكشی، صدمات عمدی وارده به خود، مباشرت، مشاركت یا معاونت در عمل مجرمانه.

۴-  شركت در مسابقه اسب‌دوانی، مسابقه دوچرخه‌سواری و هر نوع مسابقه یا نمایش با وسایل موتوری و شركت در تمرینات و مسابقات ورزشی حرفه‌ای نظیر كوه‌نوردی (صعود حرفه‌ای)، هوانوردی و هرگونه پرواز، غارنوردی، غواصی، ورزش‌های زمستانی یا تمرین به منظور شركت در مسابقات رسمی و یا نمایش و یا هرگونه ورزش و تفریحی كه بطور معمول و معقول خطرناك تلقی می‌شود.

۵-    آلودگی ناشی از تشعشعات هسته‌ای.

۶-    زایمان در خلال سه ماه مانده به موعد زایمان و سقط جنین اختیاری.

۷-  آثار جزئی و یا كلی ناشی از مصرف مواد مخدر، مشروبات الكلی و دارو‌های روان‌گردان به ‌استثنای داروهایی كه با تجویز پزشك ذیصلاح مصرف شده باشد.

۸-    ریسك‌های شغلی بیمه‌شده كه طبق قانون به عنوان حوادث شغلی و كار قلمداد می‌شود.

۹-     اختلالات مادرزادی و بیماری‌های ناشی از آن.

۱۰-    پیشگیری یا واكسیناسیون.

۱۱-     عوارض ناشی از فیزیوتراپی.

۱۲-    انرژی درمانی آفتاب درمانی و درمان به منظور زیبایی، معالجه از طریق چشمه‌های آب معدنی.

۱۳-   عوارض ناشی از بیماری های روانی و جنون.

ماده ۴- وظایف بیمه‌شده

در صورت نیاز به خدمات، بیمه‌شده یا نماینده وی موظف است:

۱- در اولین فرصت ممكن با نزدیك‌ترین مركز پاسخگویی و راهنمای شبانه ‌روزی بیمه‌گر در ایران تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نماید:

۱-۱- نام كامل بیمه‌شده، شماره و تاریخ اعتبار بیمه‌نامه مسافرتی، شماره گذرنامه.

۱-۲- نشانی محل اقامت در ایران و شماره تماس.

۱-۳- شرح مختصر حادثه، بیماری و نوع كمك مورد درخواست.

۲- در موارد بستری حداكثر ظرف مدت ۵ روز از زمان بستری شدن و قبل از ترخیص موضوع را به بیمه‌گر اعلام نماید.

۳- از هر عملی كه اقدام بیمه‌گر را علیه مسئول حادثه ( در صورت وجود) مشكل و نامقدور سازد خودداری نماید.

۴- كلیه مدارك و مستندات لازم برای بازیافت خسارت از منابع مربوطه را در صورت درخواست بیمه‌گر تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۵- ارجاع به داوری

طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل کنند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد، می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌نماید. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء اقدام به صدور رای داوری می‌کنند. در صورتیکه داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخابی خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۶- مهلت اقامه دعوا

هر گونه ادعای ناشی از این بیمه‌نامه باید حداكثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعای ناشی از این بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می‌تواند یك دفعه توسط هر یك از طرفین با اظهار‌نامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، مدت باقیمانده مرور زمان یك سال اضافه خواهد شد.

ماده ۷- سایر شرایط

۱- بیمه‌گر موظف است در صورت عدم صدور روادید به درخواست بیمه‌شده با كسر یك یورو از مبلغ حق‌بیمه، بیمه‌نامه را ابطال و باقیمانده حق‌بیمه را بازپرداخت نماید.

۲- بیمه‌گر موظف است در صورت صدور روادید و عدم انجام سفر به درخواست بیمه‌شده پس از انقضای مدت روادید با كسر یك یورو از مبلغ حق‌بیمه، بیمه‌نامه را ابطال و حق‌بیمه باقیمانده را بازپرداخت نماید.

۳-    مهلت درخواست ابطال بیمه‌نامه حداكثر ۶ ماه از تاریخ صدور خواهد بود.
 

تعرفه حق‌بیمه بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران
و كارمزد نمایندگان موسسات بیمه و كارمزد اتكایی اجباری آن

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمهگری، در جلسه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ «تعرفه حقبیمه بیمهنامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و كارمزد نمایندگان موسسات بیمه و كارمزد اتكایی اجباری آن» را به شرح ذیل تصویب نمود:

الف- حداكثر حقبیمه در یك سفر هر مسافر عازم به ایران از كلیه مناطق جهان بر اساس یورو و مدت اقامت و سن به شرح جدول زیر تعیین میگردد:

 

مدت سفر به روز

تا ۱۲ سال

۱۲ تا ۶۵ سال

۶۵ تا ۷۰ سال

۷۰ تا ۸۰ سال

۸۰ سال به بالا

۱-۷

۲/۵

۵

۷/۵

۱۰

۲۰

۸-۱۵

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۴۰

۱۶-۳۱

۶

۱۲

۱۸

۲۴

۴۸

۳۲-۴۵

۱۰/۵

۲۱

۳۱/۵

۴۲

۸۴

۴۶-۶۲

۱۲/۵

۲۵

۳۷/۵

۵۰

۱۰۰

۶۳-۹۲

۱۵

۳۰

۴۵

۶۰

۱۲۰

ب- كارمزد نمایندگان موسسات بیمهای برای بیمهنامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران حداكثر ۱۰ درصد خواهد بود.

ج- كارمزد اتكایی اجباری برای بیمهنامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران ۱۲ درصد تعیین میشود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار