کد خبر: ۸۰۱۱
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۳
آیین نامه اكچوئر رسمی بیمه

آیین نامه شماره ۷۸

 شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ «آیین‌نامه اكچوئر رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- واژگان و اصطلاحات مذكور در این آیین‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم دیگری كه داشته باشند، با این تعاریف استفاده شده‌اند:

۱-     بیمه مركزی: بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

۲- پروانه فعالیت اكچوئری: مجوزی است كه در صورت درخواست متقاضی و پس از احراز شرایط این آیین‌نامه توسط بیمه مركزی صادر می‌شود.

۳- اكچوئر رسمی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی است كه پروانه فعالیت اكچوئری وی طبق مفاد این آیین‌نامه به تایید بیمه مركزی می‌رسد.

فصل دوم: شرایط دریافت پروانه فعالیت اكچوئری

ماده ۲- اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه فعالیت اكچوئری باید واجد شرایط زیر باشند:

۱-     تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲-    عدم اعتیاد به مواد مخدر

۳-    انجام خدمت وظیفه عمومی ‌و یا ارایه كارت معافیت دائم برای آقایان

۴-    دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن

۵-    فقدان سوء پیشینه كیفری موثر

۶-    دارا بودن یكی از مدارک تحصیلی زیر و سابقه کار مرتبط با اکچوئری به تشخیص بیمه مرکزی به شرح زیر:

الف- مدرك كارشناسی ارشد آمار بیمه (اكچوئری) و حداقل ۴ سال سابقه كار

ب- مدرك كارشناسی ارشد سایر رشته‌های مرتبط شامل آمار، ریاضی، بیمه، اقتصاد و مدیریت مالی و حداقل ۶ سال سابقه کار

ج- مدرک حرفه‌ای در زمینه اکچوئری از مراجع حرفه‌ای بین‌المللی مورد تایید بیمه مرکزی و حداقل ۴ سال سابقه کار

۷-    موفقیت در آزمون‌های تخصصی كتبی و شفاهی اكچوئر رسمی ‌بیمه كه توسط بیمه مركزی برگزار خواهد شد.

ماده ۳- متقاضیان تاسیس مؤسسه اكچوئری رسمی بیمه باید پروانه فعالیت اكچوئری حقیقی داشته باشند.

ماده ۴- یك مؤسسه ‌اكچوئری رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

۱-     تعداد اعضا یا شركاء نباید كمتر از سه نفر باشد.

۲-    در قالب "مؤسسه غیرتجاری" طبق مقررات مربوط ثبت شود.

۳-    عبارت "مؤسسه ‌اكچوئری رسمی بیمه" در نام مؤسسه قید شود.

۴-    اساسنامه مؤسسه قبل از ثبت به تایید بیمه‌ مركزی رسیده‌ باشد.

۵-    موضوع فعالیت مؤسسه، انجام عملیات اكچوئری و فعالیت‌های مرتبط باشد.

تبصره ۱- مدیران مؤسسه اكچوئری رسمی بیمه در مقابل مؤسسه بیمه طرف قرارداد نسبت به فعالیت‌های مؤسسه خود مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۲- ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه یا اعضاء یا شرکاء مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه که به ثبت رسیده باشد موکول به ارایه موافقت قبلی بیمه مرکزی است.

ماده ۵- اشخاص حقیقی و متقاضیان تاسیس مؤسسه ‌اكچوئری رسمی بیمه، هنگام دریافت پروانه فعالیت اكچوئری باید تضمین‌های لازم را بر اساس ضوابطی كه بیمه مركزی مشخص می‌نماید تودیع نمایند.

ماده ۶- بیمه مرکزی پس از فراهم شدن بسترهای قانونی لازم، صدور پروانه فعالیت و تدوین استانداردهای حرفه‌ای اکچوئر رسمی بیمه را به نهادهای حرفه‌ای مربوط واگذار خواهد نمود.

فصل سوم: وظایف و تعهدات اكچوئر رسمی بیمه

ماده ۷- اكچوئر رسمی بیمه موظف است حداقل سالی یک بار گزارش‌ خود مشتمل بر ارزیابی و اظهارنظر پیرامون وضعیت مؤسسه بیمه را در محورهای زیر تهیه و حسب مورد به مؤسسه بیمه و بیمه مركزی ارائه نماید:

۱-     مبانی نرخ‌گذاری و نحوه تعیین حق‌بیمه در انواع بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و فنی بودن آنها.

۲-    نحوه‌ ذخیره‌گیری و كفایت آن.

۳-    نحوه ‌محاسبه ‌نسبت توانگری مالی و صحت آن.

۴-    نحوه پذیرش و نگهداری ریسك و كفایت پوشش‌های اتكایی.

۵-    نحوه مدیریت ریسک‌های مؤسسه بیمه از جمله ریسك سرمایه‌گذاری‌ها.

۶-    نحوه محاسبه و توزیع مشاركت در منافع بیمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و صحت آن.

ماده ۸- اكچوئر رسمی بیمه موظف است گزارش‌های خود را در چهارچوب استانداردهای حرفه‌ای كه بیمه مركزی ابلاغ می‌كند و با توجه به صورت‌های مالی مؤسسه بیمه تهیه نماید.

ماده ۹- در صورتیکه بررسی‌های اكچوئر رسمی بیمه نشان دهد كه مؤسسه بیمه نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نماید و ادامه فعالیت مؤسسه بیمه به زیان بیمه‌شدگان، بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها می‌باشد، موظف ‌است موضوع را بلافاصله به مؤسسه بیمه و بیمه مركزی اعلام نماید.

ماده ۱۰- بیمه مرکزی با توجه به گزارش اکچوئر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات اصلاحی را به مؤسسه بیمه ابلاغ می‌نماید و مؤسسه بیمه موظف است طبق نظر بیمه مرکزی اصلاحات لازم را اعمال نماید.

ماده ۱۱- اكچوئر رسمی بیمه موظف است جز به حکم قانون، از افشای اطلاعاتی کـه برای انجام وظایف و تهیه گزارش‌های اكچوئری دریافت می‌نماید خودداری كند. در غیر این‌صورت مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۱۲- اکچوئر رسمی بیمه، در قبال صحت گزارش‌های اكچوئری که طبق مقررات این آیین‌نامه تهیه و ارایه می‌نماید، مسئول است.

ماده ۱۳- اكچوئر رسمی بیمه، نمی‌تواند عضو هیات مدیره، مدیرعامل و یا كارمند مؤسسات بیمه باشد.

ماده ۱۴- اكچوئر رسمی بیمه حقیقی یا اعضا و شركاء مؤسسه اكچوئر رسمی بیمه، همچنین اقارب نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول آن‌ها نباید در مؤسسه بیمه‌ای كه برای آن گزارش تهیه می‌كنند نفع مستقیم یا غیرمستقیم داشته ‌باشند.

 فصل چهارم: وظایف و تعهدات مؤسسه بیمه

ماده ۱۵- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند از تاریخی كه بیمه مركزی اعلام خواهد كرد، یک اكچوئر رسمی بیمه داشته باشند.

ماده ۱۶- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند اکچوئر رسمی بیمه اصلی و اکچوئر رسمی بیمه علی‌البدل خود را برای مدت سه سال از میان اكچوئرهای دارای پروانه فعالیت از بیمه مركزی انتخاب كرده و پس از تایید در هیات مدیره و تصویب در مجمع عمومی ‌خود، اسامی‌ آنها را به همراه میزان حق‌الزحمه و نحوه پرداخت آن به بیمه مركزی اعلام نمایند. سقف حق‌الزحمه قابل پرداخت به اكچوئر رسمی بیمه هر ساله از سوی بیمه مركزی تعیین و به مؤسسات بیمه اعلام خواهد شد.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، تعلیق یا لغو پروانه اكچوئر رسمی بیمه اصلی، اکچوئر رسمی بیمه علی‌البدل جایگزین می‌شود.

ماده ۱۷- مؤسسه بیمه موظف است اسناد، مدارک و اطلاعات لازم برای انجام وظایف و تهیه گزارش‌های اكچوئری را در اختیار اکچوئر رسمی بیمه قرار دهد.

فصل پنجم: ضمانت‌های اجرایی آیین‌نامه

ماده ۱۸- درصورت تخلف اكچوئر رسمی بیمه از قوانین، مقررات و ضوابط مربوط و یا از دست دادن شرایط مندرج در این آیین‌نامه، بیمه مرکزی حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

۱-     اخطاركتبی به اکچوئر رسمی بیمه

۲-    تعلیق پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بیمه برای مدت محدود

۳-    لغو پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بیمه

ماده ۱۹- مرجع رسیدگی به اختلافات بین اكچوئر رسمی و مؤسسه بیمه، بیمه مركزی خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار