یک عمر خود را بیمه کنید؛
آشنایی با بیمه شخص ثالث یا بیمه‌مسئولیت مدنی

صنعت بیمه - کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی که اعم از زیان حقوقی(شرکتها) باشند بیمه شخص ثالث نامیده می شوند.

به گزارش ریسک نیوز، بیمه‌شخص‌ثالث یا بیمه‌مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی همانگونه که از نام آن پیداست، خسارتهای وارد به اشخاص ثالث اعم از مالی وجانی را تحت پوشش قرارمی‌دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می‌شود پس خسارتهایی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.
 
خسارت مالی: (جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص
 
عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث.
 
هر زیان دیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.
 
به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارتهای مالی بسیار گسترده است.
 
خسارت جانی:

 
منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.
خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.
 
خسارت سرنشین:
 
بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است. (تبصره ۶ ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث).